Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN

 1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 814/2006/QĐ-CTN Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 85/TTr-CP ngày 30/5/2006, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i: 04 công dân hi n đang cư trú t i Hoa Kỳ; 49 công dân hi n đang cư trú t i Trung Qu c (Ma Cao và H ng Kông); 04 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Ba Lan; 37 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa dân ch nhân dân Lào; 63 công dân hi n đang cư trú t i Vương qu c Đan M ch; 21 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Áo; 22 công dân hi n đang cư trú t i Hà Lan; 04 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Séc; 54 công dân hi n đang cư trú t i Hàn Qu c; 423 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa liên ban Đ c (có tên trong danh sách kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I HOA KỲ ĐƯ C THÔI QU C T CH VI C NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 1 Hoàng Anh Tu n, sinh ngày 20/02/1975 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 12901 Tourmaline Terrace, Silver Spring, MD 20904 2 Nguy n Kim Nam Phương, sinh ngày 11/3/1975 t i thành ph H Gi i tính: N Chí Minh Hi n trú t i: S 12901 Tourmaline Terrace, Silver Spring, MD 20904
 2. 3 Đ ng Thanh Dũng (Gotner Thanh Henry), sinh ngày 20/12/1970 t i Gi i tính: Nam thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: S 12151 N. IH.34# 1225 Austin- Texas 78753 4 Lâm Linh Hùng, sinh ngày 14/9/1971 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 4632 Poinsetti LN, Lake Worth, FL 3341 DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I MA CAO (TRUNG QU C) ĐƯ C THÔI QU C T CH VI C NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 1 Tr n Uy n Nhi, sinh ngày 28/4/1975 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng A, T ng 21, Công viên Ki n Thi t, Đư ng Pháo Binh Mã Giao Th ch DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I H NG KÔNG (TRUNG QU C) ĐƯ C THÔI QU C T CH VI C NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 1 Đ nh Th L c Tú, sinh ngày 12/10/1966 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: T ng 1, S 158, Ph Yee Kuk, Sham Shui Po, Kowloon 2 Nguy n Duy Vư ng, sinh ngày 08/4/1965 t i Thái Bình Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Phòng A/C, T ng 10, Fu On Mansion 182, Ph Tung Chan, Sham Shui Po, Kowloon 3 Vũ Th Hi n, sinh ngày 28/01/1957 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1701 Tip Ling House, Butterfly Estate, Tuen Min, NT 4 Nguy n Th Minh Thu, sinh ngày 27/12/1975 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: Flat H, 8/F, Block A, H O House Tai Building, 10 Sai Ching Street, Yuen Long, N.T 5 Nguy n Th Hi n, sinh ngày 07/4/1963 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng 226, T ng 2, Tòa nhà Moon Lok, Fook Chi Lau, 153 Đư ng Sha Tsui Tsuen Wan, Tân Gi i 6 Lê Th Khuyên, sinh ngày 02/8/1971 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Room 1626, Tip Ying House, Butterfly, Estate, Tuen Mun, N.T 7 Bùi Kim H nh, sinh ngày 13/6/1974 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng A4, T ng 2, Nhà Wah Kiu, 80 Đư ng Tai Po Sham Shui Po Kowloon
 3. 8 Trương Ng c Ch n, sinh ngày 02/5/1975 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Flat 410, 4/F, Kwong You House, Kwong fuk Estate, Kwong Wang ST, Tai Po, N.T 9 Đ ng Th Thu Hương, sinh ngày 30/10/1972 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: Flat F, Block 8, Lung Mun Oasis, Tuen Min, N.T 10 Nguy n Thúy H ng, sinh ngày 01/11/1982 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 35 Hang Mei Tsuen, Pinh Shan, Yuen Long, N.T 11 Nguy n Kim Bình, sinh ngày 01/02/1970 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng 332, T ng 3, Nhà Fu Shun Fu Shan Estate Diamond Hill Kowloon 12 Ph m Th Xu t, sinh ngày 07/01/1968 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng 914, Nhà Lee Wing Lee On Estate Ma On Shan Shantin, N.T 13 Vũ Th Phương (Phương Bao Nhi), sinh ngày 20/9/1972 t i Qu ng Gi i tính: N Ninh Hi n trú t i: Wing Fu House, Tin Fu. Court, Room 402, Tin Shui Wai 14 Bàng Th Doanh, sinh ngày 08/4/1978 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 35 Shuong You tin Suen, Yuen Long, N.T 15 Ph m Th Ng c, sinh ngày 10/4/1975 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: Flat 8, 4/F, Fai Shing House, May Shing Court, Tai Wai, N.T 16 Lý Sám Múi, sinh ngày 20/10/1955 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: Flat 726, 23 Ah Kung Ngan Road, 7/F, Shou Kei Wan 17 Ch H Lìn, sinh ngày 30/7/1975 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28/F, Fui Sha, Wai Ping Shan, Yuen Long, N.T 18 Vũ Th Thu, sinh ngày 02/8/1972 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: Flat 2704, 27/F, Tin Lai House, Tin Wan Est 19 Ph m Th Th y (t c Fan Sze Man), sinh ngày 05/5/1977 t i Qu ng Gi i tính: N Ninh Hi n trú t i: Phòng 2917, Nhà Hing Hong Hing Tung Estate, Shaukiwan 20 Nguy n H ng N , sinh ngày 30/11/1975 t i H i Phòng Gi i tính: N Hht: Flat 06, Floor 15, Block F, Shing Chi House, Tin Shing Court Tin Shui Nai N-T 21 Nguy n Th Thanh Thúy, sinh ngày 24/11/1971 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng 811, Nhà Wo Ping Lei Cheng Uk Estate, Kowloon 22 Nguy n Th H i Ưng, sinh ngày 07/5/1973 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng 936, Block 1, Kwai Shing Estate, New Territories
 4. 23 Bùi Th Minh Ph ng, sinh ngày 05/7/1971 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng G, T ng 9, Block 2, Banyan Garden, Lai Chi Kok Kowloon 24 Tr n Th Th y, sinh ngày 15/01/1972 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 9/F Full HLL Centr No. 179 Sai Yeceng Chol Street North KLN 25 Nguy n Th Kim Liên, sinh ngày 19/11/1977 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Room 1014, 10/F, Block 9, Lower Ngau Tau Kok Estate, Kowloon 26 Lưu Đơn Ph ng, sinh ngày 05/9/1974 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 7/F, Room B.199 Jhnston Road, Nanchai Hong Korbr 27 Tr n Hu t Quỳnh, sinh ngày 17/01/1960 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng 925, Ting Fuk House On Ting Estate, Tuen Mun, N.T 28 Huỳnh Th Tuy t, sinh ngày 10/7/1977 t i Đà N ng Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng 7, T ng 24, Block D, King Ying House King Shan Court 32 Ph Fung Shing Kowloon 29 Lê Th Thanh Nhàn, sinh ngày 22/12/1972 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Flat B 20/F Wah Sun Bldg-6-20 Yin Chong St- Nong Kok-Kln 30 Sou Chiu Cu, sinh ngày 05/01/1968 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng G, Block 3, T ng 14, 59 Đư ng Tung Tau Wan, Stanley 31 Đào Th Ngân, sinh ngày 27/11/1974 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: Flat 918 F/9, TSZ Fai House Tin TSZ Estate Tin Shui Wai NT 32 Nguy n Th Th c Quyên, sinh ngày 16/01/1970 t i Kon Tum Gi i tính: N Hi n trú t i: 416 Wong Tung House, Tung Tau Est, Kln 33 Ph m Th Liên, sinh ngày 22/12/1973 t i Th a Thiên-Hu Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng 913, Nhà Fu Shing, Fu Ching Estate, Sham Shui Po, Kowloon 34 Nguy n Th Mai Thúy, sinh ngày 08/01/1966 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng B, Kh i Nhà 2, Elegance Garden, 4/8 Đư ng King Fung, Tuen Mun N.T 35 Đ ng Th Nga, sinh ngày 13/12/1969 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng C, T ng 1, Wah Lai Court 19-23 Ph Cedar Kowloon 36 Ph m Th Xuân, sinh ngày 12/8/1956 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Wah Hing House Room 2121. Wah FV Estate Aberdeen 37 Tô Tuy t Anh, sinh ngày 25/7/1949 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N
 5. Hi n trú t i 249, M/F Castle Peak Rd Sham-Shui-Po Kowloon, H-K 38 Tô L Huê, sinh ngày 10/6/1971 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 249, M/F Castle Peak Rd Sham-Shui-Po Kowloon 39 Tiên Tư Hà, sinh ngày 25/10/1971 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Flat B 15/F New Lucky House Lsjordan Rd. Yau Ma Tei 40 Lương Hu Lan, sinh ngày 01/11/1968 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 41 Man Yiu Mansoon. 14/F. Eerry Point 41 Dương Th Mi n, sinh ngày 24/5/1965 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: Room 1810 Ler Ning House Op Le Chau Estate Op Le Chau 42 Bùi Đình Vinh, sinh ngày 15/12/1972 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng C T ng 1, S 226, Ph Fa Yuen, Mongkok, Kowloon 43 Tr n Th Ánh Tuy t, sinh ngày 24/11/1969 T i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: So Kwun Po Village, S 31, T ng 1, Sheung Shui New Territories 44 Nguy n Chánh Nghĩa, sinh ngày 20/8/1971 t i B c Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng F, T ng 9, Tòa nhà 15, The Parcville, Yuen Long New Terriotores 45 Tr n Th Bé, sinh ngày 06/4/1973 t i Th a Thiên-Hu Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng H, T ng 24, Tòa nhà 3, Koway Court 111 Đư ng Chai Wan 46 Di p Ng c M , sinh ngày 01/3/1970 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Flat 5 3/F, Block A, Hong King Ase Lam Tin 47 Nguy n Th Huy n Lan, sinh ngày 20/12/1977 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: Wng Yip Hse Wang Tau Hou East Kln Room 2202 48 Thòng Nhì Múi, sinh ngày 01/5/1976 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Boi Block F Wat On Court 1025-1037 Kings Road Quarr Bay DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I BA LAN ĐƯ C THÔI QU C T CH VI C NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 1 Nguy n Thanh Nga, sinh ngày 27/4/1963 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Ph Wielicka 38, S nhà 39, Warszawa 2 Nguy n Thi n Tu n, sinh ngày 08/12/1998 t i Ba Lan Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Ph Wielicka 38, S nhà 39, Warszawa
 6. 3 Nguy n Ng c Vi, sinh ngày 22/8/2000 t i Ba Lan Gi i tính: N Hi n trú t i: Ph Wielicka 38, S nhà 39, Warszawa 4 Nguy n Kh c L c, sinh ngày 13/6/2003 t i Ba Lan Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Ph Wielicka 38, S nhà 39, Warszawa DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I CHDCND LÀO ĐƯ C THÔI QU C T CH VI C NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 1 Nguy n Th Bé, sinh ngày 01/02/1955 t i Lào Gi i tính: N Hi n trú t i: S nhà 147 T 15 Phư ng Thông Khăn Khăm, Qu n Chăn Tha Bu Ly, Th đô Viên Chăn 2 Đ ng Văn Min, sinh ngày 01/4/1976 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 66/2, T 7 Phư ng Phia - V t, Qu n Si-S c-Ta-N c, Thành ph Viên Chăn 3 Đ ng Th Th o, sinh ngày 12/12/1979 t i Lào Gi i tính: N Hi n trú t i: 66/2, T 7 Phư ng Phia - V t, Qu n Si-S c-Ta-N c, Thành ph Viên Chăn 4 Vù Đình H o, sinh ngày 30/12/1986 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S nhà 244, T 14, Phư ng Phun-Xa-V n-N a, Qu n Xi-Ta-N c, T.P. Viên Chăn 5 Lê Xuân Đ ng, sinh ngày 18/01/1971 t i Hà Tây Gi i tính: Nam Hi n trú t i: T 10 Phư ng Thà Kh o, Qu n Xi-X t-Ta-L t, T.P. Viên Chăn 6 Đào Th Hoa, sinh ngày 26/01/1975 t i Lào Gi i tính: N Hi n trú t i: S 292, T 18, Phư ng Hoong-Ke, Qu n Xay-X t-Th , T.P. Viên Chăn 7 Lý Th Kim Bình, sinh ngày 28/9/1982 t i Lào Gi i tính: N Hi n trú t i: Kh a-Lu ng-Tày, Qu n Chăn-Tha-Bu-Ly, T.P. Viên Chăn 8 Ngô Qu c Hưng, sinh ngày 20/3/1968 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S nhà 197, Đư ng Luông-Pra-Băng, Phư ng Văt-Tày- N i, Qu n Si-Kh t-Ta-Boong, T.P. Viên Chăn 9 Ph m Th Thinh Lan, sinh ngày 22/01/1974 t i Lào Gi i tính: N Hi n trú t i: S 060, Phư ng Xi-Khay-Th , Qu n Si-Kh t, T.P. Viên Chăn 10 T Văn Tu n, sinh ngày 05/4/1982 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Lattanalăngsitay, Khanthabouly, Savannakhet 11 Nguy n Th Th m, sinh ngày 29/12/1965 t i Lào Gi i tính: N
 7. Hi n trú t i: Xay Uđôm, Khanhthabouly, Savannakhet 12 Nguy n Pi Xa, sinh ngày 11/02/1996 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Xay Uđôm, Khanthabouly, Savannakhet 13 Nguy n Pha N , sinh ngày 01/02/2000 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Xay Uđôm, Khanthabouly, Savannakhet 14 Đ ng Th Nh t, sinh ngày 01/6/1965 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Lattanalăngsitay, Khanthabouly, Savannakhet 15 Trương Văn Hi p, sinh ngày 10/5/1959 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: B n Hom Kha Nhom, Huy n B c-X , T nh Chăm-Pa- X c 16 H Th S u, sinh ngày 20/02/1960 t i Lào Gi i tính: N Hi n trú t i: B n Hom Kha Nhom, Huy n B c X , T nh Chăm-Pa- X c 17 Trương Văn Ti n, sinh năm 1988 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: B n Hom Kha Nhom, Huy n B c-X , T nh Chăm-Pa- X c 18 Trương Văn Toàn, sinh năm 1995 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: B n Hom Kha Nhom, Huy n B c-X , T nh Chăm-Pa- X c 19 Trương Th Thu Hương, sinh năm 2003 Gi i tính: N Hi n trú t i: B n Hom Kha Nhom, Huy n B c-X , T nh Chăm-Pa- X c 20 Nguy n Th H ng Vân, sinh ngày 19/6/1972 t i Thanh Hóa Gi i tính: N Hi n trú t i: T 29, Phu ng Th t-Lu ng T y, Qu n Say-S t-Th , T.P. Viên Chăn 21 Nguy n Th Lan, sinh ngày 11/5/1974 t i Thanh Hóa Gi i tính: N Hi n trú t i: T 29, Phư ng Th t-Lu ng T y, Qu n Say-S t-Th , T.P. Viên Chăn 22 Hoàng Th Thanh, sinh ngày 29/6/1983 t i Lào Gi i tính: N Hi n trú t i: B n Thà Sê Mày, Huy n P c X , T nh Chăm-Pa-X c 23 Lê Ng c Sơn, sinh ngày 20/10/1966 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i; Xi-Xa-V t-Tày, Chăn-Tha-Bu-Ly, T.P. Viên Chăn 24 Tr n Th An Giang, sinh ngày 07/02/1980 t i Lào Gi i tính: N Hi n trú t i: Xi-Xa-V t-Tày, Chăn-Tha-Bu-Ly, T.P. Viên Chăn 25 Tr nh Văn Dũng, sinh ngày 03/9/1967 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: B n Phôn Xay, Huy n P c-X , T nh Chăm-Pa-X c 26 Nguy n Th Linh, sinh ngày 20/8/1972 t i Lào Gi i tính: N Hi n trú t i: B n Phôn Xay, Huy n P c-X , T nh Chăm-Pa-X c
 8. 27 Tr nh Th Linh Chi, sinh ngày 14/7/1993 t i Lào Gi i tính: N Hi n trú t i: B n Phôn Xay, Huy n P c-X , T nh Chăm-Pa-X c 28 Tr nh Th H a Mi, sinh ngày 20/4/1997 Gi i tính: N Hi n trú t i: B n Phôn Xay, Huy n P c-X , T nh Chăm-Pa-X c 29 Tr nh Qu c Th ng, sinh ngày 01/11/2003 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: B n Phôn Xay, Huy n P c-X , T nh Chăm-Pa-X c 30 Đào Vi t B m (K ), sinh ngày 02/10/1984 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: B n Sà Phan Say, Huy n P c X , T nh Chăm-Pa-X c 31 Hoàng Văn Ki t, sinh ngày 02/5/1966 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: B n Thà Hín Kàng, Huy n P c-X , T nh Chăm-Pa-X c 32 Tr n Văn Phú, sinh ngày 05/6/1975 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: B n Khua Ta Phan, Huy n P c-X , T nh Chăm-Pa-X c 33 H Văn Mùi, sinh ngày 09/9/1954 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: B n Thà Hín Kàng, Huy n P c-X , T nh Chăm-Pa-X c 34 Hoàng Th Th , sinh ngày 08/8/1957 t i Lào Gi i tính: N Hi n trú t i: B n Thà Hín Kàng, Huy n P c-X , T nh Chăm-Pa-X c 35 H Th Thanh H i, sinh ngày 09/8/1989 t i Lào Gi i tính: N Hi n trú t i: B n Thà Hín Kàng, Huy n P c-X , T nh Chăm-Pa-X c 36 H Văn Thân, sinh ngày 31/8/1992 t i Lào Gi i tính: Nam Hi n trú t i: B n Thà Hín Kàng, Huy n P c-X , T nh Chăm-Pa-X c 37 Đ nh Th Thương, sinh ngày 28/11/1948 t i Lào Gi i tính: N Hi n trú t i: S 031 T 2, Phư ng C u Nh t, Qu n Si-Ta-N c, Thành ph Viên Chăn DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I ĐAN M CH ĐƯ C THÔI QU C T CH VI C NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 1 Tr n Thi n Linh, sinh ngày 24/11/1974 t i Đ ng Nai Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Egehegnet 92, 1 TH 2850 Naerum-Copenhagen 2 Hoàng Qu c Trung, sinh ngày 21/01/1975 t i Cao B ng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Engsletten 6- Dk 2300- Copenhagen S 3 Tr n M Lan, sinh ngày 28/3/1974 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Brondby Nordvej 92, 8-11, 2605 Brondby, Denmark 4 Nguy n Duy Tu , sinh ngày 24/11/1978 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Langkaervej 4, 1 MF-8381 Tilst, Denmark 5 Nguy n Th Tuy t Thu, sinh ngày 05/02/1973 t i thành ph H Chí Gi i tính: N
