Quyết Định Số: 821/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 821/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 821/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NHÂN SỰ CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 821/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 821/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NHÂN SỰ CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Ông Trần Đại Quang, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, thôi kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 2. Bổ nhiệm ông Lê Thế Tiệm, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 3. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thực hiện theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, NC, TH; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản