Quyết định số 839/2001/QĐ-BTS

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định số 839/2001/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 839/2001/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 839/2001/QĐ-BTS

 1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 839/2001/Q -BTS Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THU S N S 839/2001/Q -BTS NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A CƠ QUAN B THU S N B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02-3-1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Ngh nh s 11/1998/N /CP ngày 24-1-1998 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a Chính ph ; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B và V trư ng V Pháp ch ; QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a cơ quan B Thu s n. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy ch này u bãi b . i u 3: Chánh Văn phòng B , Th trư ng các V , c c, Thanh tra, các ơn v có liên quan trong ngành Thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T Quang Ng c ( ã ký) QUY CH LÀM VI C C A CƠ QUAN B TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 839/2001/Q -BTS ngày 10-10-2001 c a B trư ng B Thu s n)
 2. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích. Quy ch này nh m c ng c , nâng cao hi u qu làm vi c, t o ra nh ng chuy n bi n tích c c và n n n p trong ho t ng c a B , nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý hành chính nhà nư c c a B , áp ng yêu c u c i cách hành chính Nhà nư c hi n nay. i u 2. Ph m vi và i tư ng áp d ng. Quy ch này quy nh l l i làm vi c c a cơ quan B Thu s n (sau ây g i là B ), áp d ng trong cơ quan B . Quy ch này áp d ng i v i: B trư ng và các Th trư ng (sau ây g i là Lãnh o B ); - Lãnh o và cán b , công ch c các ơn v th c hi n ch c năng qu n lý hành chính Nhà nư c (sau ây g i là ơn v thu c B ); - Lãnh o và cán b , công ch c các ơn v s nghi p khi có các ho t ng th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c, bao g m: Trung tâm khuy n ngư, Trung tâm ki m tra ch t lư ng và v sinh thu s n, Trung tâm Thông tin khoa h c k thu t và kinh t thu s n. Chương 2: PH M VI VÀ QUAN H PH I H P GI I QUY T CÔNG VI C i u 3: Ph m vi gi i quy t công vi c c a Lãnh ob 1. Nh ng công vi c sau ây Lãnh o B th o lu n t p th trư c khi B trư ng quy t nh: a) Chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành: Dài h n, trung h n và hàng năm; phân b và i u ch nh ngu n v n ngân sách hàng năm; các chương trình, d án và công trình tr ng i m c a ngành; b) K ho ch c a ngành tri n khai th c hi n các ngh quy t, ch th , ch trương, chính sách quan tr ng c a ng và Chính ph ; c) Chương trình công tác hàng năm c a B ; d) Quy ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c thu c B , ngành theo thNm quy n; các v n thu c công tác t ch c b máy và nhân s c a B theo quy nh; e) Các báo cáo hàng năm v t ng k t tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c và ki m i m s ch o, i u hành c a Lãnh o B ;
 3. f) Nh ng v n khác mà B trư ng th y c n thi t ph i ưa ra th o lu n. 2. i v i nh ng v n quy nh t i kho n 1 i u này, n u là các vi c t xu t và trong nh ng trư ng h p th t c bi t, không có i u hi n t ch c th o lu n t p th , theo ch o c a B trư ng, ơn v ch trì án ph i h p v i Văn phòng B l y ý ki n các Th trư ng, trình B trư ng quy t nh. i u 4. Ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng 1. B trư ng ch u trách nhi m trư c Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph v toàn b ho t ng c a cơ quan B , c a ngành. B trư ng tr c ti p gi i quy t các công vi c sau ây: a) Nh ng vi c thu c thNm quy n ư c quy nh trong Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , Quy ch làm vi c c a Chính ph và các văn b n pháp lu t khác; b) Nh ng vi c ư c Chính ph , Th tư ng chính ph giao và phân c p; c) Phân công, u quy n cho các Th trư ng ph trách các lĩnh v c công tác; i u ch nh l i s phân công công tác gi a các Th trư ng khi c n thi t; d) Nh ng vi c liên quan n t hai Th trư ng tr lên nhưng các Th trư ng còn có ý ki n khác nhau; e) M t s công vi c ã phân công cho Th trư ng. Trong trư ng h p này B trư ng tham kh o ý ki n c a Th trư ng ph trách v công vi c ó trư c khi quy t nh. N u Th trư ng ph trách công vi c ó i v ng, Văn phòng B có trách nhi m thông báo l i quy t nh c a B trư ng cho Th trư ng ph trách. f) Quy t nh n i dung, th i gian, thành ph n và ch trì các cu c h p quan tr ng c a B . 2- Ch o th c hi n Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan B . 3- Hàng tu n, B trư ng h p giao ban v i các Th trư ng th ng nh t bi n pháp ch o, i u hành công vi c thư ng xuyên c a B . Hàng tháng, trư c phiên h p Chính ph , B trư ng h p lãnh o B th o lu n v các vi c c n báo cáo Chính ph và nh ng v n khác khi có liên quan. 4- i v i nh ng v n quan tr ng, liên quan n nhi u lĩnh v c thì B trư ng có th ra quy t nh thành l p các b ph n công tác ph i h p, các H i ng tư v n (g i t t là t ch c) giúp B trư ng nghiên c u tri n khai ho c tư v n gi i quy t. Nhi m v , phương th c ho t ng, thành ph n và th i gian ho t ng c a các t ch c này ư c quy nh trong văn b n thành l p. 5- B trư ng ch u trách nhi m v các quy t nh gi i quy t công vi c c a các Th trư ng trong khi th c hi n các nhi m v ư c B trư ng phân công.
 4. 6- Trong trư ng h p v ng m t t i cơ quan B t 1 ngày làm vi c tr lên, B trư ng u quy n cho m t Th trư ng gi i quy t công vi c c a B . Th trư ng ư c u quy n có trách nhi m báo cáo b ng văn b n các công vi c ã gi i quy t trong th i gian B trư ng v ng m t. i u 5: Ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng 1- M i Th trư ng ư c B trư ng phân công ph trách, theo dõi, ch o m t s lĩnh v c công tác ho c a bàn (khi c n thi t) và th c hi n nhi m v theo nguyên t c. a) Thay m t B trư ng và ch u trách nhi m trư c B trư ng gi i quy t nh ng công vi c thu c lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. b) Khi gi i quy t công vi c, n u có liên quan n lĩnh v c ph trách c a Th trư ng khác thì tr c ti p ph i h p v i Th trư ng ó cùng gi i quy t. Trư ng h p các Th trư ng còn có ý ki n khác nhau thì báo cáo B trư ng quy t nh. 2- Trong ph m vi lĩnh v c công tác ư c phân công, Th trư ng có trách nhi m: a) Ch o, ki m tra, ôn c các ơn v thu c B , thu c ngành th c hi n các nhi m v ư c phân công; b) Ph i h p v i các cơ quan h u quan Trung ương và cơ quan ch c năng a phương trong quá trình th c hi n nhi m v ư c phân công. c) Báo cáo B trư ng x lý các v n phát sinh vư t quá thNm quy n. 3- Trư ng h p Th trư ng ph trách lĩnh v c chuyên môn i v ng ph i bàn giao công vi c ang gi i quy t cơ quan B trư ng ho c m t Th trư ng khác gi i quy t k p th i nh ng công vi c thu c lĩnh v c do mình ph trách. Văn phòng B có trách nhi m báo cáo l i v n i dung nh ng công vi c ã gi i quy t cho ng chí Th trư ng i v ng bi t. i u 6: Ph m vi gi i quy t công vi c c a th trư ng các ơn v thu c B và ơn v tr c thu c B . 1- Th trư ng các ơn v thu c B và ơn v tr c thu c B ch trách nhi m v toàn b công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a ơn v mình; xu t v i lãnh o B gi i quy t các v n vư t quá thNm quy n hay vì lý do khách quan không cho phép th c hi n ư c; báo cáo nh kỳ và t xu t v lĩnh v c qu n lý, công tác c a ơn v mình. 2- Ph i h p, tham gia ý ki n v i th trư ng các ơn v h u quan c a B x lý nh ng v n có liên quan n các công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a ơn v mình th c hi n nhi m v chung c a B . 3- Th c hi n các nhi m v t xu t do B trư ng giao. 4- Phân công công tác cho c p phó và cán b , công ch c thu c ơn v mình.
