Quyết định số 82/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 82/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản điều lệ của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc ***** ******* S : 82/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2003 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A LIÊN OÀN I N KINH VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L2004 ngày 20/05/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a Ch t ch Liên oàn i n kinh Vi t Nam và V trư ng V t ch c phi Chính ph , QUY T NH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a Liên oàn i n kinh Vi t Nam ã ư c ih i i bi u toàn qu c l n th IV ngày 11 tháng 9 năm 2003 thông qua. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3: Ch t ch Liên oàn i n kinh Vi t Nam, V trư ng V t ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔI V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL LIÊN OÀN I N KINH VI T NAM Chương 1: NH NG QUY NH CHUNG i u 1: Tên g i: Liên oàn i n kinh Vi t Nam. Vi t t c: L KVN. Tên giao d ch qu c t : VIETNAM ATHLETIC FEDRATION Vi t t c:VAF i u 2: Liên oàn i n kinh Vi t Nam là m t t ch c xã h i t nguy n c a các t ch c và cá nhân có ho t ng óng góp cho s phát tri n môn i n kinh. Liên oàn i n kinh Vi t Nam là thành viên chính th c c a Hi p h i Qu c t các Liên oàn i n kinh g i t c là IAAF và là b ph n c a phong trào Olympic Vi t Nam.
  2. i u 3: M c ích c a Liên oàn i n kinh Vi t Nam là tuyên truy n, v n ng qu n chúng tham gia t p luy n i n kinh nh m m c ích giáo d c rèn luy n ý chí o c và th ch t, phát tri n tài năng, không ng ng nâng cao thành tích t ng bư c ti p c n các nư c trong khu v c Châu Á và Th gi i. i u 4: Liên oàn i n kinh Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có bi u tư ng, con d u và tài kho n riêng t i ngân hàng, tr s c a Liên oàn t t i Hà N i. Chương 2: NHI M V C A LIÊN OÀN i u 5: Liên oàn i n kinh Vi t Nam có nh ng nhi m v sau: 1. T ch c v n ng qu n chúng tham gia t p luy n môn i n kinh, c bi t chú ý n Thanh thi u niên, h c sinh. Ph bi n các phương pháp t p luy n, các tiêu chu n rèn luy n th l c, các hình th c thi u i n kinh. 2. Ph i h p các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c hoàn thi n h th ng thi u t cơ s n toàn qu c. Sau khi ư cs ng ý c a cơ quan qu n lý v Th d c Th thao, Liên oàn s tham gia xu t ban hành i u l thi u và các quy nh có liên quan. 3. xu t v i các cơ quan nhà nư c các n i dung sau: - Tuy n ch n danh sách V n ng viên i d tuy n, i tuy n Qu c gia. - Ch chính sách ào t o, b i dư ng s d ng tr ng tài, hu n luy n viên, v n ng viên khuy n khích nâng cao trình . - K ho ch, phương hư ng, bi n pháp t ch c hư ng d n chuyên môn các t ch c xã h i v i n kinh cơ s . - S a ch a, xây d ng sân t p, trang thi t b , d ng c ph c v luy n t p và thi u. - Khen thư ng, k lu t i v i các t ch c thành viên, các h i viên trong vi c phong c p, giáng c p, tư c b danh hi u ư c phong i v i tr ng tài, hu n luy n viên, v n ng viên khi b vi ph m. 4. Tăng cư ng quan h v i Hi p h i qu c t các Liên oàn i n kinh, Hi p h i i n kinh Châu Á, Liên oàn i n kinh các Qu c gia khác, các t ch c Olympic Qu c t nh m tăng cư ng h u ngh , s hi u bi t l n nhau, trao i kinh nghi m h p tác giúp trong lĩnh v c phát tri n môn i n kinh. 5. Tăng cư ng t ch c ho t ng tuyên truy n qu ng cáo kêu g i tài tr xây qu theo úng pháp lu t c a Nhà nư c. Chương 3: NGUYÊN T C T CH C VÀ HO T NG i u 6: Nguyên t c t ch c Liên oàn i n kinh Vi t Nam t ch c theo nguyên t c hi p thương, dân ch và t nguy n. Cơ quan Lãnh oc a Liên oàn do i h i i bi u ho c i h i toàn th cùng c p b u c theo th th c b phi u kín. Liên oàn ho t ng theo nguyên t c t qu n trong khuôn kh pháp lu t c a Nhà nư c Vi t Nam và phù h p v i i u l c a Hi p h i Qu c t các Liên oàn i n kinh (IAAF). i u 7: T ch c c a Liên oàn i n kinh Vi t Nam Trung ương: Liên oàn i n kinh Vi t Nam. cơ s : Câu l c b i n kinh t nh thành ph tr c thu c Trung ương ( sau ây g i chung là t nh) ngành. Vi c thành l p Câu l c b theo quy nh c a pháp lu t. i u 8: Cơ quan Lãnh o cao nh t c a Liên oàn i n kinh Vi t Nam là i h i i bi u toàn qu c, nhi m kỳ 4 năm. i h i b t thư ng ư c tri u t p khi có trên ½ s y viên Ban ch p hành Liên oàn yêu c u. Thành ph n, s lư ng i bi u d i h i do Ban ch p hành ương nhi m c a Liên oàn quy nh. Nhi m v chính c a i h i:
  3. - T ng k t, ánh giá ho t ng c a Liên oàn trong nhi m kỳ qua, bàn phương hư ng, k ho ch hành ng c a nhi m kỳ m i. - Thông qua s a i i u l (n u có). - B u Ban ch p hành và Ban ki m tra Liên oàn. - Quy t nh nh ng v n quan tr ng c a Liên oàn. i u 9: Ban ch p hành Liên oàn là cơ quan Lãnh o gi a hai nhi m kỳ i h i. S lư ng y viên Ban ch p hành do i h i n nh và tr c ti p b u. Trong trư ng h p c n thi t Ban ch p hành m i có th b sung h i viên trong và ngoài Ban ch p hành vào Ban ch p hành. S lư ng y viên ban ch p hành ư c b u b sung không quá ¼ s y viên Ban ch p hành hi n có. Ban ch p hành có nhi m v : - Lãnh o th c hi n Ngh quy t c a i h i. - Lãnh o th c hi n i u l c a Liên oàn. - Phát tri n m i quan h v i các t ch c trong và ngoài nư c. - B u Ban Thu ng v và Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng thư ký. - Ban ch p hành Trung ương h p nh kỳ 6 tháng 1 l n (tr trư ng h p t xu t) i u 10: Cơ quan thư ng tr c c a Ban ch p hành Liên oàn là Ban Thư ng v g m có: Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng thư ký, Phó t ng thư ký và m t s U viên, s lư ng Ban Thư ng v không quá 1/3 t ng s U viên Ban ch p hành. Ban Thư ng v Liên oàn: - Lãnh o th c hi n các Quy t nh c a Ban ch p hành Liên oàn gi a hai kỳ h p c a Ban ch p hành. - C p th h i viên. - L p k ho ch, báo cáo ho t ng c a Liên oàn theo quy nh c a Ban ch p hành. - Theo dõi các ho t ng c a các Câu l c b và các Ti u ban chuyên môn. - Ban thư ng v h p nh kỳ 3 tháng 1 l n. Khi c n thi t theo ngh c a Ch t ch và T ng thư ký, Ban thư ng v có th tri u t p h p b t thư ng. i u 11: Ch t ch Liên oàn có nhi m v ch trì các cu c h p c a Ban ch p hành Liên oàn và Ban thư ng v , b nhi m Trư ng ban chuyên môn, Chánh Văn phòng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i m t ho t ng c a h i. i u 12: Phó Ch t ch do Ban ch p hành Liên oàn b u, ư c Ch t ch Liên oàn phân công lãnh o t ng m t ho t ng c a Liên oàn. i u 13: T ng thư ký do Ban ch p hành b u ra, nhi m v do Ch t ch phân công. i u 14: Ban ki m tra: Ban ch p hành b u ra Ban ki m tra, Ban ki m tra có nhi m v : - Ki m tra th c hi n Ngh quy t c a i h i, i u l , Quy ch và Chương trình công tác hàng năm c a Liên oàn. - Ki m tra h i viên trong các ho t ng bi u dương khen thư ng, ng th i phát hi n khi có d u hi u vi ph m pháp lu t k p th i ch p ch nh. - Ki m tra các ho t ng kinh t , tài chính c a h i và các t ch c tr c thu c h i, xem xét và gi i quy t các ơn khi u t . i u 15: Khi c n thi t Ban thư ng v có th xem xét và quy t nh thành l p các Ban chuyên môn, các T ch c kinh t , D ch v (sau ây g i chung là T ch c) t o ngu n tài chính và ph c v cho công tác phát tri n Liên oàn. Vi c thành l p các t ch c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4:
  4. T CH C THÀNH VIÊN VÀ H I VIÊN C A LIÊN OÀN i u 16: Các t ch c như Liên oàn. H i, Câu l c b , Chi h i và các T ch c tương ương khác v môn i n kinh trong c nư c th a nh n và ch p hành i u l c a Liên oàn i n kinh Vi t Nam u có th ư c công nh n là thành viên c a Liên oàn. i u 17: Th th c ra nh p Liên oàn i n kinh Vi t Nam. - Có ơn xin gia nh p Liên oàn i n kinh Vi t Nam - N p l phí theo quy nh. Vi c công nh n thành viên c a Liên oàn i n kinh Vi t Nam ư c th c hi n theo hư ng d n c a Ban ch p hành Liên oàn i n kinh Vi t Nam và do Ban ch p hành Liên oàn i n kinh Vi t Nam xem xét quy t nh. Các t ch c thành viên sau m t năm không báo cáo k t qu ho t ng và hai năm không óng niên li m s b khai tr ra kh i các t ch c thành viên Liên oàn i n kinh Vi t Nam. 1. Quy n l i c a các t ch c thành viên: - ư cc i bi u tham gia th o lu n và bi u quy t các v n c a Liên oàn, óng góp ý ki n phê bình cá nhân và Lãnh o c a Liên oàn. - ư c b u c vào các cơ quan Lãnh o c a Liên oàn theo quy nh c a i h i và i u l . - ư c ưu tiên s d ng các phương ti n t p luy n, thi u và nh ng tin khoa h c v chuyên môn và các lo i d ch v kinh t khác. 2. Nghĩa v c a các t ch c thành viên: - Thi hành y n i dung, i u l và quy nh, quy ch c a Liên oàn, óng niêm li m cho Liên oàn. - H tr các ho t ng c a Liên oàn và t ch c th c hi n Ngh quy t. - Phát tri n các t ch c cơ s . i u 18: Công dân Vi t Nam, k c ngư i Vi t Nam ang h c t p, công tác, lao ng và sinh s ng nư c ngoài bao g m cán b ch o, hu n luy n viên, tr ng tài, v n ng viên các t ch c thành viên tán thành i u l c a Liên oàn t nguy n gia nh p Liên oàn, óng h i phí, niêm li m và tham gia ho t ng m t s t ch c cơ s i u có th tr thành h i viên. Ngư i có óng góp l n cho Liên oàn thì có th ư c công nh n là h i viên danh d c a Liên oàn. i u 19: Quy n l i và nghĩa v c a H i viên 1. Quy n l i c a H i viên: - ư c tham gia th o lu n và bi u quy t các ch trương k ho ch công tác và nh ng v n ư c nêu ra các t ch c Liên oàn. - ư c quy n b u c , ng c vào các cơ quan Lãnh o c a Liên oàn, u c Liên oàn b o v các quy n l i chính áng và giúp t o i u ki n thu n l i v công tác, t p luy n, thi u nâng cao trình chuyên môn. - ư c ưu tiên s d ng các phương ti n t p luy n t i các cơ s c a Liên oàn. - ư c khen thư ng khi có thành tích xu t s c. - Có quy n xin ra kh i Liên oàn. 2. Nghĩa v c a H i viên: - Ch p hành i u l , Ngh quy t, Quy ch và m i quy nh c a Liên oàn. - Tham gia t p luy n, ho t ng m t t ch c cơ s c a Liên oàn, luôn có ý th c thúc y m i ho t ng c a Liên oàn không ng ng nâng cao trình môn i n kinh. - Hoàn thành nhi m v do Liên oàn phân công.
  5. - Thư ng xuyên tuyên truy n tôn ch m c ích và quan tâm phát tri n h i viên, thành viên và óng góp h i phí cho Liên oàn. - Khi không còn ho t ng Liên oàn ph i bàn giao l i công vi c và tài s n, tài chính có liên quan. i u 20: Các t ch c cơ s c p th h i viên theo ơn xin gia nh p c a t ng ngư i và ph i ho t ng theo úng pháp lu t Nhà nư c. i u 21: H i viên không óng h i phí 6 tháng ho c không sinh ho t liên t c 6 tháng mà không có lý do chính áng s b xóa tên trong danh sách c a t ch c cơ s nơi sinh ho t. i u 22: H i viên n u vì lý do không th ti p t c tham gia sinh ho t ph i làm ơn xin ra kh i t ch c cơ s nơi mình sinh ho t, tr l i th , bàn giao công vi c và các v n khác có liên quan. Chương 5: TÀI CHÍNH – TÀI S N C A LIÊN OÀN i u 23: Tài chính – Tài s n, Tài s n, tài chính c a Liên oàn u ư c qu n lý ch t ch theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Ban tài chính c a Liên oàn xây d ng c th quy ch qu n lý tài chính, tài s n trình Ban Thư ng v thông qua và báo cáo công khai trong các kỳ h p H i ngh Ban ch p hành và i h i Liên oàn. i u 24: Các ngu n thu tài chính c a Liên oàn. - Niên li m các t ch c thành viên. - Ti n thu ư c do ho t ng tuyên truy n, qu ng cáo gây qu c a Liên oàn. - Ti n h tr các cơ quan qu n lý nhà nư c v Th d c Th thao. - Ti n và v t ch t ng h các cơ quan, T ch c kinh t , Văn hóa – Xã h i và các cá nhân trong và ngoài nư c (n u có). - Ti n tài tr c a các t ch c qu c t (n u có). - Thu l phí thi u các gi i trong h th ng Qu c gia. i u 25: Các kho n thu ch y u c a Liên oàn. - Ho t ng hành chính c a Liên oàn. - Chi phí cho ho t ng chuyên môn và i ngo i. - Chi phí v khen thư ng. - H tr phát tri n phong trào i n kinh cho các a phương khi có i u ki n. - N p niêm li m cho Hi p h i Qu c t các Liên oàn i n kinh (IAAF) và Hi p h i i n kinh Châu Á (AAA). i u 26: Tài chính c a Liên oàn qu n lý theo úng quy nh c a Nhà nư c. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 27: Khen thư ng và k lu t c a Liên oàn nh m m c ích b o m s th ng nh t, t p trung dân ch , phát huy s c m nh t t c các H i viên, Thành viên, óng góp trí tu , tinh th n và v t ch t xây d ng Liên oàn. i u 28: Các t ch c Thành viên, H i viên có thành tích t t. Tùy theo m c và i u ki n Liên oàn quy nh khen thư ng ho c ngh cơ quan Nhà nư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 29: Các t ch c thành viên, H i viên n u ho t ng trái v i i u l và các quy t nh c a Liên oàn s b k lu t, c p nào do Ban ch p hành c p y quy t nh. N u là Ban Thư ng v thì ph i h p Ban ch p hành ki m i m ra ngh quy t v vi c thi hành k lu t. i u 30: Các t ch c thành viên, H i viên n u vi ph m pháp lu t c a Nhà nư c thì ph i ch u x ph t theo quy nh c a pháp lu t và Liên oàn x lý k lu t theo i u 29 c a i u l này.
  6. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 31: M i t ch c Thành viên, H i viên c a Liên oàn i n kinh Vi t Nam có trách nhi m th c hi n và ch có i h i i bi u toàn qu c m i có quy n s a i ho c b sung i u l này. i u 32: B n i u l này g m 7 chương 32 i u ã ư c ih i i bi u toàn qu c Liên oàn i n kinh Vi t Nam l n th IV thông qua ngày 11 tháng 9 năm 2003./.
Đồng bộ tài khoản