Quyết định số 84/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 84/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84/2000/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cấp nước thành phố Hà Nội đến năm 2010 và Định hướng phát triển đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 50/2000/QĐ-TTg ngày 24/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cấp nước thành phố Hà Nội đến năm 2010 và Định hướng phát triển đến năm 2020...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 84/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 84/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I KHO N 3 ĐI U 1 C A QUY T Đ NH S 50/2000/QĐ- TTG NGÀY 24/4/2000 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH H TH NG C P NƯ C THÀNH PH HÀ N I Đ N NĂM 2010 VÀ Đ NH HƯ NG PHÁT TRI N Đ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 63/1998/Q -TTg ngày 18 tháng 3 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t nh hư ng phát tri n c p nư c ô th Qu c gia n năm 2020; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung th ô Hà N i n năm 2020; QUY T NNH : Đi u 1. V ngu n v n t i kho n 3 i u 1 c a Quy t nh s 50/2000/Q -TTg ngày 24 tháng 4 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c Quy ho ch h th ng c p nư c thành ph Hà N i n năm 2010 và nh hư ng phát tri n n năm 2020 ư c s a i như sau: “Ngu n v n : Huy ng c a các công ty kinh doanh nư c s ch trên a bàn thành ph , v n vay, v n ODA, huy ng u tư theo hình th c BOT trong nư c, ngân sách nhà nư c và huy ng c a nhân dân.” Đi u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i; B trư ng các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; T ng c c trư ng T ng C c a chính, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG
  2. Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản