Quyết định số 839/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 839/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 839/QĐ-BNV về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ cơ quan Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 839/QĐ-BNV

  1. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT --------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 839/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ BỘ NỘI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Kiện toàn Ban “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ cơ quan Bộ Nội vụ” để thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng xây dựng và tổ chức triển khai công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ trong cơ quan và trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ theo các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Nội vụ và theo các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Nội vụ thực hiện theo kế hoạch hành động Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam. Thành phần Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Nội vụ gồm các ông, bà: 1. Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban 2. Lê Đình Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng ban thường trực 3. Nguyễn Hoàng Oanh - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Phó Trưởng ban 4. Trần Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Ủy viên 5. Đoàn Cường - Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Ủy viên 6. Chu Văn Thành - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước, Ủy viên 7. Nguyễn Xuân Bình - Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên.
  2. Điều 3. Trong quá trình hoạt động và triển khai nhiệm vụ được giao, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ của Bộ có thể quyết định huy động thêm đội ngũ cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ tham gia thực hiện nhiệm vụ chung. Điều 4. Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Nội vụ hoạt động theo quy chế và báo cáo định kỳ Bộ trưởng và các cơ quan hữu quan của Nhà nước theo quy định. Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Nội vụ do ngân sách của Bộ chi trả theo các quy định chung của Nhà nước và của Bộ Tài chính. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2214/QĐ- BNV ngày 08/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ cơ quan Bộ Nội vụ. Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các cán bộ công chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 7; - Bộ trưởng và các Thứ trưởng; - Lưu VT, TCCB. Trần Văn Tuấn
Đồng bộ tài khoản