Quyết định số 82/2000/QĐ-BNN-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
63
lượt xem
5
download

Quyết định số 82/2000/QĐ-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2000/QĐ-BNN-VP về việc ban hành Qui định tiếp nhận và xử lý thông tin, văn bản đến; soạn thảo văn bản, góp ý kiến, thẩm tra, thẩm định, trình ký, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2000/QĐ-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 82/2000/Q -BNN-VP Hà N i, ngày 08 tháng 08 năm 2000 QUY T NNH V/V BAN HÀNH QUI Đ NH TI P NH N VÀ X LÝ THÔNG TIN, VĂN B N Đ N; SO N TH O VĂN B N, GÓP Ý KI N, TH M TRA, TH M Đ NH, TRÌNH KÝ, PHÁT HÀNH, QU N LÝ VÀ LƯU TR VĂN B N C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Ban hành văn b n qui ph m pháp lu t ngày 23/11/1996 và Ngh nh s 142/CP ngày 28/9/1963 c a H i ng Chính ph ban hành i u l v công tác công văn, gi y t và công tác lưu tr ; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này Qui nh v vi c ti p nh n và x lý thông tin, văn b n n; so n th o văn b n, góp ý ki n, thNm tra, thNm nh, trình ký, phát hành, qu n lý và lưu tr văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th Quy t nh 552/NN-VP/Q ngày 7/5/1996 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 3. Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG B NÔNG NGHI P Nơi nh n: VÀ PTNT -Như i u 3 - Lãnh o B TH TRƯ NG - Lưu VT, PC Nguy n Văn Đ ng QUI NNH
  2. V VI C TI P NH N VÀ X LÝ THÔNG TIN, VĂN B N N; SO N TH O VĂN B N, GÓP Ý KI N, TH M TRA, TH M NNH, TRÌNH KÝ, PHÁT HÀNH, QU N LÝ VÀ LƯU TR VĂN B N C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành theo Quy t đ nh s 82 /2000/QĐ-BNN-VP ngày 8/8/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUI Đ NH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh 1. Quy nh v trách nhi m ti p nh n và x lý thông tin, văn b n n; so n th o văn b n, góp ý ki n, thNm tra, thNm nh, trình ký, phát hành, qu n lý và lưu tr văn b n c aB . 2. Quy nh này ư c áp d ng i v i các V , C c, Ban, Văn phòng, Thanh tra B (sau ây g i t t là ơn v ) trong kh i cơ quan B . i u 2. Trong Quy nh này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Văn b n n là công văn, tài li u, thư do ơn v nh n ư c. 2. Văn b n i là công văn, tài li u, thư do ơn v g i i. 3. Thông tin là nh ng tin t c ư c chuy n b ng i n tho i, truy n mi ng, fax, telex, E-mail, m ng máy tính, thư, công văn, tài li u. 4- ThNm tra văn b n là i u tra, xem xét l i nh ng n i dung c a d án, d th o văn b n t ra có úng, có chính xác, có căn c lý lu n và th c ti n hay không. 5- ThNm nh văn b n là ho t ng nghiên c u, xem xét, ánh giá v n i dung và hình th c c a d án, d th o văn b n nh m b o m tính h p hi n, h p pháp, tính th ng nh t, ng b c a d th o và tính kh thi c a văn b n. i u 3. Trách nhi m c a ơn v . Th trư ng các ơn v có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c x lý thông tin, văn b n và qu n lý h sơ, tài li u c a ơn v ; nghiên c u, tham gia ý ki n, thNm tra n i dung văn b n so n th o có liên quan n lĩnh v c ph trách, b o m úng th i gian và ch u trách nhi m trư c Lãnh o B v nh ng n i dung nêu trên. Chương 2: TI P NH N VÀ X LÝ THÔNG TIN, VĂN B N Đ N i u 4. Ti p nh n thông tin, văn b n n.
  3. 1. T t c các lo i văn b n n u ph i làm th t c ti p nh n t i Văn thư (thu c Phòng Hành chính c a Văn phòng B ). 2. Phòng Hành chính s tr l i nơi g i các văn b n không úng th th c văn b n, th t c hành chính, nhàu nát, khó c. 3. Văn thư không bóc nh ng bì thư thu c lo i m t, t i m t, tuy t m t và nh ng bì thư có ghi “ch ngư i có tên m i ư c bóc”, văn b n g i Ban cán s ng, ơn thư khi u t , thư riêng (có tên c a ngư i g i, ngư i nh n). 4. i v i văn b n g i tr c ti p cho các ơn v , Văn thư ơn v làm th t c ti p nh n theo qui nh c a Chính ph và c a B . Nh ng văn b n g i cho các ơn v nhưng g i qua Văn phòng B , thì Phòng Hành chính Văn phòng B vào s theo dõi riêng và chuy n tr c ti p n các ơn v . 5. Các lo i văn b n còn l i, Văn thư vào s , vào máy tính ( s hi u, cơ quan phát hành, trích y u n i dung ) qu n lý, theo dõi quá trình x lý và trình Lãnh o Văn phòng, Lãnh o B trong ngày. Riêng nh ng ơn, thư khi u t ph i gi l i bì thư, giúp cho vi c tra c u khi c n thi t. 6. i v i i n m t, Văn thư ph i chuy n ngay t i Chánh văn phòng B trình lãnh o B ho c chuy n cho ơn v liên quan x lý. Sau khi x lý xong, chuy n l i Văn thư tr l i Cơ y u Trung ương theo quy nh. 7. Khi ti p nh n các văn b n ho t c, các thông tin khác như: i n tho i, truy n mi ng, Fax, telex, e-mail, ngư i nh n ph i báo cáo ngay v i Chánh Văn phòng B ho c ngư i có trách nhi m x lý k p th i. i u 5. X lý văn b n n. 1. Hàng ngày, Chánh Văn phòng B ghi ý ki n x lý vào “Phi u chuy n công văn”; Văn thư vào s theo dõi và chuy n văn b n n các a ch theo ý ki n ch o c a Chánh Văn phòng và Lãnh o B . 2. Các văn b n sau khi có ý ki n x lý c a lãnh o B , Phòng T ng h p tr l i Văn thư và có trách nhi m theo dõi quá trình x lý. 3. Khi ti p nh n văn b n do các nơi khác g i n, th trư ng ơn v ti p nh n có trách nhi m: a. Xem xét, gi i quy t úng yêu c u v n i dung, v th i gian và thNm quy n qui nh. b. Nh ng văn b n không thu c thNm quy n c a ơn v thì tr l i Văn phòng B ho c ơn v chuy n n. i u 6. Ki m tra vi c th c hi n x lý văn b n c a các ơn v . 1. Trư ng phòng Phòng T ng h p thu c Văn phòng B có trách nhi m theo dõi, ôn c các ơn v th c hi n ý ki n ch o x lý các văn b n, hàng ngày báo cáo ti n th c hi n v i Chánh Văn phòng B .
  4. 2. Pháp ch B có trách nhi m ki m tra, ôn c vi c chuNn b các văn b n quy ph m pháp lu t; các văn b n l y ý ki n thành viên Chính ph và hàng ngày báo cáo ti n th c hi n v i Lãnh o B ph trách kh i, Lãnh o B ư c giao thư ng tr c và Chánh Văn phòng B i u 7. Báo cáo, xin ý ki n x lý văn b n n. i v i nh ng văn b n c n báo cáo ho c xin ý ki n lãnh o B , các ơn v ch trình m t b n lên ng chí lãnh o B ph trách kh i. N u v n c n xin ý ki n g p mà ng chí lãnh o B ph trách kh i i v ng, thì Chánh Văn phòng B có trách nhi m trình Lãnh o B tr c cơ quan x lý. Nh ng v n có liên quan n nhi u ơn v , ph i ư c l y ý ki n c a các ơn v có liên quan trư c khi trình lãnh o B . Chương 3: SO N TH O, L Y Ý KI N, TH M TRA, TH M NNH VÀ TRÌNH KÝ VĂN B N i u 8. So n th o, l y ý ki n, th m tra, th m nh văn b n. 1- i v i nh ng văn b n mà n i dung ch liên quan n m t ơn v : Th trư ng ơn v giao nhi m v c th cho m t công ch c ho c m t nhóm công ch c (trong ó có m t ngư i ch u trách nhi m chính) so n th o văn b n theo úng k ho ch, n i dung và th i gian . Nh ng văn b n có liên quan n ch trương, chính sách, k ho ch ng n h n, dài h n, nh ng chương trình d án quan tr ng thì n i dung văn b n ph i ư c th o lu n và thông qua t p th lãnh o ơn v , trư c khi trình Lãnh o B . 2- i v i nh ng văn b n mà n i dung có liên quan t i nhi u ơn v : a- Th trư ng ơn v ư c Lãnh o B giao ch trì chuNn b d án, d th o, ph i ch u trách nhi m t ch c so n th o văn b n; l y ý ki n tham gia góp ý và thNm tra c a các ơn v có liên quan; t ng h p ý ki n và hoàn ch nh văn b n. b- Th trư ng các ơn v có liên quan ph i tr c ti p nghiên c u và có trách nhi m tham gia góp ý ki n, thNm tra n i dung theo yêu c u c a ơn v ch trì so n th o văn b n. Quá th i h n qui nh mà ơn v có liên quan không có văn b n tham gia ý ki n và thNm tra n i dung thì Th trư ng ơn v ch u hoàn toàn trách nhi m trư c lãnh o B v ph n n i dung do mình ph trách. c- Trong trư ng h p ư c m i d h p tham gia ý ki n, thNm tra n i dung d án, d th o văn b n v i ơn v ch trì so n th o, Lãnh o ơn v ho c chuyên viên ư c phân công d h p ph i nghiên c u k nh ng n i dung có liên quan, ý ki n phát bi u trong cu c h p là ý ki n thay m t ơn v . d- i v i nh ng văn b n có n i dung liên quan n nhi u lĩnh v c chuyên môn khác nhau và trong trư ng h p c n thi t, Lãnh o B s quy t nh thành l p H i ng thNm nh, thNm tra các d án, d th o văn b n theo quy nh c a pháp lu t.
  5. 3- i v i các văn b n qui ph m pháp lu t và văn b n l y ý ki n thành viên Chính ph : Các văn b n thu c nhóm này, ngoài vi c ti n hành so n th o, l y ý ki n, thNm tra theo các quy nh trên, Pháp ch B ch u trách nhi m thNm nh v th th c và n i dung quy ph m pháp lu t trư c khi trình lãnh o B ký theo quy nh c a Lu t ban hành văn b n qui ph m pháp lu t, Ngh nh c a Chính ph và Thông tư s 10/1998/TT- BNN ngày 4/11/1998 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i v i các văn b n gi i trình trư c Qu c h i. Khi Qu c h i có yêu c u, Phòng T ng h p (Văn phòng B ) có trách nhi m báo cáo lãnh o Văn phòng B phân công các ơn v có liên quan chuNn b n i dung tr l i; ng th i, ôn c các ơn v th c hi n và t ng h p ý ki n, hoàn ch nh văn b n trình lãnh o B . 5- Th i h n l y ý ki n và thNm tra: Th i h n ơn v ph i tr l i văn b n ư c ghi rõ trong công văn yêu c u tham gia ý ki n ho c thNm tra n i dung. Riêng i v i văn b n có yêu c u g p, th trư ng ơn v có trách nhi m tr l i theo yêu c u c a Lãnh o B . i v i văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n c a B trư ng ban hành, th i h n tr l i không quá 04 ngày. i v i văn b n c a Chính ph , các B , ngành, th i h n tr l i không quá 05 ngày. i v i các d án u tư và xây d ng cơ b n, th i h n thNm tra, thNm nh không quá 60 ngày (d án nhóm A), không quá 30 ngày (d án nhóm B), không quá 20 ngày (d án nhóm C ) k t ngày nh n h sơ h p l . Th i h n thNm tra, thNm nh k t qu u th u không quá 10 ngày ( i v i gói th u qui mô nh ), không quá 20 ngày ( i v i gói th u khác) k t ngày nh n h sơ trình duy t k t qu u th u. i u 9. Trình ký văn b n. Văn b n trình ký ph i trình bày rõ ràng, s ch p, úng th th c và trình t , th t c so n th o theo qui nh c a pháp lu t. C th : 1- ơn v ch trì so n th o, sau khi ti p thu ý ki n tham gia (n u có) c a các ơn v vào b n d th o, có trách nhi m hoàn ch nh văn b n và chuy n cho chuyên viên Phòng T ng h p theo dõi lĩnh v c chuyên môn báo cáo Lãnh o Văn phòng trình ký và ban hành. Các ơn v không ư c trình th ng lên Lãnh o B ký khi chưa qua xem xét c a chuyên viên Phòng T ng h p theo dõi lĩnh v c chuyên môn và Chánh Văn phòng B . 2- Khi Lãnh o B ph trách kh i i công tác v ng không tr c ti p ký duy t ư c n i dung thì:
  6. a- Ch Lãnh o B ph trách kh i v x lý i v i nh ng v n không c n ký ban hành g p. b- Trư ng h p văn b n c n ký ban hành g p, thì chuyên viên Phòng T ng h p theo dõi lĩnh v c chuyên môn ch u trách nhi m liên h xin ý ki n lãnh o B ph trách kh i b ng văn b n v n i dung d th o, n u ư c ng ý thì báo cáo lãnh o Văn phòng trình Lãnh o B ký ban hành và có trách nhi m báo cáo l i toàn b vi c x lý v i lãnh o B ph trách kh i. Lãnh o B ph trách kh i ch u trách nhi m chính trư c B trư ng và trư c pháp lu t v văn b n ó. 3- Trư ng h p Lãnh o B ph trách kh i i công tác nư c ngoài, n u vi c c n gi i quy t g p, thì chuyên viên Phòng T ng h p theo dõi lĩnh v c chuyên môn báo cáo Chánh Văn phòng B xin ý ki n Lãnh o B xem xét, quy t nh. Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m cá nhân trư c B trư ng và trư c pháp lu t v n i dung văn b n trình ký. i u 10. H sơ trình ký. H sơ trình ký bao g m: 1- D th o văn b n m i nh t ã hoàn ch nh ; ý ki n ngh ho c t trình c a Th trư ng ơn v so n th o, Th trư ng các ơn v có liên quan và h , tên ngư i ư c phân công so n th o chính. 2- Các văn b n góp ý, ý ki n thNm tra, thNm nh và các văn b n pháp lý làm cơ s cho vi c so n th o và trình ký văn b n. 3- Nh ng văn b n trình B trư ng ký, ngoài nh ng yêu c u nêu trên ph i có ý ki n c a Th trư ng ph trách kh i. i u 11. Th m quy n ký các văn b n c a Th trư ng các ơn v . 1- Th trư ng các ơn v ư c ký các văn b n theo úng thNm quy n ư c ghi trong Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , c a B trư ng khi thành l p ơn v . 2- Các văn b n ký th a l nh B trư ng, ph i ư c B trư ng ho c Th trư ng ph trách kh i phê duy t tr c ti p v n i dung. 3- Các văn b n ký th a u quy n, Th trư ng ơn v ký theo n i dung ã ư c u quy n và ch u trách nhi m trư c B trư ng, trư c pháp lu t v n i dung, tính pháp lý c a văn b n. 4- Ch ư c dùng bút m c màu th m (xanh, en) ký các văn b n ban hành chính th c. i u 12. Trách nhi m c a các bên liên quan. Vi c so n th o văn b n ph i do m t Lãnh o và m t công ch c c a ơn v ch u trách nhi m chính v n i dung và th th c. Trách nhi m c th như sau:
  7. 1- Trách nhi m c a ngư i so n th o: Ngư i ư c phân công so n th o chính ph i l p chương trình, cương, so n th o và ch u trách nhi m cá nhân trư c th trư ng ơn v v n i dung chuyên môn và th th c văn b n, k thu t so n th o, ngôn ng pháp lý và chính t c a văn b n. 2- Trách nhi m c a th trư ng ơn v ch trì so n th o: Th trư ng ơn v ch trì so n th o ph i ch o c th , t o i u ki n hoàn thành d án, d th o và ch u trách nhi m cá nhân trư c Lãnh o B , trư c pháp lu t v n i dung chuyên môn; t ch c l y ý ki n ơn v liên quan, b o m úng trình t , th t c trình ký theo quy nh. 3- Trách nhi m c a th trư ng các ơn v tham gia so n th o: Th trư ng các ơn v ư c tham gia so n th o có trách nhi m c ngư i tham gia và ch u trách nhi m cá nhân trư c Lãnh o B , trư c pháp lu t v ph n n i dung chuyên môn thu c lĩnh v c ơn v ph trách. 4- Trách nhi m c a Pháp ch B : Các văn b n quy ph m pháp lu t, Pháp ch B ch u trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra th c hi n, ho c tr c ti p tham gia so n th o v i các ơn v ; t ch c thNm nh và ch u trách nhi m trư c lãnh o B , trư c pháp lu t v th th c, n i dung quy ph m pháp lu t, v ngôn ng pháp lý, l i chính t c a văn b n trư c khi Chánh Văn phòng B xem xét, trình Lãnh o B . 5- Trách nhi m c a Lãnh o Văn phòng B : Lãnh o Văn phòng ch u trách nhi m xem xét l n cu i cùng v th th c và n i dung văn b n (có trái v i Ngh quy t c a Ban cán s , Ngh quy t c a t p th Lãnh o B , ch trương, chính sách c a Nhà nư c ) , v văn ph m và chính t trư c khi trình Lãnh o B ký. N u th y n i dung có i m nào chưa phù h p, Lãnh o Văn phòng làm vi c l i v i ơn v so n th o s a i, b sung; trư ng h p không th ng nh t ư c v i ơn v so n th o văn b n, Chánh Văn phòng báo cáo Lãnh o B xem xét, quy t nh. Các chuyên viên Phòng T ng h p theo dõi t ng lĩnh v c chuyên môn, ch u trách nhi m trư c lãnh o Văn phòng và lãnh o B ph trách kh i v t t c các văn b n trình ký. 6- Trách nhi m c a Lãnh o B ký: Lãnh o B ch u trách nhi m cá nhân trư c B trư ng, Th tư ng Chính ph và trư c pháp lu t v n i dung và th th c văn b n do mình ký. 7- Lãnh o các ơn v ư c Lãnh o B giao so n th o, yêu c u tham gia góp ý ki n, thNm tra n u văn b n có sai sót v n i dung và th th c thì ph i ch u trách nhi m trư c Lãnh o B , trư c pháp lu t và b x lý theo quy nh t i i u 19 Quy nh này ho c x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: PHÁT HÀNH, QU N LÝ VÀ KHAI THÁC VĂN B N i u 13. Phát hành văn b n.
  8. Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m v vi c phát hành các văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; là ngư i phát ngôn, cung c p văn b n, tài li u, thông tin cho các cơ quan và báo chí trong nư c. V trư ng V H p tác Qu c t là ngư i phát ngôn, cung c p văn b n, tài li u, thông tin cho các cơ quan và báo chí ngoài nư c. Các C c qu n lý Nhà nư c chuyên ngành có nhu c u cung c p văn b n, tài li u chuyên ngành cho các cơ quan trong nư c và ngoài nư c ph i ư c s ng ý c a Chánh văn phòng B . Nh ng văn b n ã ư c Lãnh o B ký ho c u quy n cho Th trư ng ơn v ký, Phòng T ng h p (Văn phòng B ) ch u trách nhi m chuy n l i cho ơn v so n th o ( C c, V ) ph i h p v i Phòng Hành chính (Văn phòng B ) làm th t c phát hành theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Qu n lý h sơ, tài li u. 1- Vi c qu n lý, gi gìn h sơ, tài li u không th t l c là trách nhi m c a Th trư ng và c a m i cán b , công ch c trong cơ quan, ơn v . 2- H sơ, tài li u do cơ quan, ơn v và cá nhân qu n lý ph i c t gi cNn th n. Nh ng h sơ, tài li u m t ph i qu n lý theo Quy ch b o v bí m t Nhà nư c và khi c n sao ch p, cung c p ra ngoài cơ quan, ơn v ph i có ý ki n b ng văn b n c a ngư i có thNm quy n. 3- H t năm ho c chuy n i nơi khác, cán b , công ch c ph i em h sơ, tài li u ( k c k t qu nghiên c u khoa h c b ng ngu n v n ngân sách do các ơn v th c hi n ) n p l i cho ơn v . Các ơn v ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho l p lưu tr riêng thì th c hi n theo qui nh c a lu t pháp. Các ơn v còn l i ph i th c hi n vi c lưu tr văn b n t i kho Lưu tr c a Văn phòng B theo quy nh. 4- Văn phòng B có trách nhi m phân lo i văn b n, lưu tr t i kho Lưu tr và lưu tr trên Máy tính c a B . 5- Phòng Máy tính ( Văn phòng B ) có trách nhi m ph i h p v i các ơn v thu th p, t ng h p và lưu gi nh ng s li u cơ b n v di n tích, dân s , kinh t , xã h i, văn hoá, giáo d c c a t ng t nh, thành trong c nư c; các chương trình, d án, công trình u tư do B qu n lý th c hi n trên a bàn m i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph c v cho công tác lãnh o, ch o, i u hành c a Lãnh o B và công tác nghiên c u. i u 15. Khai thác h sơ, tài li u. Vi c khai thác h sơ, tài li u t i Phòng lưu tr ph i theo quy nh chung v công tác lưu tr c a Nhà nư c và quy nh riêng c a B . Công ch c làm công tác lưu tr ph i có trách nhi m hư ng d n các ơn v và cá nhân n khai thác n i dung h sơ, tài li u theo úng nh ng quy nh v qu n lý h sơ, tài
  9. li u; không ư c t ý cho các ơn v và cá nhân khai thác n i dung h sơ, tài li u vư t quá n i dung cho phép. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 16. i v i các ơn v thu c B . Th trư ng các ơn v có trách nhi m ph bi n cho cán b , công ch c thu c ơn v mình quán tri t và th c hi n úng n i dung Quy nh này. Hàng tháng h p ki m i m vi c th c hi n, k p th i phát huy nh ng vi c làm t t, rút kinh nghi m nh ng vi c làm chưa úng quy nh kh c ph c. i u 17. i v i S Nông nghi p và PTNT, Chi c c Ki m lâm các t nh, thành ph Trên cơ s qui nh này, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành xây d ng qui nh v ti p nh n, x lý văn b n n i b c a S , Chi c c; quy trình chuNn b văn b n qui ph m pháp lu t v lĩnh v c qu n lý ngành i phương thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch U ban nhân t nh và thành ph . i u 18. i v i Văn phòng B . Chánh văn phòng B có trách nhi m giúp B trư ng hư ng d n, theo dõi, ki m tra các ơn v th c hi n Quy nh này; nh kỳ báo cáo k t qu th c hi n v i B trư ng và Lãnh o B . i u 19. Khen thư ng và k lu t. Nh ng ơn v và cá nhân th c hi n t t Qui nh này s ư c bi u dương và khen thư ng. ơn v , cá nhân vi ph m nhi u l n s b tr i m thi ua khen thư ng cu i năm ho c b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. i u kho n thi hành. Quy nh này thay th các Quy nh ban hành theo Quy t nh s 522/ NN-VP/Q , ngày 7/5/1996 và văn b n s 3590/ BNN-VP, ngày 18/9/1998 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Trong quá trình th c hi n n u có v n gì vư ng m c, các ơn v c n k p th i ph n nh v Văn phòng B s a i, b sung và i u ch nh cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản