Quyết định số 831/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 831/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 831/QĐ-BXD về đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Ứng dụng công nghệ và xuất khẩu lao động thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 831/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ----- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----- Số: 831/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ BỔ SUNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Xét đề nghị của Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị tại Tờ trình số 180/TTr- TCĐ ngày 29/7/2009 về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Xuất khẩu lao động thuộc Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH. Điều 1. Đổi tên Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Xuất khẩu lao động thuộc Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị (được thành lập theo Quyết định số 704/QĐ-BXD ngày 27/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) thành Trung tâm Tư vấn xây dựng và Xuất khẩu lao động thuộc Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị và bổ sung cho Trung tâm các nhiệm vụ sau: 1- Thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc, kết cấu, thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình cầu, đường bộ, công trình cấp thoát nước, công trình điện năng; 2- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, tư vấn quản lý dự án đầu tư, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các công trình xây dựng; 3- Khảo sát trắc địa công trình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn các công trình xây dựng; 4- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp thoát nước và công trình điện;
  2. 5- Thi công, lắp đặt các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; 6- Thí nghiệm kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và công trình xây dựng, dịch vụ kỹ thuật nội, ngoại thất công trình. Điều 2. Trung tâm có trách nhiệm chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Điều 3. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Trường đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nói trên. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị và Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng và Xuất khẩu lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều - BT Nguyễn Hồng Quân ( để b/c); - Lưu: VP,TCCB. Cao Lại Quang
Đồng bộ tài khoản