 5. 5- Th trư ng các ơn v v ng m t cơ quan t m t ngày làm vi c tr lên ph i báo cáo v i B trư ng b ng văn b n và ph i phân công, u quy n ngư i qu n lý, i u hành ơn v . Ngư i ư c u quy n có trách nhi m và quy n h n th c hi n nhi m v và báo cáo v tình hình c a ơn v v i Th trư ng ơn v trong th i gian ư c u quy n. 6- Th trư ng ơn v có trách nhi m th c hi n úng yêu c u c a lãnh o B khi lãnh o B có chương trình làm vi c v i ơn v ho c trư ng h p chuNn b n i dung ư c phân công báo cáo trong các cu c h p do lãnh o B ch trì. i u 7: Ph m vi gi i quy t công vi c c a Chánh Văn phòng B Chánh Văn phòng B ngoài các nhi m v nói t i i u 6 Quy ch này còn th c hi n các nhi m v sau ây: 1- T ng h p trình lãnh o B thông qua các chương trình công tác c a B ; theo dõi, ôn c các ơn v liên quan th c hi n các chương trình công tác; chuNn b các báo cáo công tác tu n, tháng, d th o báo cáo ki m i m s ch o, i u hành c a lãnh o B và các văn b n khác ư c B trư ng giao chuNn b . 2- Thông báo n các ơn v bi t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách c a các Th trư ng; báo cáo k p th i B trư ng và các Th trư ng bi t v ho t ng, i u hành và các quy t nh gi i quy t công vi c c a t ng Th trư ng. 3- Ki m tra v th t c, th th c các văn b n trư c khi trình Lãnh o B ký; qu n lý th ng nh t công tác hành chính - lưu tr c a B và các ơn v trong ngành. 4- Ki m tra vi c chuNn b , t p h p tài li u trư c các phiên h p, t ng h p trình lãnh o B các văn b n n trong tu n, t ch c ghi biên b n các cu c h p và làm vi c c a lãnh o B khi có yêu c u; thông báo ý ki n k t lu n, ch o c a Lãnh o B ho c ý ki n k t lu n c a các cu c h p do th trư ng các ơn v th a u quy n B trư ng ch trì, th i h n ch m nh t là 5 ngày làm vi c k t khi k t thúc cu c h p. 5- Ch tài kho n ngân sách qu n lý hành chính c a B . 6- B o m i u ki n làm vi c theo ch c a Nhà nư c cho các ho t ng chung c aB . i u 8. Quan h ph i h p gi i quy t công vi c gi a Th tư ng các ơn v 1- Th trư ng các ơn v khi gi i quy t các v n có liên quan n ch c năng nhi m v c a ơn v khác ph i trao i ý ki n v i th trư ng các ơn v ó. Trư ng h p các v n c n gi i quy t ph i th hi n b ng văn b n thì nh t thi t ph i trao i ý ki n b ng văn b n. Th trư ng các ơn v có liên quan ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i b ng văn b n trong th i h n do ơn v ch trì n nh. N u quá th i h n mà không có ý ki n tr l i thì ư c xem như hoàn toàn ng ý v i cách gi i quy t c a ơn v ch trì.
 6. 2- i v i nh ng v n vư t quá thNm quy n gi i quy t ho c không kh năng, i u ki n th c hi n, Th trư ng ơn v ch trì báo cáo, xu t lãnh o B xem xét, quy t nh. 3- Các ơn v theo ch c năng, nhi m v có trách nhi m ph i h p th c hi n các d án chương trình c a B . 4- Vi c l y ý ki n các ơn v tham gia xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo quy nh c a Quy ch xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Thu s n. i u 9: Trách nhi m c a cán b , công ch c 1- Cán b , công ch c ch p hành s phân công công tác, ch o c a Th trư ng ơn v và có trách nhi m th c hi n y các quy nh c a pháp lu t, quy nh c a cơ quan i v i cán b , công ch c, th c hi n các quy nh t i Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan B . 2- Cán b , công ch c có trách nhi m gi i quy t công vi c úng th i gian, b o m ch t lư ng và ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v v k t qu th c hi n công vi c ư c giao; th c hi n các quy n c a mình theo quy nh c a pháp lu t. i u 10: Th m quy n ký, ban hành văn b n c a Lãnh oB 1- B trư ng ký ban hành các văn b n sau ây: a) Các văn b n c a B trình lên c p trên, m t s văn b n g i các B , ngành và U ban nhân dân c p t nh; b) Các văn b n quy ph m pháp lu t do B ban hành; c) Các văn b n v ch o công tác chung c a B , c a ngành; d) Các quy t nh v t ch c, nhân s c a B . 2- Th trư ng ký thay B trư ng các văn b n thu c lĩnh v c ư c B trư ng phân công ph trách và nh ng văn b n ư c B trư ng giao. Trư ng h p ký thay B trư ng các văn b n có nh ng n i dung ph i th o lu n t p th lãnh o B , nh ng ki n ngh , xu t c a B v i c p trên ho c n i dung khác v i nh ng quy nh hi n hành c a B ph i báo cáo B trư ng trư c khi ký ban hành. i u 11: Th m quy n ký th a l nh, th a u quy n B trư ng 1- Th trư ng các ơn v thu c B theo ch c năng, nhi m v và lĩnh v c chuyên môn ư c ký th a l nh B trư ng các lo i văn b n sau: a) Công văn liên quan v chuyên môn nghi p v c a ơn v mình g i các S Thu s n và các cơ quan có qu n lý thu s n a phương, các ơn v tr c thu c B ; ôn c
 7. các a phương, các ơn v th c hi n ch trương, k ho ch công tác c a B , ngành thu c lĩnh v c công tác c a ơn v mình; b) Gi y gi i thi u liên h công tác, gi y i ư ng cho Cán b , công ch c thu c ơn v mình; nh ng văn b n liên quan n công tác qu n lý thu c ch c năng, nhi m v c a ơn v mình; sao l c các văn b n hư ng d n nghi p v thu c ph m vi ph trách c a ơn v mình; c) Công văn g i các ơn v tr c thu c B , các S Thu s n, các cơ quan có qu n lý thu s n a phương và các cơ quan liên quan l y ý ki n tham gia d th o văn b n do ơn v mình so n th o; d) Các báo cáo theo lĩnh v c công tác chuyên môn. 2- Chánh Văn phòng ngoài vi c ký th a l nh B trư ng các lo i văn b n nói t i i m a, b, c, d kho n 1 c a i u này, còn ư c ký th a l nh B trư ng các lo i văn b n sao l c, sao y các văn b n c a các cơ quan Nhà nư c và c a B ban hành, thông báo ý ki n ch o c a lãnh o B , Thông báo chương trình, k ho ch công tác c a B t i các ơn v , a phương, cơ s , ký duy t fax , i n báo, ký công văn tri u t p h i ngh sơ k t, t ng k t ngành và các h i ngh khác theo ch o c a lãnh o B . Trong trư ng h p khNn c p mà lãnh o ơn v chuyên môn i v ng thì Chánh Văn phòng th a l nh B trư ng ký nh ng văn b n thu c thNm quy n c a Th trư ng ơn v ó. Chánh Văn phòng theo quy n h n ký và óng d u c a Văn phòng các báo cáo t xu t n i b , báo cáo hàng tu n, thông báo h i ngh , chương trình công tác lưu hành trong n i b cơ quan B , các văn b n giao d ch v i các cơ quan h u quan. Chánh Văn phòng ký h p ng lao ng làm vi c t i các ơn v trên cơ s ngh c a Th trư ng các ơn v s d ng lao ng có s th ng nh t c a V T ch c cán b - Lao ng. 3- V trư ng V T ch c - cán b - Lao ng ngoài vi c ký th a l nh B trư ng các lo i văn b n nói t i các i m a, b, c, d kho n 1 c a i u này, còn ư c ký th a l nh B trư ng xác nh n h sơ lý l ch cho cán b , công ch c c a B , các gi y gi i thi u liên quan n công tác cán b , ký th a u quy n B trư ng các quy t nh v nhân s theo phân công, phân c p thNm quy n c a B . 4- V trư ng V Tài chính K toán ngoài vi c ký th a l nh B trư ng các lo i văn b n nói t i các i m a, b, c, d kho n 1 c a i u này, còn ư c ký th a l nh B trư ng các thông báo phân b ngân sách s nghi p, duy t d toán chi ngân sách s nghi p và quy t toán i v i ngu n v n ngân sách c a các ơn v thu c B , ơn v tr c thu c B . 5-V trư ng V K ho ch và u tư ngoài vi c ký th a l nh B trư ng các lo i văn b n nói t i các i m a, b, c, d kho n 1 c a i u này, còn ư c ký th a l nh B trư ng các thông báo v n u tư xây d ng cơ b n, các văn b n hư ng d n liên quan n th t c qu n lý u tư xây d ng cơ b n ã ư c quy nh.
