Quyết định số 823/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
5
download

Quyết định số 823/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 823/2006/QĐ-UBND-BN về việc phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Tân Hồng - Đồng Nguyên để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 823/2006/QĐ-UBND-BN

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 823/2006/QĐ-UBND-BN Bắc Ninh, ngày 20 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂN HỒNG - ĐỒNG NGUYÊN ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠO VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QĐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của UBND huyện Từ Sơn tại tờ trình số 234/TT-UB ngày 10/5/2006; Sở Tài chính tại tờ trình số 78/TC-VG ngày 07/6/2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới xã Tân Hồng - Đồng Nguyên để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo Quyết định thu hồi đất số 2273/QĐ-CT ngày 27/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau: - Diện tích đất bồi thường 132.409,9m2 (Đất nông nghiệp). - Kinh phí bồi thường, hỗ trợ là: 9.509.870.600 đồng, gồm: + Bồi thường đất nông nghiệp : 5.428.805.900 đồng. + Bồi thường hoa màu : 1.191.689.100 đồng. + Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp : 1.946.425.500 đồng. + Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống và sản xuất : 701.772.500 đồng. + Bồi thường chi phí đào đắp, tài sản, cây trồng trên đất : 85.658.000 đồng. + Dự toán kinh phí lập hồ sơ và phục vụ GPMB : 155.519.600 đồng.
  2. Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Từ Sơn thực hiện bồi thường, hỗ trợ và thanh quyết toán theo quy định. Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Từ Sơn, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Từ Sơn, Ban quản lý dự án xây dựng huyện Từ Sơn, UBND các xã Tân Hồng, Đồng Nguyên và các hộ được bồi thường căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản