Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
133
lượt xem
44
download

Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 84/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH CH NG NH N QUY TRÌNH TH C HÀNH S N XU T NÔNG NGHI P T T (VIETGAP) CHO RAU, QU VÀ CHÈ AN TOÀN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n và C c trư ng C c Tr ng tr t, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch ch ng nh n Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu và chè an toàn”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B ; C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n; C c trư ng C c Tr ng tr t; Th trư ng các đơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh/thành ph tr c thu c trung ương, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng QUY CH CH NG NH N QUY TRÌNH TH C HÀNH S N XU T NÔNG NGHI P T T (VIETGAP) CHO RAU, QU VÀ CHÈ AN TOÀN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy đ nh trình t , th t c và trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c ch ng nh n Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu và chè an toàn. 2. Quy ch này áp d ng đ i v i cơ quan nhà nư c, t ch c ch ng nh n và t ch c, cá nhân đăng ký ch ng nh n Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu và chè an toàn. Đi u 2: Gi i thích t ng Trong Quy ch này các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu và chè an toàn là nh ng nguyên t c, trình t , th t c hư ng d n t ch c, cá nhân s n xu t, thu ho ch, sơ ch nh m b o đ m an toàn, nâng cao ch t lư ng s n ph m, đ m b o phúc l i xã h i, s c kh e ngư i s n xu t và ngư i 1
 2. tiêu dùng, b o v môi trư ng và truy nguyên ngu n g c s n ph m do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. 2. T ch c ch ng nh n Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu và chè an toàn (sau đây g i là T ch c Ch ng nh n) là t ch c có đ đi u ki n theo quy đ nh và đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n ch đ nh. 3. Nhà s n xu t là cá nhân ho c t ch c s n xu t, sơ ch rau, qu , chè đăng ký ch ng nh n Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu và chè an toàn. 4. Ch ng nh n quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu và chè an toàn (sau đây g i là ch ng nh n VietGAP) là vi c đánh giá và xác nh n vi c th c hi n quy trình th c hành s n xu t rau, qu và chè c a nhà s n xu t phù h p v i Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu và chè an toàn. Đi u 3: Phí ch ng nh n VietGAP T ch c, cá nhân đ ngh ch ng nh n VietGAP tr chi phí cho vi c ch ng nh n theo tho thu n v i T ch c Ch ng nh n. Chi phí đánh giá ch ng nh n, th nghi m ph i đư c thông báo công khai, minh b ch và b o đ m không phân bi t đ i x . Chương 2: KI M TRA, CH NG NH N VIETGAP Đi u 4. Hình th c ki m tra 1. Ki m tra l n đ u đư c th c hi n khi nhà s n xu t l n đ u tiên đăng ký ki m tra và ch ng nh n VietGAP. 2. Ki m tra l i đư c th c hi n khi nhà s n xu t đư c ki m tra l n đ u nhưng chưa đ đi u ki n đư c ch ng nh n VietGAP. 3. Ki m tra giám sát đư c th c hi n đ ki m tra vi c duy trì quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t c a nhà s n xu t đư c ch ng nh n VietGAP. Ki m tra giám sát có th th c hi n đ nh kỳ (báo trư c) ho c đ t xu t (không báo trư c). 4. Ki m tra đ t xu t đư c th c hi n khi có m t trong các trư ng h p sau: a. Khi có khi u n i v vi c nhà s n xu t không tuân th quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t; b. Khi phát hi n s n ph m đư c ch ng nh n s n xu t theo VietGAP không đ m b o ch t lư ng, an toàn v sinh th c ph m; c. Khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c. 5. Ki m tra n i b do nhà s n xu t t th c hi n ho c thuê ki m tra viên đ t đánh giá th c hành s n xu t, ghi chép và lưu tr h sơ theo Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu và chè an toàn. Đi u 5. Đăng ký ch ng nh n VietGAP 1. Nhà s n xu t đáp ng Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu và chè an toàn g i h sơ đăng ký ch ng nh n VietGAP v T ch c Ch ng nh n. H sơ đăng ký g m: a. Gi y đăng ký ch ng nh n VietGAP theo m u t i Ph l c 1 c a Quy ch này. Trong trư ng h p nhà s n xu t đăng ký ki m tra ch ng nh n VietGAP là t ch c có nhi u thành viên thì c n g i kèm theo Danh sách thành viên (h tên, đ a ch , đ a đi m, di n tích s n xu t); b. B n đ gi i th a và phân lô khu v c s n xu t, b n thuy t minh v thi t k , b trí m t b ng khu v c s n xu t, x lý sau thu ho ch, sơ ch , b o qu n; c. K t qu ki m tra n i b theo quy đ nh t i Đi u 8 Quy ch này; 2. Trong th i h n không quá 03 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n đư c h sơ đăng ký, T ch c Ch ng nh n xem xét h sơ, hư ng d n b ng văn b n cho nhà s n xu t b sung h sơ còn thi u ho c chưa đúng quy đ nh. 3. Sau khi nh n đư c h sơ đăng ký đ y đ , h p l , T ch c Ch ng nh n tho thu n đ ký h p đ ng ch ng nh n VietGAP v i nhà s n xu t. H p đ ng c n b o đ m quy n l i và trách nhi m c a hai bên trong ho t đ ng ch ng nh n VietGAP. 2
 3. Đi u 6. Ki m tra ch ng nh n VietGAP 1. Trong th i h n không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t khi ký H p đ ng Ch ng nh n, T ch c Ch ng nh n thành l p Đoàn ki m tra và th c hi n ki m tra l n đ u t i đ a đi m s n xu t c a nhà s n xu t theo trình t , th t c như sau: a. Thông báo quy t đ nh ki m tra; b.Ki m tra theo n i dung và phương pháp đánh giá t i Ph l c 3 c a Quy ch này; l y m u và ch đ nh ch tiêu ki m tra v an toàn v sinh th c ph m theo quy đ nh (n u c n); c. L p biên b n ki m tra theo m u t i Ph l c 4 c a Quy ch này; d.Thông báo k t qu ki m tra cho nhà s n xu t. Trư ng h p đ i di n nhà s n xu t t ch i ký vào biên b n ki m tra, biên b n v n có giá tr pháp lý khi có đ y đ ch ký c a các thành viên trong Đoàn ki m tra. 2. Trong th i h n không quá 10 (mư i) ngày làm vi c sau khi k t thúc ki m tra, T ch c Ch ng nh n c p Gi y ch ng nh n VietGAP cho nhà s n xu t đ đi u ki n. N u nhà s n xu t chưa đ đi u ki n đ ch ng nh n VietGAP thì T ch c Ch ng nh n thông báo sai l i cho nhà s n xu t đ kh c ph c trong m t th i h n nh t đ nh. Sau khi kh c ph c sai l i, nhà s n xu t g i báo cáo kh c ph c sai l i theo m u t i Ph l c 2 c a Quy ch này v T ch c Ch ng nh n đ ki m tra l i. 3. Gi y ch ng nh n VietGAP ph i có các n i dung b t bu c sau (tham kh o m u t i Ph l c 5 c a Quy ch này): a. Tên, đ a ch c a T ch c Ch ng nh n; b.Tên, đ a ch c a nhà s n xu t đư c ch ng nh n. Trong trư ng h p nhà s n xu t đư c ch ng nh n VietGAP là t ch c có nhi u thành viên thì ph i kèm theo Danh sách thành viên (h tên, đ a ch , đ a đi m, di n tích s n xu t); c. Ph m vi ch ng nh n VietGAP: tên s n ph m (tên loài), đ a đi m s n xu t (kèm theo b n đ gi i th a), di n tích s n xu t, s v s n xu t, s n lư ng d ki n trong th i h n hi u l c c a Gi y ch ng nh n; d. Mã s ch ng nh n VietGAP c a nhà s n xu t theo quy đ nh t i Ph l c 6 c a Quy ch này; đ. Th i h n hi u l c c a Gi y ch ng nh n. 4. Gi y ch ng nh n VietGAP có hi u l c không quá 01 (m t) năm k t ngày c p. Đi u 7. Ki m tra giám sát 1. T ch c Ch ng nh n ki m tra giám sát đ nh kỳ ho c đ t xu t vi c duy trì th c hi n VietGAP c a nhà s n xu t. T n su t ki m tra giám sát đư c xác đ nh căn c trên vi c duy trì th c hi n Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu và chè an toàn c a nhà s n xu t. 2. Th t c, n i dung ki m tra giám sát th c hi n theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 6 c a Quy ch này. 3. K t qu ki m tra giám sát là căn c đ T ch c Ch ng nh n quy t đ nh duy trì, c nh cáo, đình ch ho c thu h i Gi y ch ng nh n quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t. Đi u 8. Ki m tra n i b 1. Nhà s n xu t ph i ti n hành ki m tra n i b ít nh t m i năm m t l n đ t đánh giá s phù h p c a th c hành s n xu t, ghi chép và lưu tr h sơ theo Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu và chè an toàn. 2. Ki m tra n i b ph i th c hi n theo b ng ki m tra đánh giá t i Ph l c 3 và ph i ghi chép rõ các sai l i và hành đ ng kh c ph c (n u có). 3. Nhà s n xu t ph i lưu tr và báo cáo k t qu ki m tra n i b khi có yêu c u c a t ch c ch ng nh n ho c cơ quan nhà nư c có th m quy n. Đi u 9. Thay đ i, b sung, gia h n ch ng nh n VietGAP Trư c khi Gi y ch ng nh n VietGAP h t hi u l c 01 (m t) tháng, nhà s n xu t có yêu c u gia h n Gi y ch ng nh n ph i đăng ký gia h n v i T ch c Ch ng nh n. 3
 4. Khi có yêu c u thay đ i, b sung Gi y ch ng nh n VietGAP, nhà s n xu t ph i đăng ký v i T ch c Ch ng nh n các n i dung đ ngh thay đ i, b sung kèm theo các tài li u liên quan (n u có). Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đăng ký gia h n, thay đ i, b sung Gi y ch ng nh n VietGAP c a nhà s n xu t, T ch c Ch ng nh n có trách nhi m xem xét, th m đ nh h sơ và thông báo b ng văn b n cho nhà s n xu t; trong trư ng h p không ch p nh n đ ngh thay đ i, b sung ph i nêu rõ lý do. Đi u 10. Công b s n ph m đư c s n xu t theo VietGAP 1. Nhà s n xu t đư c c p Gi y ch ng nh n VietGAP g i h sơ công b s n ph m đư c s n xu t theo VietGAP đ n S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi nhà s n xu t đăng ký ho t đ ng s n xu t, kinh doanh. H sơ bao g m: a. B n công b s n ph m đư c s n xu t theo VietGAP theo m u t i Ph l c 7 c a Quy ch này; b. B n sao h p pháp Gi y ch ng nh n VietGAP. 2. Trong th i h n 07 (b y) ngày làm vi c k t khi nh n đư c h sơ h p l ; n u h sơ đáp ng yêu c u, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ra Thông báo ti p nh n b n công b s n ph m s n xu t theo VietGAP theo m u t i Ph l c 8 c a Quy ch này t i nhà s n xu t. 3. H sơ công b đư c lưu t i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và nhà s n xu t đ ph c v vi c ki m tra, thanh tra. Đi u 11. Thu ho ch, khai báo xu t x 1. Nhà s n xu t đư c c p Gi y ch ng nh n VietGAP l p gi y khai báo xu t x cho t ng lô s n ph m đư c ch ng nh n VietGAP khi xu t bán s n ph m. Gi y khai báo xu t x ph i có các n i dung sau (tham kh o m u t i Ph l c 9 c a Quy ch này): tên s n ph m, kh i lư ng, tên, đ a ch , mã s ch ng nh n c a nhà s n xu t; s gi y ch ng nh n VietGAP, ngày c p và tên T ch c Ch ng nh n; tên, đ a ch nơi mua s n ph m; ngày xu t bán s n ph m. 2. Gi y khai báo xu t x đư c l p làm 02 (hai) b n: 01 (m t) b n đư c chuy n kèm theo lô s n ph m trong quá trình lưu thông; 01 (m t) b n lưu t i nhà s n xu t. Đi u 12. S d ng logo VietGAP Nhà s n xu t đư c c p Gi y ch ng nh n VietGAP đư c T ch c Ch ng nh n u quy n b ng văn b n v vi c s d ng logo VietGAP ho c logo c a T ch c Ch ng nh n theo quy đ nh. Chương 3: CH Đ NH T CH C CH NG NH N Đi u 13. Đi u ki n đ i v i T ch c Ch ng nh n 1. Đơn v s nghi p, doanh nghi p ho c chi nhánh c a t ch c ch ng nh n nư c ngoài t i Vi t Nam đư c ch đ nh là T ch c Ch ng nh n khi đáp ng các đi u ki n sau đây: a. Có cơ c u t ch c xác đ nh rõ trách nhi m v vi c ki m tra, đánh giá; quy t đ nh ch ng nh n và đ m b o r ng ngư i quy t đ nh vi c ch ng nh n không ph i là ngư i ti n hành ki m tra đánh giá; b. Có các quy đ nh v trình t , th t c c p, duy trì, gia h n, c nh cáo, đình ch và thu h i ch ng nh n VietGAP đ m b o tính khách quan, chính xác và tuân th quy đ nh c a Quy ch này; c. Có quy đ nh v trình t , th t c l y m u, th nghi m, đ m b o vi c th nghi m đư c th c hi n t i các phòng th nghi m đư c công nh n ho c ch đ nh v đánh giá các ch tiêu v an toàn v sinh th c ph m; d. Có các quy đ nh v th t c gi i quy t các ý ki n ph n ánh, khi u n i và tranh ch p liên quan đ n ch ng nh n VietGAP; đ. Có nhân viên đánh giá có chuyên môn phù h p (Tr ng tr t, B o v th c v t, Sinh h c) trình đ đ i h c tr lên, có ch ng ch đào t o v VietGAP và có kinh nghi m công tác t 03 (ba) năm tr lên. 2. Các t ch c đư c công nh n đ t tiêu chu n TCVN 7457:2004 ho c ISO/IEC Guide 65:1996 – Yêu c u chung đ i v i các t ch c đi u hành h th ng ch ng nh n s n ph m đư c ưu tiên xem xét ch đ nh là T ch c Ch ng nh n. Đi u 14. Trình t , th t c đăng ký và ch đ nh T ch c Ch ng nh n 4
 5. 1. Cơ quan ch đ nh T ch c Ch ng nh n đư c quy đ nh như sau: a. Trư ng h p T ch c ch ng nh n đăng ký ho t đ ng t i 02 (hai) t nh, thành ph tr lên, C c Tr ng tr t ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n thành l p H i đ ng đánh giá, ch đ nh T ch c Ch ng nh n. b. Trư ng h p T ch c ch ng nh n đăng ký ho t đ ng t i 01 (m t) t nh, thành ph tr c thu c trung ương; S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn là Cơ quan ch đ nh T ch c ch ng nh n. 2. T ch c có đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 13 Quy ch này g i H sơ đăng ký đ đư c đánh giá, ch đ nh là T ch c Ch ng nh n v Cơ quan ch đ nh. H sơ bao g m: Gi y đăng ký ho t đ ng ch ng nh n VietGAP theo m u t i Ph l c 10 c a Quy ch này; B n sao h p pháp Quy t đ nh thành l p ho c Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n đ u tư; Các tài li u ch ng minh h th ng qu n lý và năng l c ho t đ ng ch ng nh n phù h p v i các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 13 Quy ch này; M u Gi y ch ng nh n VietGAP; đ. K t qu ho t đ ng ch ng nh n đã th c hi n trong lĩnh v c đăng ký (n u có). 3. Trong th i h n không quá 05 (năm) ngày làm vi c k t khi nh n đư c h sơ đăng ký, Cơ quan ch đ nh xem xét h sơ, hư ng d n b ng văn b n cho t ch c đăng ký b sung h sơ còn thi u ho c chưa đúng quy đ nh. 4. Trong th i h n không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , Cơ quan ch đ nh xem xét, th m đ nh h sơ, n u c n thành l p đoàn ki m tra đánh giá đi u ki n th c t c a t ch c đăng ký, và ra Quy t đ nh ch đ nh T ch c Ch ng nh n n u t ch c đăng ký đáp ng các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 13 c a Quy ch này. Trư ng h p t ch c đăng ký không đáp ng các yêu c u theo quy đ nh, T ch c ch đ nh ph i thông báo b ng văn b n cho t ch c đăng ký và nêu rõ lý do. H sơ đăng ký đư c lưu t i Cơ quan ch đ nh và T ch c Ch ng nh n đ làm căn c th m tra, ki m tra. 5. Th i h n hi u l c c a Quy t đ nh ch đ nh không quá 03 (ba) năm. T ch c Ch ng nh n khi có yêu c u thay đ i, b sung, gia h n quy t đ nh ph i th c hi n th t c đăng ký thay đ i, b sung, gia h n theo quy đ nh t i Kho n 1 và 2 Đi u này. Đi u 15. Ki m tra giám sát ho t đ ng c a T ch c Ch ng nh n 1. Đ nh kỳ 1 năm/l n ho c đ t xu t, C c Tr ng tr t ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n th c hi n ki m tra giám sát ho t đ ng c a T ch c Ch ng nh n trong ph m vi c nư c, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n ki m tra giám sát ho t đ ng c a T ch c Ch ng nh n trong ph m vi 01 (m t) t nh. 2. Ki m tra giám sát đư c th c hi n t i T ch c ch ng nh n và t i ít nh t 01 (m t) nhà s n xu t đư c T ch c Ch ng nh n c p Gi y ch ng nh n VietGAP. K t qu ki m tra giám sát là căn c đ Cơ quan ch đ nh quy t đ nh duy trì, c nh cáo, ho c thu h i Quy t đ nh ch đ nh T ch c Ch ng nh n. Chương 4: X LÝ VI PH M Đi u 16. X lý vi ph m c a nhà s n xu t 1. Hình th c x lý vi ph m đ i v i nhà s n xu t đư c c p Gi y ch ng nh n VietGAP g m: c nh cáo, đình ch và thu h i Gi y ch ng nh n VietGAP. 2. T ch c Ch ng nh n c nh cáo b ng văn b n đ n nhà s n xu t khi phát hi n nhà s n xu t có b t kỳ sai l i nào không tuân th VietGAP. Khi b c nh cáo, nhà s n xu t ph i tho thu n v i T ch c Ch ng nh n v th i h n kh c ph c sai l i và ph i có hành đ ng kh c ph c đúng th i h n. Sau khi kh c ph c sai l i, nhà s n xu t ph i g i thông báo b ng văn b n v T ch c Ch ng nh n. 3. Trư ng h p nhà s n xu t b c nh cáo không có hành đ ng kh c ph c sai l i đúng th i h n, T ch c Ch ng nh n ra Quy t đ nh đình ch ch ng nh n VietGAP và quy đ nh th i h n đ nhà s n xu t 5
 6. kh c ph c sai l i. Th i h n đ kh c ph c sai l i không quá 06 (sáu) tháng k t th i đi m Quy t đ nh đình ch ch ng nh n VietGAP có hi u l c. 4. Nhà s n xu t b T ch c Ch ng nh n ra Quy t đ nh thu h i Gi y ch ng nh n VietGAP trong nh ng trư ng h p sau đây: a. Không có hành đ ng kh c ph c sai l i đúng th i h n sau khi b đình ch ch ng nh n VietGAP; b. T ch i ki m tra giám sát c a T ch c Ch ng nh n; c. Xin hoãn ki m tra giám sát c a T ch c Ch ng nh n 02 (hai) l n liên ti p không có lý do chính đáng; d. S d ng logo VietGAP không đúng v i n i dung văn b n u quy n s d ng logo VietGAP. 5. Trong th i h n 1 năm k t ngày có Quy t đ nh thu h i Gi y ch ng nh n VietGAP có hi u l c, nhà s n xu t không đư c ch ng nh n VietGAP. Đi u 17. X lý vi ph m c a T ch c Ch ng nh n Cơ quan ch đ nh ra Quy t đ nh thu h i Quy t đ nh ch đ nh T ch c ch ng nh n VietGAP trong nh ng trư ng h p sau: 1. T ch c Ch ng nh n không đáp ng đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 13 Quy ch này. 2. K t qu ki m tra giám sát c a Cơ quan ch đ nh cho th y T ch c Ch ng nh n không đ m b o đúng th c t , trung th c, khách quan trong ho t đ ng ki m tra, ch ng nh n. Trong th i h n 01 (m t) năm k t ngày có Quy t đ nh thu h i quy t đ nh ch đ nh ho t đ ng ch ng nh n VietGAP, T ch c Ch ng nh n không đư c ho t đ ng ch ng nh n VietGAP. Chương 5: TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N Đi u 18. Trách nhi m và quy n h n c a nhà s n xu t 1. Trách nhi m: a. Th c hi n đúng th t c đăng ký ki m tra ch ng nh n VietGAP và ch p hành vi c ki m tra theo Quy ch này; b. Th c hi n Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t VietGAP theo đúng ph m vi đư c ch ng nh n. Khi có thay đ i nh hư ng đ n Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t, ph i thông báo ngay cho T ch c Ch ng nh n đ theo dõi, giám sát; c. Có hành đ ng kh c ph c sai l i đúng th i h n khi b c nh cáo ho c đình ch ch ng nh n VietGAP; d. S d ng logo VietGAP theo đúng n i dung trong văn b n y quy n s d ng logo VietGAP; đ. Tr chi phí cho T ch c Ch ng nh n th c hi n ch ng nh n VietGAP theo quy đ nh t i Đi u 3 Quy ch này; e. Ch u trách nhi m v s phù h p c a các s n ph m đư c công b s n xu t theo VietGAP. g. Khi phát hi n lô s n ph m không đ m b o an toàn v sinh th c ph m: ph i t m d ng phân ph i lô s n ph m, thu h i s n ph m n u đã đưa ra lưu thông trên th trư ng, đi u tra nguyên nhân gây m t an toàn th c ph m và ti n hành bi n pháp kh c ph c đ ng th i ghi chép trong h sơ. Trư ng h p không kh c ph c đư c nguy cơ gây m t an toàn, ph i thông báo cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và T ch c Ch ng nh n đ có bi n pháp x lý phù h p. 2. Quy n h n: a. Đư c b o lưu ý ki n n u không đ ng ý v i k t qu ki m tra c a đoàn ki m tra; b. Khi u n i v k t qu ki m tra, ch ng nh n VietGAP theo quy đ nh c a pháp lu t; c. Đư c s d ng mã s ch ng nh n VietGAP đ qu ng bá thương hi u s n ph m. Đi u 19. Trách nhi m và quy n h n c a T ch c Ch ng nh n 1. Trách nhi m: a. Th c hi n ho t đ ng ch ng nh n VietGAP theo đúng quy đ nh t i Quy ch này; 6
 7. b. Trên cơ s trình t , th t c ki m tra, ch ng nh n VietGAP cho rau, qu , chè an toàn t i Quy ch này, xây d ng chi ti t trình t , th t c ki m tra, ch ng nh n VietGAP cho t ng s n ph m c th và thông báo cho các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan; c. B o đ m tính khách quan và công b ng trong ho t đ ng ch ng nh n VietGAP; d. B o m t các thông tin, s li u, k t qu đánh giá s phù h p trong quá trình th c hi n ki m tra, ch ng nh n, tr trư ng h p đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n yêu c u; đ. Không tr c ti p ho c gián ti p cung c p các d ch v tư v n v VietGAP cho nhà s n xu t đăng ký ch ng nh n VietGAP; e. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ch ng nh n VietGAP; g. Đ nh kỳ hàng tháng báo cáo v Cơ quan ch đ nh vi c c p, c nh cáo, đình ch , thu h i Gi y ch ng nh n VietGAP; h. Thông báo cho Cơ quan ch đ nh khi có thay đ i nh hư ng t i năng l c ho t đ ng ch ng nh n VietGAP trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày có s thay đ i. 2. Quy n h n: a. C p, duy trì, gia h n, c nh cáo, đình ch ho c thu h i ch ng nh n VietGAP theo quy đ nh t i Quy ch này; b. Giám sát vi c th c hi n Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t c a nhà s n xu t đư c c p ch ng nh n VietGAP trong ph m vi ch ng nh n. Đi u 20. Trách nhi m và quy n h n c a C c Tr ng tr t 1. Trách nhi m: a. Th c hi n đúng th t c ti p nh n h sơ đăng ký, đánh giá, ch đ nh T ch c Ch ng nh n theo quy đ nh t i Quy ch này; b. B o đ m tính khách quan và công b ng trong ho t đ ng đánh giá ch đ nh T ch c ch ng nh n; c. B o m t các thông tin, s li u trong quá trình th c hi n ki m tra, đánh giá T ch c Ch ng nh n; d. Công b trên phương ti n thông tin đ i chúng danh sách T ch c Ch ng nh n, danh sách nhà s n xu t đư c c p, b c nh cáo, đình ch , thu h i Gi y ch ng nh n VietGAP trong ph m vi c nư c; đ. T ch c đào t o, t p hu n v ki m tra, ch ng nh n VietGAP cho các T ch c Ch ng nh n; e. Gi i quy t khi u n i liên quan đ n ch ng nh n VietGAP theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Quy n h n: a. C p, duy trì, c nh cáo ho c thu h i Quy t đ nh ch đ nh T ch c Ch ng nh n theo quy đ nh; b. Giám sát ho t đ ng ki m tra, ch ng nh n VietGAP c a T ch c Ch ng nh n. Đi u 21. Trách nhi m và quy n h n c a C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Thu s n 1. Ph i h p v i C c Tr ng tr t trong đánh giá, ch đ nh, giám sát ho t đ ng ki m tra, ch ng nh n VietGAP c a T ch c Ch ng nh n. 2. Tham gia đào t o, t p hu n v ki m tra, ch ng nh n VietGAP cho các T ch c Ch ng nh n và nhà s n xu t. Đi u 22. Trách nhi m và quy n h n c a S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn 1. Trách nhi m: a. Xây d ng và tri n khai th c hi n quy ho ch và qu n lý cơ s , vùng s n xu t rau, qu và chè theo VietGAP trong đ a bàn qu n lý; b. Hư ng d n xây d ng t ch c liên k t (t h p tác, h p tác xã,…) trong s n xu t rau, qu và chè theo VietGAP; c. Th c hi n đúng th t c ti p nh n h sơ đăng ký, đánh giá, ch đ nh T ch c Ch ng nh n; giám sát vi c th c hi n ho t đ ng ki m tra, ch ng nh n VietGAP c a T ch c Ch ng nh n theo quy đ nh t i Quy ch này; 7
 8. d. Ti p nh n và ra thông báo ti p nh n B n công b s n ph m đư c s n xu t theo VietGAP; đ. Đ nh kỳ hàng tháng báo cáo danh sách T ch c Ch ng nh n, danh sách nhà s n xu t đư c c p, c nh cáo, đình ch , thu h i Gi y ch ng nh n VietGAP v C c Tr ng tr t; e. Công b trên phương ti n thông tin đ i chúng danh sách T ch c Ch ng nh n, danh sách nhà s n xu t đư c c p, b c nh cáo, đình ch , thu h i Gi y ch ng nh n VietGAP trong ph m vi qu n lý. 2. Quy n h n: a. C p, thu h i Quy t đ nh ch đ nh T ch c Ch ng nh n theo quy đ nh; b. Giám sát ho t đ ng ki m tra, ch ng nh n VietGAP c a T ch c Ch ng nh n. Đi u 23. Đi u kho n thi hành Trong quá trình th c hi n, t ch c, cá nhân n u có v n đ vư ng m c, phát sinh liên quan đ n ho t đ ng ch ng nh n VietGAP c n ph n ánh v B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ k p th i gi i quy t. PH L C 1 M U GI Y ĐĂNG KÝ CH NG NH N VIETGAP (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- GI Y ĐĂNG KÝ CH NG NH N VIETGAP Kính g i: T ch c Ch ng nh n - Tên nhà s n xu t ....................................................................................................................... - Đ a ch ........................................................................................................................................ - S đi n tho i:………………………… Fax: (n u có) .................................................................. Sau khi nghiên c u Quy ch ch ng nh n Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu và chè an toàn ban hành kèm theo Quy t đ nh s 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, chúng tôi xin đăng ký ki m tra ch ng nh n quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t cho mô hình: Trang tr i H p tác xã (t h p tác,...) 2 - Di n tích s n xu t: ................................................................................................. m ho c ha - Đ a đi m: thôn……………………..xã, (phư ng)........................................................................ huy n(qu n)……………..t nh/thành ph ...................................................................................... - Tên s n ph m đăng ký ch ng nh n VietGAP .......................................................................... ..................................................................................................................................................... - S n lư ng d ki n: ..................................................................... kg ho c t n/đơn v th i gian - Ph m vi s n xu t: ..................................................................................................................... Đ ngh T ch c Ch ng nh n ki m tra và c p Gi y ch ng nh n VietGAP. Tài li u kèm theo: - B n đ gi i th a và phân lô khu v c s n xu t, b n thuy t minh v thi t k , b trí m t b ng khu v c s n xu t, x lý sau thu ho ch, sơ ch , b o qu n (n u có); - K t qu ki m tra n i b ; 8
 9. - Danh sách thành viên h p tác xã (h tên, đ a ch , đ a đi m, di n tích s n xu t, mã s đ a đi m s n xu t (n u có). ……, ngày… tháng…năm…… Đ i di n nhà s n xu t (Ký tên và đóng d u n u có) PH L C 2 M U BÁO CÁO K T QU KH C PH C SAI L I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) BÁO CÁO K T QU KH C PH C SAI L I I. Thông tin chung: - Tên nhà s n xu t ....................................................................................................................... - Đ a ch ........................................................................................................................................ - S đi n tho i:………………………… Fax: (n u có) .................................................................. 2 - Di n tích s n xu t: ................................................................................................. m ho c ha - Đ a đi m: thôn……………………..xã, (phư ng)........................................................................ huy n(qu n)……………..t nh/thành ph ...................................................................................... - Tên s n ph m đăng ký ch ng nh n VietGAP .......................................................................... ..................................................................................................................................................... II. K t qu kh c ph c sai l i TT Sai l i theo k t lu n ki m tra Bi n pháp kh c ph c K t qu - Tài li u kèm theo (n u có): ...................................................................................................... ……, ngày….. tháng…..năm…… Đ i di n nhà s n xu t (ký tên và đóng d u n u có) 9
 10. PH L C 3 B NG CH TIÊU KI M TRA VÀ HƯ NG D N ĐÁNH GIÁ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I. B NG CH TIÊU KI M TRA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: TT Ch tiêu M cđ Yêu c u theo VietGAP Phương pháp đánh giá 1. Đánh giá và l a ch n vùng s n xu t 1 Vùng s n xu t có phù h p v i quy ho ch c a A Vùng s n xu t phù h p v i quy ho ch c a Nhà Ki m tra quy ho ch đư c c p có Nhà nư c và đ a phương đ i v i lo i cây tr ng nư c và đ a phương đ i v i lo i cây tr ng d th m quy n phê duy t d ki n s n xu t không? ki n s n xu t. 2 Đã đánh giá nguy cơ ô nhi m hoá h c, sinh v t, A Vùng s n xu t không có m i nguy v ô nhi m hoá Ki m tra s li u phân tích ô v t lý do vùng s n xu t có th gây nhi m b n h c, sinh v t, v t lý đ i v i s n ph m vư t quá nhi m ho c ki m tra th c đ a. s n ph m chưa? m c gi i h n cho phép theo quy đ nh. 3 Đã có đ cơ s khoa h c đ có th kh c ph c B Có đ cơ s khoa h c đ kh c ph c ho c gi m Ki m tra s li u phân tích ô ho c gi m nguy cơ ô nhi m hoá h c, sinh v t, nguy cơ ô nhi m hoá h c, sinh v t, v t lý. nhi m ho c ki m tra th c đ a. v t lý chưa? 2.Gi ng và g c ghép 4 Đã có h sơ ghi l i đ y đ các bi n pháp x lý B L p h sơ v gi ng và g c ghép theo bi u m u Ki m tra h sơ và ki m tra th c v gi ng và g c ghép t s n xu t chưa? quy đ nh trong VietGAP. đ a. 5 Trong trư ng h p ph i mua, đã có h sơ ghi l i B L p h sơ v gi ng và g c ghép theo bi u m u Ki m tra h sơ và ki m tra th c đ y đ ngu n g c v gi ng và g c ghép chưa? quy đ nh trong VietGAP. đ a. 3. Qu n lý đ t và giá th 6 Đã ti n hành hàng năm công tác phân tích, A K t qu phân tích m i nguy v hoá h c, sinh h c, Ki m tra s li u phân tích ho c đánh giá các nguy cơ ti m n v hoá h c, sinh v t lý trong đ t và giá th c a vùng s n xu t ki m tra th c đ a. v t, v t lý trong đ t và giá th c a vùng s n xu t không vư t quá m c t i đa cho phép theo quy có th gây nhi m b n s n ph m chưa? đ nh. 7 Đã có bi n pháp ch ng xói mòn và thoái hoá đ t B Có bi n pháp phù h p đ ch ng xói mòn và thoái Ki m tra h sơ và ki m tra th c không? hoá đ t tr ng đư c ghi chép và lưu trong h sơ. đ a. 8 Có chăn th v t nuôi gây ô nhi m đ t, ngu n B Không chăn th v t nuôi gây ô nhi m ngu n đ t, Ki m tra th c đ a. nư c trong vùng s n xu t không? nư c trong vùng s n xu t. 10
 11. TT Ch tiêu M cđ Yêu c u theo VietGAP Phương pháp đánh giá 9 N u có chăn th v t nuôi, đã có bi n pháp x lý A Có chu ng tr i và bi n pháp x lý ch t th i đ m Ki m tra th c đ a. đ b o đ m không làm ô nhi m môi trư ng và b o không gây ô nhi m môi trư ng và s n ph m s n ph m chưa? sau khi thu ho ch. 4. Phân bón và ch t ph gia 10 Đã đánh giá nguy cơ ô nhi m hoá h c, sinh v t, B Phương pháp, k t qu đánh giá nguy cơ ô nhi m Ki m tra h sơ ho c ph ng v n v t lý có th gây nhi m b n s n ph m t vi c hoá h c, sinh v t, v t lý có th gây nhi m b n s n t ch c, cá nhân. s d ng phân bón và ch t ph gia chưa? ph m t vi c s d ng phân bón và ch t ph gia đư c ghi chép và lưu gi trong h sơ. 11 Ch s d ng các lo i phân bón có trong danh A S d ng các lo i phân bón có trong danh m c Ki m tra h sơ và ki m tra th c m c đư c phép kinh doanh t i Vi t Nam ph i đư c phép kinh doanh t i Vi t Nam. đ a. không? 12 Ch s d ng các lo i phân h u cơ đã qua x lý A S d ng các lo i phân h u cơ đã qua x lý ( Ki m tra h sơ và ki m tra th c và có đ y đ h sơ v các lo i phân h u cơ này hoai m c). Trư ng h p phân h u cơ đư c x lý đ a. ph i không? t i ch , ph i ghi l i th i gian và phương pháp x lý. 13 D ng c , nơi tr n và lưu gi phân bón và ch t A D ng c sau khi bón phân ph i đư c v sinh và Ki m tra th c đ a. ph gia đã đư c b o dư ng, gi v sinh nh m b o dư ng thư ng xuyên gi m nguy cơ gây ô nhi m ph i không? Nơi tr n và lưu gi phân bón và ch t ph gia đư c xây d ng và b o dư ng đ đ m b o gi m nguy cơ gây ô nhi m vùng s n xu t và ngu n nư c. 14 Đã ghi chép và lưu vào h sơ khi mua và s A Ghi chép và lưu gi h sơ mua và s d ng phân Ki m tra h sơ. d ng phân bón và ch t ph gia chưa? bón và ch t ph gia. 5. Nư c tư i 15 Ch t lư ng nư c tư i và nư c s d ng sau thu A K t qu phân tích ch t lư ng nư c tư i và nư c Ki m tra k t qu phân tích m u ho ch cho s n xu t đã đ m b o theo tiêu chu n s d ng sau thu ho ch phù h p v i tiêu chu n nư c do phòng ki m nghi m hi n hành chưa? hi n hành. đư c công nh n ho c ch đ nh ti n hành. 16 Đã lưu vào h sơ các đánh giá nguy cơ ô nhi m A Phương pháp x lý, k t qu đánh giá nguy cơ ô Ki m tra h sơ . hoá ch t và sinh h c t ngu n nư c s d ng nhi m hoá ch t và sinh h c t ngu n nư c s chưa? d ng đư c ghi chép và lưu trong h sơ. 11
 12. TT Ch tiêu M cđ Yêu c u theo VietGAP Phương pháp đánh giá 6. S d ng hoá ch t, thu c b o v th c v t 17 T ch c, cá nhân s d ng lao đ ng đã đư c B T ch c, cá nhân đư c t p hu n v hoá ch t và Ki m tra h sơ ho c ph ng v n . t p hu n v hoá ch t, thu c b o v th c v t và cách s d ng hoá ch t. cách s d ng chưa? 18 Ngư i lao đ ng s d ng hay hư ng d n s A Ngư i lao đ ng đư c t p hu n v cách s d ng Ph ng v n và ki m tra th c đ a. d ng hoá ch t đã đư c hu n luy n chưa? hoá ch t 19 Có áp d ng bi n pháp qu n lý sâu b nh t ng C Nên áp d ng bi n pháp qu n lý sâu b nh t ng Ki m tra h sơ và ph ng v n. h p (IPM) và qu n lý cây tr ng t ng h p (ICM) h p (IPM) và qu n lý cây tr ng t ng h p (ICM). không? 20 Hoá ch t, thu c b o v th c v t, thu c sinh h c A Hoá ch t, thu c b o v th c v t, thu c sinh h c Ki m tra h sơ và ki m tra th c mua có trong danh m c đư c phép s d ng có trong Danh m c đư c phép s d ng. đ a. không? 21 Có mua các lo i hoá ch t, thu c b o v th c B Mua các lo i hoá ch t, thu c b o v th c v t, Ki m tra h sơ ho c ph ng v n. v t, thu c sinh h c t các c a hàng có gi y thu c sinh h c t c a hàng có gi y phép kinh phép kinh doanh không? doanh. 22 Có s d ng hoá ch t, thu c b o v th c v t A S d ng hoá ch t theo đúng hư ng d n ghi trên Ki m tra h sơ ho c ph ng v n.. đúng theo hư ng d n ghi trên nhãn không? nhãn ho c hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. 23 Đã l p nh t ký và h sơ theo dõi vi c s d ng A L p, ghi chép và lưu gi đ y đ h sơ s d ng và Ki m tra h sơ. và x lý hoá ch t, thu c b o v th c v t chưa? x lý hoá ch t. 24 Kho ch a, cách s p x p, b o qu n, s d ng và A Kho ch a hoá ch t, cách s p x p, b o qu n, s Ki m tra th c đ a. x lý các lo i hoá ch t đã đư c th c hi n đúng d ng và x lý các lo i hoá ch t đư c th c hi n như VietGAP đã hư ng d n chưa? theo hư ng d n c a VietGAP. 25 Các lo i nhiên li u xăng, d u, và hoá ch t khác B Các lo i nhiên li u xăng, d u và hoá ch t đư c Ki m tra th c đ a. có đư c b o qu n riêng nơi phù h p không? b o qu n riêng nơi phù h p. 26 Có ti n hành ki m tra thư ng xuyên kho hoá B Có quy đ nh ki m tra đ nh kỳ kho hoá ch t đ lo i Ki m tra h sơ và ki m tra th c ch t đ lo i b các hoá ch t đã h t h n s b hoá ch t h t h n s d ng ho c b c m s đ a. d ng, b c m s d ng không? d ng. 12
 13. TT Ch tiêu M cđ Yêu c u theo VietGAP Phương pháp đánh giá 27 Khi thay th bao bì, thùng ch a có ghi đ y đ A Khi thay th bao bì, thùng ch a hoá ch t ghi đ y Ki m tra h sơ và ki m tra th c tên hoá ch t, hư ng d n s d ng như bao bì, đ tên hoá ch t, hư ng d n s d ng như bao bì, đ a. thùng ch a g c không? thùng ch a g c. 28 Vi c tiêu hu hoá ch t và bao bì có đư c th c B Tiêu hu hoá ch t và bao bì theo quy đ nh c a Ki m tra h sơ và ph ng v n. hi n đúng theo quy đ nh c a nhà nư c không? nhà nư c. 29 Có thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n quy B Có k ho ch ki m tra thư ng xuyên vi c th c Ki m tra h sơ và ph ng v n. trình s n xu t và dư lư ng hoá ch t không? hi n quy trình s n xu t và l y m u ki m tra dư lư ng hoá ch t trong s n ph m t i phòng ki m nghi m đư c công nh n ho c ch đ nh. K t qu phân tích dư lư ng hoá ch t không vư t quá m c gi i h n t i đa theo quy đ nh. 7A. Thu ho ch và x lý sau thu ho ch (đ i v i rau, qu ) 30 Vi c thu ho ch s n ph m có đúng th i gian A Thu ho ch s n ph m đúng th i gian cách ly. Ki m tra h sơ và ki m tra th c cách ly không? đ a. 31 D ng c thu ho ch, sơ ch , b o qu n s n ph m A D ng c thu ho ch, sơ ch , b o qu n s n ph m Ki m tra th c đ a. có b o đ m s ch s , an toàn và phù h p đư c v sinh, b o dư ng thư ng xuyên. không? 32 Có tuân th vi c không đ s n ph m ti p xúc A Không đ s n ph m ti p xúc tr c ti p v i đ t. Ki m tra th c đ a. tr c ti p v i đ t không? 33 Khu v c sơ ch , đóng gói và b o qu n s n A Khu v c sơ ch , đóng gói và b o qu n s n ph m Ki m tra th c đ a. ph m có đư c cách ly v i các kho, bãi ch a đư c cách ly v i kho ch a hoá ch t và v t tư hoá ch t hay các v t tư khác không? khác. 34 Có s d ng ngu n nư c s ch đ r a s n ph m A K t qu phân tích ch t lư ng ngu n nư c đ r a Ki m tra th c đ a và k t qu sau thu ho ch không? s n ph m sau thu ho ch phù h p v i quy đ nh phân tích m u nư c. hi n hành. 35 S n ph m có đư c sơ ch , phân lo i và đóng A S n ph m đư c sơ ch , phân lo i và đóng gói Ki m tra h sơ ho c ki m tra gói đúng qui đ nh đ đ m b o không gây nhi m đ m b o không gây nhi m b n. th c đ a. b n hay không? 36 Vi c s d ng hoá ch t đ x lý s n ph m sau A Th c hi n đúng quy đ nh s d ng an toàn hoá Ki m tra h sơ ho c ph ng v n. thu ho ch đã th c hi n đúng quy đ nh s d ng ch t trong s d ng hoá ch t đ x lý s n ph m 13
 14. TT Ch tiêu M cđ Yêu c u theo VietGAP Phương pháp đánh giá an toàn hoá ch t không? sau thu ho ch. 37 Có nghiêm ch nh th c hi n đi u ki n an toàn v B Có bi n pháp b o v bóng đèn t i khu v c sơ Ki m tra th c đ a. sinh, b o v bóng đèn nơi khu v c sơ ch ch . chưa? 38 Nhà xư ng, thi t b , d ng c có đư c thư ng B Có quy đ nh v sinh thư ng xuyên nhà xư ng, Ki m tra th c đ a ho c ph ng xuyên v sinh không? thi t b , d ng c t i nơi sơ ch . v n. 39 Gia súc, gia c m có đư c cách ly kh i khu v c A Có bi n pháp cách ly gia súc, gia c m kh i khu Ki m tra th c đ a. sơ ch không? v c sơ ch . 40 Đã có bi n pháp ngăn ch n các loài sinh v t lây A Có bi n pháp ngăn ch n sinh v t lây nhi m trong Ki m tra th c đ a. nhi m trong và ngoài khu v c sơ ch , đóng gói và ngoài khu v c sơ ch , đóng gói. chưa? 41 Đã ghi chú b , b y đ phòng tr d ch h i và B Có ghi chú b , b y đ phòng tr d ch h i. Ki m tra th c đ a. đ m b o không làm ô nhi m s n ph m chưa? 42 Đã thi t k và xây d ng nhà v sinh nh ng v B Có nhà v sinh cá nhân và trang thi t b c n thi t Ki m tra th c đ a và ph ng v n. trí phù h p và ban hành n i quy v sinh cá nhân đ đ m b o v sinh cho ngư i lao đ ng. Có quy chưa? đ nh v sinh cá nhân. 43 Các lo i hoá ch t, ch ph m, màng sáp s A Ch s d ng hoá ch t, ch ph m, màng sáp đư c Ki m tra h sơ ho c ki m tra d ng sau thu ho ch có đư c Nhà nư c cho phép s d ng. th c đ a. phép s d ng không? 44 Ch t lư ng nư c s d ng sau thu ho ch có A K t qu phân tích nư c s d ng sau thu ho ch Ki m tra k t qu phân tích m u đúng v i qui đ nh không? phù h p v i quy đ nh hi n hành. nư c. 45 D ng c sau thu ho ch, sơ ch , b o qu n s n A D ng c sau thu ho ch, sơ ch , b o qu n s n Ki m tra th c đ a . ph m có b o đ m s ch s , an toàn và phù h p ph m đư c v sinh, b o dư ng thư ng xuyên. không? 7B. Thu ho ch, b o qu n và v n chuy n (đ i v i chè) 46 Vi c thu ho ch s n ph m có đúng th i gian A Thu ho ch s n ph m đúng th i gian cách ly. Ki m tra h sơ và ki m tra th c cách ly không? đ a. 47 D ng c thu ho ch, sơ ch , b o qu n s n ph m A D ng c thu ho ch, sơ ch , b o qu n s n ph m Ki m tra th c đ a. có b o đ m s ch s , an toàn và phù h p 14
 15. TT Ch tiêu M cđ Yêu c u theo VietGAP Phương pháp đánh giá không? đư c v sinh, b o dư ng thư ng xuyên. 48 Có tuân th vi c không đ s n ph m ti p xúc A Không đ s n ph m ti p xúc tr c ti p v i đ t. Ki m tra th c đ a. tr c ti p v i đ t không? 49 Khu v c b o qu n chè có đư c xây d ng cách A Nhà b o qu n s n ph m chè búp tươi ph i đư c Ki m tra th c đ a. xa kho ch a xăng d u, hóa ch t, thu c b o v xây d ng cách xa kho ch a xăng d u, hóa ch t, th c v t không? thu c b o v th c v t 50 Gia súc, gia c m có đư c cách ly kh i khu v c A Nhà b o qu n s n ph m chè búp tươi ph i cách Ki m tra th c đ a. b o qu n không? ly khu chăn th gia súc, gia c m 51 Đã có bi n pháp ngăn ch n các lo i sinh v t lây A Có bi n pháp ngăn ch n các lo i sinh v t lây Ki m tra th c đ a. nhi m trong và ngoài khu v c b o qu n chưa? nhi m trong và ngoài khu v c b o qu n. 8. Qu n lý và x lý ch t th i 52 Nư c th i, rác th i có đư c thu gom và x lý A Có bi n pháp thu gom và x lý nư c th i, rác th i Ki m tra th c đ a ho c ph ng theo đúng quy đ nh đ gi m đ gi m thi u nguy cơ gây nhi m b n theo quy v n. đ nh. thi u nguy cơ gây nhi m b n đ n ngư i lao đ ng và s n ph m không? 9. Ngư i lao đ ng 53 Ngư i lao đ ng làm vi c trong vùng s n xu t có C Có h sơ cá nhân c a ngư i lao đ ng Ki m tra h sơ. h sơ cá nhân không? 54 Ngư i lao đ ng có n m trong đ tu i lao đ ng B Đ tu i c a ngư i lao đ ng phù h p v i quy đ nh Ki m tra h sơ theo quy đ nh c a pháp lu t không? c a pháp lu t. 55 Ngư i lao đ ng đã đư c t p hu n v v n hành B Ngư i lao đ ng đư c t p hu n v v n hành máy Ki m tra h sơ ho c ph ng v n. máy móc, s d ng hoá ch t, an toàn lao đ ng móc, s d ng hoá ch t, an toàn lao đ ng và trang và trang b đ y đ b o h lao đ ng chưa? b b o h lao đ ng. 56 Ngư i lao đ ng có đư c cung c p đi u ki n làm B Đi u ki n làm vi c phù h p v i s c kho ngư i Ki m tra th c đ a và ph ng v n. vi c và sinh ho t theo VietGAP không? lao đ ng. 57 Ngư i lao đ ng tham gia v n chuy n, b c d có C Ngư i lao đ ng đư c t p hu n thao tác v n Ph ng v n ho c ki m tra h sơ. đư c t p hu n thao tác đ th c hi n nhi m v chuy n, b c d . không? 15
 16. TT Ch tiêu M cđ Yêu c u theo VietGAP Phương pháp đánh giá 58 Đã trang b đ y đ thu c, d ng c y t và b ng B Có trang b thu c, d ng c y t và tài li u hư ng Ki m tra th c đ a. hư ng d n sơ c u khi b ng đ c hoá ch t d n sơ c u ng đ c hoá ch t. chưa? 59 Đã có bi n c nh báo vùng s n xu t rau, qu A Có bi n c nh báo khu v c s n xu t m i đư c Ki m tra th c đ a v a m i đư c phun thu c chưa? phun thu c b o v th c v t. 10. Ghi chép, lưu tr h sơ, truy nguyên ngu n g c và thu h i s n ph m 60 Đã ghi chép đ y đ nh t ký thu ho ch, bán s n A Ghi chép đ y đ nh t ký thu ho ch, bán s n Ki m tra h sơ và ph ng v n. ph m v.v… chưa? ph m theo quy đ nh c a VietGAP. 61 Có ki m tra n i b , ghi chép và lưu tr h sơ A Có quy đ nh ghi chép, lưu gi h sơ và ki m tra Ki m tra h sơ và ph ng v n. chưa? n ib . 62 Đã ghi rõ v trí c a t ng lô s n xu t chưa? A Ghi rõ v trí c a t ng lô s n xu t. Ki m tra h sơ và ph ng v n. 63 Bao bì, thùng ch a s n ph m đã dán nhãn hàng A Bao bì, thùng ch a s n ph m đư c dán nhãn Ki m tra th c đ a. hoá đ vi c truy nguyên ngu n g c đư c d hàng hoá thu n l i cho vi c truy nguyên ngu n dàng không? g c. 64 Có ghi chép th i gian bán s n ph m, tên và đ a A L p và ghi chép h sơ tiêu th s n ph m theo Ki m tra h sơ. ch bên mua và lưu gi h sơ cho m i lô s n quy đ nh c a VietGAP. ph m m i khi xu t hàng không? 65 Khi phát hi n s n ph m b ô nhi m ho c có A Có bi n pháp cách ly s n ph m b ô nhi m ho c Ki m tra h sơ . nguy cơ ô nhi m, đã cách ly và ng ng phân có nguy cơ ô nhi m. Có bi n pháp đi u tra và ghi ph i; đ ng th i thông báo cho ngư i tiêu dùng chép l i nguy cơ gây ô nhi m và gi i pháp x lý. chưa? 11. Ki m tra n i b 66 Đã ti n hành ki m tra n i b ít nh t m i năm A Ti n hành ki m tra n i b ít nh t m i năm m t l n Ki m tra h sơ. m t l n chưa? và có k t qu ki m tra đáp ng yêu c u c aVietGAP. 67 Có ph i thuê ki m tra viên ki m tra n i b C T ki m tra ho c thuê ki m tra viên n i b . Ki m tra h sơ. không? 68 Đã ký vào b ng ki m tra đánh giá/ki m tra n i B B ng ki m tra đánh giá/ki m tra n i b đư c ký Ki m tra h sơ. b chưa? b i ngư i có th m quy n. 16
 17. TT Ch tiêu M cđ Yêu c u theo VietGAP Phương pháp đánh giá 69 Đã t ng k t và báo cáo k t qu ki m tra cho cơ B T ng k t và báo cáo k t qu ki m tra cho cơ Ki m tra h sơ. quan qu n lý ch t lư ng khi có yêu c u chưa? quan qu n lý ch t lư ng khi có yêu c u. 12. Khi u n i và gi i quy t khi u n i 70 T ch c và cá nhân s n xu t đã có s n m u B Có m u đơn khi u n i khi khách hàng có yêu Ki m tra h sơ. đơn khi u n i khi khách hàng có yêu c u chưa? c u. 71 T ch c và cá nhân s n xu t đã gi i quy t đơn B Có quy đ nh v gi i quy t đơn khi u n i c a Ki m tra h sơ. khi u n i đúng quy đ nh c a pháp lu t chưa? Có khách hàng theo quy đ nh c a pháp lu t. lưu trong h sơ không? Ghi chú: A: Ch tiêu b t bu c th c hi n; B: Ch tiêu c n th c hi n; C: Ch tiêu khuy n khích th c hi n II. HƯ NG D N ĐÁNH GIÁ VÀ X LÝ K T QU : 1. Nhà s n xu t đư c c p Gi y ch ng nh n VietGAP khi đ t 100% ch tiêu m c đ A và t i thi u 90% ch tiêu m c đ B. 2. Đ i v i nhà s n xu t g m nhi u thành viên, vi c x lý k t qu ki m tra đư c quy đ nh như sau: a. Nhà s n xu t đư c đánh giá đ t m t ch tiêu m c đ A khi 100% thành viên đư c ki m tra tuân th đúng ch tiêu đó. b. Nhà s n xu t đư c đánh giá đ t m t ch tiêu m c đ B khi có t i thi u 90% thành viên đư c ki m tra tuân th đúng ch tiêu đó. 17
 18. PH L C 4 M U BIÊN B N KI M TRA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN CƠ QUAN CH QU N (n u có) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T CH C CH NG NH N Đ c l p-T do-H nh phúc ----- ------- S : BIÊN B N KI M TRA QUY TRÌNH TH C HÀNH S N XU T NÔNG NGHI P T T theo Quy t đ nh s ... ngày ... tháng ... năm ... c a T ch c Ch ng nh n 1. Th i đi m ki m tra: b t đ u lúc … … gi … …, ngày … … tháng … … năm ........ 2. Tên t ch c, cá nhân : ........................................................................................................... Đ a ch : ......................................................................................................................................... Đi n tho i: ……………………………………….. Fax:................................................................... 3. Ph m vi đăng ký ch ng nh n VietGAP: Đ a đi m s n xu t: ....................................................................................................................... Di n tích: ..................................................................................................................................... S n ph m: .................................................................................................................................... S n lư ng d ki n: ...................................................................................................................... 4. Hình th c ki m tra: ............................................................................................................... 5. Thành ph n Đoàn ki m tra: Trư ng đoàn: .............................................................................................................................. Thành viên: ................................................................................................................................. 6. Đ i di n t ch c, cá nhân: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 7. N i dung ki m tra: ki m tra vi c th c hi n Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho ... theo Quy t đ nh s ... ngày ... tháng ... năm ... c a T ch c Ch ng nh n .... 8. K t qu ki m tra: (chi ti t t i B ng ki m tra đánh giá theo m u t i Ph l c 3) ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 9. K t lu n c a Đoàn ki m tra: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 18
 19. ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 10. Ý ki n c a t ch c, cá nhân: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 11. V n đ khác: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Biên b n đã đư c đ c l i cho Đoàn ki m tra, đ i di n t ch c, cá nhân cùng nghe và th ng nh t ký tên vào biên b n. Biên b n đư c l p thành 02 b n, có n i dung như nhau, 01 b n Đoàn ki m tra gi , 01 b n lưu t i cơ s đư c ki m tra. Biên b n ki m tra k t thúc vào lúc …… ngày …… tháng …… năm ……….. Đ i di n t ch c, cá nhân Đ i di n Đoàn ki m tra FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 5 19
 20. PH L C 6 MÃ S CH NG NH N VIETGAP (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I. K T C U MÃ S CH NG NH N VIETGAP: Mã s ch ng nh n VietGAP là m t chu i g m các c m ký t và s “xxx-aa-dddd” (cách nhau b i d u g ch ngang), trong đó: Ba ch xxx là mã s c a T ch c Ch ng nh n do Cơ quan ch đ nh T ch c Ch ng nh n c p; Hai ch s “aa” là mã s ch đ a phương (t nh, thành ph ) nơi nhà s n xu t đăng ký ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, đư c xác đ nh theo mã t nh trong b ng mã vùng c a t nh, thành ph thu c Trung ương; Các ch s “dddd” là mã s c a nhà s n xu t do T ch c Ch ng nh n c p cho nhà s n xu t theo th t đư c ch ng nh n trong t ng t nh, thành ph thu c Trung ương. II. B NG MÃ VÙNG C A T NH, THÀNH PH THU C TRUNG ƯƠNG (Theo Quy t đ nh s 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành B ng danh m c và mã s các đơn v hành chính Vi t Nam): TT Tên t nh Mã vùng TT Tên t nh Mã vùng 1 An Giang 89 33 Kiên Giang 91 2 B c Liêu 95 34 Kon Tum 62 3 Bà R a - Vũng Tàu 77 35 Lai Châu 12 4 B cC n 06 36 L ng Sơn 20 5 B c Giang 24 37 Lào Cai 10 6 B c Ninh 27 38 Lâm Đ ng 68 7 B n Tre 83 39 Long An 80 8 Bình Dương 74 40 Nam Đ nh 36 9 Bình Đ nh 52 41 Ngh An 40 10 Bình Phư c 70 42 Ninh Bình 37 11 Bình Thu n 60 43 Ninh Thu n 58 12 Cao B ng 04 44 Phú Th 25 13 Cà Mau 96 45 Phú Yên 54 14 C n Thơ 92 46 Qu ng Bình 44 15 Đà N ng 48 47 Qu ng Nam 49 16 Đ cL c 66 48 Qu ng Ngãi 51 17 Đ c Nông 67 49 Qu ng Ninh 22 18 Đ ng Nai 75 50 Qu ng Tr 45 19 Đ ng Tháp 87 51 Sóc Trăng 94 20 Đi n Biên 11 52 Sơn La 14 21 Gia Lai 64 53 Tây Ninh 72 22 Hà Giang 02 54 Thái Bình 34 23 Hà Nam 35 55 Thái Nguyên 19 24 Hà N i 01 56 Thanh Hóa 38 20
Đồng bộ tài khoản