Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND về việc bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng thành phố Đà Nẵng thành Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 83/2005/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 14 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ VÀ ĐỔI TÊN TRUNG TÂM QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÀNH CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Công chính tại Tờ trình số 758/GTCC-TT ngày 30 tháng 5 năm 2005 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đổi tên Trung tâm Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng thành phố Đà Nẵng, thành lập tại Quyết định số 997/QĐ-UB ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân lâm thời thành phố Đà Nẵng thành Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng. Điều 2. Ngoài các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 997/QĐ-UB ngày 24 tháng 4 năm 1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng, Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng được bổ sung nhiệm vụ như sau: - Tư vấn đầu tư và tư vấn giám sát các công trình điện chiếu sáng; - Tổ chức các hoạt động dịch vụ chiếu sáng quảng cáo. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông – Công chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nhận: PHỐ ĐÀ NẴNG - Như Điều 4; CHỦ TỊCH - CT & PCT; - Sở TP; CA - Lưu VP UBND, Sở NV. Hoàng Tuấn Anh
Đồng bộ tài khoản