Quyết định số 82/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 82/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2007/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2007/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 82/2007/Q -BNN Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2007 QUY T Đ NH QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V , CƠ C U T CH C C A VI N CƠ ĐI N NÔNG NGHI P VÀ CÔNG NGH SAU THU HO CH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t đ nh s 57/2003/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/04/2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn V/V Quy đ nh ch c năng nhi m v và cơ c u t ch c c a Vi n Cơ đi n nông nghi p và Công ngh sau thu ho ch; Xét đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Cơ đi n nông nghi p và Công ngh sau thu ho ch (T trình s 257/VCĐ-TCCB ngày 29/08/2007) và V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1. V trí, ch c năng 1. Vi n Cơ đi n nông nghi p và Công ngh sau thu ho ch là t ch c khoa h c và công ngh công l p tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (dư i đây g i chung là Vi n), có ch c năng nghiên c u cơ b n, nghiên c u chi n lư c, chính sách, ph c v công ích, nghiên c ư ng d ng; đào t o sau đ i h c; chuy n giao công ngh ; s n xu t kinh doanh trong lĩnh v c cơ đi n nông nghi p nông thôn, công ngh sau thu ho ch nông nghi p, trên đ a bàn c nư c. Vi n có tư cách pháp nhân, đư c s d ng con d u, m tài kho n riêng t i Kho b c và Ngân hàng theo quy đ nh c a Nhà nư c. Tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh: Vietnam Institue of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology Tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh vi t t t: VIAEP Tr s chính c a Vi n: s 54 ngõ 102 đư ng Trư ng Chinh, qu n Đ ng Đa, thành ph Hà N i. Đi u 2. Nhi m v c a Vi n 1. Nghiên c u cơ b n có đ nh hư ng, chi n lư c, ph c v công ích g m: a) Lĩnh v c cơ đi n: các y u t nh hư ng đ n quá trình làm vi c c a máy móc, thi t b cơ đi n; nguyên lý và k t c u m i c a máy và thi t b cơ đi n; đ ng l c h c trong liên h p máy; công ngh và thi t b t đ ng hoá; công ngh đi n, đi n t ; công ngh m i trong cơ gi i hoá canh tác cây tr ng, chăm sóc v t nuôi, thu ho ch, s n xu t mu i bi n. b) Lĩnh v c công ngh sau thu ho ch: các y u t tác đ ng đ n công ngh và s bi n đ i ch t lư ng nông lâm thu s n; công ngh sinh h c sau thu ho ch; tính ch t, đ c tính lý hoá sinh, thành ph n dinh dư ng nông s n th c ph m; các quá trình bi n đ i sinh lý hoá sinh trong quá trình c n thu ho ch, sơ ch , b o qu n, ch bi n nông, lâm, thu s n; nghiên c u công ngh b o qu n, ch bi n nông lâm thu s n, mu i bi n, th c ph m ch c năng; c) Nghiên c u xây d ng tiêu chu n, quy chu n, phương pháp đo lư ng, th nghi m cơ đi n nông lâm nghi p, công ngh sau thu ho ch, thu s n, ngh mu i; d) Nghiên c u và phát tri n các d ng năng lư ng m i, năng lư ng t các ch t ph th i trong nông lâm nghi p, năng lư ng tái t o và công ngh s d ng ti t ki m năng lư ng. đ) Nghiên c u đánh giá ch t lư ng và t n dư ch t đ c h i trong nông thu s n, th c ph m.
  2. 2. Nghiên c u ng d ng và tri n khai g m: a) Nghiên c u xây d ng quy trình công ngh , thi t k , ch t o, v n hành, s a ch a các h th ng máy, thi t b ph c v cơ gi i hoá, hi n đ i hoá trong: tr ng tr t, chăn nuôi; tr ng, khai thác lâm nghi p; nuôi tr ng, khai thác thu s n; s n xu t mu i; sơ ch , b o qu n, ch bi n và x lý gi m ô nhi m môi trư ng trong s n xu t nông lâm nghi p, thu s n, mu i bi n và ngành ngh nông thôn. b) Nghiên c u ng d ng công ngh t đ ng hoá, công ngh đi n, đi n t và các d ng năng lư ng m i ph c v s n xu t nông lâm nghi p, thu s n, ngh mu i và ngành ngh nông thôn. c) Th c hi n công tác đo lư ng hi u chu n, kh o nghi m và giám đ nh ch t lư ng máy, thi t b cơ đi n nông lâm nghi p, thu s n và ngh mu i. d) Phân tích ch t lư ng và t n dư hoá ch t đ c h i trong nông lâm thu s n, th c ph m và s n ph m mu i bi n. 3. Chuy n giao công ngh , s n xu t kinh doanh, d ch v k thu t, đào t o và h p tác qu c t g m: a) Đào t o sau đ i h c và tham gia đào t o nâng cao ngu n nhân l c v cơ đi n nông nghi p và công ngh sau thu ho ch. b) Chuy n giao công ngh , d ch v k thu t, tư v n đ u tư phát tri n, s n xu t kinh doanh, xu t nh p kh u v t tư thi t b công ngh trong lĩnh v c cơ đi n, công ngh sau thu ho ch trong nông lâm nghi p, thu s n và ngh mu i. c) H p tác qu c t v lĩnh v c cơ đi n, công ngh sau thu ho ch trong nông lâm nghi p, thu s n và ngh mu i theo phân c p hi n hành. 4. Qu n lý, s d ng có hi u qu ngu n nhân l c, kinh phí, tài s n đư c giao đúng quy d nh c a pháp lu t. 5. Th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a các t ch c khoa h c và công ngh công l p quy đ nh t i Ngh đ nh s 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 c a Chính ph và các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. Đi u 3. Cơ c u t ch c c a Vi n 1. Lãnh đ o Vi n: Lãnh đ o Vi n có: Vi n trư ng, các Phó Vi n trư ng do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, theo quy đ nh hi n hành. 2. Phòng qu n lý ch c năng: a) Phòng Khoa h c Đào t o và H p tác qu c t , b) Phòng T ch c Hành chính; c) Phòng Tài chính k toán. 3. B môn nghiên c u: a) B môn Nghiên c u Đo lư ng T đ ng hoá, b) B môn Nghiên c u Công ngh b o qu n nông s n th c ph m, c) B môn Nghiên c u Công ngh sinh h c sau thu ho ch, d) B môn Nghiên c u cơ gi i hoá Chăn nuôi. 4. Đơn v tr c thu c Vi n đư c s d ng con d u, tài kho n riêng: a) Phân Vi n Cơ đi n nông nghi p và Công ngh sau thu ho ch, tr s t i thành ph H Chí Minh. b) Trung tâm Giám đ nh Máy và Thi t b , tr s t i Hà N i. Trung tâm thành l p trên cơ s “Trung tâm Đo lư ng, Kh o nghi m và Giám đ nh Máy nông nghi p”. c) Trung tâm Chuy n giao công ngh và Tư v n đ u tư, tr s t i thành ph Hà N i.
  3. d) Trung tâm Phát tri n cơ đi n nông nghi p, tr s t i thành ph Hà N i. đ) Trung tâm Nghiên c u và Ki m tra ch t lư ng nông s n th c ph m, tr s t i thành ph Hà N i. Trung tâm thành l p trên cơ s “ Trung tâm Ki m tra và Tiêu chu n hoá ch t lư ng nông s n th c ph m”. d) Trung tâm Nghiên c u và Chuy n giao công ngh cơ đi n nông nghi p mi n Trung, tr s t i thành ph Hu , t nh Th a Thiên Hu . f) Trung tâm Nghiên c u Máy nông nghi p và Thu khí, tr s t i thành ph Hà N i. Trung tâm thành l p trên cơ s h p nh t Trung tâm Nghiên c u máy thu khí và cơ gi i hoá tư i tiêu, B môn Nghiên c u cơ gi i hoá canh tác và B môn Nghiên c u cơ gi i hoá thu ho ch. g) Trung tâm Nghiên c u Ch bi n nông s n th c ph m, tr s t i thành ph Hà N i. Trung tâm thành l p trên cơ s h p nh t B môn Nghiên c u Công ngh và Thi t b ch bi n nông s n và Xư ng Th c nghi m ch bi n b o qu n nông s n. h) Trung tâm Nghiên c u mu i bi n. Trung tâm thành l p m i trên cơ s ti p nh n m t ph n nhân l c và trang thi t b nghiên c u c a Trung tâm Nghiên cwus ng d ng mu i bi n thu c T ng Công ty Mu i và b sung thêm các ngu n l c khác t Vi n. Tr s c a Trung tâm t i thành ph Hà N i. Các phòng có Trư ng phòng, Phó trư ng phòng; b môn có Trư ng b môn và Phó b môn; trung tâm có Giám đ c và Phó giám đ c Trung tâm; phân vi n có Giám đ c và Phó Giám đ c phân vi n. Đi u 4. Giao cho Vi n trư ng Vi n Cơ đi n nông nghi p và Công ngh sau thu ho ch quy đ nh nhi m v , cơ c u t ch c, biên ch , b nhi m cán b lãnh đ o, phê duy t đi u l t ch c và ho t đ ng các t ch c tr c thu c Vi n theo phân c p hi n hành. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày đăng Công báo. Các quy đ nh v ch c năng nhi m v cơ c u t ch c c a Vi n t i Quy t đ nh s 57/2003/QĐ-BNN- TCCB ngày 11/04/2003 và các quy t đ nh liên quan khác c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trái v i quy t đ nh này không còn hi u l c thi hành. Đi u 6. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan thu c B , Vi n trư ng Vi n Cơ đi n nông nghi p và Công ngh sau thu ho ch ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. B TRƯ NG Cao Đ c Phát
Đồng bộ tài khoản