Quyết định số 82/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 82/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/1999/QĐ-BCN về chuyển Xí nghiệp Điện Cơ thuộc Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi Điều 1 Quyết định số 88/1998/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Xí nghiệp Điện Cơ thuộc Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần Điện Cơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/1999/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82/1999/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 88/1998/QĐ-BCN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1998 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN XÍ NGHIỆP ĐIỆN CƠ THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01tháng11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Sau khi xem xét Quyết định số 825/EVN/HĐQT-TCKT ngày 06 tháng 10 năm 1999 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần của Xí nghiệp Điện Cơ thuộc Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (công văn số 7478/EVN/TCCB-LĐ ngày 13 tháng 12 năm 1999); Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 88/1998/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Điện Cơ thuộc Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh - Doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, thành Công ty cổ phần Điện Cơ như sau: 1) Cơ cấu vốn Điều lệ : Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần là : 25.000.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ đồng), trong đó: - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước là 41,96% vốn Điều lệ, - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp là 9,99% vốn Điều lệ; - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Xí nghiệp là 48,05% vốn Điều lệ.
  2. Giá trị một cổ phần là 100.000 đồng Việt Nam. 2) Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần vào 0h ngày 01 tháng 01 năm1999 : Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 27.160.130.788 đồng , trong đó: Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 11.212.231.894 đồng. 3) Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp: Tổng số cổ phần được mua theo giá ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp là 7.996 (gồm 232 người); giá trị được hưởng theo giá ưu đãi là 239.880.00 đồng , trong đó tổng số cổ phần mua theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong Xí nghiệp được trả dần là 320 cổ phần. 4) Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam về việc được sử dụng tiền bán cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước của Xí nghiệp Điện Cơ để chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại công nhân, trợ cấp lao động dôi dư của Xí nghiệp để chuyển sang Công ty cổ phần. Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh và Xí nghiệp Điện Cơ làm các thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty xem xét giải quyết theo quy định của Nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Xí nghiệp Điện Cơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 2, - Văn phòng Chính phủ, - Ban Đổi mới QLDNTW, - Bộ Tài chính, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Ngân hàng NN, Kho bạc NN, - UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Quốc Khánh - Công ty Cổ phần Điện Cơ, - Ban Đổi mới QLDN Bộ CN, - Công báo, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản