Quyết định số 83/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 83/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2008/QĐ-BNN về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 83/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C BÃI B VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996; Lu t s a i, b sung m t s i u Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c ngh nh 161/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a i, b sung m t s i u Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh 135/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh 01/2008/CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Bãi b Quy t nh s 03/2007/Q -BNN ngày 19/1/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành "Quy nh v công b tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c thù chuyên ngành nông nghi p". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản