Quyết định số 821/2000/QĐ-TCBĐ

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 821/2000/QĐ-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 821/2000/QĐ-TCBĐ về việc ban hành cước cài đặt và thuê cổng truy nhập Internet do Tổng cục bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 821/2000/QĐ-TCBĐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 821/2000/QĐ-TCBĐ Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 821/2000/QĐ-TCBĐ NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC CÀI ĐẶT VÀ THUÊ CỔNG TRUY NHẬP INTERNET TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Nghị định l09/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông; Căn cứ Nghị định 21/CP ngày 5/03/1997 của Chính phủ về việc ban hành qui chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam; Căn cứ Quyết định 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Thông tư liên tịch 08/TTLT ngày 24/05/1997 của Tổng cục Bưu điện, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn cấp phép việc kết nối, cung cấp và sử dụng Internet ở Việt Nam; Căn cứ Quyết định 679/1997/QĐ-TCBĐ ngày 14/11/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Thể lệ dịch vụ Internet; . Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 820/CP-KTTH ngày 08/9/2000 của Chính phủ về việc điều hành cước bưu chính, viễn thông; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế kế hoạch. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành cước cài đặt và cước thuê cổng truy nhập Internet của Nhà cung cấp dịch vụ kết nối truy nhập Intermet (IAP) như sau: 1. Cước cài đặt: 4.545.000đ/cổng (Thu một lần). 2. Cước thuê cổng: 28.636.000đ/tháng/cổng 64kbps. Trường hợp thuê cổng tốc độ lớn hay thuê nhiều cổng cùng một lúc, căn cứ số lượng cổng tốc độ 64kbps được quy đổi, khách hàng được hưởng mức giảm giá cước thuê cổng như sau:
  2. - Từ cổng thứ 2 đến cổng thứ 4: 05%. - Từ cổng thứ 5 trở đi: 10%. Điều 2: Căn cứ vào Thể lệ dịch vụ Internet do Tổng cục Bưu điện ban hành, các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) được phép qui định cước cài dặt và cước thuê cổng truy nhập Internet của mình để áp dụng dối với các đối tượng sau. - Người sử dụng dịch vụ Internet; - Đơn vị cung cấp dịch vụ Internet dùng riêng; - Các ISP thuê cổng để kết nối trực tiếp với nhau. Điều 3: Các mức cước qui định tại các khoản 1 và 2 của Điều 1 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và không phân biệt đối tượng sử dụng dịch vụ. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2000 và thay thế Quyết định số 805/1998/QĐ-TCBĐ ngày 28/12/1998 về việc ban hành bảng cước truy nhập Internet. Điều 5: Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các dợn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện và các chủ thể tham gia hoạt động Internet chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Mai Liêm Trực (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản