Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
82
lượt xem
6
download

Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN về việc công bố danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 82/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 17 tháng 7 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C CÁC LOÀI THU SINH QUÝ HI M CÓ NGUY CƠ TUY T CH NG VI T NAM C N ĐƯ C B O V , PH C H I VÀ PHÁT TRI N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t Thu s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, C c trư ng C c khai thác và B o v ngu n l i Thu s n, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Danh m c các loài thu sinh quý hi m có nguy cơ tuy t ch ng Vi t Nam c n đư c b o v , ph c h i và phát tri n. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Khai thác và B o v ngu n l i Thu s n, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các V , C c, Thanh tra B , Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh và thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng DANH M C CÁC LOÀI TH Y SINH QUÝ HI M CÓ NGUY CƠ TUY T CH NG VI T NAM C N ĐƯ C B O V , PH C H I VÀ PHÁT TRI N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 82 /2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 7 năm 2008) Ph n 1: GI I THÍCH T NG Loài th y sinh quý hi m có nguy cơ tuy t ch ng là nh ng loài sinh v t (đ ng v t và th c v t) thích nghi v i đ i s ng nư c ho c vùng đ t ng p nư c có giá tr đ c bi t v khoa h c, môi trư ng ho c có giá tr kinh t cao, s lư ng qu n th còn r t ít và có kh năng b bi n m t trong t nhiên các c p đ khác nhau. Các tiêu chu n ch y u đ đánh giá nguy cơ tuy t ch ng c a các loài, các th h ng v m c đ đe d a tuy t ch ng c a sinh v t hoang dã: (Phiên b n 2.2, 1994 c a T ch c B o t n Thiên nhiên Qu c t IUCN) 3
 2. Tiêu chu n (A) Suy (B) Khu v c (C) S cá gi m s phân Nguy cơ tuy t ch ng th trong lư ng qu n b /nơi cư 2 qu n th Th h ng th /10 năm trú (km ) Tuy t ch ng-EX Không còn cá th nào t n t i - - - Tuy t ch ng ngoài Ch còn t n t i trong đi u ki n - - - thiên nhiên-EW nuôi nh t R t nguy c p-CR C c kỳ l n ≥80%
 3. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên Ngãi, Bình Đ nh). B Cá Chép Cypriniformes H Cá Chép Cyprinidae Các sông su i mi n núi phía B c: Hà Giang, Tuyên Quang (sông Lô-Gâm), B c K n (sông Năng-h Ba B ), Yên Bái, Phú Th (sông Cyprinus 3 Cá L thân th p Thao, h Thác Bà), Hòa Bình (sông Đà, h multitaeniata Hòa Bình), L ng Sơn (sông Trung-vùng H u Lũng), Thái Nguyên, B c Giang (sông C u, sông Thương). 4 Cá Chép g c Procypris merus L ng Sơn (sông Kỳ Cùng). B ng 2. Các loài có nguy cơ tuy t ch ng c c kỳ l n (CR) STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên I THÚ B H i ngưu Sirenia H Cá cúi Dugongidae V nh H Long, ven bi n Khánh Hòa, Côn 1 Bò bi n Dugong dugon Đ o và Phú Qu c. II BÒ SÁT B Rùa bi n Testudinata H Rùa da Dermochelyidae Qu ng Ninh, H i Phòng, Thái Bình, Nam 2 Rùa da Dermochelys coriacea Đ nh. T Thanh Hóa t i Bình Thu n và Trư ng Sa. H Vích Cheloniidae Các t nh ven bi n Vi t Nam t Qu ng 3 Qu n đ ng Caretta caretta Ninh đ n Kiên Giang, đ c bi t là khu đ o B ch Long Vĩ đ n Cát Bà. H Ba ba Trionychidae Phú Th (H Hòa), Hà Tây (B ng T ), Hà 4 Gi i thư ng h i Rafetus swinhoei N i (H Gươm), Hòa Bình (Lương Sơn), Thanh Hóa (sông Mã).. B Cá S u Crocodylia H Cá S u chính th c Crocodylidae Kon Tum (sông Sa Th y), Gia Lai (sông Ba), Đăk Lăk (sông Ea Sup, sông Krong 5 Cá S u xiêm Crocodylus siamensis Ana, h Lăk, h Krong Pach Thư ng), Khánh Hòa, Đ ng Nai (Nam Cát Tiên), Nam B (sông C u Long). III CÁ B Cá Chép Cypriniformes H Cá Chép Cyprinidae 5
 4. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên 6 Cá Măng gi Luciocyprinus langsoni L ng Sơn (sông Kỳ Cùng). B Cá Vư c Perciformes H Cá Mú Serranidae Epinephelus Qu ng Ninh. 7 Cá Song vân giun undulatostriatus H Cá S o Pomadasyidae Plectorhynchus Cù Lao Chàm (Qu ng Nam). 8 Cá K m mép v y đen gibbosus H Cá B ng đen Eleotridae Ven b tây v nh B c B (t Qu ng Ninh 9 Cá B ng b p Bostrichthys sinensis đ n Hà Tĩnh), Nam Trung B , Đông và Tây Nam B . B Cá Nheo Siluriformes H Cá Tra Pangasiidae 10 Cá V c Pangasius sanitwongsei Sông C u Long. IV THÂN M M B Trai Cóc Unionoida H Trai Cóc Amblemidae 11 Trai Cóc dày Gibbosula crassa Cao B ng (sông B ng). B Chân b ng c Archaeogastropoda H Bào ngư Haliotidae B ch Long Vĩ, Thanh Lân, Cô Tô, H 12 Bào ngư chín l Haliotis diversicolor Mai, Thư ng Mai, v nh H Long. H cĐ n Trochidae H i Phòng (B ch Long Vĩ, Cát Bà), Qu ng Ninh (v nh H Long, v nh Bái T Long); Khánh Hoà (v nh Văn Phong, Hòn Tre, Vũng Rô, Hòn Mi u, Hòn T m, Hòn Đ n, Hòn H , Hòn Chà Là, Hòn N i, Hòn 13 c Đ n cái Trochus niloticus Ngo i, Trư ng Sa), Côn Đ o (Hòn Tr c, Hòn Tre Nh , Hòn Tre L n, Côn Đ o Nh , Hòn B y C nh), Kiên Giang (Hòn G i, Hòn Mây Rút, Hòn Thơm, Hòn Vang). H c Xà c Turbinidae 14 c Xà c Turbo marmoratus Vũng Rô, v nh Văn Phong, Hòn Tre. B c Anh vũ Nautiloidea H c Anh Vũ Nautilidae 15 c Anh vũ Nautilus pompilius Khánh Hòa, Bà R a-Vũng Tàu. B Chân b ng trung Mesogastropoda H c Tù và Cymatidae Khánh Hoà (Hòn Tre, Hòn Mun), Qu ng 16 c Tù và Charonia tritonis Ngãi (đ o Lý Sơn), Côn Đ o. 6
 5. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên H cS Cypraeidae 17 c S m t trĩ Cypraea argus Vũng Rô, đ o Th Chu, Côn Đ o. V TH C V T Ngành Rong đ Rhodophyta H Rong ch n Grateloupiaceae 18 Rong chân v t nhăn Cryptonemia undulata H i Phòng (Đ Sơn, Hòn D u). B ng 3. Các loài có nguy cơ tuy t ch ng r t l n (EN) STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên I THÚ B Cá Coi Cetacea H Cá Heo Delphinidae Ven b Qu ng Ninh-H i Phòng và 1 Cá Heo tr ng trung hoa Sousa chinensis Khánh Hòa (v nh Bình Cang). II BÒ SÁT B Rùa bi n Testudinata H Vích Cheloniidae T v nh B c B đ n v nh Thái Lan. Có 2 Vích Chelonia mydas nhi u Côn Đ o và Trư ng Sa. Các t nh ven bi n Vi t Nam, ch y u Qu ng Ninh, H i Phòng, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thu n, Côn Đ o, 4 Đ im i Eretmochelys imbricata Kiên Giang, qu n đ o Trư ng Sa và Hoàng Sa. Khu v c phân b t p trung là xung quanh qu n đ o Trư ng Sa, Côn Đ o và Phú Qu c. Phân b kh p các vùng bi n, các t nh 4 Đ im id a Lepidochelys olivacea ven bi n Vi t Nam. H Ba ba Trionychidae Lai Châu, Hà Tây, Thanh Hóa, Ngh 5 Gi i kh ng l Pelochelys cantori An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa. III LƯ NG CƯ B ch nhái có đuôi Caudata H Cá Cóc Salamandridae các su i trên dãy Tam Đ o đ xu ng Paramesotriton đ a ph n 3 t nh Thái Nguyên, Tuyên 6 Cá Cóc tam đ o deloustali Quang, Vĩnh Phúc và đ a ph n VQG Ba B t nh B c K n. Lào Cai (Văn Bàn), Cao B ng (Nguyên Tylototriton 7 Sa giông vi t nam Bình), B c Giang (L c Nam), Ngh An vietnamensis (Qu Phong). IV CÁ B Cá Thát lát Osteoglossiformes 7
 6. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên H Cá Mơn Osteoglossidae Đ ng Nai (trung lưu sông Đ ng Nai, 8 Cá Mơn (Cá R ng) Scleropages formosus khu v c VQG Cát Tiên huy n Tân Phú). B Cá Trích Clupeiformes H Cá Trích Clupeidae Vùng núi phía B c: Hòa Bình, Hà Tây (sông Đà), Phú Th (Vi t Trì-sông Thao, Đoan Hùng-sông Lô). Vùng đ ng b ng B c B : Thái Nguyên, Cá Mòi c hoa (Cá Mòi B c Giang (sông Thương, sông C u), 9 Clupanodon thrissa c ) Hà N i, Hưng Yên, Nam Đ nh (h lưu sông H ng), B c Ninh, H i Dương (h lưu h th ng sông Thái Bình). Vùng B c Trung B : Thanh Hóa (sông Mã) và Ngh An (sông Lam). Yên Bái, Phú Th , Tuyên Quang (sông H ng, sông Lô-Gâm), Hòa Bình (sông Đà, sông Bôi), Thái Nguyên, B c Ninh (sông C u), B c Giang (sông C u, 19 Cá Cháy b c Tenualosa reevesii sông Thương), các t nh vùng đ ng b ng B c B (h lưu sông H ng và sông Thái Bình), Thanh Hóa (sông Mã), Ngh An (Vinh-sông Lam). B Cá Chép Cypriniformes H Cá Chép Cyprinidae Khu v c thư ng và trung lưu sông C u Long. Mùa lũ đi vào các vùng ng p c a 11 Cá Hô Catlocarpio siamensis đ ng b ng sông C u Long, sông Vàm C Tây. Sông su i thu c h th ng sông Đà 12 Cá L thân cao (Cá L ) Cyprinus hyperdorsalis thu c Sơn La (T Khoa-Yên Châu) và Hòa Bình (V n Yên, su i Rút-Đà B c). Các sông su i thu c h th ng sông Đà 13 Cá Tr Laichowcypris dai các t nh Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình. Các sông su i vùng trung lưu và thư ng lưu sông Đà (Lai Châu), sông 14 Cá P o (Cá M ) Sinilabeo graffeuilli Thao (Lào Cai, Yên Bái), sông Kỳ Cùng (L ng Sơn). Các sông su i t mi n B c đ n Qu ng 15 Cá Rai Neolisochilus benasi Bình. B Cá Vư c Perciformes H Cá qu Channidae 16 Cá Chu i hoa Channa maculata Các t nh phía B c cho t i Thanh Hóa 17 Cá Trèo đ i Chana asiatica Thái Nguyên, Ninh Bình. B Cá Nheo Siluriformes 8
 7. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên H Cá Lăng Bagridae 18 Cá Lăng đen Hemibagrus vietnamicus Các sông su i mi n B c. B Cá Voi Cetacea H Cá nhà táng 19 Cá nhà táng Physeter macrocephalus Vùng bi n khơi. B Cá Nhám thu Lamniformes H Cá Nhám thu Alopiidae Vùng bi n c a v nh B c B , Bình 20 Cá Nhám đuôi dài Alopias pelagicus Thu n. B Cá Nhám râu Orectolobiformes H Cá Nhám nhu mì Stegostomatidae Đông nam v nh B c B , Khánh Hòa, 20 Cá Nhám nhu mì Stegostoma fasciatum Bình Đ nh, Nam B , v nh Thái Lan. H Cá Nhám voi Rhincodontidae Qu ng Ninh, H i Phòng, Nam Đ nh, Bà 22 Cá Nhám voi Rhincodon typus R a-Vũng Tàu, Cà Mau, v nh Thái Lan. B Cá M p Carcharhiniformes H Cá Nhám mèo Scyliorhinidae Cephaloscyllium V nh B c B , Bình Đ nh, Bình Thu n, 23 Cá Nhám lông nhung umbratile v nh Thái Lan. B Cá Nhám góc Squaliformes H Cá Nhám góc Squalidae 24 Cá Nhám nâu Etmopterus lucifer V nh B c B , Khánh Hòa, Bình Thu n. B Cá Đao Pristiformes H Cá Đao Pristidae V nh B c B (B ch Long Vĩ), Khánh 25 Cá Đao răng nh n Pristis cuspidatus Hòa, Bình Thu n, Nam B , v nh Thái Lan. V nh B c B (B ch Long V ), Khánh 26 Cá Đao răng nh Pristis microdon Hòa, Bình Thu n, v nh Thái Lan. B Cá Gi ng Rhynchobatiformes H Cá Gi ng Rhinobatidae V nh B c B (Qu ng Ninh và đông nam 27 Cá Gi ng mõm tròn Rhina ancylostoma v nh B c B ), Khánh Hòa, Bình Thu n, v nh Thái Lan. B Cá D ng voi Centomimiformes H Cá Nòng n c Ateleopidae 28 Cá Nòng n c nh t b n Ateleopus japonicus V nh B c B , Trung B . B Cá Dây Zeiformes H Cá Dây Zeidae 29 Cá Dây lưng gù Cyttopsis cypho V nh B c B , bi n phía Nam Trung B : 9
 8. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên Khánh Hòa, Ninh Thu n, Bình Thu n. 30 Cá Dây nh t b n Zeus faber V nh B c B . B Cá Gai Gasterosteiformes H Cá Kèn Aulostomidae 31 Cá Kèn trung qu c Aulostomus chinensis Mi n Trung (Đà N ng đ n Khánh Hòa) H Cá Dao c o Solenostomidae Solenostomus Bi n Nha Trang (Khánh Hòa) 32 Cá Dao c o paradoxus H Cá Chìa vôi Syngnathidae 33 Cá Ng a nh t Hippocampus japonicus V nh B c B , Khánh Hòa, Bình Thu n. V nh B c B , Nam Trung B (t Đà 34 Cá Ng a đen Hippocampus kuda N ng đ n Bà R a -Vũng Tàu), Kiên Giang, Phú Qu c. Hippocampus V nh B c B , Nam Trung B (t Đà 35 Cá Ng a ch m trimaculatus N ng đ n Bình Thu n). B Cá Vư c Perciformes H Cá S o Pomadasyidae Plectorhynchus Cù Lao Chàm, Nha Trang, Hòn Cau, 36 Cá K m ch m vàng flavomaculatus Côn Đ o. B Cá Mù làn Scorpaeniformes H Cá Mù làn Scorpaenidae 37 Cá M t qu Scorpaenopsis diabolus Mi n Trung t Đà N ng đ n Khánh Hòa. B Cá Nóc Tetraodontiformes H Cá Bò gi y Monacanthidae V nh B c B , Nam Trung B (Khánh 38 Cá Bò râu Anacanthus barbatus Hòa, Bình Thu n), Tây Nam B (Kiên Giang). H Cá M t trăng Molidae 39 Cá M t trăng đuôi nh n Masturus lanceolatus V nh B c B , Trung B . V nh B c B (B ch Long V ), Trung 40 Cá M t trăng Mola mola B . V GIÁP XÁC B Mư i chân Decapoda H Tôm Hùm gai Palinuridae Ven b bi n Vi t Nam t B c B đ n 41 Tôm Hùm đá Panulirus homarus v nh Thái Lan, t p trung nh t các t nh ven bi n mi n Trung. T Qu ng Bình đ n Khánh Hòa, Ninh 42 Tôm Hùm đ Panulirus longipes Thu n và Bình Thu n. VI THÂN M M B Trai Cóc Unionoida 10
 9. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên H Trai Cánh Unionidae Cao B ng (sông B ng), L ng Sơn 43 Trai Cóc vuông Protunio messageri (sông Kỳ Cùng). B V m Mytiloida H Bàn mai Pinnidae B ch Long Vĩ, Cát Bà, H Mai, Cô Tô, 44 Trai Bàn mai Atrina vexillum Thanh Lân, Côn Đ o, Cù Lao Chàm. B Ngao Veneroida H V p Mactridae H i Phòng (Cát Bà); Qu ng Ninh (v nh 45 Tu hài Lutraria rhynchaena H Long). H Trai Tai tư ng Tridacnidae Vùng khơi Khánh Hòa (đ o Sinh T n - 46 Trai Tai tư ng kh ng l Tridacna gigas qu n đ o Trư ng Sa). B Chân b ng c Archaeogastropoda H cĐ n Trochidae H i Phòng (B ch Long Vĩ, Cát Bà), Qu ng Ninh (v nh H Long, v nh Bái T Long), Khánh Hòa (v nh Văn Phong, Hòn Tre, Hòn Mi u, Hòn N i, Hòn 47 cĐ nđ c Tectus pyramis Ngo i), Côn Đ o (Hòn Tr c, Hòn Tre nh , Hòn Tre l n, Côn Đ o nh ), đ o Trư ng Sa, Phú Qu c (Hòn G i, Hòn Mây Rút, mũi Đ t Đ ). VII SAN HÔ B San hô s ng Gorgonacea H San hô s ng Ellisellidae Qu ng Ninh (v nh H Long, qu n đ o Cô Tô), H i Phòng (đ o Cát Bà, qu n 48 San hô s ng cành d p Junceella gemmacea đ o Long Châu), Kiên Giang (đ o Phú Qu c). B San hô c ng Scleractinia H San hô cành Pocilloporidae Trên các r n san hô ven b t Đà N ng (bán đ o Sơn Trà) đ n Bà R a- Vũng Tàu (Côn Đ o), các đ o vùng 49 San hô cành đ nh nh n Seriatopora hystrix bi n Tây Nam B (Th Chu, Nam Du, An Th i), qu n đ o Trư ng Sa và Hoàng Sa. Trên các r n san hô Tây v nh B c B (Cát Bà, Long Châu, Cô Tô, B ch Long 50 San hô cành đ u nh y Stylophora pistilata V , C n C ), ven b bi n mi n Trung đ n Đông Nam B , qu n đ o Trư ng Sa và Hoàng Sa. VIII TH C V T Ngành Rong đ Rhodophyta 11
 10. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên H Rong câu Gracilariaceae Th a Thiên Hu (Phú L c), Đà N ng (Hoàng Sa), Qu ng Ngãi (M Đ c, Lý Sơn), Khánh Hòa (Nha Trang, Trư ng Hydropuntia 51 Rong câu chân v t Sa), Ninh Thu n (Phan Rang), Bình eucheumoides Đ nh (Quy Nhơn), Phú Yên, Bà R a- Vũng Tàu (Côn Đ o), Kiên Giang (Phú Qu c). H Rong đông Hypneaceae Ngh An (Quỳnh Lưu, Quỳnh Long), 52 Rong đông sao Hypnea cornuta Hà Tĩnh, Qu ng Tr , Khánh Hòa (Nha Trang, Trư ng Sa) H Rong kỳ lân Solieriaceae Th a Thiên Hu (Phú L c, mũi H i Vân-hòn Sơn Trà), Qu ng Nam, Qu ng Ngãi (Lý Sơn), Khánh Hòa (Nha Trang, 53 Rong h ng vân Betaphycus gelatinum Cam Ranh), Ninh Thu n (Thái An, M Hi p, Ninh H i, Phan Rang, Ninh Phư c). Khánh Hòa (Trư ng Sa, Nam Y t, Sơn 54 Rong h ng vân th i Eucheuma arnoldii Ca, Thuy n Chài), Ninh Thu n (Ninh H i). Đà N ng (Hoàng Sa), Khánh Hòa (Sơn 55 Rong kỳ lân Kappaphycus cottonii Ca), Qu ng Ngãi (Lý Sơn), Ninh Thu n (Ninh H i). Ngành Rong nâu Phaeophyta H Rong mơ Sargassaceae Qu ng Ninh (C m Ph , Cô Tô), H i Phòng (Đ Sơn, Cát H i, Cát Bà), Đà 56 Rong mơ m m Sargassum tenerrimum N ng, Bình Đ nh, Khánh Hòa, Ninh Thu n. B ng 4. Các loài có nguy cơ tuy t ch ng l n (VU) STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên I THÚ B Cá voi Cetacea H Cá Heo Delphinidae 1 Cá Heo b ng tr ng Lagenodelphis hosei Côn Đ o, Khánh Hòa. V nh B c B , Khánh Hòa, Ninh 2 Cá Heo mõm dài Stenella longirostris Thu n, Bình Thu n, Bà R a-Vũng Tàu và Côn Đ o. 3 Cá Heo (Cá He b c b ) Stenella cocruleoalba Vùng bi n khơi 4 Cá Heo đ m Stenella attenuata Vùng bi n Khánh Hòa 5 Cá Heo răng thô Steno bredanensis Vùng bi n Khánh Hòa-Ninh Thu n 6 Cá Voi Balaenoptera musculus Vùng bi n khơi. 12
 11. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên Neophocaena 7 Cá Ông sư Vùng bi n khơi. phocaenoides Cá Nư c minh h i (Cá 8 Orcaella brevirostris Vùng bi n khơi. Heo đông á và úc) Cá Ông mõm (Cá Voi tri t 9 Balaenoptera acutorostrata Vùng bi n khơi. ra-ta) 10 Cá Ông b c (Cá Voi sei) Balaenoptera borealis Vùng bi n khơi. 11 Cá Ông brai (Cá Voi đê-ni) Balaenoptera edeni Vùng bi n khơi. 12 Cá Ông xám (Cá Voi vây) Balaenoptera physalus Vùng bi n khơi. Cá Voi lưng gù (Cá Voi 13 Megaptera novaeangliae Vùng bi n khơi. lưng ph ng) V nh H Long, Khánh Hòa, Côn 14 Cá Ông chuông Pseudorca crassidens Đ o. V nh B c B , bi n mi n Trung và 15 Cá Heo mõm chai Tursiops truncatus Nam B . II CÁ B Cá Thát lát Osteoglossiformes H Cá Thát lát Notopteridae Tây Nguyên (m t s sông l n đ vào sông Mekong); Đông Nam B (m t s khu v c thu c sông Đ ng 16 Cá Còm Chitala ornata Nai, sông Sài Gòn, sông Vàm C Tây, sông Vàm C Đông) và Tây Nam B (sông C u Long và các ph lưu). Là loài phân b h p, ch có sông 17 Cá Nàng hương Chitala blanci Srepok và m t s ao lân c n. Là loài phân b h p, ch có sông 18 Cá Thát lát kh ng l Chitala lopis Srepok và m t s ao lân c n. B Cá Trích Clupeiformes H Cá Trích Clupeidae Mi n Tây Nam B : sông C u Long 19 Cá Cháy nam Tenualosa thibaudeaui t c a sông đ n An Giang. Ven bi n, c a sông h lưu các sông thu c v nh B c B và Nam 20 Cá Cháy b Tenualosa toli B : mi n Đông, mi n Tây và nhi u nh t là sông C u Long. Ven b v nh B c B , có th vào 21 Cá Mòi c ch m Knonsirus punctatus các sông H ng, Thái Bình, Ninh Cơ, sông Mã. B Cá Chình Anguilliformes H Cá Chình Anguillidae Th a Thiên Hu (sông Hương, Cá Chình mun Anguilla bicolor thành ph Hu ), Qu ng Ngãi (sông 22 Trà Khúc-thành ph Qu ng Ngãi), Bình Đ nh (đ m Châu Trúc-Phù 13
 12. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên M ). Bình Đ nh (đ m Châu Trúc, huy n 23 Cá Chình nh n Anguilla borneensis Phù M ). Hà Tĩnh (sông Ngàn Ph ), Th a Thiên Hu (sông Hương), Gia Lai (An Khê-sông Ba), Kon Tum (h 24 Cá Chình hoa Anguilla marmorata đ k uy), Qu ng Ngãi (sông Trà Khúc), Bình Đ nh (đ m Châu Trúc- huy n Phù M ). B Cá Chép Cypriniformes H Cá Chép Cyprinidae Acrossocheilus Ngh An (Tương Dương, Anh Sơn, 25 Cá Tr c annamensis Tân Kỳ). Các sông l n Nam B : h th ng sông Đ ng Nai - Sài Gòn, sông 26 Cá Du ng Cirrhinus microlepis Vàm C Đông-Vàm C Tây (mùa lũ) và sông C u Long. Các h th ng sông l n trung du, mi n núi và đ ng b ng B c B , 27 Cá Măng (Cá Măng đ m) Elopichthys bambusa B c Trung B xu ng t i sông Lam (Ngh An). Sông su i, các h thông v i sông và các h ch a các t nh phía 28 Cá Chày tràng Ochelobius elongatus B c. Gi i h n th p nh t c a loài này v phía Nam là sông Mã- Thanh Hóa. Các khe su i nh thu c 2 huy n 29 Cá Lá giang Parazacco vuquangensis Hương Khê, Hương Sơn t nh Hà Tĩnh. Trung, thư ng lưu h th ng sông 30 Cá Trà sóc Probarbus jullieni Đ ng Nai - Sài Gòn, sông Vàm C Tây, sông C u Long. Các sông l n các t nh mi n núi phía B c: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình (sông Đà), Lào Cai, Yên Bái (sông Thao, sông Ch y), Hà Giang, 31 Cá Anh vũ Semilabeo obscurus Tuyên Quang, Phú Th (sông Lô- Gâm), Cao B ng, L ng Sơn (sông Kỳ Cùng), Thái Nguyên (sông C u), Thanh Hóa (sông Mã) và Ngh An (sông Lam). Lào Cai, Yên Bái (sông Thao, sông Ch y), Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Th (sông Lô- Gâm), Cao B ng, L ng Sơn (sông Kỳ Cùng, sông B ng Giang), Thái Nguyên 32 Cá R m xanh Sinilabeo lemassoni (sông C u), Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình (sông Đà), Thanh Hóa (sông Mã), Ngh An (sông Lam), Qu ng Nam (sông Thu B n), Qu ng Ngãi (sông Trà Khúc). 14
 13. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên Các sông su i mi n núi phía B c: Lào Cai, Yên Bái (sông Thao, sông Ch y), Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Th (sông Lô-Gâm), Cao 33 Cá H a Sinilabeo tonkinensis B ng, L ng Sơn (sông Kỳ Cùng, sông B ng Giang), Thái Nguyên (sông C u), Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình (sông Đà), Thanh Hóa (sông Mã), Ngh An (sông Lam). Các sông su i mi n núi phía B c: Lào Cai, Yên Bái (sông Thao, sông Ch y), Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Th (sông Lô – Gâm), Cao 34 Cá Ng a b c Tor (Folifer) brevifilis B ng, L ng Sơn (sông Kỳ Cùng), B c K n (Na Rì), Thái Nguyên (sông C u), Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình (sông Đà), Thanh Hóa (sông Mã) và Ngh An (sông Lam). Lai Châu (Phong Th ), Thái Nguyên (Ch M i: sông C u), 35 Cá S nh gai Onychostoma laticeps L ng Sơn (sông Kỳ Cùng), Ngh An (sông Lam, vùng huy n Con Cuông). Lai Châu (Phong Th ), Yên Bái (sông Thao), Phú Th (sông B a vùng Thanh Sơn), Hòa Bình (sông 36 Cá Chày đ t Spinibarbus caldwelli Bôi vùng L c Th y), L ng Sơn (sông Trung vùng H u Lũng), Ngh An (sông Lam vùng Con Cuông). các sông thu c h th ng sông 37 Cá Du ng bay Cirrlinus microlepis C u Long (đ ng b ng Nam B ). Vùng h lưu sông C u Long, các 38 Cá Ét m i Morulius chrysophekadion sông và các vùng đ m h có liên h . Cá phân b trung, thư ng lưu sông Đ ng Nai, sông C u Long 39 Cá Du ng xanh Cosmochilus harmandi (ph n Nam B ) và m t s ph lưu c a nó Tây Nguyên. Gia Lai (An Khê: sông Ba), Đ ng 40 Cá Ng a xám Tor tambroides Nai (sông La Ngà). Đăk Lăk (Buôn Ma Thu t: su i 41 Cá May Gyrinocheilus aymonieri Ial p), Đ ng Nai (sông Đ ng Nai), Ti n Giang (sông C u Long). Sinogastromyzon Phú Th (sông B a vùng Thanh 42 Cá Bám đá li n tonkinensis Sơn). B Cá Nheo Siluriformes H Cá Nheo Siluridae Trung thư ng lưu sông Đ ng Nai, 43 Cá Sơn đài Ompok miostoma sông Sài Gòn, Đông Nam B . H Cá Lăng Bagridae 15
 14. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên Các sông l n phía B c: sông H ng, sông Thái Bình, sông Kỳ 44 Cá Lăng (Cá Lăng ch m) Hemibagrus guttatus Cùng, sông Mã, sông Lam t i sông Trà Khúc - Qu ng Tr . h u h t các sông vùng đ ng b ng và trung lưu các sông l n mi n B c nư c ta: Hà N i (sông 45 Cá Ng nh Cranoglamis sinensis H ng), Hưng Yên, Nam Đ nh, Thanh Hóa (sông Mã), Ngh An (Con Cuông). H Cá Tra Pangasiidae Sông C u Long (sông Ti n, sông 46 Cá Tra d u Pangasianodon gigas H u). H Cá Chiên Sisoridae Các sông su i phía B c: Lào Cai, Yên Bái (sông Thao, sông Ch y), Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Th (sông Lô-Gâm), Cao B ng, L ng Sơn (sông Kỳ Cùng), B c K n (Na 47 Cá Chiên Bagarius rutilus Rì), Thái Nguyên (sông C u), Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình (sông Đà), Thanh Hóa (sông Mã), Ngh An (sông Lam) v phía nam t i sông Thu B n (Qu ng Nam). B Cá Vư c Perciformes H Cá Hư ng Coiidae Các sông, h Nam B : sông 48 Cá Hư ng Coius microlepis Đ ng Nai, Sài Gòn, C u Long, Vàm C Đông, Vàm C Tây. Các sông Nam B : Đ ng Nai, Sài 49 Cá Hư ng v n Coius quadrifasciatus Gòn, C u Long, Vàm C Đông, Vàm C Tây. H Cá Mang r Toxotidae H lưu các sông Nam B : sông Đ ng Nai, sông Sài Gòn, sông C u 50 Cá Mang r Toxotes chatareus Long, sông Vàm C Đông, sông Vàm C Tây. Ch y u các v c nư c thu c h 51 Cá Lóc bông Ophiocephalus micopeltes th ng sông C u Long Nam B , và m t s sông Tây Nguyên. B Cá Lư ng tiêm Amphioxiformes H Cá Lư ng tiêm Amphioxidae 52 Cá Lư ng tiêm Amphioxus belcheri V nh B c B . B Cá M p Carcharhiniformes H Cá Nhám mèo Scyliorhinidae Trư ng Sa, Khánh Hòa, Bình 53 Cá M p ăn th t ngư i Carcharodon carcharias Thu n, Côn Đ o. 16
 15. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên B Cá Đu i đi n Torpediniformes H Cá Đu i đi n hai vây Torpedinidae lưng 54 Cá Đu i đi n b c b Narcine tonkinensis V nh B c B . B Cá Cháo bi n Elopiformes H Cá Cháo bi n Elopidae Hà Nam (vùng c a sông Ninh Cơ), 55 Cá Cháo bi n Elops saurus vùng ven bi n Đông Nam B . H Cá Cháo l n Megalopidae Nam Đ nh (vùng c a sông H ng), 56 Cá Cháo l n Megalops cyprinoides Phú Yên (Ô Loan), Khánh Hòa và Nam B . H Cá Mòi đư ng Albulidae Nam Đ nh (c a sông Ninh Cơ), Nam Trung B (Khánh Hòa, Bình 57 Cá Mòi đư ng Albula vulpes Thu n) và Nam B (c a sông C u Long thu c Ti n Giang, B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng). B Cá S a Goorhynchiformes H Cá Măng bi n Chanidae D c ven bi n t Ngh An đ n Bình 58 Cá Măng s a Chanos chanos Thu n, t p trung nh t là t Bình Đ nh đ n Khánh Hòa. B Cá Trích Clupeiformes H Cá Trích Clupeidae V nh B c B , Khánh Hòa, Ninh Thu n, Bình Thu n, Bà R a-Vũng 59 Cá Mòi không răng Anodontosma chacunda Tàu, Ti n Giang, B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang. Ven b v nh B c B , có th vào 60 Cá Mòi c ch m Konosirus punctatus các sông H ng, Thái Bình, Ninh Cơ, sông Mã. Ven b tây v nh B c B , Nam Trung B (Khánh Hòa, Bình 61 Cá Mòi mõm tròn Nematalosa nasus Thu n), Nam B (c a sông C u Long thu c các t nh Ti n Giang, B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng). B Cá Vư c Perciformes H Cá Bư m Chaetodontidae Bi n Nha Trang và qu n đ o 62 Cá Bư m hai màu Centropyge bicolor Trư ng Sa. H Cá Kim Schindleridae V nh B c B (gi a và c a v nh), 63 Cá Kim Schindleria praematura mi n Trung (Khánh Hòa, Bình Thu n). 17
 16. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên B Cá Gai Gasterosteiformes H Cá Chìa vôi Syngnathidae Doryrhamphus 64 Cá Chìa vôi khoang v n Khánh Hòa, qu n đ o Trư ng Sa. dactyliophorus 65 Cá Chìa vôi s c xanh Doryrhamphus exciscus Khánh Hòa và qu n đ o Trư ng Sa. V nh B c B , Đà N ng đ n Bà R a- 66 Cá Ng a gai Hippocampus histrix Vũng Tàu, Kiên Giang. 67 Cá Ng a ken lô Hippocampus kelloggi V nh B c B . V nh B c B , các t nh ven bi n 68 Cá Chìa vôi không vây đuôi Solognathus hardwickii Trung B , Nam B . D c ven bi n t v nh B c B đ n 69 Cá Chìa vôi mõm nh n Syngnathus acus v nh Thái Lan. R i rác t Qu ng Ninh đ n Kiên 70 Cá Chìa vôi mõm răng cưa Trachryrhamphus serratus Giang. 71 Cá Chìa vôi c a sông Crenidens sarissophorus C a sông Sài Gòn. B Cá Vư c Perciformes H Cá Mú Serranidae Anyperodon Qu ng Ninh, Khánh Hòa, Kiên 72 Cá Mú s c tr ng leucogrammicus Giang, Trư ng Sa. Các t nh ven bi n Vi t Nam, t 73 Cá Song m Epinephelus tauvina Qu ng Ninh đ n Kiên Giang. 74 Cá Song vua Epinephelus lanceolatus V nh B c B . H Cá Đù Sciaenidae Các t nh ven bi n Vi t Nam, ch 75 Cá Đư ng (Cá S gi y) Otolithoides biauratus y u v nh B c B , Đông và Tây Nam B . H Cá Bư m Chaetodontidae Qu ng Nam, Khánh Hòa, Bình 76 Cá Bư m b n v n Coradion chrysozonus Thu n, Côn Đ o, v nh Thái Lan và qu n đ o Trư ng Sa. Khánh Hòa, v nh Thái Lan và qu n 77 Cá Bư m mõm dài Forcipiger longirostris đ o Trư ng Sa. 78 Cá Bư m v n Parachaetodon ocellatus Khánh Hòa. H Cá Chim xanh Pomacanthidae Cù Lao Chàm (Qu ng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Cù Lao Câu 79 Cá Chim hoàng đ Pomacanthus impertor (Bình Thu n), Côn Đ o, v nh Thái Lan và qu n đ o Trư ng Sa. Cá Chim xanh n p mang Vùng bi n Nha Trang và qu n đ o 80 Pygoplites diacanthus tròn Trư ng Sa. H Cá B ng chài Labridae Cù Lao Chàm, Nha Trang (Khánh 81 Cá B ng chài axin Bodianus axillaris Hòa), Cù Lao Cau, Côn Đ o và qu n đ o Trư ng Sa. 18
 17. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên V nh B c B , Cù Lao Chàm, Nha Trang, Cù Lao Cau, Côn Đ o, Phú 82 Cá B ng chài đ u đen Thalasoma lunare Qu c (Kiên Giang) và qu n đ o Trư ng Sa. B Cá Mù làn Scorpaeniformes H Cá Chào mào Triglidae 83 Cá Chào mào gai Satyrichthys rieffeli Bình Đ nh, Khánh Hòa, Bình Thu n. B Cá Nhái Lophiiformes H Cá Lư i dong Antennariidae 84 Cá Lư i dong đen Antennarius striatus Khánh Hòa (Nha Trang). B Cá Nóc Tetraodontiformes H Cá Bò gi y Monacanthidae Oxymonacanthus 85 Cá Bò xanh hoa đ Qu n đ o Trư ng Sa, Khánh Hòa. longirostris III GIÁP XÁC B Mư i chân Decapoda H Cua Su i Potamidae 86 Cua Su i mai ráp Potamiscus tannanti Lào Cai, Hòa Bình. Ngh An (Đ ng Tam Vè), Th a 87 Cua Su i v nh n Potamon fruhstorferi Thiên Hu (A Lư i), Nam Trung B (Phúc Sơn). Hòa Bình (Chi Nê, Kim Bôi), Ninh 88 Cua Su i kim bôi Ranguna kimboiensis Bình (Cúc Phương). Thái Nguyên (Ký Phú), B c K n, 89 Cua Su i trung b Tiwaripotamon annamense Hòa Bình (Chi Nê), Nam Trung B (Phúc Sơn). Hòa Bình (Chi Nê), Hà Tây (Ba Vì), 90 Cua Núi mai nh n Orientalia glabra Thái Nguyên (xã Cao Kỳ, Ký Phú). H Tôm Hùm gai Palinuridae Ngoài khơi đ o Hoàng Sa và bi n 91 Tôm Hùm ki m ba góc Linuparus trigonus Đông Nam B . R t ph bi n Vi t Nam, t p trung 92 Tôm Hùm bông Panulirus ornatus nh t các t nh ven bi n mi n Trung. Palinurellus gundlachi 93 Tôm Hùm lông đ Phú Yên, Khánh Hòa. wieneckii Thư ng g p ven bi n các t nh 94 Tôm Hùm sen Panulirus versicolor Trung và Nam B . H Tôm V Scyllaridae Ven bi n mi n Trung (t Đà N ng 95 Tôm V bi n sâu Ibacus ciliatus đ n Bình Thu n) và ngoài khơi Đông Nam B . Ven bi n mi n Trung và và vùng 96 Tôm V xanh Parribacus antarcticus khơi Nam B . 19
 18. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên T vùng khơi bi n Qu ng Ninh t i Kiên Giang. Vùng có m t đ tương 97 Tôm V d p tr ng Thenus orientalis đ i cao là vùng bi n Cù Lao Thu (Bình Thu n) và vùng bi n Cà Mau t i đ o Phú Qu c (Kiên Giang). H Cua bơi Portunidae Gh ch th p (Cua th p Kh p bi n ven b Vi t Nam, nhưng 98 Charybdis feriatus ác) ch y u bi n mi n Trung. H Cua Hoàng đ Raninadae Kh p bi n ven b Vi t Nam, nhưng 99 Cua Hoàng đ Ranina ranina ch y u bi n mi n Trung. IV THÂN M M B Chân b ng trung Mesogastropoda H c Mút Pachychiliidae Cao B ng (H Lang), Lai Châu 100 c Mút v t nâu Sulcospira proteus (Phong Th ). Su i, sông vùng núi trung du Ninh 101 c V n hình côn Stenomelania reevei Bình, Trung B . H c Tù và Cymatidae 102 c Tù và lô tô Cymatium lotorium Khánh Hoà. H cS Cypraeidae Qu ng Ngãi (Đ o Lý Sơn), Khánh 103 cS Cypraea testudinaria Hoà. Khánh Hoà (Nha Trang), Qu ng 104 c S trung hoa Blasicrura chinensis Ngãi (Lý Sơn). Qu ng Ngãi (đ o Lý Sơn) Khánh 105 cS b nđ Cypraea mappa Hoà (v nh Văn Phong - B n G i), Côn Đ o. 106 c S padi Cypraea spadicea Khánh Hòa. 107 cS đ m Cypraea turdus V nh Văn Phong-B n G i. 108 c S s c tr ng Mauritia scurra V nh Văn Phong-B n G i, Trư ng Sa. 109 c S tr ng nh Ovula costellata V nh Văn Phong-B n G i. 110 c S hiti Cypraea histrio V nh Văn Phong-B n G i. Đà N ng (đ o Sơn Trà), Khánh 111 c S l c tê Calpurnus lacteus Hòa (đ o Hòn Mun), Côn Đ o. Qu ng Ngãi (đ o Lý Sơn), Khánh 112 c S veru Calpurnus verrocosus Hòa (Bãi Tiên - Hòn Rùa, Hòn N i, Hòn T m, v nh Văn Phong). H c S tr ng Ovulidae Khánh Hòa (Văn Phong-B n G i), 113 c Kim khôi Cassis cornuta Bình Thu n, Trư ng Sa, Phú Qu c. 114 c Kim khôi đ Cypraecassis rufa Khánh Hòa. 20
 19. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên B Chân b ng c Archaeogastropoda H Bào ngư Haliotidae Th a Thiên-Hu (Chân Mây), Khánh Hòa (Hòn N i, Hòn Chà Nà, Hòn T m, 115 Bào ngư vành tai Haliotis asinina Hòn Tre), Côn Đ o (Hòn Tre L n, Côn Đ o Nh ), Cù Lao Chàm (Qu ng Nam). Cù Lao Chàm (Qu ng Nam), Khánh Hòa (v nh Văn Phong, Hòn Tre, Hòn N i); đ o Phú Qu c (Hòn 116 Bào ngư b u d c Haliotis ovina Thơm, Hòn Vang, Hòn Mây Rút, mũi Ông D i, mũi Đ t Đ ), đ o Th Chu; Côn Đ o (Hòn Tre l n, Hòn Tre nh ). B Chân b ng khác Heterogastropoda H c Xo n vách Epitonidae V nh H Long, Bái T Long, Khánh 117 c Xo n vách Epitonium scalare Hoà (Đ i Lãnh), Côn Đ o. B Trai Cóc Unionoida H Trai Cóc Amblemidae Vùng núi, trung du Đông - B c, 118 Trai Cóc hình lá Lamprotula blaisei đ ng b ng B c B . Vùng núi, trung du Đông - B c, 119 Trai Cóc hình tai Lamprotula leai đ ng b ng B c B , Ngh An, Hà Tĩnh. 120 Trai Cóc tròn Lamprotula nodulosa Cao B ng (sông B ng). Vùng núi, trung du Đông B c (sông 121 Trai Cóc b u d c Lamprotula liedtkei Lô, sông B ng). H Trai Cánh Unionidae 122 Trai Cánh m ng Cristaria bialata Vùng đ ng b ng và trung du B c B . Cao B ng (sông B ng), Th a Thiên - 123 Trùng tr c có khía Lanceolaria fruhstorferi Hu , Nam Trung B (Phúc Sơn). B c Giang, B c Ninh, Hà Tây, Hà 124 Trai đi p Sinohyriopsis cumingii N i, Ninh Bình. 125 Trai Cánh dày Cristaria herculea Vùng đ ng b ng và trung du B c B . B Trai Ng c Pterioida H Trai Ng c Pteridae V nh H Long, Cát Bà, B ch Long Trai Ng c môi đen (Trai Vĩ, Đà N ng, Khánh Hòa, Phan 126 Pinctada margaritifera Ng c macgarit) Thi t, đ o Hoàng Sa, Phú Qu c, Côn Đ o. Cô Tô, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình 127 Trai Ng c môi vàng Pinctada maxima Thu n, Phú Qu c. Bi n Sơn (Thanh Hóa), Qu ng 128 Trai Ng c n Pteria penguin Nam, Đà N ng, Khánh Hòa, Phan Thi t, Phú Qu c, Côn Đ o. 21
 20. STT Tên Vi t Nam Tên Latinh Vùng phân b t nhiên B V m Mytiloida H Bàn mai Pinnidae V nh B c B , H i Phòng (Đ Sơn), Quy Nhơn (đ m Th N i), Phú Yên 129 V m xanh Perna viridis (đ m Ô Loan), Khánh Hòa (đ m Nha Phu, đ m Th y Tri u). B Ngao Veneroida H Trai tai tư ng Tridacnidae 130 Trai tai nghé Hippopus hippopus Đ o Trư ng Sa. Khánh Hòa, Trư ng Sa, Bình 131 Trai tai tư ng nh Tridacna squamosa Thu n, Côn Đ o, Phú Qu c. Qu ng Nam, Đà N ng, Khánh Hòa, 132 Trai tai tư ng l n Tridacna maxima Trư ng Sa, Côn Đ o. B M c ng Teuthidea H M c ng Loliginidae Qu ng Ninh (v nh H Long), H i Phòng (Đ Sơn, Cát Bà, B ch Long 133 M c thư c Photololigo chinensis Vĩ), Khánh Hòa (Nha Trang), Phan Rang, Phan Thi t, Bà R a-Vũng Tàu. B M c nang Sepioidea H M c nang Sepiidae V nh B c B , Khánh Hoà, Phan 134 M c nang vân h Sepia (tigris) pharaonis Thi t, Bà R a - Vũng Tàu. V SAN HÔ B San hô s ng Gorgonacea H San hô trúc Isididae 135 San hô trúc Isis hippuris Qu n đ o Trư ng Sa. B San hô c ng Scleractinia H San hô l đ nh Acroporidae Qu ng Ninh (H Long, Cô Tô), H i Phòng (Cát Bà, B ch Long V ), Qu ng Ngãi (đ o Lý Dơn), Khánh 136 San hô l đ nh xù xì Acropora aspera Hòa (v nh Nha Trang, qu n đ o Trư ng Sa), Bình Thu n (Hòn Thu), Bà R a-Vũng Tàu (Côn Đ o), Kiên Giang (An Th i). Qu ng Ninh (v nh H Long, qu n đ o Cô Tô), H i Phòng (B ch Long Vĩ), Qu ng Ngãi (đ o Lý Sơn), 137 San hô l đ nh au-te Acropora austera Khánh Hòa (v nh Nha Trang, qu n đ o Trư ng Sa), Ninh Thu n (đ o Hòn Thu), Bà R a-Vũng Tàu (Côn Đ o), Kiên Giang (An Th i). Qu ng Ninh (đ o H Mai), H i Phòng 138 San hô l đ nh h t Acropora cerealis (B ch Long Vĩ), các đ o ven b c a các t nh t Qu ng Tr (C n C ) đ n Bà 22
Đồng bộ tài khoản