 9. Minh Hi n trú t i: Gudrunsvej 66,6 Th-8220 Brabrand, Denmark 6 Nguy n Th Bích Ng c (Ph m Th Bích Ng c), sinh ngày 22/02/1976 Gi i tính: N t i Phú Yên Hi n trú t i: Buen 2, Bullerup-5320 Agedrup, Denmark 7 Ph m Th Trúc Giang, sinh ngày 20/8/1972 t i thành ph H Chí Gi i tính: N Minh Hi n trú t i: Chr-M-Ostergardsvej 1 D-2TH, 8700 Horsens, Denmark 8 Trương Th H Ly, sinh ngày 24/7/1974 t i Th a Thiên-Hu Gi i tính: N Hi n trú t i: Grimvej 25-5210, Odense, NV, Denmark 9 Nguy n Th Tuy t Nga, sinh ngày 26/5/1970 t i thành ph H Chí Gi i tính: N Minh Hi n trú t i: Louispiosgade 31, 1.TH-2450 Kobenhagen SV 10 Chung Th Xuân, sinh ngày 08/3/1963 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: St. Byhavevej 11 ST, TV-5700 Sendborg, Denmark 11 Tr n Th Như Xuân, sinh ngày 14/7/1965 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: Rosenhoj 16C 1, TV-8260 Vibyj, Srhus, Denmark 12 Nguy n Xuân Huy, sinh ngày 28/9/1987 t i An Giang Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Rosenhoj 16C 1, TV-8260 Vibyj, Arhus, Denmark 13 Tr n Tri u Nái, sinh ngày 21/11/1967 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Gronnegade 35, 2.TH-9700 Bronderslev, Denmark 14 Nguy n Th Chi, sinh ngày 09/02/1971 t i Qu ng Tr Gi i tính: N Hi n trú t i: Sandhoj 4, 5700 Svendborg, Denmark 15 Jennifer Điêu Lan Phương, sinh ngày 19/4/2005 t i Đan M ch Gi i tính: N Hi n trú t i: Sandhoj 4, 5700 Svendborg, Denmark 16 Tr n Th Thùy Trang, sinh ngày 16/4/1974 t i Khánh Hòa Gi i tính: N Hi n trú t i; Vedbaek 6, 9210 Alborg S0, Denmark 17 Võ Th M Linh, sinh ngày 25/6/1974 t i Khánh Hòa Gi i tính: N Hi n trú t i: LA. Ringsvej 133, 3.TH-5230 Odense M 18 Trương Th Phư ng, sinh ngày 29/12/1970 t i thành ph H Chí Gi i tính: N Minh Hi n trú t i: Clascortsensgade 5,2. T.V – 8700 Horsens, Denmark 19 Tr n Th Hu , sinh ngày 06/9/1974 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Lindholmej 19, ST.TV-8200 Arhus N. Denmark 20 Đi u Th Hoa (Lâm Th Hoa), sinh ngày 26/11/1979 t i Bình Phư c Gi i tính: N Hi n trú t i: Byskov Alle 13, I. TH-4200 Slagelse, Denmark 21 Ph m Th Kim L i, sinh năm 1975 t i Bình Thu n Gi i tính: N
 10. Hi n trú t i: Hejredalsvej 7-8220 Brabrand, Denmark 22 Nguy n Th Ng c Thúy, sinh ngày 27/10/1964 t i Long Khánh Gi i tính: N Hi n trú t i: Abakken 26, Ejby-4070 Kr. Hyllinge, Denmark 23 Đào Phương Linh, sinh ngày 30/4/1978 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: Dankvart Dreyers Vej 60, 5230 Odense M, Denmark 24 Thái Th B ch Lan, sinh ngày 09/8/1957 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: Stenagervej 18 8240 Risskov 25 Võ Th C m Thúy, sinh ngày 30/4/1968 t i Khánh Hòa Gi i tính: N Hi n trú t i: Louisevej 4, 1TV-8220 Brabrand, Denmark 26 H B ch Phư ng, sinh ngày 06/3/1958 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: Sonderboulevard 40 I, TV, 1720 Kobenha VN 27 Phòng Bích Thu, sinh ngày 10/7/1972 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Lovkaer Vej 21, 8471 Sabro-Arhus, Denmark 28 Dương Văn Tài, sinh ngày 22/12/1980 t i Trà Vinh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Ormhojgardvej 19, 8700 Horsens, Denmark 29 Phan H u Ti n, sinh ngày 18/6/1982 t i Bình Thu n Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hejredalsvej 7-8220 Brabrand, Denmark 30 Lê Th Kim H ng, sinh ngày 18/6/1973 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Illerupvej 39, ST TV-8200 Arhus N 31 Nguy n Duy Bình, sinh ngày 12/3/1974 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Jaegermarken 36, ST TV – 5700 Svendborg 32 Nguy n Th Kim Lan, sinh ngày 28/12/1977 t i Đ c L c Gi i tính: N Hi n trú t i: Jorg. Berthelsensvej 17 A. 1-TV 9400 Norresundby, Denmark 33 Nguy n Anh Lan, sinh ngày 07/8/1995 t i Đan M ch Gi i tính: N Hi n trú t i: Jorg. Berthelsensvej 17 A. 1-TV 9400 Norresundby, Denmark 34 Trương Xuân Ánh H ng, sinh ngày 03/02/1998 t i Đan M ch Gi i tính: N Hi n trú t i: Jorg. Berthelsensvej 17 A. 1-TV 9400 Norresundby, Denmark 35 Lê Th Kim Trúc, sinh ngày 01/7/1979 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: Sadelmagerporten 4,2-240, 2650 Hvidovre, Denmark 36 H a Văn H o, sinh ngày 03/8/1975 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Bispehavevej 77, 1.TH-8210 Aarhus V. Denmark 37 H Thanh Thi n Vũ, sinh ngày 12/6/1982 t i An Giang Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Gudrunsvej 60, 7 TH-8220 Brabrand, Denmark 38 Tr n Th Anh Đào, (Anh Dao Thi Feldtmose), sinh ngày 20/12/1952 Gi i tính: N
 11. t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: Malurthaven 133, 2730 Herlev, Denmark 39 Nguy n Thành Tín, sinh ngày 21/3/1976 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Ryttergade 10,2-7400, 5000 Odensec, Denmark 40 Lý Thanh Nga, sinh ngày 01/3/1963 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Fruehojvej 8, ST.TH, 7400 Herning, Denmark 41 Ân H ng Phương, sinh ngày 02/9/1974 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i Hojgade 45, 6630 Rodding, Denmark 42 Hà Vĩnh An, sinh năm 1971 t i An Giang Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Sydtoften-32, 8260, Viby, J-Denmark 43 Nguy n Sơn Lâm, sinh ngày 17/7/1982 t i Trà Vinh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Drosselvaenget 12, 6700 Ribe. Denmark 44 Tr n Th M L i, sinh ngày 10/02/1977 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: Dragebakken 205, 5250 Odense, SV-Denmark 45 Lê Quỳnh Giao Giao, sinh ngày 24/10/1973 t i Lâm Đ ng Gi i tính: N Hi n trú t i: Ađelgae 91-2 Sal, 8660 Skanderborg, Denmark 46 Đào Xuân S , sinh ngày 19/5/1974 t i Ngh An Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Finlandsvej 55, ST TH 7100 Vejle 47 Kim Th Bích Hương (Shandie Kim), sinh ngày 01/11/1976 t i Trà Gi i tính: N Vinh Hi n trú t i: Tved Gronnevej 16, 1Th 8900 Randers 48 Lê Th Mu i, sinh ngày 02/7/1975 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S Flyvervej 16, 1TH 8900 Randers 49 Trương Th Di m, sinh ngày 18/3/1975 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: Orumvej 25 2650 Hvidovre 50 Quách Ti n Tài, sinh ngày 26/6/1980 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S Byvangs Alle 8, 3, 34 8260 Viby J 51 Nguy n Văn Chín, sinh ngày 10/9/1976 t i Phú Yên Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Claus Cortsens Gade 7, 2TH 8700 Horsens 52 Tr n Văn Hi u, sinh ngày 12/4/1983 t i Đ ng Nai Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Roegar Dvej 261.1.TH 5230 Odense In Denmark 53 Vũ Th Xuân, sinh ngày 18/10/1950 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: Topasvaenget 9. 7000 Frederica A
 12. DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I C NG HÒA ÁO ĐƯ C THÔI QU C T CH VI C NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 1 Vũ Th Thu, sinh ngày 12/11/1972 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: Jedlesee Strabe 94/1/18, 1210 Wien 2 Đ Th An, sinh ngày 01/10/1979 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: Schonbrunnerstrabe 120/19, 1050 Wien 3 Nguy n Qu c Hưng, sinh ngày 25/7/1970 t i Hưng Yên Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Ketzergasse 42/2/3, 1230 Wien 4 Nguy n C u Th Thùy Linh, sinh ngày 06/02/1971 t i Đ c L c Gi i tính: N Hi n trú t i: Karl-Lowe-Gasse 18/13/14, 1120 Wien 5 Tr n Đ c Th ng, sinh ngày 02/11/1980 t i H i Phòng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Meiselstrabe 43/12, 1150 Wien 6 B ch Th Kim Loan, sinh ngày 13/7/1970 t i Hà Nam Gi i tính: N Hi n trú t i: Landwiedstrabe 2, 4020 Linz 7 Nguy n M ng Nghi, sinh ngày 24/02/1973 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: Zoppelgasse 8/5, 1120 Wien 8 Nguy n Th Nhin, sinh ngày 24/02/1958 t i Đà N ng Gi i tính: N Hi n trú t i: Eichstrabe 35/3, 5023 Salzburg 9 Nguy n Th H i, sinh ngày 15/5/1976 t i Hà Tĩnh Gi i tính: N Hi n trú t i: Am Krautgarten 16/8, 1220 Wien 10 Vy Văn Chung, sinh ngày 18/3/1961 t i Tây Ninh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Eselmuhle 1, 7062 Sankt Margarethen In Burgenland 11 Mai Th Thanh Th y, sinh ngày 16/4/1971 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: Eselmuhle 1, 7062 Sankt Margarethen In Burgenland 12 Vy Thanh Mai, sinh ngày 01/12/2003 t i Áo Gi i tính: N Hi n trú t i: Eselmuhle 1, 7062 Sankt Margarethen In Burgenland 13 Nguy n Minh Huân, sinh ngày 29/6/1968 t i Hưng Yên Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Neudau 21/6, 8292 Neudau 14 Huỳnh Tuy t Hoa, sinh ngày 03/8/1976 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: Dauphinnestrabe 54/DG/12, 4030 Linz 15 Huỳnh Andreas, sinh ngày 17/9/1998 t i Áo Gi i tính: Nam Hi n trú t i:Dauphinnestrabe 54/DG/12, 4030 Linz 16 Huỳnh Julia, sinh ngày 08/11/1999 t i Áo Gi i tính: N Hi n trú t i:Dauphinnestrabe 54/DG/12, 4030 Linz 17 Huỳnh Sonja, sinh ngày 07/5/2005 t i Áo Gi i tính: N
 13. Hi n trú t i:Dauphinnestrabe 54/DG/12, 4030 Linz 18 Nguy n Văn Chín, sinh ngày 04/7/1964 t i Bình Thu n Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wolf Strase 20/34, Mollersdorf, 2514 Traiskirchen 19 Vòng A Bình, sinh ngày 16/12/1978 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Kepler Stasse 30/1, 4050 Traun 20 Nguy n Ng c Bích, sinh ngày 22/3/1973 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Prater Strasse 33/20, 1020 Wien 21 Nguy n Anh Bích Ng c, sinh ngày 16/7/1995 t i thành ph H Chí Gi i tính: N Minh Hi n trú t i: Prater Strasse 33/20, 1020 Wien DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I HÀ LAN ĐƯ C THÔI QU C T CH VI C NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 1 Lê Th Thanh, sinh ngày 17/9/1969 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Merapistraat 4, 1448 CH Purmerend 2 Lê Th Thu Th y, sinh ngày 09/3/1978 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: Monethof 44. 1628 Xb Hooru 3 Tr n Thái Bình, sinh ngày 02/9/1982 t i Th a Thiên-Hu Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Jan Toorop Stp Aat 12 5702 VA Himonb 4 Đ ng Th Như Ng c, sinh ngày 29/8/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: Accordeonstraat 1, 1312 HA, Almere 5 Phan Th H nh, sinh ngày 11/01/1979 t i Phú Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: Zesde Haizen 5233 CL S-Hertogenbosch 6 Lê Ng c Thiên Minh, sinh ngày 21/8/1968 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: Sara Burger Haterf 30 2907 BG Capelle Ald Yshl – Holland 7 Hà Th Vân Anh, sinh ngày 30/4/1981 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: Hugo De G Root Straat 53 1441 KT Purmerend 8 Tô Vũ Nhã Quỳnh, sinh ngày 14/8/1982 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: Voetiuslaan 22II, 6828 TG, Aruhem, Nederland 9 Trương Phi Hoàng, sinh ngày 17/02/1975 t i Ninh Thu n Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 2 E Haren 56 5233 BH S-Hrtogenbosel 10 Lê Th Thu Hi n, sinh ngày 19/3/1973 t i Khánh Hòa Gi i tính: N Hi n trú t i: Tilbuvy Plein 3 1445 ND Pwmoreond 11 Vũ Chu Toàn, sinh ngày 13/7/1973 t i Đà N ng Gi i tính: Nam
 14. Hi n trú t i: Molenstraat 113 4701 Jr Roosen Daal 12 Mai Th Tuy t H ng, sinh ngày 26/9/1974 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: De Voorstenkamp 1017 6545EA, Nymegen 13 H Th Thu Cúc, sinh ngày 31/8/1969 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: Wildekamp 60 6721 Je Beune Kom 14 Nguy n Minh Nhân, sinh ngày 30/11/1993 t i B n Tre Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wildekamp 60 6721 Je Beune Kom 15 Nguy n Văn Đ , sinh năm 1920 t i Phú Yên Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Ketellapper 30 1625 We Hoorn Holland 16 T ng Th Thùy Linh, sinh ngày 10/6/1983 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Van Halen Straat 59 6006 JW Weert 17 H Th Trúc Ly, sinh ngày 04/02/1984 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Botter 23-57 8232 KS Lolystaol Nederland 18 Nguy n Th Lan Hương, sinh ngày 20/3/1967 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Geldee Lanstraat 156-7543 WS Enschede-Holland 19 Lê Nguy n Vũ, sinh ngày 29/11/1980 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Langenhotst 101 6714 LJ Ede 20 Nguy n Th Y n Phương, sinh ngày 24/11/1976 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: Ajacobsstraat 19 1628 NS Hoorn 21 Ph m Th Lan Thanh, sinh ngày 27/6/1973 t i thành ph H Chí Gi i tính: N Minh Hi n trú t i: Louis Paul Boonstraat 16 1321 KC Almere 22 Võ Th H ng Y n, sinh ngày 19/7/1978 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: Wielhovenstraat 40 3316 BK-Dordrecht-Netherland DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I C NG HÒA SÉC ĐƯ C THÔI QU C T CH VI C NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 1 Ph m Gia Khiêm, sinh ngày 03/11/2003 t i Séc Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Slovenska 15, Prostejov, CH. Séc 2 Ph m Th Viên, sinh ngày 07/11/1968 t i Nam Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 796 01 Prostejov, Tylova 59 3 Tr n Th Thùy Dung, sinh ngày 02/7/1989 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: S 796 01 Prostejov, Tylova 59 4 Tr n Thùy Linh, sinh ngày 23/4/1995 t i Séc Gi i tính: N Hi n trú t i: S 796 01 Prostejov, Tylova 59
 15. DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I HÀN QU C ĐƯ C THÔI QU C T CH VI C NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 1 Nguy n Th Anh Đào, sinh ngày 30/6/1973 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: 645-7 Phư ng Sim Gok Bon, Qu n So Sa, Thành ph Bu Cheon, T nh Gyeong Gi 2 Lê Th Tuy t Nhung, sinh ngày 15/5/1978 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 101-1401 Chung cư Gil Heun, 621 Thôn Jang Hyeon, Xã Jin Jeop, Th tr n Nam Yang, T nh Gyeong Gi 3 Nguy n Th Phư ng, sinh năm 1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 320 Thôn Kyseong, p Jincheon, Huy n Jincheon, T nh Chungcheongbuk 4 Nguy n Th Th y, sinh ngày 15/7/1977 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: 20203 Chung cư Lotte 561-19 Phư ng Song Cheon 2 Ga, Qu n Deok Jin, Th tr n Jeon Ju, T nh Jeon La Nam 5 Thái Th Thùy Dương, sinh ngày 26/11/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 651 Thôn Ok San, Xã Ham Pyeong, Huy n Ham Pyeong, T nh Jeonla Nam 6 Lê Th Th o, sinh ngày 02/01/1985 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: 101-503 Chung cư Dongnam, S 1862 Phư ng Jungwang, TP. Siheung, T nh Kyunggi 7 Đoàn Th Hoa, sinh ngày 15/8/1981 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: 215-1 Thôn Shin Gyo, Xã Bu Jeok, Th tr n Non San, T nh Chung Cheong Nam 8 Ph m Th Ng c Mai, sinh ngày 17/4/1983 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: 96 Thôn Giang Nam, Xã Mu Jang, Huy n Go Chang, T nh Jeon La Buk 9 Nguy n Th H ng Loan, sinh ngày 17/9/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 591-1 Phư ng Choji, SangSung Yeonrip Ga – 203, Thành ph Ansan T nh Kyunggi 10 Tr n Ng c Bích, sinh năm 1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: 346 Thôn Jang Yang 2 Xã So Cho, Th tr n Won Ju, T nh Gang Won 11 Nguy n Th Chinh, sinh ngày 23/11/1979 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: 102-311 Khu Công nghi p A, 123 Phư ng Shin Geon Ji, Th tr n An Seong, T nh Gyeong Gi 12 L Nh t Cú, sinh ngày 24/10/1984 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: 912-503 Chung cư Ga Yang D y 9, S 1490 Phư ng Ga Yang 3, Qu n Gang Seo, Thành ph Seoul 13 Bùi Thanh Th o, sinh ngày 08/11/1980 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: 203 Nhà ga Khu Sang A Villa, Phư ng Seong Jeong,
