Quyết định số 82/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 82/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/1998/QĐ-TTg về việc sửa đổi Điều 10 và Điều 11, Điều lệ Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 82/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 1998 QUY T NNH V VI C S A I I U 10 VÀ I U 11, I U L QU H TR U TƯ QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 462/TTg ngày 9 tháng 7 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph ) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; t o i u ki n cho các ch u tư trong vi c vay v n t Qu h tr u tư qu c gia, gi m b t các th t c hành chính không c n thi t và phù h p v i tình hình th c t ; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính và Ch t ch H i ng qu n lý Qu h tr u tư qu c gia, QUY T NNH: i u 1. S a i i u 10 và i u 11 i u l Qu h tr u tư qu c gia ban hành kèm theo Quy t nh s 462/TTg ngày 9 tháng 7 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph như sau : 1. i u 10 ư c s a i như sau: " i u 10. Các d án u tư ư c xem xét cho vay v n t Qu h tr u tư qu c gia ph i m b o các i u ki n : 1- ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành; 2- D án u tư thu c các ngành, ngh , lĩnh v c và các vùng ư c ưu ãi theo danh m c A, B, C c a Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 1 năm 1998 c a Chính ph (không c n ph i có gi y ch ng nh n ưu ãi u tư), ch d án ph i có phương án vay, tr n ư c cơ quan quy t nh u tư xác nh n; 3- Có kh năng thu h i v n tr c ti p; 4- ư c l y tài s n hình thành b ng v n vay b o m n vay. Trong th i gian chưa tr h t n , ch d án không ư c chuy n như ng, mua bán ho c th ch p các tài s n hình thành t ngu n v n vay Qu h tr u tư qu c gia". 2. i u 11 ư c s a i như sau :
  2. " i u 11. M c v n cho vay t Qu h tr u tư qu c gia th c hi n m t d án u tư t i a không quá 70% t ng m c v n u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, trư ng h p quá m c quy nh ph i ư c Ch t ch H i ng Qu n lý Qu xem xét quy t nh". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng Qu n lý và T ng Giám c Qu h tr u tư qu c gia có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản