Quyết định số 83/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 83/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2002/QĐ-BNN về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án giảm nhẹ thiên tai vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2002/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 83/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2002 QUY T Đ NH PHÊ DUY T D ÁN H TR K THU T Đ CHU N B D ÁN GI M NH THIÊN TAI VAY V N C A NGÂN HÀNG TH GI I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73-CP ngày 1/10/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và PTNT. Căn c Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c ( ODA ) Căn c vào văn b n 2170/VPCP- QHQT ngày 25/4/2002 và văn b n 5211/VPCP- QHQT ngày 19/9/2002 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph giao B Nông nghi p và PTNT ti p nh n và th c hi n kho n H tr k thu t không hoàn l i chu n b D án gi m nh thiên tai nh m vay v n c a Ngân hàng Th gi i ( WB ). QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án H tr k thu t chuNn b D án Gi m nh thiên tai nh m vay v n c a Ngân hàng th gi i v i các n i dung sau: 1. Tên d án: D án H tr k thu t chuNn b D án Gi m nh thiên tai nh m vay v n c a Ngân hàng th gi i. 2. Cơ quan ch qu n: B Nông nghi p và PTNT. 3. Lo i hình d án: D án ODA H tr k thu t 4. Hình th c u tư: ODA không hoàn l i. 5. Hình th c qu n lý d án: Ban ch o chuNn b d án và Ban chuNn b d án. 6. Khu v c th c hi n d án: D án s h tr l p báo cáo ti n kh thi và kh thi cho các ti u d án ư c th c hi n trong năm u thu c các t nh b nh hư ng n ng n nh t c a thiên tai mi n Trung và có th ư c m r ng trên ph m vi toàn qu c 7. a i m văn phòng d án: t t i Ban chuNn b u tư , B Nông nghi p và PTNT.
  2. 8. Nhi m v d án: D án s giúp B Nông nghi p và PTNT chuNn b cho D án Gi m nh thiên tai nh m vay v n c a Ngân hàng th gi i. D án bao g m các ho t ng sau: - L p báo cáo ti n kh thi và kh thi cho các ti u d án th c hi n trong năm u tiên. - Nghiên c u , xu t cơ ch s d ng qu d phòng dành cho vi c ph c h i khNn c p sau thiên tai. - Ti n hành phân tích các y u t xã h i và môi trư ng, ki n ngh các bi n pháp gi m nh thiên tai quy mô nh d a vào c ng ng v i s h tr c a chính quy n a phương c a các xã b nh hư ng c a thiên tai. - Ti n hành ánh giá chính sách liên quan n th ch và công tác ng phó v i thiên tai c a Chính ph h tr xây d ng chính sách và tăng cư ng th ch nh m nâng cao hi u qu ph i h p trong công tác phòng ch ng và ng phó v i thiên tai gi a các cơ quan và các c p c a Chính ph . 9. Kinh phí th c hi n: T ng kinh phí cho giai o n chuNn b d án là m t kho n vi n tr cho không tr giá 750.400 USD c a chính ph Nh t b n u thác qua Ngân hàng th gi i. 10.Th i gian th c hi n: Hoàn thành công vi c chuNn b d án trong 12 tháng k t ngày b t u i u 2. Phân giao nhi m v và t ch c th c hi n 1. Ban ch o th c hi n công vi c chuNn b d án ư c thành l p do m t Th trư ng B Nông nghi p và PTNT làm trư ng Ban và các u viên là i di n các B ngành liên quan n công tác phòng ch ng và gi m nh thiên tai. Ban ch o ch u trách nhi m ch o và giám sát các ho t ng chuNn b d án 2. B ph n giúp vi c cho Ban ch o chuNn b d án t t i Ban chuNn b u tư, óng vai trò là văn phòng chuNn b d án. 3. Vi c tuy n ch n chuyên gia tư v n chuNn b d án theo úng th t c và quy ch tuy n ch n tư v n c a ngân hàng th gi i và c a chính ph . 4. Vi c tri n khai các tho thu n, cam k t và ch n các ti u d án u tư trong d án m b o theo úng trình t , quy ch xây d ng cơ b n i v i m t d án ODA. i u 3. Trư ng Ban ch o chuNn b d án, V trư ng v HTQT, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các C c, V liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ
  3. PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản