Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn đầu tư cho các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng khắc phục hậu quả lũ lụt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn đầu tư cho các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng khắc phục hậu quả lũ lụt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn đầu tư cho các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng khắc phục hậu quả lũ lụt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn đầu tư cho các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng khắc phục hậu quả lũ lụt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 823/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 08 năm 1999 QUY T NNH V VI C B SUNG V N U TƯ CHO CÁC T NH BÌNH THU N, LÂM NG KH C PH C H U QU LŨ L T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B K ho ch và u tư (Công văn s 5646-BKH/ P ngày 21 tháng 8 năm 1999), QUY T NNH: i u 1. C p b sung 10,0 t ng t ngu n d phòng v n u tư t p trung thu c ngân sách nhà nư c năm 1999 cho hai t nh Bình Thu n và Lâm ng khôi ph c, s a ch a các công trình giao thông, th y l i và các công trình cơ s h t ng b hư h i n ng trên a bàn do lũ l t gây ra, phân b c th như sau: - T nh Bình Thu n: 7,0 t ng - T nh Lâm ng: 3,0 t ng. Các B : K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính ph i h p v i các B liên quan hư ng d n vi c s d ng kho n kinh phí này theo úng các quy nh hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i, Y t , Giáo d c và ào t o, Văn hóa - Thông tin, Ch t ch Y ban nhân dân các t nh: Bình Thu n, Lâm ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản