Quyết định số 82/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 82/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2001/QĐ-UB về một số quy định tạm thời để cải tiến công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 82/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V M T S QUY NNH T M TH I C I TI N CÔNG TÁC QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ TRONG NƯ C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v ban hành qui ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a qui ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v ban hành qui ch u th u và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v s a i m t s i u c a qui ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 2290/KH T-TH ngày 01 tháng 8 năm 2001; QUY T NNH Ph n 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- S K ho ch và u tư là cơ quan u m i ti p nh n, hư ng d n chính sách và h tr các nhà u tư trong nư c th c hi n các th t c hành chính trong lĩnh v c u tư. i u 2.- Căn c vào nh hư ng, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i t ng th i kỳ, S K ho ch và u tư ph i h p v i các t ch c xúc ti n u tư, các s -ngành, qu n- huy n v n ng xúc ti n u tư và l p danh m c các d án u tư trong nư c không s d ng v n ngân sách Nhà nư c, trình y ban nhân dân thành ph công b kêu g i u tư nh kỳ hàng quý. i u 3.- Các lo i d án u tư sau ây không ph i thông qua cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c th a thu n d án:
  2. 3.1- Các d án u tư không s d ng v n ngân sách Nhà nư c (tr các d án u tư xây d ng nhà kinh doanh). 3.2- Các d án mà ch u tư không ph i là doanh nghi p Nhà nư c. 3.3- Các d án nhóm B, C s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c. i u 4.- Hư ng d n th a thu n v a i m xây d ng và qui ho ch, ki n trúc: 4.1- i v i các d án s a ch a, nâng c p nhưng không làm thay i k t c u công trình, không m r ng di n tích xây d ng, t ng cao, không vi ph m l gi i và không thu c di n ph i di d i do gây ô nhi m môi trư ng thì không ph i th c hi n vi c th a thu n a i m và ki n trúc, qui ho ch. 4.2- i v i nh ng khu v c ã có qui ho ch chi ti t ư c duy t: 4.2.1- Ki n trúc sư Trư ng thành ph có trách nhi m công b công khai nh ng n i dung qui ho ch chi ti t ư c duy t nhà u tư có căn c l p d án u tư, không ph i th c hi n vi c th a thu n a i m. 4.2.2- S K ho ch và u tư có trách nhi m ph i h p v i Ki n trúc sư Trư ng thành ph cung c p y các thông tin v qui ho ch ki n trúc cho nhà u tư khi có yêu c u; th i gian cung c p các thông tin v qui ho ch, ki n trúc cho nhà u tư không quá 3 (ba) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c yêu c u. 4.3- i v i nh ng khu v c chưa có qui ho ch chi ti t ư c duy t, S K ho ch và u tư có trách nhi m ph i h p v i Ki n trúc sư Trư ng thành ph thông báo n các nhà u tư v th a thu n a i m và cung c p các thông tin v qui ho ch, ki n trúc; th i gian cung c p các thông tin v qui ho ch, ki n trúc không quá 14 (mư i b n) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c yêu c u. Ki n trúc sư Trư ng thành ph có trách nhi m cung c p y các thông tin v qui ho ch, ki n trúc cho S K ho ch và u tư trong th i gian không quá 10 (mư i) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c yêu c u c a S K ho ch và u tư. Trong trư ng h p c bi t ph i kéo dài th i gian so v i quy nh, Ki n trúc sư Trư ng thành ph ph i báo cáo ngay cho y ban nhân dân thành ph và thông báo cho S K ho ch và u tư thông báo l i cho nhà u tư. 4.4- i v i các d án u tư vào nh ng a i m có s h dân ph i gi i t a di d i trên 50 h , Ki n trúc sư Trư ng thành ph ph i xin ý ki n y ban nhân dân thành ph trư c khi cung c p các thông tin v qui ho ch, ki n trúc S K ho ch và u tư thông báo l i cho nhà u tư. i u 5.- Cung c p cho nhà u tư giá thuê t, m c thu ti n s d ng t và vi c giao t, cho thuê t: 5.1- Trong trư ng h p ch u tư có yêu c u cung c p các thông tin v giá thuê t, m c thu ti n s d ng t, tính pháp lý c a khu t, S K ho ch và u tư có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan cung c p cho nhà u tư:
