Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
64
lượt xem
14
download

Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 83/2007/qđ-ubnd', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C GIANG c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 83/2007/Q -UBND B c Giang, ngày 24 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH KHEN THƯ NG CHO T P TH , CÁ NHÂN O T GI I TRÊN LĨNH V C VĂN HOÁ - THÔNG TIN, TH D C- TH THAO, GIÁO D C - ÀO T O VÀ HO T NG BÁO CHÍ U BAN NHÂN DÂN T NH B C GIANG Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP, ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph "Quy nh chi ti t và hư ng thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng "; Căn c Quy t nh s : 158/2002/Q -TTg ngày 15/11/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c “Quy nh v ch khen thư ng i v i h c sinh sinh viên t gi i trong các kỳ thi h c sinh, sinh viên gi i Olympic qu c gia, Olympic qu c t , k năng qu c gia và k năng qu c t ”; Quy t nh s : 101/2006/Q -BVHTT ngày 28/12/2006 c a B Văn hoá thông tin v vi c “Ban hành Quy ch khen thư ng trong liên hoan, tri n lãm, h i thi, h i di n các lĩnh v c văn hoá - thông tin”; Quy t nh s 234/2006/Q -TTg ngày 18/10/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c “Quy nh m t s ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao”; Theo ngh c a Ban Thi ua- Khen thư ng t nh t i T trình s 154/TTr-T KT ngày 14 tháng 9 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh khen thư ng cho t p th , cá nhân o t gi i trên lĩnh v c văn hoá - thông tin, th d c - th thao, giáo d c - ào t o và ho t ng báo chí". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u b bãi b . i u 3. Giám c các S , Th trư ng các cơ quan thu c UBND t nh, Ch t ch UBND các huy n, thành ph , các cơ quan, ơn v liên quan căn c Quy t nh thi hành./.
  2. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3 ( thi hành); - VP Chính Ph , B Tư pháp, Ban T KT TW (b/c); - TT. T nh u ; TT H ND t nh (b/c); - Ch t ch, các PCTUBND t nh; - UBMTTQ, các oàn th nhân dân t nh; - Văn phòng: T nh u , H ND, oàn BQH t nh; - Các Ban c a ng, Trư ng Chính tr t nh; - Báo B c Giang, ài PT-TH t nh ( ưa tin) Nguy n ăng Khoa - VP UBND t nh: + L VP, TKCT, TH, TT-CB; + Lưu: VT, LT; QUY NNH KHEN THƯ NG CHO T P TH , CÁ NHÂN O T GI I TRÊN LĨNH V C VĂN HOÁ - THÔNG TIN, TH D C - TH THAO, GIÁO D C - ÀO T O VÀ HO T NG BÁO CHÍ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 83/2007/Q -UBND ngày 24 tháng 09 năm 2007 c a UBND t nh B c Giang) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy nh này quy nh v khen thư ng cho t p th , cá nhân o t gi i trong các cu c thi, gi i u, gi i xét, i h i, tranh cúp, liên hoan, tri n lãm, h i thi, h i di n (sau ây g i chung là cu c thi) chính th c trong ph m vi qu c t , qu c gia, khu v c và c a t nh trên lĩnh v c văn hoá - thông tin, th d c - th thao, giáo d c - ào t o và ho t ng báo chí th c hi n th ng nh t trên a bàn t nh B c Giang. Ph m vi và i tư ng áp d ng c th do i u l c a t ng cu c thi quy nh. i u 2. Nguyên t c khen thư ng 1. M c thư ng cho thành tích o t ư c: Huy chương vàng, huy chương b c, huy chương ng tương ương v i gi i nh t, nhì, ba. 2. Trong cùng m t th i i m, m t cu c thi: M t t p th , cá nhân tr c ti p tham gia cu c thi o t ư c nhi u gi i thư ng có tiêu chuNn và thành tích khác nhau, thì ư c nh n ti n thư ng c a t t c các gi i ư c thư ng. Giáo viên, hu n luy n viên tr c ti p ào t o, b i dư ng t p th và cá nhân o t ư c nhi u gi i thư ng. M c thư ng chung ư c tính b ng m c thư ng c a gi i cao nh t c ng v i 1/2 m c thư ng c a t t c các gi i còn l i, nhưng t ng s ti n thư ng không vư t quá hai l n ti n thư ng gi i cao nh t. i u 3. Hình th c khen
  3. 1. Ch t ch UBND t nh t ng B ng khen cho: a) T p th , cá nhân o t gi i nh t, nhì, ba (ho c huy chương vàng, b c, ng ) trong các cu c thi qu c t , cu c thi c p qu c gia. b) Các hu n luy n viên, giáo viên tr c ti p ào t o t p th , cá nhân o t gi i theo quy nh t i i m a kho n 1 i u này. 2. Ch t ch UBND t nh c p gi y ch ng nh n cho tác gi o t gi i báo chí Thân Nhân Trung. 3. T p th , cá nhân thu c i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này ã ư c Th tư ng Chính ph , B , ngành Trung ương khen thì Ch t ch UBND t nh ch thư ng ti n thêm nh m khuy n khích ng viên . Chương 3: QUY NNH C TH i u 4. M c thư ng khuy n khích cho v n ng viên hu n luy n viên th thao 1. V n ng viên l p thành tích t i các gi i thi u qu c t m c thư ng tương ương 30% m c thư ng quy nh t i kho n 1 i u 3 Quy t nh 234/2006/Q -TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph , ư c xác nh c th như sau: a) i h i Th thao ông Nam Á (SEA Games). Huy chương vàng 7.000.000 Huy chương b c 4.000.000 Huy chương ng 3.000.000 b) Gi i vô ch ông Nam Á các môn th thao nhóm I (các môn ư c ưa vào chương trình thi u i h i Olympic). Huy chương vàng 7.000.000 Huy chương b c 4.000.000 Huy chương ng 3.000.000 c) Gi i vô ch ông Nam Á các môn th thao nhóm II (các môn thi còn l i). Huy chương vàng 4.000.000 Huy chương b c 3.000.000 Huy chương ng 2.000.000
  4. d) i h i Th thao châu Á (ASIAD); i h i Th thao trong nhà châu Á (Indoor Games). Huy chương vàng 13.000.000 Huy chương b c 7.000.000 Huy chương ng 6.000.000 ) Gi i vô ch châu Á t ng môn, cúp, gi i v n ng viên xu t s c châu Á các môn th thao nhóm I (các môn ư c ưa vào chương trình thi u i h i Olympic). Huy chương vàng 13.000.000 Huy chương b c 7.000.000 Huy chương ng 6.000.000 e) Gi i vô ch châu Á t ng môn, cúp, gi i v n ng viên xu t s c châu Á các môn th thao nhóm II (các môn thi còn l i). Huy chương vàng 10.000.000 Huy chương b c 6.000.000 Huy chương ng 4.000.000 g) Gi i vô ch th gi i t ng môn, cúp, gi i v n ng viên xu t s c th gi i các môn th thao nhóm I (các môn ư c ưa vào chương trình thi u i h i Olympic). Huy chương vàng 16.000.000 Huy chương b c 12.000.000 Huy chương ng 9.000.000 h) Gi i vô ch th gi i t ng môn, cúp, gi i v n ng viên xu t s c th gi i các môn th thao nhóm II (các môn thi còn l i). Huy chương vàng 14.000.000 Huy chương b c 9.000.000 Huy chương ng 7.000.000 i) i h i Olympic. Huy chương vàng 18.000.000 Huy chương b c 15.000.000
  5. Huy chương ng 12.000.000 k) V n ng viên phá k l c các cu c thi trên ư c thư ng thêm b ng 20% m c thư ng tương ng c a v n ng viên o t huy chương vàng. 2. V n ng viên l p thành tích t i các gi i vô ch tr ông Nam Á, Châu Á và Th gi i b ng 30% m c thư ng tương ng quy nh t i kho n 1 i u này. 3. V n ng viên, h c sinh, sinh viên l p thành tích t i các cu c thi u th thao trong nư c m c thư ng như sau: a)Vô ch qu c gia ho c i h i th d c th thao toàn qu c. Gi i nh t (Huy chương vàng) 3.000.000 Gi i nhì (Huy chương b c) 2.000.000 Gi i ba (Huy chương ng) 1.000.000 b) Vô ch gi i tr qu c gia, gi i phong trào, gi i khu v c các t nh, gi i câu l c b , tranh cúp. Gi i nh t (Huy chương vàng) 1.500.000 Gi i nhì (Huy chương b c) 1.000.000 Gi i ba (Huy chương ng) 500.000 c) H c sinh, sinh viên o t gi i trong cu c thi TDTT c p toàn qu c. Gi i nh t (Huy chương vàng) 1.000.000 Gi i nhì (Huy chương b c) 500.000 Gi i ba (Huy chương ng) 300.000 d) V n ng viên o t gi i vô ch i h i th d c th thao c p t nh, h c sinh, sinh viên o t gi i trong cu c thi TDTT c p khu v c các t nh, c p t nh. Gi i nh t (Huy chương vàng) 500.000 Gi i nhì (Huy chương b c) 400.000 Gi i ba (Huy chương ng) 300.000 e) V n ng viên phá k l c các cu c thi t i i m a và b trên ư c thư ng thêm b ng 30% m c thư ng tương ng c a v n ng viên o t Huy chương vàng.
  6. 4. i v i môn th thao t p th m c thư ng chung b ng s lư ng ngư i tham gia môn th thao t p th nhân v i m c thư ng tương ng i v i v n ng viên. 5. i v i các môn th thao có n i dung thi u ng i (mà thành tích thi u c a t ng cá nhân và ng i ư c xác nh trong cùng m t l n thi) m c thư ng chung b ng s lư ng v n ng viên nhân v i 50% m c thư ng tương ng i v i v n ng viên. 6. S lư ng v n ng viên các môn th thao t p th , môn th thao có n i dung thi u ng i ư c xác nh theo quy nh c a i u l gi i. 7. M c thư ng i v i hu n luy n viên: a) i v i thi u cá nhân: Hu n luy n viên tr c ti p ào t o v n ng viên l p thành tích ư c thư ng thì m c thư ng chung ư c tính b ng m c thư ng i v i v n ng viên. T l phân chia ti n thư ng ư c th c hi n theo nguyên t c: Hu n luy n viên tr c ti p hu n luy n i tuy n ư c 60%, hu n luy n viên tr c ti p ào t o v n ng viên cơ s trư c khi tham gia i tuy n ư c 40%. b) i v i thi u t p th : Hu n luy n viên tr c ti p ào t o i tuy n thi u l p thành tích ư c thư ng thì m c thư ng chung b ng s lư ng hu n luy n viên theo quy nh nhân v i m c thư ng tương ng i v i v n ng viên o t gi i. S lư ng hu n luy n viên c a các i ư c xét thư ng theo quy nh t i i m b, kho n 8, m c V Thông tư 34/2007/TTLT/BTC-L TBXH-UBTDTT ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính, B Lao ông Thương binh- Xã h i và U ban Th d c th thao c) i v i môn th thao thi u ng i: M c thư ng chung cho hu n luy n viên b ng s lư ng hu n luy n viên quy nh t i i m b, kho n 7 i u này nhân v i 50% m c thư ng tương ng. 8. Hu n luy n viên, v n ng viên l p thành tích t i các gi i th thao dành cho ngư i khuy t t t ông Nam Á, Châu Á, th gi i và các gi i thu c h th ng thi u th thao qu n chúng c p qu c gia ư c thư ng b ng 50% m c thư ng tương ng c a v n ng viên, hu n luy n viên quy nh t i i u này. i u 5. M c thư ng cho i tư ng o t gi i các môn văn hoá, k năng ngh 1. o t gi i trong các kỳ thi Olympic qu c t các môn h c và k năng ngh qu c t . Gi i nh t (Huy chương vàng) 15.000.000 Gi i nhì (Huy chương b c) 10.000.000 Gi i ba (Huy chương ng) 7.000.000 Gi i khuy n khích 3.000.000
  7. 2. o t gi i trong các kỳ thi Olympic khu v c qu c t các môn h c và k năng ngh khu v c qu c t . Gi i nh t (Huy chương vàng) 10.000.000 Gi i nhì (Huy chương b c) 7.000.000 Gi i ba (Huy chương ng) 4.000.000 Gi i khuy n khích 1.000.000 3. o t gi i trong các kỳ thi h c sinh gi i qu c gia, Olympic qu c gia các môn h c và k năng ngh qu c gia. Gi i nh t (Huy chương vàng) 3.000.000 Gi i nhì (Huy chương b c) 2.000.000 Gi i ba (Huy chương ng) 1.000.000 Gi i khuy n khích 500.000 4. o t gi i trong các kỳ thi khu v c các t nh, c p t nh các môn văn hoá. Gi i nh t (Huy chương vàng) 500.000 Gi i nhì (Huy chương b c) 400.000 Gi i ba (Huy chương ng) 300.000 5. Giáo viên tr c ti p ào t o h c sinh, sinh viên o t thành tích ư c thư ng trong các cu c thi m c thư ng chung ư c tính b ng m c thư ng i v i h c sinh, sinh viên. T l phân chia ti n thư ng ư c th c hi n theo nguyên t c: giáo viên tr c ti p ào t o trong th i gian t p trung ư c 70%, giáo viên tr c ti p ào t o h c sinh, sinh viên cơ s trư c khi tham gia i tuy n ư c 30%. i u 6. M c thư ng i v i cá nhân, t p th o t gi i t i các cu c thi chính th c lĩnh v c văn hoá - thông tin. 1. o t gi i t i cu c thi c p toàn qu c. T p th Cá nhân Gi i nh t (Huy chương vàng) 4.000.000 3.000.000 Gi i nhì (Huy chương b c) 3.000.000 2.000.000 Gi i ba (Huy chương ng) 2.000.000 1.000.000
  8. 2. o t gi i t i cu c thi không chuyên c p toàn qu c, o t gi i t i cu c thi c p khu v c các t nh. T p th Cá nhân Gi i nh t (Huy chương vàng) 2.000.000 1.000.000 Gi i nhì (Huy chương b c) 1.200.000 600.000 Gi i ba (Huy chương ng) 800.000 400.000 3. o t gi i t i cu c thi không chuyên c p khu v c các t nh. T p th Cá nhân Gi i nh t (Huy chương vàng) 1.200.000 600.000 Gi i nhì (Huy chương b c) 800.000 400.000 Gi i ba (Huy chương ng) 400.000 200.000 4. H c sinh, sinh viên và t p th h c sinh, sinh viên o t gi i trong các cu c thi văn ngh c p toàn qu c ư c thư ng m c b ng m c thư ng quy nh t i kho n 2 i u này. 5. H c sinh, sinh viên và t p th h c sinh, sinh viên o t gi i trong các cu c thi văn ngh c p khu v c, c p t nh ư c thư ng m c b ng 50% m c thư ng quy nh t i kho n 3 i u này. i u 7. M c thư ng cho tác ph m o t gi i báo chí Thân Nhân Trung Gi i c bi t 5.000.000 Gi i A 4.000.000 Gi i B 3.000.000 Gi i C 2.000.000 Gi i Khuy n khích 1.000.000 i u 8. Trình t , th t c khen thư ng 1. Giám c các S : Giáo d c - ào t o, Th d c - th thao, Văn hoá - Thông tin, Lao ng Thương binh - Xã h i, Ch t ch H i Nhà báo t nh và Ch t ch UBND các huy n thành ph có trách nhi m ch o vi c l p h sơ ngh khen thư ng, xác nh n thành tích i v i t p th , cá nhân o t gi i thu c ph m vi qu n lý c a ngành, ơn v , a phương mình và g i v Ban Thi ua, Khen thư ng t ng h p. 2. H sơ ngh khen thư ng g m:
  9. a) T trình ngh khen thư ng c a Giám c các S : Giáo d c - ào t o, Th d c - th thao, Văn hoá - Thông tin, Lao ng Thương binh - Xã h i, Ch t ch H i Nhà báo t nh và Ch t ch UBND các huy n thành ph . b) Báo cáo thành tích c a t p th , cá nhân o t gi i (Có xác nh n c a Giám cS , th trư ng ơn v , Ch t ch UBND huy n, thành ph ). 3. Ban Thi ua, Khen thư ng có trách nhi m xem xét h sơ và trình Ch t ch UBND t nh quy t nh khen thư ng. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 9. Ngu n kinh phí Kinh phí th c hi n m c thư ng theo quy nh t i Quy t nh này ư c cân i trong d toán ngân sách hàng năm cho các S : Giáo d c- ào t o, Th d c th thao, Văn hoá-Thông tin, Lao ng Thương binh-Xã h i và H i Nhà báo có i tư ng o t gi i. i u 10. T ch c th c hi n Giám c các S : Tài chính, Giáo d c - ào t o, Th d c - th thao, Văn hoá - Thông tin, Lao ng Thương binh - Xã h i, H i Nhà báo t nh và Ban Thi ua, Khen thư ng có trách nhi m hư ng d n t ch c th c hi n Quy t nh này. Trong quá trình th c hi n, có i u gì vư ng m c ho c phát hi n nh ng i u chưa phù h p, ngh ph n ánh k p th i v Ban Thi ua, Khen thư ng t nh báo cáo UBND t nh s a i, b sung./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n ăng Khoa
Đồng bộ tài khoản