 8. 6- Chánh Thanh tra B ngoài vi c ký th a l nh B trư ng các lo i văn b n nói t i các i m a, b, c, d kho n 1 c a i u này, còn ư c ký và óng d u c a Thanh tra trong ho t ng nghi p v thanh tra như hư ng d n nghi p v , chuy n ơn thư, tr l i ơn thư khi u n i, t cáo, báo cáo k t lu n thanh tra, các văn b n khác trong ho t ng c a oàn thanh tra. 7- C c trư ng ch ư c ký th a l nh B trư ng các lo i văn b n ư c B trư ng u nhi m; ký, óng dâú c a C c các văn b n thu c ch c năng, nhi m v c a C c. 8- Th trư ng các ơn v thu c B ư c ký th a u quy n B trư ng m t s văn b n thu c thNm quy n c a B trư ng khi ư c B trư ng u quy n. i u 12. Th t c g i văn b n trình gi i quy t công vi c 1- Văn b n trình Lãnh o B do Th trư ng các ơn v thu c B ký trình. T trình ph i thuy t minh rõ n i dung công vi c c n gi i quy t, các v n còn có ý ki n khác nhau, ki n ngh hư ng gi i quy t, các h sơ tài li u liên quan kèm theo và b n t ng h p ý ki n c a các ơn v có liên quan. Th trư ng ơn v ch trì ch u trách nhi m v n i dung trình ký. Vi c trình ký các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B ho c c a c p trên th c hi n theo quy nh c a Quy ch xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Thu s n. 2- H sơ trình ký g i v Văn phòng B ki m tra v th t c và th th c văn b n. Trư ng h p văn b n trình không th t c ho c th th c văn b n chưa úng, Văn phòng B chuy n tr l i ơn v ch trì so n th o b sung, hoàn thi n trong th i h n m t ngày làm vi c (ho c không quá 3 ngày làm vi c n u v n c n trình có n i dung ph c t p c n th i gian x lý). Văn phòng B có trách nhi m ký nh n vào s , ki m tra th t c, th th c, khi ã i u ki n, Chánh Văn phòng ph i trình Lãnh o B trong th i gian không quá 1 ngày làm vi c. 3- Các văn b n do Th trư ng ơn v thu c B trình gi i quy t công vi c ph i trình úng lãnh o B ư c phân công ph trách lĩnh v c. 4- Th t c g i văn b n m t các m c khác nhau trình lãnh o B ư c th c hi n qua b ph n b o m t Phòng Hành chính - Lưu tr (Quy ch B o v bí m t Nhà nư c cơ quan B Thu s n). 5- Th t c g i văn b n trình gi i quy t công vi c v t ch c và nhân s th c hi n qua b ph n b o m t Phòng Hành chính - Lưu tr (Quy ch B o v bí m t Nhà nư c cơ quan B Thu s n). 6- Văn b n trình gi i quy t công vi c do các ơn v tr c thu c B so n th o khi trình lãnh o B ph i thông qua Th trư ng các ơn v thu c B có ch c năng, nhi m v ư c giao ký trình. 7- Văn b n trình gi i quy t công vi c do các t ch c nêu kho n 4 i u 4 so n th o khi trình lãnh o B ph i thông qua Th trư ng các ơn v thu c B có ch c năng, nhi m v ư c giao ký trình.
 9. i u 13. X lý văn b n trình và thông báo k t qu 1- Các văn b n khNn, thư ng khNn, ho t c n và i ph i ư c gi i quy t ngay theo úng quy nh c a Quy ch ti p nh n, ban hành, x lý lưu tr văn b n. 2- Các văn b n " n" có ghi rõ yêu c u th i h n ph i ư c x lý theo úng yêu c u c a th i h n ghi trên văn b n. Trư ng h p vì lý do khách quan không th x lý úng th i h n quy nh, ơn v ch trì ph i báo cáo rõ lý do cho ng chí lãnh o B ph trách. 3- i v i nh ng công vi c thu c ph m vi gi i quy t thư ng xuyên thì không quá 2 ngày làm vi c k t khi Văn phòng B trình, lãnh o B có ý ki n chính th c vào văn b n trình. 4- i v i các v n trình có n i dung quan tr ng, òi h i nhi u th i gian x lý, n u lãnh o B c n tham kh o ý ki n các chuyên gia ho c yêu c u ơn v ch trì so n th o và các ơn v liên quan làm rõ thêm trư c khi quy t nh thì Văn phòng B thông báo ơn v ch trì chuNn b n i dung và t ch c lãnh o B quy t nh x lý cu i cùng trong trư ng h p này không quá 10 ngày làm vi c k t ngày Văn phòng B trình. 5- i v i các v n trình c n có s th o lu n t p th trong lãnh o B thì th i gian lãnh o B có quy t nh x lý cu i cùng không quá 15 ngày làm vi c k t ngày Văn phòng B trình. 6- Sau 15 ngày làm vi c k t khi Văn phòng B trình, n u chưa có quy t nh x lý c a lãnh o B , Văn phòng B ph i thông báo b ng văn b n cho ơn v trình bi t rõ lý do. Chương 3: L P CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC, T CH C CÁC CU C H P, H I NGHN i u 14. Các lo i chương trình công tác 1- B có chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng do Văn phòng B xây d ng trên cơ s chương trình c a Chính ph và t ng h p d ki n chương trình công tác c a các ơn v ư c B trư ng phê duy t. 2- Lãnh o B có chương trình công tác tu n, chương trình này ư c g i n các ơn v chuNn b n i dung làm vi c. i u 15. Trình t và cách th c l p chương trình, k ho ch công tác 1- Chương trình công tác năm: Các ơn v l p chương trình công tác hàng năm c a ơn v mình trình Lãnh o B ph trách lĩnh v c cho ý ki n ch o th ng nh t vào tháng 7 năm trư c phù h p v i k ho ch tài chính. Sau ó các ơn v ti p t c hoàn ch nh, ch m nh t vào ngày 25 tháng 10 g i chương trình công tác năm sau c a ơn v mình v Văn phòng B
 10. t ng h p. Chương trình công tác này c n th hi n t ng quát nh ng nhi m v , gi i pháp th c hi n và xác nh danh m c án, văn b n và các nhi m v khác c a ơn v d ki n th c hi n theo m u do Văn phòng B quy nh. Sau khi x lý, t ng h p, Văn phòng d th o chương trình công tác năm c a B g i các ơn v liên quan tham gia ý ki n, sau ó t ng h p ý ki n và hoàn ch nh d th o trình lãnh o B thông qua trư c ngày 10 tháng 11 g i Văn phòng Chính ph trư c ngày 15 tháng 11 theo úng quy nh c a Chính ph . Chương trình công tác hàng năm sau khi B trư ng phê duy t ư c g i n các ơn v tri n khai th c hi n. Vi c l p chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo quy nh cu Quy ch Xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Thu s n. 2- Chương trình công tác quý, tháng. Trong tháng cu i m i quý, các ơn v ph i ánh giá tình hình th c hi n công tác quý ó, rà soát vi c th c hi n các án, văn b n, nhi m v trong quý và có k ho ch tri n khai các án, văn b n, nhi m v c a quý ti p theo; xem xét các v n m i phát sinh d i u ch nh chương trình công tác cho quý sau. Các ơn v l p chương trình công tác quý c a ơn v mình trình lãnh o B ph trách lĩnh v c cho ý ki n ch o. Ch m nh t là ngày 15 c a tháng cu i quý, các ơn v g i d ki n chương trình công tác quý sau v Văn phòng B t ng h p trình lãnh o B . Quá th i h n này coi như ơn v không có nhu c u i u ch nh chương trình công tác quý sau. Trư c ngày 20 c a tháng cu i quý, B trư ng phê duy t chương trình công tác quý sau. Hàng tháng, các ơn v căn c chương trình công tác quý, xem xét nh ng nhi m v chưa th c hi n xong và m i phát sinh ngh i u ch nh chương trình công tác cho tháng sau và báo cáo lãnh o B ph trách lĩnh v c cho ý ki n ch o th ng nh t. ngh c a các ơn v ph i g i v Văn phòng B trư c ngày 20 hàng tháng t ng h p. Quá th i h n coi như ơn v không có nhu c u i u ch nh chương trình công tác tháng sau. Trư c ngày 23 hàng tháng B trư ng phê duy t chương trình công tác tháng sau. Văn phòng B g i chương trình công tác quý, tháng sau n Văn phòng Chính ph , ng th i g i các ơn v liên quan bi t th c hi n. 3- Chương trình công tác tu n: Căn c chương trình công tác tháng và s ch o c a lãnh o B , Văn phòng ph i h p v i các ơn v xây d ng chương trình công tác tu n c a lãnh o B . Th năm hàng tu n, các ơn v g i ăng ký n i dung c n làm vi c trong tu n sau v i lãnh o B v Văn phòng B xây d ng chương trình công tác tu n c a lãnh o B , s p x p l ch và a i m làm vi c. Chương trình này s chính th c thông qua t i cu c h p giao ban Lãnh o B vào ngày th sáu hàng tu n và thông baó t i cu c giao ban tu n ó. Trư ng h p có công vi c t xu t thì lãnh o ơn v ngh Văn phòng b trí th i gian và a i m làm vi c.
 11. 4- Khi chương trình công tác có thay i t xu t, Văn phòng B ph i thông báo k p th i cho lãnh o B và Th trư ng ơn v liên quan bi t. 5- i v i k ho ch tài chính: - Các ơn v ph i l p k ho ch hàng năm v tài chính và xây d ng các chương trình, d án trình lãnh o B ph trách phê duy t. Sau ó g i v Văn phòng B và V Tài chính k toán t ng hơp trư c ngày 15 tháng 8 năm trư c. Trong xây d ng k ho ch hàng tháng, các ơn v ph i l p d toán tài chính ph c v các ho t ng g i Văn phòng B tri n khai th c hi n. i u 16. Các cu c h p c a B 1- Lãnh o B ch trì các cu c h p c a B . 2- H i ngh chuyên thu c lĩnh v c chuyên môn c a ơn v nào do lãnh o ơn v ó ch trì. i v i h i ngh chuyên có n i dung liên quan n nhi u ơn v thu c B , ơn v ch trì chuNn b v n i dung, th i gian, thành ph n h i ngh và báo cáo lãnh o B phê duy t, sau ó làm vi c v i Văn phòng B trư c 15 ngày Văn phòng phát gi y tri u t p; ph i h p v i Văn phòng t ch c h i ngh . Sau h i ngh , ơn v ch trì báo cáo k t qu v i lãnh o B . Trư ng h p c n ph i thông báo nh ng k t lu n, k t qu c a h i ngh n các ơn v có liên quan thì ơn v ch trì h i ngh có trách nhi m ph i h p v i Văn phòng so n th o thông báo trình lãnh o B ch trì h i ngh thông qua, sau ó Văn phòng B ký phát hành. 3- Các cu c h p, làm vi c do lãnh o B ch trì, ơn v ư c phân công chuNn b v n i dung, tài li u, thành ph n, th i gian, a i m và ăng ký v i Văn phòng x p l ch làm vi c. 4- i v i h i ngh , h i th o qu c t th c hi n theo úng quy nh c a Chính ph . Chương 4: M I QUAN H CÔNG TÁC GI A LÃNH O B V I CÁC T CH C NG, T CH C OÀN TH VÀ BAN THANH TRA NHÂN DÂN CƠ QUAN B i u 17. Quan h v i Ban cán s ng B Thu s n Lãnh o B Thu s n th c hi n các Ngh quy t c a Ban cán s ng theo quy nh c a B chính tr và Quy ch làm vi c c a Ban cán s ng B Thu s n. i u 18. Quan h v i ng u cơ quan B Lãnh o B ph i h p thư ng xuyên, ch t ch v i ng u cơ quan B trong công tác xây d ng ng v các m t chính tr , tư tư ng, t ch c cán b , i s ng, qu n lý cán b ng viên.
 12. nh kỳ hàng quý B trư ng làm vi c v i Thư ng v ng u cơ quan B vào tháng cu i quý. i u 19. Quan h v i Công oàn Thu s n Vi t Nam 1- Lãnh o B l y ý ki n c a Công oàn Thu s n Vi t Nam tham gia vào vi c xây d ng chi n lư c, k ho ch phát tri n ngành, các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng. Lãnh o B t o m i i u ki n thu n l i Công oàn Thu s n Vi t Nam th c hi n y quy n h n và nhi m v c a mình. 2- Lãnh o B ph i h p v i Công oàn Thu s n Vi t Nam th c hi n các công vi c: a) Phát ng và t ch c th c hi n phong trào thi dua lao ng s n xu t c a B , ngành, xét thi ua khen thư ng; b) Ki m tra vi c th c hi n pháp lu t, gi i quy t các ki n ngh , khi u n i, t cáo liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng c a B , ngành; c) nh kỳ 6 tháng m t l n lãnh o B làm vi c v i Thư ng v Công oan Thu s n Vi t Nam. i u 20. Quan h v i Công oàn, oàn thanh niên và Ban Thanh tra nhân dân cơ quan B Lãnh o B t o m i i u ki n cho Công oàn, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh và Ban thanh tra nhân dân cơ quan B th c hi n y quy n h n và nhi m v c a t ch c mình; th c hi n ph i h p ho t ng ch t ch gi a chính quy n v i t ch c oàn th cơ quan B . Công oàn và oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh cơ quan B ư c m i tham d h p bàn v nh ng v n có liên quan. Lãnh o B ph i h p v i Công oàn cơ quan B t ch c h i ngh Cán b , công ch c hàng năm. i u 21. Quan h v i các H i, Hi p h i ngh nghi p c a ngành Quan h lãnh o B và Ban ch p hành các H i, hi p h i ngh nghi p c a ngành theo quy nh c a Chính ph , Lãnh o B t o môi trư ng và các i u ki n thu n l i phát huy dân ch và các ngu n l c c a các thành ph n kinh t tham gia s n xu t kinh doanh thu s n. nh kỳ hàng năm và khi có v n d n y sinh t xu t, B trư ng làm vi c v i các H i, Hi p h i ngh nghi p nh m tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c và gi i quy t ki n ngh c a các H i, Hi p h i ngh nghi p. Chương 5:
 13. I U KHO N THI HÀNH i u 22. i u kho n thi hành 1- Chánh Văn phòng B có trách nhi m ôn c, ki m tra và báo cáo vi c th c hi n Quy ch này trong cơ quan B . 2- Th trư ng các ơn v có trách nhi m ôn c, ki m tra và báo cáo vi c th c hi n Quy ch này c a ơn v mình. 3- Cán b , công ch c c a B có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh Quy ch này. Cán b , công ch c vi ph m Quy ch thì tuỳ theo tính chát và m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Trong quá trình th c hi n Quy ch , Cán b , công ch c n u phát hi n nh ng quy nh còn chưa phù h p, thông qua Văn phòng B c n k p th i báo cáo, xuát v i B trư ng b sung, s a i.
Đồng bộ tài khoản