  3. 5.1.1- C c Thu thành ph , có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho S K ho ch và u tư v giá thuê t, m c thu ti n s d ng t trong th i gian không quá 5 (năm) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c văn b n h i c a S K ho ch và u tư. 5.1.2- S a chính-Nhà t, có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho S K ho ch và u tư v tính pháp lý c a khu t, hi n tr ng và ngu n g c t trong th i gian không quá 18 (mư i tám) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c văn b n h i c a S K ho ch và u tư. 5.2- S a chính-Nhà t, có trách nhi m cung c p cho ch u tư b n a chính có s n và ư c phép thu ti n in n trang tr i các chi phí theo úng giá quy nh, ư c y ban nhân dân thành ph ban hành. Vi c cung c p b n a chính ph i m b o theo úng quy nh c a Nhà nư c. Th i gian S a chính-Nhà t cung c p b n a chính không quá 7 (b y) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c yêu c u c a ch u tư. Trong trư ng h p S a chính-Nhà t không có s n b n a chính thì thông báo cho ch u tư thuê ơn v có ch c năng th c hi n vi c o v và l p b n a chính. 5.3- S Xây d ng, có trách nhi m cung c p cho ch u tư b n a hình, kh o sát a ch t công trình có s n khi nhà u tư có yêu c u l p d án và ư c phép thu ti n in n trang tr i các chi phí theo úng giá quy nh, ư c y ban nhân dân thành ph ban hành; th i gian S Xây d ng cung c p không quá 7 (b y) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c yêu c u c a ch u tư; trong trư ng h p S Xây d ng không có s n thì thông báo cho ch u tư thuê ơn v th c hi n. i u 6.- X lý vi c h t th i gian hi u l c c a gi y th a thu n a i m xây d ng, c a quy t nh u tư và quy t nh giao t, thuê t: nh kỳ hàng quý, S K ho ch và u tư ph i h p v i S a chính-Nhà t, các cơ quan liên quan và y ban nhân dân các qu n-huy n rà soát và l p danh m c nh ng d án ã có gi y th a thu n a i m, ho c quy t nh u tư, ho c quy t nh giao (thuê) t, nhưng nhà u tư không tri n khai th c hi n các bư c ti p theo, trình y ban nhân dân thành ph có bi n pháp x lý k p th i. Th i gian hi u l c c a gi y th a thu n a i m là 6 (sáu) tháng k t ngày ký; th i gian hi u l c c a quy t nh u tư và quy t nh giao (thuê) t ư c tính theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 7.- V n bù gi i t a c a các d án u tư ngu n v n ngân sách do thành ph tr c ti p qu n lý: 7.1- Các d án mang tính c p thi t c n s m gi i phóng m t b ng th c hi n, n u ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n t ng trư ng h p, thì ư c thành l p H i ng n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án và ti n hành n bù gi i t a trư c khi có quy t nh thu h i t và giao t. 7.2- Khi có ch trương u tư và ư c duy t d án u tư, ch u tư có trách nhi m ph i h p v i H i ng n bù thi t h i và gi i phóng m t b ng d án u tư ti n hành kh o sát, i u tra và chuNn b các công vi c c n thi t l p phương án n bù. Sau khi có quy t nh thu h i và giao t, cho thuê t (ho c ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n i v i các d án thu c m c 7.1), H i ng n bù thi t h i và gi i phóng m t b ng c a d án có trách nhi m l p phương án n bù, tr c p thi t h i và
  4. tái nh cư c a d án, báo cáo H i ng thNm nh n bù gi i phóng m t b ng c a thành ph thNm nh trong vòng 20 (hai mươi) ngày; trư ng h p có khó khăn vư ng m c ph i kéo dài th i gian thì báo cáo b ng văn b n cho y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t. 7.3- Th i gian H i ng thNm nh n bù gi i phóng m t b ng c a thành ph thNm nh phương án n bù, tr c p thi t h i và tái nh cư c a d án không quá 20 (hai mươi) ngày làm vi c. Trong trư ng h p ph i kéo dài th i gian thNm nh, H i ng thNm nh n bù gi i phóng m t b ng c a thành ph ph i báo cáo y ban nhân dân thành ph và thông báo cho ch u tư bi t. Th i gian y ban nhân dân thành ph phê duy t phương án n bù, tái nh cư c a d án không quá 10 (mư i) ngày làm vi c. 7.4- Không ph i duy t d toán chi phí n bù, tái nh cư c a d án n u phương án n bù, tái nh cư c a d án ã ư c y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân qu n (huy n) phê duy t theo quy nh hi n hành. Trong trư ng h p chi phí n bù, tái nh cư có phát sinh tăng so v i phương án ư c phê duy t, thì H i ng thNm nh n bù gi i phóng m t b ng c a thành ph thNm nh l i và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 8.- V phòng cháy ch a cháy: Không th c hi n vi c th a thu n v phòng cháy ch a cháy trong quá trình l p d án. Sau khi d án ư c phê duy t, ơn v thi t k ph i m b o n i dung thi t k d án úng qui trình, qui ph m v phòng cháy ch a cháy, không ph i tr c ti p th c hi n vi c th a thu n v i Công an thành ph v phòng cháy ch a cháy. Khi thNm nh thi t k , trư ng h p d án c n có s thNm nh v phương án phòng cháy ch a cháy theo quy nh c a Lu t phòng cháy và ch a cháy, cơ quan thNm nh s có văn b n h i Công an thành ph . Công an thành ph có trách nhi m tr l i cho cơ quan thNm nh thi t k v phương án phòng cháy ch a cháy trong th i gian không quá 7 (b y) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c văn b n yêu c u cùng h sơ ính kèm. i u 9.- V b o v môi trư ng: i v i các d án thu c nhóm 2 (theo Thông tư s 490/1988/TT-BKHCNMT ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng), ch u tư ph i n p Phi u ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng cho S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng cùng lúc v i vi c trình duy t d án u tư. Trong th i gian không quá 5 (năm) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c phi u ăng ký, S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng g i ý ki n c a mình cho cơ quan thNm nh và các n i dung này ư c ưa vào quy t nh phê duy t d án u tư ch u tư th c hi n trong giai o n thi t k . i u 10.- V công tác qu n lý ch t lư ng công trình: 10.1- S Xây d ng có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng i v i các công trình xây d ng dân d ng và công nghi p trên a bàn thành ph . S Giao thông công chánh, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và S Công nghi p có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng i v i các công trình chuyên ngành trên a bàn thành ph (không phân bi t ngu n v n); y ban nhân dân qu n-huy n có trách nhi m
  5. qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng i v i các công trình do y ban nhân dân qu n- huy n ra quy t nh u tư hay c p gi y phép xây d ng. 10.2- Các ơn v nêu trên ph i l p và trình y ban nhân dân thành ph thông qua và t ch c th c hi n k ho ch ki m tra ch t lư ng công trình hàng năm; giao S Xây d ng t ng h p và báo cáo nh kỳ hàng quý cho y ban nhân dân thành ph v k t qu ki m tra ch t lư ng các công trình xây d ng theo k ho ch. Trong th i gian 5 (năm) ngày làm vi c, k t khi có ph n ánh b ng văn b n c a cá nhân, t ch c ho c báo, ài, có a ch c th v ch t lư ng xây d ng c a m t công trình c th , các cơ quan nêu trên ph i th c hi n vi c ki m tra hi n trư ng và sau ki m tra, có các bi n pháp x lý n u có vi ph m; k t qu x lý ph i ưa vào báo cáo nh kỳ. Ph n 2: CÁC QUY NNH IV ID ÁN U TƯ S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C i u 11.- i v i nh ng d án thu c thNm quy n y ban nhân dân thành ph quy t nh, S K ho ch và u tư có trách nhi m t ng h p nhu c u c a các s -ngành, qu n-huy n trình y ban nhân dân thành ph quy t nh i u ch nh, b sung k ho ch chuNn b u tư ho c th c hi n d án vào các tháng 3, 6, 9. K ho ch chuNn b u tư bao g m các n i dung sau: Tên d án, tên ch u tư, a i m công trình, s c n thi t hay ưu tiên, n i dung công tác chuNn b u tư, ư c chi phí nghiên c u l p d án, th i gian nghiên c u và l p d án. Căn c k ho ch chuNn b u tư ư c duy t, ch u tư ti n hành l p cương kèm d toán kh o sát, l p d án trình cơ quan có thNm quy n phê duy t. Bãi b vi c phê duy t cương công tác chuNn b u tư i v i các d án u tư nhóm B, C. i u 12.- V ch u tư, trách nhi m c a ch u tư và trách nhi m c a các ơn v tư v n: 12.1- Các s -ngành thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n không tr c ti p làm ch u tư, tr trư ng h p s a ch a, xây d ng cơ s v t ch t k thu t c a cơ quan mình. Ch u tư các d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c bao g m các Ban qu n lý d án chuyên ngành tr c thu c y ban nhân dân thành ph , tr c thu c m t s s -ngành thành ph ; Ban qu n lý d án tr c thu c y ban nhân dân các qu n-huy n; các doanh nghi p; các cơ quan s nghi p. 12.2- Ch u tư ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng và th i gian l p d án. Trong trư ng h p d án ph i thNm nh nhi u l n do không m b o y n i dung theo quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng ho c do không tuân th úng các qui chuNn, qui ph m xây d ng hi n hành, thì m i l n trình thNm nh, ch u tư ph i n p phí thNm nh d án. Phí thNm nh d án t l n th 2 tr i không ư c phép c ng vào t ng v n u tư c a d án và không ư c dùng b t c ngu n v n ngân sách nào thanh toán. Th i gian l p xong d án nhóm C không quá 3 (ba) tháng, nhóm B không quá 9 (chín) tháng, k t khi có k ho ch chuNn b u tư. N u th i gian l p d án c n kéo dài hơn so v i quy nh, ch u tư ph i có văn b n báo cáo cơ quan quy t nh u tư. Trư ng h p cơ quan quy t nh u tư không ch p thu n kéo dài th i gian l p d
  6. án thì ch u tư và ơn v tư v n ph i hoàn tr toàn b kinh phí chuNn b u tư ã ư c t m ng (không ư c dùng ti n ngân sách c p ho c ti n có ngu n g c ngân sách hoàn tr ). i u 13.- V phân c p và y quy n quy t nh u tư, i u hành k ho ch v n u tư: 13.1- Phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n quy t nh u tư các d án có m c v n t 5 (năm) t ng tr xu ng, s d ng ngu n v n ngân sách thành ph phân c p cho qu n-huy n qu n lý, trong ph m vi a gi i t ng qu n-huy n, không thu c các cơ s s nghi p do thành ph qu n lý. Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n quy t nh và ch u trách nhi m hoàn toàn v xác nh ch trương u tư, chuNn b u tư, chuNn b th c hi n d án, th c hi n d án, ki m tra, m b o ch t lư ng d án, nghi m thu, thanh toán, quy t toán d án. Trong quá trình th c hi n d án u tư, n u có phát sinh kh i lư ng làm t ng m c v n u tư c a d án vư t hơn 5 (năm) t ng, y ban nhân dân qu n-huy n ph i báo cáo và ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n b ng văn b n m i ư c quy t nh i u ch nh d án u tư. Riêng các d án có liên quan ho c g n k t v i các công trình h t ng k thu t do thành ph tr c ti p qu n lý, Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ph i l y ý ki n c a các s qu n lý chuyên ngành trư c khi quy t nh u tư. Giám c các s -ngành có trách nhi m cung c p y thông tin liên quan trong vòng 7 (b y) ngày làm vi c, khi có yêu c u c a y ban nhân dân các qu n-huy n. 13.2- y quy n cho Giám c S a chính-Nhà t phê duy t các d án nhóm C s d ng ngu n v n cho thuê nhà s h u Nhà nư c; y quy n cho Giám c S Giao thông công chánh phê duy t các d án nhóm C s d ng ngu n v n m b o giao thông; ti p t c y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư phê duy t các d án u tư nhóm C s d ng v n ngân sách Nhà nư c. 13.3- S K ho ch và u tư l p và trình y ban nhân dân thành ph thông qua và t ch c th c hi n k ho ch hàng năm giám nh u tư, ki m tra vi c ch p hành các quy nh Nhà nư c trong công tác thNm nh, phê duy t d án u tư và quy t nh u tư c a các cơ quan ư c y ban nhân dân thành ph y quy n và phân c p. i u 14.- V công tác thNm nh và phê duy t d án: 14.1- Cơ quan thNm nh căn c vào các quy nh hi n hành thNm nh d án. Trong quá trình thNm nh, tùy theo tính ch t c a t ng d án, cơ quan thNm nh s có văn b n ho c t ch c h i ngh tư v n l y ý ki n c a các cơ quan chuyên môn. 14.2- Th i gian thNm nh và phê duy t d án: 14.2.1- Th i gian thNm nh và phê duy t các d án u tư nhóm C không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c (g m 7 ngày làm vi c h i ý ki n các s -ngành, n u có). 14.2.2- Th i gian thNm nh và phê duy t các d án u tư nhóm B không quá 25 (hai mươi lăm) ngày làm vi c, trong ó th i gian thNm nh t i S K ho ch và u tư không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c (g m 7 ngày làm vi c h i ý ki n các s - ngành, n u có).
  7. 14.3- S K ho ch và u tư nghiên c u và trình y ban nhân dân thành ph qui nh c th n i dung thNm nh c a t ng lo i d án, trong tháng 10 năm 2001. Trư ng h p cơ quan thNm nh yêu c u ch u tư cung c p các n i dung ngoài qui nh ho c kéo dài th i gian thNm nh hơn qui nh, thì ph i ch u x lý theo Pháp l nh v cán b , công ch c hi n hành. 14.4- i v i các d án u tư s d ng nhi u ngu n v n, trong ó có m t ph n v n ngân sách Nhà nư c; n u t l v n ngân sách Nhà nư c chi m t 30% tr lên, thì ph i th c hi n y các th t c như m t d án u tư s d ng v n ngân sách Nhà nư c. i u 15.- V công tác thNm nh và phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán: 15.1- y quy n cho Giám c S Giao thông công chánh t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án u tư xây d ng nhóm B, C thu c ngành Giao thông công chánh. y quy n cho Giám c S Công nghi p t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án u tư nhóm B, C chuyên ngành i n; các d án u tư nhóm B, C mua s m máy móc thi t b thu c lĩnh v c công nghi p và các h ng m c xây l p ph c v cho vi c l p t các thi t b này có giá tr dư i 500 tri u ng. y quy n cho Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án nhóm B, C u tư xây d ng các công trình th y l i và chuyên ngành nông-lâm-ngư-diêm nghi p. y quy n cho Giám c S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án u tư nhóm B, C; mua s m máy móc thi t b thu c lĩnh v c công ngh thông tin và h ng m c xây l p ph c v cho vi c l p t các thi t b này có giá tr dư i 500 tri u ng. i v i nh ng h ng m c xây l p nh , kèm thi t b nêu trên, trong các trư ng h p c n thi t thì các S chuyên ngành tham kh o ý ki n c a S Xây d ng ph c v yêu c u thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán theo phân công. 15.2- y quy n cho S Xây d ng t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án u tư xây d ng nhóm B, C thu c các lĩnh v c và các d án còn l i (tr các d án u tư ã phân c p cho các qu n-huy n). Trong trư ng h p c n thi t, S Xây d ng có văn b n tham kh o ý ki n c a các cơ quan chuyên ngành v thi t k k thu t trư c khi phê duy t d toán, t ng d toán. 15.3- i v i nh ng d án u tư nhóm B, C s d ng v n ngân sách Nhà nư c u tư tài s n c nh, mua s m máy móc thi t b mà không kèm chi phí xây l p, sau khi d án ư c phê duy t, giao S Tài chính-V t giá có trách nhi m hư ng d n ch u tư l p d toán và ư c y ban nhân dân thành ph y quy n phê duy t d toán. 15.4- Th i gian th c hi n vi c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án u tư nhóm B t i a là 30 (ba mươi) ngày làm vi c và nhóm C t i a là 20 (hai mươi) ngày làm vi c. 15.5- S Xây d ng l p và trình y ban nhân dân thành ph thông qua và t ch c th c hi n k ho ch ki m tra hàng năm vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c trong công tác thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, d toán, t ng d toán các d án u tư c a các cơ quan ã ư c y ban nhân dân thành ph phân c p và y quy n.
  8. i u 16.- V công tác qu n lý u th u: 16.1- K t ngày 01 tháng 11 năm 2001, S K ho ch và u tư ch u trách nhi m qu n lý toàn b công tác u th u i v i các d án u tư chưa ư c phê duy t k ho ch u th u, theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v quy ch u th u. 16.2- Các gói th u tư v n có giá tr dư i 200.000.000 (hai trăm tri u) ng; các gói th u xây l p ho c mua s m hàng hóa, thi t b có giá tr dư i 300.000.000 (ba trăm tri u) ng (tr các d án s d ng ngu n v n s nghi p), ch u tư ư c t ch nh th u th c hi n và ph i ch u trách nhi m hoàn toàn v quy t nh c a mình. 16.3- Khuy n khích vi c g p chung thành 01 gói th u và t ch c u th u i v i các d án xây l p s a ch a nh có tính ch t xây d ng gi ng nhau (như công trình kho bãi, nhà s h u Nhà nư c cho thuê; s a ch a nâng c p ư ng h m, duy tu ư ng h th ng th y l i n i ng, s a ch a trư ng l p trong d p hè,...) do m t ch u tư qu n lý và có th th c hi n cùng m t lúc. Khuy n khích vi c l p thành gói th u riêng và t ch c u giá vi c p phá, tháo d các công trình cũ c a d án s d ng v n Nhà nư c. 16.4- S K ho ch và u tư l p và trình y ban nhân dân thành ph thông qua các n i dung nh m t ch c th c hi n k ho ch ki m tra hàng năm vi c ch p hành các quy nh trong công tác qu n lý Nhà nư c v u th u c a cơ quan ư c y ban nhân dân thành ph phân c p và y quy n. i u 17.- V c p phát, thanh quy t toán v n u tư: 17.1- Kho b c Nhà nư c thành ph t m ng v n n bù gi i t a và v n ph c v công tác n bù gi i t a theo ti n i v i các d án nêu m c 7.1, ã có chính sách n bù gi i t a ư c duy t, trong khi ang trình duy t phương án. 17.2- V thanh quy t toán kh i lư ng phát sinh: + i v i kh i lư ng phát sinh không do nhà th u gây ra, không làm thay i qui mô u tư và không vư t t ng m c v n u tư thì cho phép thanh quy t toán sau khi ư c cơ quan có thNm quy n duy t d toán b sung. ơn v thi công công trình ương nhiên ư c ch nh th u kh i lư ng phát sinh. + i v i các h ng m c phát sinh làm thay i qui mô c a d án so v i quy t nh u tư thì ph i ư c s ch p thu n b ng văn b n c a cơ quan quy t nh u tư trư c khi th c hi n. + ơn giá thanh toán kh i lư ng phát sinh là ơn giá trúng th u, n u ơn giá c a công vi c phát sinh không có trong ơn giá trúng th u thì giá thanh toán ư c tính theo úng nh m c và ơn giá Nhà nư c t i th i i m phát sinh. Ph n 3:
  9. CÁC QUI NNH IV ID ÁN U TƯ KHÔNG S D NG V N NGÂN SÁCH i u 18.- i v i các d án nhóm B, C s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c (tr các d án có giao t kinh doanh nhà , t ), doanh nghi p căn c vào qui ho ch phát tri n ngành ã ư c xác nh quy t nh u tư theo quy nh t i Kho n 6, i u 1, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . Riêng các d án u tư s d ng ngu n v n kh u hao cơ b n, s a ch a l n và qu phát tri n s n xu t c a Công ty C p nư c thành ph , Giám c Công ty C p nư c thành ph căn c vào danh m c d án u tư do y ban nhân dân thành ph giao k ho ch hàng năm quy t nh u tư các d án nhóm C và t ch c th c hi n công tác chuNn b th c hi n d án, th c hi n d án theo qui nh nêu trên. i u 19.- i v i các d án c a ch u tư không ph i là doanh nghi p Nhà nư c, ch u tư ư c t quy t nh u tư theo qui nh t i Kho n 7, i u 1, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph (tr các d án có giao t kinh doanh nhà , t ). Riêng i v i các d án s d ng ngu n v n vay tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ph i có ý ki n ch p thu n cho vay c a Qu H tr phát tri n. i u 20.- H sơ giao t, thuê t c a các d án u tư có nhu c u giao t, thuê t xây d ng nhà xư ng s n xu t-kinh doanh, n p S a chính-Nhà t ch bao g m: + ơn ngh giao t ho c thuê t; + Gi y th a thu n chuy n như ng, cho thuê c a ngư i ang có quy n s d ng tv i ch u tư ho c phương án n bù gi i t a ư c c p thNm quy n phê duy t. + D án u tư (nhóm B, C) do doanh nghi p t quy t nh; +B n a chính. i u 21.- y quy n S K ho ch và u tư th c hi n vi c th a thu n v i ch u tư các d án u tư có ngh giao t kinh doanh nhà , t . H sơ giao t c a lo i d án u tư này có thêm văn b n th a thu n c a S K ho ch và u tư. Ph n 4: T CH C TH C HI N QUY NNH i u 22.- Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n ph i tuân th úng th i gian cho phép khi th c hi n các nhi m v theo quy nh này; các vi ph m ư c x lý như sau: 22.1- Khi quá th i gian cho phép mà cơ quan ư c h i không tr l i, thì xem như ch p thu n v n ư c h i ý ki n và ph i ch u trách nhi m hoàn toàn nh ng n i dung ư c h i ý ki n; cơ quan h i ý ki n ph i th c hi n các bư c ti p theo mà không ch văn b n c a cơ quan ư c h i.
  10. 22.2- Khi th c hi n m t ch c năng ư c giao như: ThNm nh, xét duy t d án u tư , v.v... quá th i gian cho phép, th trư ng cơ quan và công ch c tr c ti p th c hi n nhi m v ph i b x lý theo Pháp l nh v cán b , công ch c hi n hành. i u 23.- Ch u tư có trách nhi m ph i quy nh rõ trong h p ng vi c th c hi n các bi n pháp ch tài i v i ơn v tư v n u tư, ơn v thi công công trình khi có gian d i, không m b o ch t lư ng công trình và không m b o úng ti n thi công d án. i v i các trư ng h p ch tài v tài chính trong các h p ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c thành ph ch u trách nhi m ki m tra và thu các kho n ph t ti n vào ngân sách thành ph . S K ho ch và u tư là cơ quan theo dõi ho t ng u tư, giám nh u tư; nh kỳ 6 (sáu) tháng l p danh sách và xu t các bi n pháp x lý c a y ban nhân dân thành ph i v i các ch u tư, các ơn v tư v n u tư, các ơn v thi công công trình th c hi n không m b o ch t lư ng công trình trong quá trình u tư. i u 24.- Ban hành kèm theo quy t nh này b n sơ mô t quy trình qu n lý u tư và u tư t ngu n v n ngân sách Nhà nư c. i u 25.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng qui nh trư c ây c a y ban nhân dân thành ph trái v i quy t nh này ư c bãi b . Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, T ng Giám c và Giám c các doanh nghi p Nhà nư c do thành ph qu n lý, các ch u tư ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Như i u 25 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - Ban Kinh t -NS H ND/TP - VPH -UB: CPVP - Các T NCTH, TH (4b) - Lưu ( TH ) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản