Quyết định số 84/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 84/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84/2003/QĐ-BNV về việc thành lập hội nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 84/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 84/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I N N NHÂN CH T C DA CAM/DIOXIN VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/05/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/07/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a Ban v n ng thành l p H i N n nhân ch t c da cam / DIOXIN Vi t Nam, ngh c a B Tài nguyên và Môi trư ng và c a V T ch c phi Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i N n nhân ch t c da cam/DIOXIN Vi t Nam. i u 2. H i N n nhân ch t c da cam/ DIOXIN Vi t Nam t ch c, ho t ng theo i u l H i ư c B trư ng B N i v phê duy t và ch u s qu n lý Nhà nư c c a B Tài nguyên và Môi trư ng trong ho t ng c a H i. H i N n nhân ch t c da cam/DIOXIN Vi t Nam t lo li u kinh phí và phương ti n ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Ch t ch H i N n nhân ch t c da cam/DIOXIN Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG
  2. ng Qu c Ti n (Công báo s 226+227 ngày 26/12/2003)
Đồng bộ tài khoản