Quyết định số 82/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 82/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2004/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2004/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 82/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 82/2004/Q -BTC NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2004 V VI C B SUNG DANH M C D ÁN VAY V N TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1533/CP-CN ngày 14 tháng 10 năm 2004; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính: QUY T NNH i u 1. B sung Danh m c các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2004/Q -BTC ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính D án thi t k ch t o c n cNu và u tư 2 ch ng lo i cNu (01 c ng tr c 450/30T khNu 120m và 02 cNu chân 180/20T t m v i 55m) do Xí nghi p cơ khí Quang Trung, t nh Ninh Bình và Công ty công nghi p tàu thu Nam Tri u H i Phòng (thu c T ng công ty công nghi p tàu thu Vi t Nam) làm ch u tư. i u 2. Các d án u tư nêu trên áp ng các i u ki n theo quy nh ư c vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. Th i h n ký h p ng tín d ng gi a ch u tư có d án nêu trên v i Qu H tr phát tri n n h t ngày 31/12/2005. i u 3. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng Giám c Qu H tr phát tri n; V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính; Ch u tư các d án thi t k , ch t o c n cNu và u tư 2 ch ng lo i cNu (01 c ng tr c 450/30T khNu 120m và 02 cNu chân 180/20T t m v i 55m) nêu trên có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Th Băng Tâm
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản