Quyết định số 83/2002/QĐ-TTg về phạm vi áp dụng chính sách đối với các khu kinh tế cửa khẩu biên giới của tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 83/2002/QĐ-TTg về phạm vi áp dụng chính sách đối với các khu kinh tế cửa khẩu biên giới của tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 83/2002/qđ-ttg về phạm vi áp dụng chính sách đối với các khu kinh tế cửa khẩu biên giới của tỉnh cao bằng do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2002/QĐ-TTg về phạm vi áp dụng chính sách đối với các khu kinh tế cửa khẩu biên giới của tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 83/2002/QĐ-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 2002 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 83/2002/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2002 V PH M VI ÁP D NG CHÍNH SÁCH Đ I V I CÁC KHU KINH T C A KH U BIÊN GI I C A T NH CAO B NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph , ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Cao B ng t i t trình s 122/TT-UB ngày 05 tháng 3 năm 2002; đ ngh c a B K ho ch và Đ u tư t i công văn s 2793/BKH/QLKT ngày 07 tháng 5 năm 2002, c a B Tài chính t i công văn s 4015 TC/CSTC ngày 24 tháng 4 năm 2002, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ph m vi các Khu kinh t c a kh u biên gi i c a t nh Cao B ng như sau: - Khu kinh t c a kh u Tà Lùng, g m th tr n Tà Lùng và xã Hoà Thu n thu c huy n Ph c Hoà. - Khu kinh t c a kh u Trà Lĩnh, g m toàn b th tr n Hùng Qu c thu c huy n Trà Lĩnh. - Khu kinh t c a kh u Sóc Giang, g m toàn b xã Sóc Hà thu c huy n Hà Qu ng. Đi u 2. Các Khu kinh t c a kh u biên gi i c a t nh Cao B ng đư c áp d ng chính sách đ i v i Khu kinh t c a kh u biên gi i quy đ nh t i Quy t đ nh s 53/2001/QĐ- TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t năm 2002. Các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh Cao B ng ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n M nh C m
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản