Quyết định số 83/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định số 83/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản điều lệ của Tổng hội Địa chất Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c L p - T Do - H nh Phúc ******* S : 83/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2003 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A T NG H I A CH T VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a Ch T ch T ng h i a ch t Vi t Nam và V trư ng V T ch c phi Chính ph , QUY T NH: i u 1: Phê duy t b n i u l c a T ng H i a ch t Vi t Nam ã ư c ih i i bi u toàn qu c ngày 04 tháng 10 năm 2003 thông qua. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3: Ch t ch T ng H i a ch t Vi t Nam, V trư ng V t ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL T NG H I A CH T VI T NAM
  2. Chương 1: TÊN G I i u 1: Tên g i: T ng H i a ch t Vi t Nam Tên giao d ch: VIETNAM UNION OF GEOLOGICAL SCIENCES Vi t t t: VUGS. Chương 2: TÔN CH M C ÍCH VÀ PH M VI HO T NG i u 2: Tôn ch m c ích T ng H i a ch t Vi t Nam là t ch c xã h i - ngh nghi p t nguy n c a t ch c H i chuyên ngành v a ch t, H i a ch t t nh thành ph tr c thu c Trung ương, H i viên t p th và các h i viên c a các h i chuyên ngành a ch t cùng nhau oàn k t ph n u góp ph n xây d ng t nư c trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa. T ng H i a ch t Vi t Nam t ch c theo nguyên t c t p trung, dân ch thi u s ph c tùng a s , ho t ng theo pháp lu t c a Nhà nư c, là H i thành viên c a Liên hi p các H i khoa h c và k thu t Vi t Nam. i u 3: T ng H i a ch t Vi t Nam ho t ng trên ph m vi c nư c, tr s t t i Hà N i, th ô nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. T ng H i a ch t Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có cơ quan ngôn lu n (Báo, n ph m, t p chí, câu l c b …) có tài kho n t i ngân hàng. i u 4: Tùy theo tình hình ho t ng T ng h i có th thành l p Văn phòng i di n t i m t s a phương, vi c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. T ng H i a ch t Vi t Nam ư c gia nh p các t ch c H i cùng chuyên ngành trong khu v c và qu c t . Vi c gia nh p theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: NHI M V , QUY N H N C A T NG H I i u 5: T ng H i a ch t Vi t Nam có nhi m v và quy n h n: 1. i u hòa, ph i h p ho t ng c a các H i thành viên trong vi c t p h p, ng viên và giúp các cán b chuyên ngành v a ch t cùng nhau gìn gi , phát huy truy n th ng oàn k t, thân ái, nâng cao trình chuyên môn, o c ngh nghiêp, y m nh công tác nghiên c u khoa h c và nghi p v , ph bi n ki n th c góp ph n ưa ngành a ch t Vi t Nam, t ng bư c hi n i, vì m c tiêu dân giàu nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch và văn minh.
  3. 2. T ch c th c hi n các tài nghiên c u khoa h c, l p các d án nghiên c u ng d ng các v n khoa h c công ngh trong các lĩnh v c a ch t. 3. Th c hi n ch c năng tư v n, ph n bi n, giám nh xã h i v a ch t; tham gia ý ki n vào vi c xây d ng cơ s khoa h c cho vi c ho ch nh các ch trương,chính sách, pháp lu t cũng như các k ho ch, d án phát tri n khoa h c có liên quan n chuyên ngành a ch t. 4. Tham gia ý ki n v i các cơ quan nhà nư c trong vi c qu n lý hành ngh i v i h i viên c a T ng h i, giúp h i viên nâng cao trình chuyên môn, nghi p v và th c hi n t t các ch trương, chính sách pháp lu t có liên quan n vi c hành ngh . 5. B o v quy n l i h p pháp c a các H i thành viên và h i viên theo úng i u l T ng h i. 6. Trao i kinh nghi m v i các t ch c khoa h c k thu t trong và ngoài nư c v a ch t theo pháp lu t quy nh. 7. i di n cho các H i thành viên trong m i quan h i n i, i ngo i có liên quan n ch c năng, nhi m v c a T ng h i. 8. ư c gây qu c a T ng H i trên cơ s h i phí c a h i viên và các ngu n thu t ho t ng kinh doanh, d ch v theo quy nh c a pháp lu t t trang tr i v kinh phí ho t ng. 9. ư c nh n các ngu n tài tr h p pháp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: T CH C C A T NG H I i u 6: T ng H i a ch t Vi t Nam g m có: T ch c và ho t ng c a H i theo nguyên t c t nguyên, t qu n và t trang tr i kinh phí. T ch c c a H i bao g m: 1. Trung ương: T ng H i a ch t Vi t Nam. 2. t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: (sau ây g i chung là t nh) H i a ch t t nh. 3. cơ s : Chi h i; Các t ch c cơ s có t 5 h i viên tr lên có th thành l p Chi h i. Vi c thành l p H i a ch t t nh do y ban nhân dân t nh quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. i u 7: ih i i bi u toàn qu c
  4. Cơ quan lãnh o cao nh t c a T ng H i là i h i i bi u toàn qu c, 5 năm h p m t l n. i h i h p b t thư ng khi có n a s y viên Ban ch p hành Trung ương T ng H i ho c 2/3 s H i a ch t chuyên ngành Trung ương và H i a ch t t nh yêu c u. Thành ph n, s lư ng i bi u d i h i do Ban ch p hành Trung ương ương nhi m c a T ng H i quy nh. Nhi m v c a i h i: - T ng k t, ánh giá ho t ng c a T ng H i trong nhi m kỳ, bàn phương hư ng, k ho ch hành ng c a nhi m kỳ m i; - Thông qua, s a i i u l (n u có); - B u Ban ch p hành Trung ương và Ban ki m tra T ng H i; - Quy t nh nh ng v n quan tr ng v tôn ch m c ích, nhi m v , quy n h n c a T ng H i. i u 8: Nguyên t c bi u quy t t i i h i. - i h i có th bi u quy t b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín. Vi c quy nh hình th c bi u quy t do i h i quy t nh. - Vi c bi u quy t thông qua các quy t nh c a i h i ph i ư c quá ½ (m i ph n hai) i bi u chính th c có m t tán thành. i u 9: Ban ch p hành Trung ương T ng H i. Cơ quan lãnh o gi a hai nhi m kỳ i h i là Ban ch p hành Trung ương T ng H i. S lư ng y viên ban ch p hành Trung ương T ng H i do i h i n nh và tr c ti p b u. S lư ng y viên Ban Ch p hành Trung ương T ng H i có th ư c b sung không quá 20% do Ban Ch p hành Trung ương T ng H i quy t nh. Ban ch p hành Trung ương T ng H i có nhi m v : - Lãnh o th c hi n Ngh quy t c a i h i; - Lãnh o th c hi n i u l c a T ng H i; - Phát tri n m i quan h v i các t ch c trong và ngoài nư c, góp ph n phát tri n T ng H i; - Theo dõi ho t ng các H i a ch t chuyên ngành Trung ương, các H i a ch t t nh, các Ti u ban chuyên môn và các t ch c khác tr c thu c Ban Ch p hành Trung ương T ng H i. - B u oàn Ch t ch T ng H i và Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng thư ký;
  5. - B u Ban ki m tra c a T ng H i; - Ban ch p hành Trung ương T ng H i h p nh kỳ m i năm m t l n (tr trư ng h p t xu t). i u 10: oàn ch t ch. Cơ quan thư ng tr c c a Ban ch p hành Trung ương T ng H i là oàn Ch t ch, g m có Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng thư ký và m t s y viên, S lư ng oàn Ch t ch không quá 15% t ng s y viên Ban Ch p hành Trung ương T ng H i. oàn ch t ch T ng H i có nhi m v : - Lãnh o th c hi n các Ngh quy t c a Ban Ch p hành Trung ương T ng H i gi a hai kỳ h p c a Ban Ch p hành Trung ương T ng H i; - L p k ho ch, báo cáo các ho t ng chung theo quy nh c a Ban Ch p hành Trung ương T ng H i; - Theo dõi ho t ng c a các H i a ch t chuyên ngành Trung ương, các H i a ch t t nh, các Ti u ban chuyên môn và các t ch c khác tr c thu c T ng H i; - Quy t nh hình th c khen thư ng và k lu t; - Quy t nh thành l p các Ban chuyên môn, các t ch c tr c thu c T ng H i. Vi c thành l p các t ch c tr c thu c T ng H i theo quy nh c a Pháp lu t và quy t nh thành l p các t ch c khoa h c công ngh và d ch v theo úng quy nh c a pháp lu t. oàn Ch t ch T ng H i ban hành quy nh quy ch riêng v vi t t ch c, ho t ng và qu n lý các t ch c tr c thu c trên cơ s quy nh c a pháp lu t; - Quy t nh công nh n là thành viên c a T ng H i; - oàn ch t ch h p nh kỳ 6 tháng m t l n. Khi c n thi t theo ngh c a Ch t ch và T ng thư ký, oàn ch t ch có th tri u t p h p b t thư ng. i u 11: Ch t ch T ng H i. Ban Ch p hành Trung ương T ng H i b u ra Ch t ch trong s các y viên oàn Ch t ch. Ch t ch ch trì các cu c h p c a Ban Ch p hành T ng H i, oàn Ch t ch; i u hành m i ho t ng c a T ng H i tri n khai các Ngh quy t c a Ban Ch p hành Trung ương, oàn Ch t ch và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a T ng H i. Trư ng h p khi Ch t ch v ng m t, n u c n có th y quy n cho m t Phó ch t ch th c hi n nhi m v c a Ch t ch. i u 12: Phó ch t ch T ng H i Phó ch t ch do Ban Ch p hành Trung ương T ng H i b u ra, ư c Ch t ch T ng H i phân công lãnh o t ng m t ho t ng c a T ng H i.
  6. i u 13: T ng thư ký. T ng thư ký do Ban Ch p hành Trung ương T ng H i b u ra, thư ng tr c gi i quy t các công vi c do Ch t ch phân công và i u hành m i ho t ng thư ng nh t c a T ng H i. Giúp vi c cho T ng thư ký Chánh Văn phòng và m t s thư ký do T ng Thư ký ngh Ch t ch T ng H i quy t nh. i u 14: Ban ki m tra c a T ng H i Ban Ki m tra c a T ng H i có nhi m v giúp oàn ch t ch ki m tra vi c ch p hành i u l T ng H i, vi c th c hi n các Ngh quy t c a Ban ch p hành Trung ương T ng H i, gi i quy t thư khi u t có liên quan n các t ch c H i và H i viên. Ban Ki m tra c a T ng H i có quy n yêu c u các H i, các t ch c, ơn v thu c T ng H i và các h i viên báo cáo, trình bày các v n có liên quan n n i dung ki m tra ã ư c oàn Ch t ch T ng H i ng ý ki m tra. Nhi m kỳ c a Ban Ki m tra c a T ng H i là 5 năm theo nhi m kỳ c a T ng H i. Ban ki m tra c a T ng H i bao g m Trư ng ban, Phó ban và m t s y viên. Trư ng ban ki m tra là m t y viên oàn Ch t ch T ng H i. Chương 5: H I THÀNH VIÊN, H I VIÊN i u 15: i u ki n tr thành h i thành viên, h i viên. H i thành viên: Các H i thu c chuyên ngành a ch t Trung ương, h i a ch t t nh t nguy n làm ơn xin gia nh p thì ư c công nh n là h i thành viên. Các H i thu c chuyên ngành a ch t Trung ương có i u l riêng, có tư cách pháp nhân, có tài kho n riêng và ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. H i viên t p th : Các t ch c ho t ng trong lĩnh v c a ch t làm ơn t nguy n xin gia nh p T ng H i a ch t Vi t Nam. Các h i viên: H i viên c a các h i chuyên ngành a ch t, làm ơn t nguy n xin gia nh p H i. Các t ch c và công dân Vi t Nam không có i u ki n tr thành h i viên c a T ng H i nhưng có óng góp v i H i có th tr thành H i viên tán tr , h i viên liên k t c a T ng H i. H i viên liên k t ho c h i viên danh d không tham gia b u c , ng c vào Ban lãnh oc a T ng H i và không bi u quy t các v n c a T ng H i. i u 16: Nhi m v và quy n h n c a H i thành viên. a) Nhi m v : - Tôn tr ng và th c hi n i u l c a T ng H i;
  7. - Tham gia các ho t ng c a T ng H i; - T ch c vi c trao i kinh nghi m ho t ng chuyên môn và ng d ng khoa h c công ngh chuyên ngành; - Các H i thành viên c a T ng H i a ch t ư c gia nh p các t ch c H i cùng chuyên ngành trong khu v c và qu c t . Vi c gia nh p theo quy nh c a pháp lu t. - nh kỳ báo cáo ho t ng c a mình lên T ng H i; - óng h i phí theo quy nh. b) Quy n h n: - ngh , th o lu n, phê bình công vi c c a T ng H i; - ngh T ng H i can thi p, b o v quy n l i h p pháp c a H i, H i viên; - Gi i thi u ngư i ng c và b u c Ban Ch p hành H i T ng H i; - ngh T ng H i khen thư ng; - ư c xin ra kh i T ng H i. i u 17: Nhi m v và quy n l i c a h i viên H i viên có nhi m v : 1. Tôn tr ng i u l T ng H i, nghiêm ch nh ch p hành các ch th , ngh quy t c a T ng H i. Tuyên truy n phát tri n h i viên, v n ng qu n chúng hư ng ng m i ho t ng c a H i, T ng H i. 2. Chăm lo xây d ng kh i oàn k t n i b , cùng nhau xây d ng ngành a ch t Vi t Nam ti n b , t ng bư c i lên chính quy, hi n i; 3. Tích c c h c t p chính tr , văn hóa, chuyên môn, không ng ng nâng cao trình khoa h c v lĩnh v c a ch t góp ph n hi n i hóa ngành a ch t Vi t Nam; 4. Phát huy n i l c, lòng t hào dân t c, tính sáng t o, tính trung th c c a ngh nghi p s n sàng c ng hi n t t c kh năng, ki n th c và kinh nghi m chuyên môn c a mình ph c v nhân dân; u tranh ch ng nh ng tư tư ng và hành ng có h i n uy tín và nhi m v c a T ng H i; 5. Thông tin, tuyên truy n, ph bi n ki n th c v các khoa h c trái t, b o v môi trư ng cho qu ng i qu n chúng;
  8. 6. Tham gia sinh ho t, tìm c, ph bi n thông tin trong các t p chí và các n ph m do T ng H i và các T ch c liên quan xu t b n không ng ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v ; 7. óng h i phí theo quy nh. H i viên có quy n l i: 1. Th o lu n và bi u quy t m i công vi c c a T ng H i. ng c , c và b u ra Ban Ch p hành các c p T ng H i; 2. ư c b i dư ng v chính tr , tư tư ng, o c, chuyên môn và các ch trương, chính sách, các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n ho t ng c a T ng H i; 3. ư c trình bày các tài nghiên c u c a mình trong các bu i sinh ho t khoa h c k thu t c a H i, T ng H i các b n ng nghi p tham gia óng góp, b sung cho tài c a mình thêm hoàn ch nh; 4. ư c H i, T ng H i nh n xét v các công trình c a mình, khi c n thi t, ư c ch n l c ngh chính quy n khen thư ng, ho c ư c công nh n v b o v quy n tác gi , sáng tác; 5. ư c gi i thi u ăng t i các công trình nghiên c u khoa h c c a mình vào t p chí, n i san c a T ng H i, các H i và các T ch c liên quan; 6. ư c T ng H i và các H i b o v nh ng quy n l i h p pháp, chính áng trong ho t ng ngh nghi p; 7. Xin ra kh i T ng H i. Chương 6: KHEN THƯ NG, K LU T i u 18: Nh ng t ch c H i và H i viên có thành tích xu t s c trong công tác h i s ư c T ng H i khen thư ng ho c có th ngh các c p chính quy n khen thư ng. i u 19: Nh ng t ch c H i và H i viên nào vi ph m nh ng i m sau ây: a) Làm t n h i n uy tín c a T ng H i; b) Ch ng l i tôn ch , m c ích c a T ng H i, làm trái i u l c a T ng H i, m t năm không có báo cáo v ho t ng lên T ng H i thì tùy theo l i n ng, nh mà khi n trách, c nh cáo, n khai tr ra kh i T ng H i; Nh ng h i viên b k lu t c a chính quy n, xét không có tiêu chu n c a h i viên thì xóa tên trong H i;
  9. ơn v và h i viên thu c c p h i nào c p h i y quy t nh k lu t và báo cáo lên Ban Ch p hành Trung ương T ng H i a ch t Vi t Nam. Chương 7: TÀI S N VÀ TÀI CHÍNH i u 20: Tài chính c a T ng H i a ch t Vi t Nam bao g m: - H i phí c a h i viên (do Ban Ch p hành c a T ng h i quy nh); - Ti n tài tr , ng h c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c; - Ti n h tr , c a Nhà nư c thông qua các ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c. - T ng H i có th t ch c các Qu h tr ho t ng khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t; - Ti n thu t các ho t ng h p pháp khác phù h p v i qui nh c a Nhà nư c. Tài chính c a T ng H i ư c qu n lý và s d ng theo quy nh c a Ban Ch p hành Trung ương T ng H i và s hư ng d n c a cơ quan tài chính nhà nư c Khi T ng H i gi i th thì toàn b tài s n c a T ng H i ư c gi i quy t như sau: a) Tài s n, tài chính do các t ch c trong và ngoài nư c tài tr ; tài s n, tài chính do Nhà nư c h tr , mà T ng H i ã th c hi n y nghĩa v v tài s n và thanh toán các kho n n thì s tài s n, s dư tài chính còn l i do cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t nh; b) i v i ngu n tài s n và tài chính t có c a T ng H i mà T ng H i ã th c hi n y nghĩa v v tài s n và thanh toán các kho n n sau khi T ng H i gi i th thì s tài s n, s dư tài chính còn l i do T ng H i quy t nh. Chương 8: S A I I UL i u 21: B n i u l này g m 8 chương và 21 i u ã ư c i h i i bi u toàn qu c thông qua ngày 04 tháng 10 năm 2003 và có hi u l c thi hành k t ngày ư c B N i v phê duy t. Ch có i h i i bi u Toàn qu c c a T ng H i a ch t Vi t Nam m i có quy n s a iB n i u l này./.
Đồng bộ tài khoản