Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV về việc ban hành Tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV về việc ban hành Tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 83/2004/qđ-bnv về việc ban hành tiêu chuẩn vụ trưởng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ,cơ quan thuộc chính phủ do bộ nội vụ ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV về việc ban hành Tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 83/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B N I V S 83/2004/Q -BNV NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N V TRƯ NG THU C B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH B TRƯ NG B N IV Căn c Pháp l nh cán b , công ch c ngày 26 tháng 2 năm 1998 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B N i v ; Xét ngh c a V trư ng V Công ch c, viên ch c. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này b n "Tiêu chuNn V trư ng thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ". i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 137/TCCP-CCVC ngày 11 tháng 7 năm 1996 c a B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - cán b Chính ph (nay là B N i v ) v vi c ban hành tiêu chuNn V trư ng, Phó V trư ng và các ch c v tương ương các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph căn c tiêu chuNn này c th hóa, và áp d ng i v i V trư ng thu c B , cơ quan mình. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quang Trung ( ã ký)
  2. TIÊU CHU N V TRƯ NG THU C CÁC B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 83/2004/Q -BNV ngày 17 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B N i v ) 1. V trí, ch c trách V trư ng thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B ) là công ch c ng u m t V , tham mưu giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành ư c giao. 2. Nhi m v 2.1. i u hành cán b , công ch c trong v giúp B trư ng th c hi n các nhi m v v lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành ư c giao, c th là: 2.1.1. Xây d ng quy ho ch và k ho ch phát tri n lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành, trình B trư ng xem xét quy t nh; 2.1.2. Xây d ng, trình B trư ng xem xét trình các c p có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t. Ki n ngh s a i các văn b n quy ph m pháp lu t, các ch chính sách thu c lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành ư c giao; 2.1.3 .T ch c hư ng d n, ki m tra, tham gia thanh tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, các ch , chính sách ã ban hành thu c ch c năng nhi m v ư c giao; 2.1.4. Sơ k t, t ng k t, ánh giá k t qu ho t ng theo ch c năng, nhi m v ư c giao; 2.1.5. T ch c công tác t ng h p thông tin, th ng kê, báo cáo, lưu tr ; 2.2. Ch o, hư ng d n nghi p v chuyên môn i v i các cơ quan ch c năng trong ph m vi c nư c v lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành; 2.3. Ch trì ho c ph i h p gi i quy t các ki n ngh , khi u n i liên quan lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành ư c giao; 2.4. Ch trì ho c tham gia các tài nghiên c u khoa h c thu c lĩnh v c chuyên môn chuyên ngành; 2.5. Qu n lý cán b , công ch c trong v . Qu n lý, s d ng có hi u qu tài s n ư c giao cho v theo quy nh; 2.6. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. 3. Ph m ch t
  3. Yêu nư c, kiên nh ư ng l i i m i, c l p dân t c và ch nghĩa xã h i c a ng, t n t y ph c v nhân dân. Làm vi c v i tinh th n trách nhi m cao, hi u qu . C n ki m, liêm chính, chí công vô tư, trung th c, th ng th n, có tinh th n u tranh t phê bình và phê bình. oàn k t, dân ch , chân tình v i ng nghi p, ng s , ư c t p th tín nhi m. G n bó m t thi t v i nhân dân, ư c nhân dân nơi cư trú tín nhi m. Có ý th c t ch c k lu t, gương m u ch p hành lu t pháp và các quy nh c a Nhà nư c, n i quy quy ch c a cơ quan. Kiên quy t u tranh ch ng tham nhũng và không tham nhũng. 4. Năng l c 4.1. Có năng l c tham mưu, t ch c, lãnh o, qu n lý th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành; 4.2. Có kh năng nghiên c u xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, ho ch nh chi n lư c qu n lý vĩ mô và xu t các gi i pháp, phương pháp th c hi n v lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành, ph c v cho ho t ng qu n lý nhà nư c c a B ; 4.3. Có năng l c i u hành, có kh năng quy t , oàn k t, t ch c cán b , công ch c trong v và ph i h p v i các cơ quan có liên quan, th c hi n các nhi m v . 5. Hi u bi t 5.1. N m v ng ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành; 5.2. N m v ng các văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành; 5.3. Hi u bi t sâu v nghi p v qu n lý c a lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành, có kinh nghi m t ch c, qu n lý, i u hành; 5.4. Am hi u tình hình chính tr , kinh t - xã h i c a t nư c, các nư c trong khu v c và trên th gi i. 6. Trình 6.1. t tiêu chuNn chuyên môn nghi p v ng ch chuyên viên chính tr lên; 6.2. T t nghi p i h c phù h p v i lĩnh v c công tác; 6.3. T t nghi p lý lu n chính tr cao c p; 6.4. T t nghi p qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên cao c p; 6.5. Thành th o m t ngo i ng thông d ng trình C; 6.6. S d ng thành th o máy tính và các trang thi t b văn phòng ph c v cho công tác.
  4. 7. Các i u ki n khác 7.1. Có 5 năm công tác tr lên trong ngành, trong ó có ít nh t 3 năm làm công tác qu n lý v lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành ư c giao. 7.2. Tu i b nhi m l n u không quá 55 tu i i v i nam và 50 tu i iv in . 7.3. Có s c kh e b o m công tác.
Đồng bộ tài khoản