Quyết định số 817/QĐ-TTg

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 817/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 817/QĐ-TTg về việc bán gạo trả chậm cho CuBa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 817/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 817/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÁN GẠO TRẢ CHẬM CHO CUBA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 2409/BNN-HTQT ngày 09 tháng 9 năm 2002), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bán cho Cuba 150.000 tấn gạo trong năm 2003 với thời hạn trả chậm là 15 tháng đối với 100.000 tấn và 18 tháng đối với 50.000 tấn. Điều 2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thương mại nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế tài chính hỗ trợ cho việc bán gạo trả chậm trên. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản