Quyết định số 838/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
153
lượt xem
23
download

Quyết định số 838/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 838/QĐ-BXD về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 838/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 838/Q -BXD Hà N i, ngày 12 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Xây d ng t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Xây d ng. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a B Xây d ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c, ơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i Kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành.
  2. i v i các th t c hành chính nêu t i Kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a B Xây d ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c, ơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác th c hi n án 30, Th trư ng các V , C c, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - T công tác chuyên trách c i cách TTHC c a TTg Chính ph ; - Website B Xây d ng; -Lưu: VP, T A 30 B XD. Nguy n H ng Quân DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 838/Q -BXD ngày 12 tháng 08 năm 2009 c a B Xây d ng) STT Tên th t c hành chính Lĩnh v c Cơ quan th c hi n I. TH T C HÀNH CHÍNH C P TRUNG ƯƠNG 1 C p gi y phép th u cho nhà th u Xây d ng B Xây d ng nư c ngoài là t ch c nh n th u các gói th u thu c d án nhóm A và các d án u tư thu c a bàn 2 t nh tr lên 2 ThNm nh d án u tư xây d ng Xây d ng H i ng thNm công trình thu c thNm quy n quy t nh nhà nư c nh u tư c a Th tư ng Chính ph 3 ThNm nh d án u tư xây d ng Xây d ng Cơ quan u m i công trình s d ng v n ngân sách tr c thu c B nhà nư c thu c thNm quy n quy t nh u tư c a cơ quan c p B 4 ThNm nh báo cáo kinh t k thu t Xây d ng Cơ quan u m i s d ng v n ngân sách nhà nư c tr c thu c B thu c thNm quy n quy t nh u tư c a cơ quan c p B 5 i u ch nh d án u tư xây d ng Xây d ng H i ng thNm công trình do Th tư ng CP quy t nh nhà nư c
  3. nh u tư 6 i u ch nh d án u tư xây d ng Xây d ng Cơ quan u m i công trình do Th trư ng cơ quan tr c thu c B c p b quy t nh u tư 7 L y ý ki n v thi t k cơ s các d án Xây d ng B Xây d ng, B quan tr ng qu c gia, d án nhóm A Giao thông v n t i, s d ng các ngu n v n không ph i B Nông nghi p v n ngân sách phát tri n nông thôn, B Công thương 8 Ch p thu n áp d ng tiêu chuNn xây Xây d ng B Xây d ng d ng nư c ngoài thu c lĩnh v c xây d ng công trình dân d ng, công trình công nghi p (tr công trình do B Công thương qu n lý), công trình h t ng k thu t ô th và các công trình do th tư ng chính ph yêu c u, các công trình áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài có n i dung chưa ư c c p trong quy chuNn xây d ng Vi t Nam c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c 9 Ch p thu n áp d ng tiêu chuNn xây Xây d ng B Nông nghi p d ng nư c ngoài các công trình thu Phát tri n Nông l i, ê i u thu c d án s d ng v n thôn ngân sách nhà nư c 10 Ch p thu n áp d ng tiêu chuNn xây Xây d ng B Giao thông v n d ng nư c ngoài các công trình giao t i thông thu c d án s d ng v n ngân sách nhà nư c 11 Ch p thu n áp d ng tiêu chuNn xây Xây d ng B Công thương d ng nư c ngoài các công trình h m m , d u khí, nhà máy i n, ư ng dây t i i n, tr m bi n áp và các công trình công nghi p chuyên ngành thu c d án s d ng v n ngân sách nhà nư c 12 Ch p thu n áp d ng tiêu chuNn xây Xây d ng B Công an d ng nư c ngoài có liên quan n phòng cháy ch a cháy cho công trình xây d ng thu c d án s d ng v n ngân sách nhà nư c 13 Công nh n phòng thí nghi m chuyên Xây d ng B Xây d ng ngành xây d ng 14 Công nh n l i phòng thí nghi m Xây d ng B Xây d ng
  4. chuyên ngành xây d ng 15 Công nh n b sung phòng thí ngi m Xây d ng B Xây d ng chuyên ngành xây d ng 16 Công nh n cơ s có i u ki n ào Xây d ng B Xây d ng t o k sư nh giá xây d ng 17 Công nh n cơ s b i dư ng nghi p Xây d ng B Xây d ng v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình 18 B sung m khoáng s n làm v t li u V t li u Xây B Xây d ng xây d ng vào quy ho ch thăm dò, d ng khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n làm v t li u xây d ng 19 B sung d án m i vào quy ho ch V t li u Xây B Xây d ng phát tri n công nghi p xi măng Vi t d ng Nam 20 Công nh n cơ s có i u ki n ào Kinh doanh b t B Xây d ng t o môi gi i nh giá b t ng s n ng s n 21 Thông báo v ho t ng c a sàn lên Kinh doanh b t B Xây d ng Website M ng các sàn giao d ch b t ng s n ng s n Vi t Nam 22 Công nh n khu ô th m i ki u m u Quy ho ch xây B Xây d ng ki u m u d ng II. TH T C HÀNH CHÍNH C P T NH 1 C p ch ng ch hành ngh ki n trúc Xây d ng S Xây d ng sư 2 C p ch ng ch hành ngh k sư 3 C p ch ng ch hành ngh giám sát thi Xây d ng S Xây d ng công xây d ng công trình 4 C p l i ch ng ch hành ngh ki n Xây d ng S Xây d ng trúc sư, k sư, giám sát thi công xây d ng công trình 5 C p b sung ch ng ch hành ngh Xây d ng S Xây d ng ki n trúc sư, k sư, giám sát thi công xây d ng công trình 6 C p ch ng ch k sư nh giá h ng 1 Xây d ng S Xây d ng (trư ng h p c p th ng không qua h ng 2) 7 C p ch ng ch k sư nh giá h ng 1 Xây d ng S Xây d ng (trư ng h p nâng t h ng 2 lên h ng
  5. 1) 8 C p ch ng ch k sư nh giá h ng 2 Xây d ng S Xây d ng 9 C p l i ch ng ch k sư nh giá Xây d ng S Xây d ng (trong trư ng h p ch ng ch b rách, nát ho c m t) 10 C p gi y phép th u cho nhà th u Xây d ng S Xây d ng nư c ngoài là t ch c nh n th u các gói th u thu c d án nhóm B,C . 11 C p gi y phép th u cho nhà th u Xây d ng S Xây d ng nư c ngoài là cá nhân th c hi n các công vi c tư v n u tư xây d ng 12 ăng ký văn phòng i u hành cho Xây d ng S Xây d ng nhà th u nư c ngoài ho t ng xây d ng t i Vi t Nam 13 C p gi y phép xây d ng tr m thu Xây d ng S Xây d ng phát sóng thông tin di ng (BTS) lo i 1 14 C p gi y phép xây d ng tr m thu Xây d ng S Xây d ng phát sóng thông tin di ng (BTS) lo i 2 15 C p gi y phép xây d ng công trình Xây d ng S Xây d ng c p c bi t, c p I, công trình tôn giáo, công trình di tích l ch s văn hoá; công trình tư ng ài, qu ng cáo, tranh hoành tráng, nh ng công trình trên các tuy n, tr c ư ng ph chính trong ô th ; công trình thu c d án có v n u tư tr c ti p nư c ngoài; công trình thu c d án và các công trình khác do UBND c p t nh quy nh 16 i u ch nh gi y phép xây d ng thu c Xây d ng S Xây d ng thNm quy n c a UBND c p t nh 17 Gia h n gi y phép xây d ng thu c Xây d ng S Xây d ng thNm quy n c a UBND c p t nh 18 C p gi y phép xây d ng t m thu c Xây d ng S Xây d ng thNm quy n c a UBND c p t nh 19 ThNm nh d án u tư xây d ng Xây d ng S K ho ch và công trình s d ng v n ngân sách u tư nhà nư c thu c thNm quy n quy t nh u tư c a ch t ch u ban nhân dân c p t nh 20 ThNm nh báo cáo kinh t k thu t Xây d ng S K ho ch và
  6. s d ng v n ngân sách nhà nư c u tư thu c thNm quy n quy t nh u tư c a ch t ch u ban nhân dân c p t nh 21 i u ch nh d án u tư xây d ng Xây d ng S K ho ch và công trình do ch t ch UBND c p u tư t nh quy t nh u tư 22 L y ý ki n v thi t k cơ s các d án Xây d ng S Xây d ng, S nhóm B, C s d ng các ngu n v n Giao thông v n t i, không ph i v n ngân sách S Nông nghi p phát tri n nông thôn, S Công thương 23 C p phép di d i công trình Xây d ng y ban nhân dân c p t nh 24 Ti p nh n báo cáo c a ch u tư v Xây d ng S Xây d ng ch t lư ng công trình xây d ng 25 Ti p nh n và qu n lý gi y ch ng Xây d ng S Xây d ng nh n i u ki n m b o an toàn và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng do ch u tư g i 26 Ti p nh n báo cáo nhanh s c công Xây d ng S Xây d ng trình xây d ng 27 Phê duy t phương án phá d các Xây d ng S Xây d ng công trình xây d ng 28 C p gi y phép xây d ng công trình H t ng k thu t S Xây d ng ng m ô th ô th 29 C p gi y phép ào ư ng ô th H t ng k thu t Phân c p c a ô th UBND c p t nh 30 C p gi y phép s d ng t m th i H t ng k thu t Phân c p c a ư ng ô th ngoài m c ích giao ô th UBND c p t nh thông 31 C p gi y phép ch t h , d ch chuy n H t ng k thu t Phân c p c a cây xanh ô th UBND c p t nh 32 ThNm nh d án khu ô th m i Phát tri n ô th S Xây d ng thu c m i ngu n v n có quy mô s d ng t t 200 ha tr lên 33 ThNm nh d án khu ô th m i Phát tri n ô th S Xây d ng thu c m i ngu n v n có quy mô s d ng t nh hơn 200 ha 34 Th a thu n c p phép khai thác m V t li u Xây S Xây d ng s n xu t s n phNm á, ph gia và v t d ng
  7. li u xây d ng 35 Cung c p thông tin v quy ho ch xây Quy ho ch xây S Xây d ng ho c d ng d ng S quy ho ch ki n trúc 36 C p ch ng ch quy ho ch xây d ng Quy ho ch xây S Xây d ng ho c d ng S quy ho ch ki n trúc 37 Th a thu n ki n trúc quy ho ch Quy ho ch xây S Xây d ng ho c d ng S quy ho ch ki n trúc 38 ThNm nh án quy ho ch xây Quy ho ch xây y ban nhân dân d ng chi ti t 1/500 thu c d án u d ng c p t nh phân c p tư xây d ng công trình theo quy nh 39 Phê duy t d án phát tri n nhà Nhà và công s y ban nhân dân thương m i c p t nh 40 ThNm nh các d án phát tri n nhà Nhà và công s S Xây d ng 41 Phê duy t d án nhà sinh viên Nhà và công s y ban nhân dân ngu n v n ngân sách c p t nh 42 Ch p thu n ch trương u tư d án Nhà và công s y ban nhân dân phát tri n nhà sinh viên, d án nhà c p t nh công nhân, d án nhà thu nh p th p 43 C p ch ng ch nh giá b t ng s n Kinh doanh b t S Xây d ng ng s n 44 C p ch ng ch môi gi i b t ng s n Kinh doanh b t S Xây d ng ng s n 45 C p l i ch ng ch nh giá b t ng Kinh doanh b t S Xây d ng s n, môi gi i b t ng s n (trong ng s n trư ng h p ch ng ch cũ b rách nát ho c b m t) 46 C p m i gi y ch ng nh n quy n s Nhà và công s S Xây d ng h u nhà i v i t ch c 47 C p i gi y ch ng nh n quy n s Nhà và công s S Xây d ng h u nhà i v i t ch c 48 C p l i gi y ch ng nh n quy n s Nhà và công s S Xây d ng h u nhà i v i t ch c 49 Xác nh n thay i trên gi y ch ng Nhà và công s S Xây d ng nh n quy n s h u nhà iv it ch c 50 C p gi y ch ng nh n quy n s h u Nhà và công s S Xây d ng nhà trư ng h p chuy n như ng nhà ã có gi y ch ng nh n i v i t
  8. ch c 51 C p m i gi y ch ng nh n quy n s Nhà và công s S Xây d ng h u công trình xây d ng i v i t ch c 52 C p i gi y ch ng nh n quy n s Nhà và công s S Xây d ng h u công trình xây d ng i v i t ch c 53 C p l i gi y ch ng nh n quy n s Nhà và công s S Xây d ng h u công trình xây d ng i v i t ch c 54 Xác nh n thay i trên gi y ch ng Nhà và công s S Xây d ng nh n quy n s h u công trình xây d ng i v i t ch c 55 Chuy n như ng toàn b d án khu ô Kinh doanh b t S Xây d ng th m i, d án khu nhà , d án h ng s n t ng khu công nghi p 56 Bán nhà thu c s h u nhà nư c Nhà và công s y ban nhân dân ang thuê c p t nh III. TH T C HÀNH CHÍNH C P HUY N 1 C p gi y phép xây d ng công trình Xây d ng Cơ quan qu n lý t c p II tr xu ng nhà riêng l xây d ng c p ô th (tr công trình thu c thNm huy n quy n c a UBND c p t nh) 2 i u ch nh gi y phép xây d ng thu c Xây d ng Cơ quan qu n lý thNm quy n c a UBND c p huy n xây d ng c p huy n 3 Gia h n gi y phép xây d ng thu c Xây d ng Cơ quan qu n lý thNm quy n c a UBND c p huy n xây d ng c p huy n 4 C p gi y phép xây d ng t m thu c Xây d ng Cơ quan qu n lý thNm quy n c a UBND c p huy n xây d ng c p huy n 5 ThNm nh d án u tư xây d ng Xây d ng Cơ quan qu n lý k công trình s d ng v n ngân sách ho ch ngân sách nhà nư c thu c thNm quy n quy t c p huy n nh u tư c a ch t ch u ban nhân dân c p huy n 6 ThNm nh báo cáo kinh t k thu t Xây d ng Cơ quan qu n lý k s d ng v n ngân sách nhà nư c ho ch ngân sách thu c thNm quy n quy t nh u tư c p huy n c a ch t ch u ban nhân dân c p huy n
  9. 7 i u ch nh d án u tư xây d ng Xây d ng Cơ quan qu n lý k công trình do ch t ch UBND c p ho ch ngân sách huy n quy t nh u tư c p huy n 8 C p m i gi y ch ng nh n quy n s Nhà và công s UBND C p huy n h u công trình xây d ng i v i cá nhân 9 C p i gi y ch ng nh n quy n s Nhà và công s UBND C p huy n h u nhà i v i cá nhân 10 C p l i gi y ch ng nh n quy n s Nhà và công s UBND C p huy n h u nhà i v i cá nhân 11 Xác nh n thay i gi y ch ng nh n Nhà và công s UBND C p huy n quy n s h u nhà i v i cá nhân 12 C p gi y ch ng nh n quy n s h u Nhà và công s UBND C p huy n nhà i v i các trư ng h p chuy n như ng nhà ã có gi y ch ng nh n i v i cá nhân 13 C p m i gi y ch ng nh n quy n s Nhà và công s UBND C p huy n h u công trình xây d ng i v i cá nhân 14 C p i gi y ch ng nh n quy n s Nhà và công s UBND C p huy n h u công trình xây d ng i v i cá nhân 15 C p l i gi y ch ng nh n quy n s Nhà và công s UBND C p huy n h u công trình xây d ng i v i cá nhân 16 Xác nh n thay i gi y ch ng nh n Nhà và công s UBND C p huy n quy n s h u công trình xây d ng i v i cá nhân IV. TH T C HÀNH CHÍNH C P XÃ 1 C p gi y phép xây d ng nhà riêng Xây d ng y ban nhân dân l t i nh ng i m dân cư nông thôn xã ã có quy ho ch xây d ng ư c duy t thu c a gi i hành chính do mình qu n lý 2 i u ch nh gi y phép xây d ng thu c Xây d ng y ban nhân dân thNm quy n c a UBND xã xã 3 Gia h n gi y phép xây d ng thu c Xây d ng y ban nhân dân thNm quy n c a UBND xã xã 4 C p gi y phép xây d ng t m thu c Xây d ng y ban nhân dân thNm quy n c a UBND Xã xã 5 ThNm nh d án u tư xây d ng Xây d ng Cơ quan qu n lý k công trình s d ng v n ngân sách ho ch ngân sách
  10. nhà nư c thu c thNm quy n quy t c p xã nh u tư c a ch t ch u ban nhân dân c p xã 6 ThNm nh báo cáo kinh t k thu t Xây d ng Cơ quan qu n lý k s d ng v n ngân sách nhà nư c ho ch ngân sách thu c thNm quy n quy t nh u tư c p xã c a ch t ch u ban nhân dân c p xã 7 i u ch nh d án u tư xây d ng Xây d ng Cơ quan qu n lý k công trình do ch t ch UBND c p xã ho ch ngân sách quy t nh u tư c p xã
Đồng bộ tài khoản