 16. Th tr n Cheon An, T nh Chung Cheong Nam 14 Cao Th Anh Đào, sinh ngày 20/9/1983 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: GA/102, Dongkwangahreum Villa, S 654-24, Thôn Ymun, p Seonsan, TP. Gumi, T nh Gyeongsanbuk 15 Nguy n Th L i, sinh ngày 10/10/1974 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 385 Phư ng Shinchun, Qu n Buk, Thành ph Ulsan 16 Nguy n Ng c Dung, sinh ngày 20/10/1977 t i thành ph H Chí Gi i tính: N Minh Hi n trú t i: 101-602 Now Hivill, 320 Thôn Hapmok, Xã Deoksan, Huy n Jincheon, T nh Chungcheonbuk 17 Lê Th Phư ng, sinh ngày 20/4/1979 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 178 Phư ng Ote, Th tr n San Ju, T nh Gyeong San Buk 18 Nguy n Th Ninh, sinh ngày 10/9/1979 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: 502 S 326 – 30 Phư ng Jung Hwa, Qu n Jung Rang, Thành ph Seoul 19 Hoàng Th Ng c Hương, sinh ngày 20/3/1973 t i Sơn La Gi i tính: N Hi n trú t i: 101 Nhà 101 Khu Geon II Villa, 261-6 Phư ng Eun Haeng, Th tr n Shi Heung, T nh Gyeong Gi 20 Đào Th C m Xiêm, sinh ngày 19/6/1975 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 161-12, Phư ng Bupyeong 5, Qu n Bupyeong, Thành ph Incheon, T nh Kyunggi 21 Tr n Ng c Anh, sinh ngày 16/12/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 3-601 Chung cư Sam Sung Pu Reun, 155 Phư ng Deuk Ryang, Qu n Buk, Thành ph Po Hang, T nh Gyeong Sang Buk 22 Ph m Th Thu Trang, sinh ngày 30/8/1979 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 202 Tòa nhà Buguk, 6/6, 827-19 Phư ng Jijeo, Qu n Dong, TP. Daegu 23 Nguy n Th Hoàng Oanh, sinh ngày 12/4/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 406 Thôn Bong Am, Xã Seo, Huy n Yeon Gi, T nh Chung Cheong Nam 24 Trương Th Xuy n, sinh ngày 23/10/1980 t i Bình Phư c Gi i tính: N Hi n trú t i: S 767-21 Phư ng Pyongri, Qu n Seo, TP. Daegu 25 Phan Th Kim Hi u, sinh ngày 12/11/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: 101-902 Chung cư Dae Baek, Phư ng Ok Gye, Th tr n Gu Mi, T nh Gyeong Sang Buk 26 Lê Th Tú, sinh ngày 07/11/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 366-10 Phư ng Sangdo, Qu n Dongjak, TP Seoul 27 Giáp Th Thanh Liên, sinh ngày 10/4/1968 t i Bình Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 955-3, Thôn Bangchuk, Xã Geumkwa, Huy n
 17. Sungchang, T nh Jeonrabuk 28 Nguy n Ánh Ng c, sinh ngày 17/3/1970 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 381-3 Phư ng Sin Ki, Th tr n An San, T nh Gyong Sang Nam 29 Tr n Th Bích Vân, sinh ngày 01/12/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng s 403, Tòa nhà s 3 Khu t p th Gumho, S 999 – 6 Phư ng Shinchon, Qu n Kwangsan, TP. Kwangju 30 Nguy n Th Ng c Sương, sinh ngày 09/10/1973 t i Qu ng Ngãi Gi i tính: N Hi n trú t i: S 568-2, Phư ng Wolgok, TP. Pyongtaek, T nh Kyunggi 31 Hoàng Th Phương, sinh ngày 24/6/1982 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: 502, S 686 Chung cư Yeon Su Ju Gong Khu 5, Phư ng Yeon Su, Th tr n Chung Ju, T nh Chung Cheong Buk 32 Lê Th Sáu, sinh ngày 02/02/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: Phòng 304, S 106, Khu Chung cư Daedong, S 869 Phư ng Mojeon, TP. Munkyung, T nh Kyungsanbuk 33 Ph m Th Kim Y n, sinh ngày 26/8/1978 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: 65-1 Thôn Song Hak, Xã Nam, Huy n Bu Yeo, T nh Chung Cheong Nam 34 Đ Th Bích Ng c, sinh ngày 07/07/1991 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: S 805-4, Phư ng Jinjang, Qu n Buk, Thành ph Ulsan 35 Nguy n Th Ng c Thúy, sinh ngày 20/5/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 246-2 Thôn Yipyung, p Dongsong, Huy n Chulwon, T nh Kangwon 36 Cao Th Nga, sinh ngày 17/11/1965 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: Chung cư Yeongnamtopsvill, S 895-1, Phư ng Dangha, Qu n Seo, TP. Incheon 37 Tr n Th H ng Vân, sinh ngày 10/5/1984 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Nhà s 501-2, Tòa nhà Samyanghana, 109-1 Phư ng Gujung, TP. Kyungju, T nh Kyungsangbuk 38 Mai Ng c Li u, sinh ngày 19/01/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: 435-10 Phư ng Deok Pung, Th tr n Ha Nam, T nh Gyeing Gi 39 Đinh Kim Hu , sinh ngày 20/11/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: 603-16 Phư ng Il, Qu n Sang Rok, Thành ph An San, T nh Gyeong Gi 40 Tr n Th Kim Th o, sinh ngày 02/01/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 398-3 Thôn Dudu, Xã Kunbuk, Huy n Keumsan, T nh Chungcheongnam 41 Lương Th Kim Sơn, sinh ngày 01/6/1968 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 871-39, 8/7 Phư ng Hwagok 2, Qu n Gangseo, TP.
 18. Seoul 42 Nguy n Th H ng Th y, sinh ngày 05/5/1982 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 560 Thôn Kisan, Xã Sungsan, Huy n Goryung, T nh Kyungsangbuk 43 Nguy n Th Lan, sinh năm 1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 118 Thôn Sangbang, Xã Danseong, Huy n Danyang, T nh Chungcheongbuk 44 Võ Th Ng c Bích, sinh ngày 20/12/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: # 118-804, Chung cư Donga Phoongrim, (#25/1) #719 Phư ng Hakik, Qu n Nam, TP. Incheon 45 Lý L Oanh sinh ngày 17/02/1972 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1512 Phư ng Jung, Qu n Jungwon, TP. Sungnam, T nh Kyunggi 46 Đ Th H nh, sinh ngày 30/5/1972 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 8/6, S 33-235 Phư ng Seoge, Qu n Yongsan, TP. Seoul 47 Huỳnh Th Lên, sinh ngày 19/11/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 516-28, Phư ng Wuman 1, Qu n Paldal, TP. Suwon, T nh Kyunggi 48 Tr n Th L H ng, sinh ngày 16/10/1979 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 651-8 Thôn Daesuh, p Janghowon, Thành ph Ichun, T nh Kyunggi 49 Lê Th Liên, sinh ngày 15/5/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: 202-212 Chung cư Jungsan Hyundae, S 622 Phư ng Jungsan, Qu n Buk, TP. Ulsan 50 Tr n Th Tuy t H ng, sinh ngày 03/10/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 516-28, Phư ng Wuman 1, Qu n Paldal, TP. Suwon, T nh Kyunggi 51 Huỳnh Th Ki u Chi, sinh ngày 10/12/1983 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: 1-102 Lotte Village, 409-3 Thôn Shinha, p Bubal, Thành ph Ichun, T nh Kyunggi 52 Th ch Th Loan, sinh ngày 20/3/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: A-106 Gongwon Villa, San 83-3 Phư ng Biseon, Thành ph Pyungtaek, T nh Kyunggi 53 Tr n Ái Mu i, sinh ngày 10/5/1973 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 556 Thôn Shinwol, Xã Iwol, Huy n Jincheon, T nh Chungcheonbuk 54 Nguy n Th B ch Dân, sinh ngày 10/8/1982 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 571-5 Phư ng Ahyeon 2, Qu n Mapo, Seoul
 19. DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I CHLB Đ C ĐƯ C THÔI QU C T CH VI C NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 1 Bùi Th Nhi Hà, sinh ngày 29/9/1969 t i Hà Nam Gi i tính: N Hi n trú t i: Brugermeister-Klingler-Strabe14, 64546 Morfelden- Walldorf 2 Phan Phương Mai, sinh ngày 12/02/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Brugermeister-Klingler-Strabe14, 64546 Morfelden- Walldorf 3 Phan Vi t Phong, sinh ngày 13/8/1998 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Brugermeister-Klingler-Strabe14, 64546 Morfelden- Walldorf 4 Phan Thanh Vân, sinh ngày 10/7/1951 t i Phú Yên Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Jesewitz Ot Kossen Thu c Delitzsch 5 Tr n Th Thu Hương, sinh ngày 11/4/1968 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 49324 Melle, Feldstr.7 6 Ngô Văn Đ c Toàn, sinh ngày 04/9/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 49324 Melle, Feldstr.7 7 Ngô Vân Vi, sinh ngày 02/7/1999 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: S 49324 Melle, Feldstr.7 8 Ma H ng Sơn, sinh ngày 30/11/1968 t i Thái Nguyên Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Bayernstr.8, 8770 Memmingen 9 Võ Duy Khanh, sinh ngày 04/11/1983 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Weinsberger Str 3. 74072 Heilbronn 10 Ph m Tu n Th , sinh ngày 06/01/1957 t i Hà Nam Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 15859 Storkow (Mark), Hinter Den Hofen 2 11 Nguy n H ng Nhung, sinh ngày 17/6/1985 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Sindelfinger Strasse 8, 71069 Sindlfingen 12 Lê Minh Tân, sinh ngày 04/11/1979 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Kirchstrasse 11, 64354 Reinheim 13 Võ Đ c Ti n, sinh ngày 20/6/1985 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 52249 Eschweiler, Kofstrasse 9 14 Huỳnh Linh Duy, sinh ngày 14/12/1963 t i Ti n Giang Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Alemannenstr. 37, 93053 Regensburg 15 Huỳnh Ng c Tâm, sinh ngày 26/01/1960 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: Alemannenstr. 37, 93053 Regensburg 16 Huỳnh Frank Qu c, sinh ngày 17/8/1995 t i Đ c Gi i tính: Nam
 20. Hi n trú t i: Alemannenstr. 37, 93053 Regensburg 17 Huỳnh Công Thành, sinh ngày 30/6/1945 t i Biên Hòa Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Strssemannstrase 1, 63477 Maintal 18 Bùi Th Kim Anh, sinh ngày 07/02/1966 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Wedel, T nh Pinnenberg 19 Nguy n Th Thu Nga, sinh ngày 14/01/1965 t i thành ph H Chí Gi i tính: N Minh Hi n trú t i: Linzer Weg 12, 53547 Leubsdorf 20 Vũ Minh Châu, sinh ngày 21/10/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Linzer Weg 12, 53547 Leubsdorf 21 Lê Minh Tín, sinh ngày 04/5/1966 t i B n Tre Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Neuenlandserstr. 28A, 28199 Bremen 22 Ph m Thái Dũng, sinh ngày 28/01/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 13005 Berlin, Heckelberger Ring 20 23 Ph m Thái Hùng, sinh ngày 28/01/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 13005 Berlin, Heckelberger Ring 20 24 Bùi Tr n Th ch, sinh ngày 12/3/1957 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Baseler Platz 7, 60329 Frankfurt Am Main 25 Tr n H u Tâm, sinh ngày 09/8/1965 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 86159 Ausburg, Lilienthalstr.3 26 Bùi Đ c Hùng, sinh ngày 01/7/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 70599 Stuttgart, Steckfeldstrasse 46 27 Lê Đ c H i, sinh ngày 04/11/1965 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Burgstr. 1/A, 70569 Stuttgart 28 Nguy n Th Thu Hà, sinh ngày 17/6/1974 t i Qu ng Ngãi Gi i tính: N Hi n trú t i: Burgstr. 1/A, 70569 Stuttgart 29 Nguy n Mai Vi t, sinh ngày 18/3/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Lingsporstrbe 45, 63067 Offenbach Am Main 30 Nguy n Tín, sinh ngày 14/5/1996 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Lingsporstrbe 45, 63067 Offenbach Am Main 31 Phùng Th Kim Oanh, sinh ngày 11/6/1962 t i thành ph H Chí Gi i tính: N Minh Hi n trú t i: S 21339 Luneburg, Am Weiben Turm 8 32 Lê H ng Tư, sinh ngày 10/12/1954 t i Ngh An Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 16908 Wittstock/Dosse, Groperstrabe 2 33 Lê M Ng c, sinh ngày 05/8/1987 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16908 Wittstock/Dosse, Groperstrabe 2
Đồng bộ tài khoản