Quyết định số 83/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 83/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2005/QĐ-UB về bổ sung các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S :83/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V B SUNG CÁC TUY N Ư NG B T BU C I MŨ B O HI M KHI I XE MÔ TÔ, XE G N MÁY THAM GIA GIAO THÔNG Ư NG B TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c Thông tư s 01/2003/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2003 c a B Giao thông V n t i hư ng d n i mũ b o hi m khi i xe mô tô, xe g n máy; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph (Công văn s 94/CV- ATGT ngày 18 tháng 5 năm 2005); QUY T NNH i u 1. B sung 02 tuy n ư ng sau ây thu c a ph n thành ph H Chí Minh b t bu c ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy ph i i mũ b o hi m khi tham gia giao thông: - ư ng Lê Văn Khương (su t tuy n, qu n 12-huy n Hóc Môn); - ư ng Nguy n Th Rành (su t tuy n, huy n C Chi). i u 2. Giao S Giao thông-Công chính và Công an thành ph ph i h p t ch c và hư ng d n th c hi n quy nh t i i u 1 theo n i dung Thông tư s 01/2003/TT- GTVT ngày 08 tháng 01 năm 2003 c a B Giao thông V n t i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 6 năm 2005. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S -ban-ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Th trư ng các ơn v liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 - TTUB : CT, các PCT PH - VPH -UB : CPVP KT. CH T CH - Các T NCTH - Lưu ( T/Thg) PHÓ CH T CH Nguy n Văn Đua
Đồng bộ tài khoản