Quyết định số 83/2006/QĐ-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 83/2006/QĐ-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2006/QĐ-BQP về việc thành lập Ban Chỉ huy quân sự các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2006/QĐ-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 83/2006/Q -BQP Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2006 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH HUY QUÂN S CÁC B , NGÀNH, CƠ QUAN, T CH C TRUNG ƯƠNG B TRƯ NG B QU C PHÒNG Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; ã s a i, b sung m t s i u ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 30/2004/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Qu c phòng; Căn c Ngh nh s 184/2004/N -CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh Dân quân t v ; Căn c Ngh nh s 119/2004/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph v công tác qu c phòng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các a phương; Theo ngh c a ng chí T ng tham mưu trư ng, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch huy quân s c a 11 cơ quan, t ch c Trung ương thu c a bàn Quân khu Th ô Hà N i. (có danh sách kèm theo) i u 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các Ban Ch huy quân s th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 184/2004/N -CP ngày 02 tháng 11 năm 2004, Ngh nh s 119/2004/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph và các quy nh, hư ng d n c a B Qu c phòng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. T ng Tham mưu trư ng, Tư l nh Quân khu Th ô Hà N i, Th trư ng các cơ quan, t ch c Trung ương có tên trong danh sách t i i u 1, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG I TƯ NG Ph m Văn Trà DANH SÁCH BAN CH HUY QUÂN S CÁC B , NGÀNH, CƠ QUAN, T CH C TRUNG ƯƠNG (Kèm theo Quy t nh s 83/2006/Q -BQP ngày 15 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Qu c phòng) 1. Ban Ch huy quân s Ban Tư tư ng – Văn hóa Trung ương 2. Ban Ch huy quân s y ban Ki m tra Trung ương 3. Ban Ch huy quân s Ban Thi ua khen thư ng Trung ương 4. Ban Ch huy quân s Ban Tôn giáo Chính ph 5. Ban Ch huy quân s H i Liên hi p Ph n Vi t Nam 6. Ban Ch huy quân s Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh 7. Ban Ch huy quân s T p oàn D t may Vi t Nam 8. Ban Ch huy quân s T ng công ty Hàng h i Vi t Nam 9. Ban Ch huy quân s T ng công ty Thép Vi t Nam 10. Ban Ch huy quân s T ng công ty Thu c lá Vi t Nam 11. Ban Ch huy quân s T ng công ty Lương th c Mi n B c. T ng s : 11 ơn v
Đồng bộ tài khoản