Quyết định số 82/2002/QĐ-BNN về việc sửa đổi mẫu giấy khai báo kiểm dịch hàng thực vật ban hành theo Quyết định số 118/2000/QĐ/BNN-BVTV do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 82/2002/QĐ-BNN về việc sửa đổi mẫu giấy khai báo kiểm dịch hàng thực vật ban hành theo Quyết định số 118/2000/QĐ/BNN-BVTV do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 82/2002/qđ-bnn về việc sửa đổi mẫu giấy khai báo kiểm dịch hàng thực vật ban hành theo quyết định số 118/2000/qđ/bnn-bvtv do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2002/QĐ-BNN về việc sửa đổi mẫu giấy khai báo kiểm dịch hàng thực vật ban hành theo Quyết định số 118/2000/QĐ/BNN-BVTV do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 82/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I M U GI Y KHAI BÁO KI M D CH HÀNG TH C V T BAN HÀNH THEO QUY T Đ NH S 118/2000/QĐ/BNN-BVTV B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c vào Ngh nh 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c vào Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t công b ngày 8/8/2001 và Ngh nh s 58/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph ban hành i u l Ki m d ch th c v t; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c B o v th c v t. QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này m u “ Gi y ăng ký Ki m d ch th c v t” M u gi y này thay th cho m u gi y s 13 trong Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 118/2000/Q /BNN-BVTV ngày 20/11/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ông Chánh văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Cao c Phát
  2. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ----------------------------------- GI Y ĐĂNG KÝ KI M D CH TH C V T Kính g i:......................................................... Tên t ch c, cá nhân ăng ký: a ch :..................................................... i n tho i: .................................................... Tên hàng : ........................................................................................................................ Kh i lư ng t nh : ............................................................................................................ Kh i lư ng c bì : ........................................................................................................... S lư ng và lo i bao bì : ................................................................................................. Ký mã hi u, s h p ng ho c LC : .............................................................................. Nơi s n xu t : .................................................................................................................. S v n ơn : ..................................................................................................................... Phương ti n chuyên ch : .............................................................................................. Nư c xu t hàng, ngư i g i : ........................................................................................... .......................................................................................................................................... C a khNu i : ................................................................................................................... Nư c nh p hàng, ngư i nh n : ........................................................................................ .......................................................................................................................................... C a khNu n : ................................................................................................................ Nơi hàng n :.................................................................................................................. M c ích s d ng: ..........................................................................................................
  3. a i m gieo tr ng (n u là gi ng cây nh p khNu) : .................................................... .......................................................................................................................................... a i m ki m d ch : ...................................................................................................... Th i gian ki m d ch : ...................................................................................................... a i m, th i gian giám sát x lý (n u có):................................................................. .......................................................................................................................................... S lư ng gi y ch ng nh n ki m d ch c n c p: B n sao: B n chính: Vào s s : .........ngày ....../....../...... Ngày .........tháng ........ năm .......... Cán b nh n gi y ăng ký Ngư i ăng ký (Ký tên) (Ký tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản