Quyết định số 821/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 821/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 821/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 821/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 821/Q -BXD Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A U BAN GIÁM SÁT C A VI T NAM TH C HI N THO THU N TH A NH N L N NHAU V DNCH V TƯ V N K THU T TRONG ASEAN B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 1128/Q -BXD ngày 15/9/2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c thành l p U ban Giám sát c a Vi t Nam th c hi n Tho thu n th a nh n l n nhau v d ch v tư v n k thu t trong ASEAN; Theo ngh c a Ch t ch U ban Giám sát c a Vi t Nam th c hi n Tho thu n th a nh n l n nhau v d ch v tư v n k thu t trong ASEAN, QUY T NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch T ch c và ho t ng c a U ban Giám sát c a Vi t Nam th c hi n Tho thu n th a nh n l n nhau v d ch v tư v n k thu t trong ASEAN. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ch t ch và các thành viên c a U ban Giám sát c a Vi t Nam th c hi n Tho thu n th a nh n l n nhau v d ch v tư v n k thu t trong ASEAN, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Liên hi p các h i KH&KT Vi t Nam; - T ng h i Xây d ng Vi t Nam; - T ng h i cơ khí Vi t Nam; - H i KHKT c u ư ng Vi t Nam; Nguy n H ng Quân - Hi p h i Tư v n xây d ng Vi t Nam; - V TCCB, H XD, KHTC B Xây d ng; - Lưu: VP, U ban giám sát.
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A U BAN GIÁM SÁT C A VI T NAM TH C HI N THO THU N TH A NH N L N NHAU V DNCH V TƯ V N K THU T TRONG ASEAN. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 821/Q -BXD ngày 06/8/2009 c a B trư ng B Xây d ng) Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. U ban giám sát c a Vi t Nam th c hi n tho thu n th a nh n l n nhau v d ch v tư v n k thu t trong ASEAN (g i t t là U ban giám sát) ư c thành l p theo Quy t nh s 1128/Q -BXD ngày 15/9/2008 c a B trư ng B Xây d ng giúp B Xây d ng (là cơ quan qu n lý ngh nghi p c a Vi t Nam i v i d ch v tư v n k thu t theo s phân công c a Th tư ng Chính ph ) t ch c tri n khai và giám sát vi c th c hi n Tho thu n th a nh n l n nhau v d ch v tư v n k thu t trong ASEAN; nghiên c u xu t vi c xây d ng và hoàn thi n th ch qu n lý hành ngh d ch v tư v n k thu t t i Vi t Nam; th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v qu n lý hành ngh d ch v tư v n k thu t theo s u quy n c a B Xây d ng ho c các cơ quan có thNm quy n khác. U ban giám sát ch u s qu n lý, ch o c a B trư ng B Xây d ng, ng th i ch u s giám sát, i u ph i ho t ng c a U ban giám sát i u ph i k sư chuyên nghi p tiêu chuNn ASEAN (ACPECC) trong vi c t ch c tri n khai và giám sát vi c th c hi n Tho thu n. i u 2. Nguyên t c t ch c và ho t ng c a U ban giám sát 2.1. Tuân th các quy nh c a Quy ch t ch c và ho t ng c a U ban giám sát ư c B trư ng B Xây d ng phê duy t. 2.2. Ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a B trư ng B Xây d ng. 2.3. Ch u s giám sát, i u ph i c a ACPECC trong vi c tri n khai và giám sát vi c th c hi n Tho thu n. 2.4. Ch t ch U ban giám sát ch u trách nhi m trư c B trư ng B Xây d ng v lãnh o và i u hành chung m i ho t ng c a U ban giám sát. 2.5. Các thành viên c a U ban giám sát ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban giám sát v vi c th c hi n các nhi m v ư c U ban giám sát phân công, ph i báo cáo k t qu th c hi n nhi m v ư c giao v i Ch t ch U ban giám sát và ph i th c hi n úng các quy nh v ch công tác. 2.6. Các thành viên c a U ban giám sát có quy n ch ng làm vi c v i các cơ quan có liên quan theo Quy ch T ch c và ho t ng c a U ban giám sát th c hi n nhi m v ư c phân công. Chương II. NH NG QUY NNH C TH i u 3. Nhi m v , quy n h n c a U ban giám sát U ban giám sát th c hi n nhi m v , quy n h n theo Quy nh t i i u 2 c a Quy t nh s 1128/Q -BXD ngày 15/09/2008 c a B trư ng B Xây d ng, ngoài ra U ban giám sát còn có các nhi m v , quy n h n sau:
  3. 3.1. Th c hi n các nhi m v theo yêu c u c a B Xây d ng và xu t c a các H i ngh nghi p. 3.2. L p k ho ch xây d ng và b o m i u ki n, phương ti n làm vi c và kinh phí ho t ng trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n. 3.3. T ch c các l p h c, h i th o, h i ngh liên quan n hành ngh tư v n k thu t và c p ch ng ch cho các h c viên theo quy nh c a pháp lu t. 3.4. T ch c nghiên c u khoa h c, tài, d án liên quan n công tác ăng b k sư chuyên nghi p tiêu chuNn ASEAN. 3.5. H p tác qu c t v ào t o, nghiên c u khoa h c liên quan n công tác ăng b k sư chuyên nghi p tiêu chuNn ASEAN. i u 4. Cơ c u t ch c c a U ban giám sát 4.1. S lư ng, cơ c u, nhi m kỳ b nhi m các thành viên c a U ban giám sát: 4.1.1. U ban giám sát g m có 07 ho c 09 thành viên, là các k sư, ư c b nhi m theo nhi m kỳ 03 năm. 4.1.2. B trư ng B Xây d ng quy t nh s lư ng, cơ c u và b nhi m danh sách c th các thành viên c a U ban giám sát trên cơ s c c a các cơ quan có i di n trong thành ph n cơ c u c a U ban giám sát. 4.1.3. Sau khi k t thúc m i nhi m kỳ, B trư ng B Xây d ng quy t nh ki n toàn U ban giám sát và b nhi m các thành viên cho nhi m kỳ m i. Ngoài ra, trong m t nhi m kỳ, s lư ng, cơ c u và danh sách c th các thành viên c a U ban giám sát có th ư c thay i cho phù h p v i yêu c u th c hi n ch c năng, nhi m v và i u ki n c th c a t ng giai o n. 4.2. Các ch c danh c a U ban giám sát: 4.2.1. U ban giám sát có Ch t ch, Phó ch t ch thư ng tr c, Thư ký và các u viên do B trư ng B Xây d ng b nhi m. 4.2.2. Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch, Phó ch t ch, Thư ký và các u viên c a U ban giám sát ư c quy nh t i i u 4 Quy t nh 1128/Q -BXD ngày 15/9/2009 c a B trư ng B Xây d ng 4.3. B máy giúp vi c U ban giám sát: B máy giúp vi c U ban giám sát g m: 4.3.1. Ban thư ký: là ơn v giúp U ban giám sát th c hi n các công vi c v t ch c, hành chính, tài v , i n i, i ngo i, ti p nh n h sơ ăng b k sư và th lý h sơ U ban giám sát xem xét ch p thu n, ngh ACPECC c p ch ng ch k sư chuyên nghi p tiêu chuNn ASEAN. Ban Thư ký có t 05 n 07 thành viên, trong ó Thư ký U ban giám sát là Trư ng ban Thư ký do B trư ng B Xây d ng b nhi m. 4.3.2. Ban K thu t: là ơn v giúp U ban giám sát nghiên c u, xu t cơ ch , chính sách liên quan n vi c th c hi n các nhi m v c a U ban giám sát ư c B trư ng B Xây d ng giao. Ban K thu t có trách nhi m liên h v i các t ch c trong và ngoài nư c t ch c các cu c H i th o, H i ngh trao i kinh nghi m, c p nh t ki n th c m i, th c hi n nhi m v phát tri n ngh nghi p liên t c cho các k sư.
  4. Ban K thu t có t 03 n 05 ngư i, trong ó Trư ng ban K thu t là thành viên c a U ban giám sát, do Ch t ch U ban giám sát b nhi m. 4.3.3. Ban Ki m tra: Giúp U ban giám sát ki m tra các ho t ng liên quan n các Ban thu c U ban giám sát; ki m tra vi c hành ngh và ch p hành các quy nh c a các k sư ã ư c c p ch ng ch k sư chuyên nghi p tiêu chuNn ASEAN, ngh m c k lu t i v i nh ng k sư vi ph m các quy nh c a quy ch ánh giá. Ban Ki m tra có t 03 n 05 ngư i, trong ó Trư ng ban là thành viên c a U ban giám sát, do Ch t ch U ban giám sát b nhi m. 4.3.4. H i ng chuyên môn: Giúp U ban giám sát các v n v chuyên môn khi c n thi t ho c khi xem xét, xu t U ban giám sát công nh n, trình ACPECC c p ch ng ch hành ngh k sư chuyên nghi p tiêu chuNn ASEAN cho các k sư Vi t Nam. S lư ng thành viên c a H i ng tuỳ thu c vào công vi c c th , trong ó có Ch t ch H i ng là thành viên U ban giám sát và Phó ch t ch H i ng do Ch t ch U ban giám sát b nhi m. 4.3.5. U ban giám sát quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a các Ban giúp vi c và H i ng chuyên môn. i u 5. Ch làm vi c, hình th c ra quy t nh và trách nhi m quy n h n c a thành viên U ban giám sát và các b máy giúp vi c 5.1. Ch làm vi c: 5.1.1. Ch t ch, Phó ch t ch thư ng tr c, Thư ký và các thành viên U ban giám sát làm vi c theo ch bán chuyên trách; 5.1.2. M t s v trí trong Ban thư ký làm vi c theo ch chuyên trách, s còn l i là bán chuyên trách; Ch t ch U ban giám sát quy t nh ho c u quy n Phó ch t ch thư ng tr c U ban giám sát quy t nh theo ngh c a Thư ký U ban giám sát nh ng v trí công tác trong Ban thư ký làm vi c theo ch chuyên trách. 5.2. Hình th c ra quy t nh: 5.2.1. U ban giám sát th o lu n, b phi u ho c bi u quy t theo ch t p th (thi u s ph c tùng a s ) thông qua các quy t nh thu c thNm quy n c a U ban giám sát, ã ư c quy nh trong Quy ch ánh giá, Quy ch T ch c và ho t ng c a U ban giám sát; trư ng h p s ngư i tán thành và s ngư i không tán thành b ng nhau thì Ch t ch U ban giám sát là ngư i có quy n quy t nh cu i cùng; cu c h p U ban giám sát ph i có ít nh t 2/3 s thành viên d h p m i có hi u l c (05 thành viên); 5.2.2. Ch t ch U ban giám sát ban hành quy t nh theo ch th trư ng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình i v i các v n thu c thNm quy n c a Ch t ch U ban giám sát ư c quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Quy t nh s 1128/Q - BXD ngày 15/09/2008 và các v n khác (n u có) ư c quy nh trong Quy ch t ch c và ho t ng c a U ban giám sát; 5.2.3. Phó ch t ch thư ng tr c U ban giám sát ban hành quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trong vi c i u hành m t s công vi c c th c a U ban giám sát theo s phân công c a U ban giám sát ho c s u quy n c a Ch t ch U ban giám sát. 5.2.4. U viên Thư ký có trách nhi m i u hành công vi c hàng ngày c a U ban giám sát.
  5. i u 6. Ch h p và báo cáo c a U ban giám sát 6.1. nh kỳ 6 tháng m t l n U ban giám sát s t ch c cu c h p toàn th các thành viên ki m i m v th c hi n k ho ch và ra k ho ch cho th i gian ti p theo; tr trư ng h p t xu t có th t ch c cu c h p b t thư ng theo yêu c u c a Ch t ch, Phó Ch t ch U ban giám sát và Trư ng ban Thư ký. 6.2. Các thành viên c a U ban giám sát có trách nhi m tham d các cu c h p c a U ban giám sát. Thư ký U ban giám sát g i thông báo m i h p n t ng thành viên U ban giám sát trư c th i i m h p 07 ngày. 6.3. Các thành viên c a U ban giám sát có trách nhi m báo cáo vi c th c hi n các nhi m v ư c phân công trong các cu c h p c a U ban giám sát. 6.4. U ban giám sát có trách nhi m chuNn b n i dung và báo cáo B Xây d ng thư ng kỳ 06 tháng/ l n và báo cáo t xu t theo yêu c u c a B Xây d ng. i u 7. Ch s d ng con d u phát hành văn b n và lưu gi h sơ. 7.1. Các văn b n do Ch t ch, Phó ch t ch thư ng tr c ký theo s phân công c a U ban giám sát ho c s u quy n c a Ch t ch U ban giám sát ư c s d ng d u c a U ban giám sát. 7.2. Các tài li u, văn b n i và n c a U ban giám sát ư c qu n lý, lưu tr và s d ng theo quy nh c a Nhà nư c và c a U ban giám sát. i u 8. i u ki n, phương ti n làm vi c và kinh phí ho t ng c a U ban giám sát. 8.1. U ban giám sát ư c b trí văn phòng làm vi c và ư c trang b các phương ti n c n thi t làm vi c. 8.2. Kinh phí ho t ng: 8.2.1. Các ngu n thu: 8.2.1.1. Thu t ngu n kinh phí ư c Nhà nư c c p ho c h tr ; 8.2.1.2. Thu phí ăng b , bao g m c phí ăng ký ăng b l n u và phí duy trì ăng b thư ng niên; 8.2.1.3. Thu t ngu n h tr (n u có) c a các cơ quan c ngư i tham gia U ban giám sát, Ban thư ký, các H i ng chuyên môn; 8.2.1.4. Thu t ngu n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; 8.2.1.5. Các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 8.2.2. Các kho n chi: 8.2.2.1. Chi cho vi c u tư mua s m trang thi t b , phương ti n làm vi c; 8.2.2.2. Chi phí cho các ho t ng thư ng xuyên c a U ban giám sát, Ban thư ký, các H i ng chuyên môn, trong ó bao g m c chi ti n lương cho các cán b chuyên trách và ph c p lương cho các cán b bán chuyên trách; 8.2.2.3. Chi cho vi c xây d ng, qu n lý h th ng cơ s d li u, cung c p thông tin v ăng b ACPER c a Vi t Nam, trong ó bao g m c vi c xây d ng và duy trì trang thông tin i n t v ăng b ACPER c a Vi t Nam; 8.2.2.4. Các kho n chi khác. i u 9. M i quan h c a U ban giám sát v i các cơ quan liên quan
  6. 9.1. VNMC có trách nhi m nghiên c u, xu t v i B Xây d ng và các cơ qu n lý hành ngh ban hành cơ ch qu n lý hành ngh d ch v tư v n k thu t t i Vi t Nam. VNMC ư c tham gia và có ý ki n t i các cu c h p c a ACPECC v i tư cách là i di n cho cơ quan qu n lý hành ngh k sư c a Vi t Nam; trư ng h p có ý ki n khác v i các quy nh hi n hành v qu n lý hành ngh c a Vi t Nam thì ph i xin ý ki n c a B trư ng B Xây d ng trư c khi có ý ki n. VNMC ch u s qu n lý c a B Xây d ng v th c hi n MRA trong ASEAN; báo cáo B Xây d ng nh kỳ v m i ho t ng c a U ban giám sát. 9.2. Trong ho t ng c a mình VNMC ư c ph i h p v i các ơn v ch c năng c a B Xây d ng, các H i ngh nghi p và các cơ quan khác có liên quan th c hi n các nhi m v ư c giao. 9.3. VNMC ư c trao i thông tin, cung c p thông tin và ngh ACPECC cung c p các thông tin liên quan n qu n lý hành ngh k sư trong các nư c ASEAN. Tham gia các cu c h p, h i th o có liên quan do ACPECC t ch c. ng th i ngh và ph i h p v i ACPECC t ch c b i dư ng nâng cao ki n th c cho các k sư Vi t Nam. 9.4. VNMC ph i h p v i U ban giám sát c a các nư c ASEAN và các H i ngh nghi p trao i v chuyên môn nghi p v và nh ng v n liên quan n công tác qu n lý và phát tri n ngh nghi p c a các k sư hành ngh d ch v tư v n k thu t. i u 10. Hi u l c thi hành 10.1. Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 10.2. Trong quá trình th c hi n n u có n i dung c n s a i, b sung, Ch t ch U ban giám sát báo cáo B trư ng B Xây d ng xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản