Quyết định số 84-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 84-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84-CT về việc ban hành Quy chế hợp tác chuyên gia với nước ngoài do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 84-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 84-CT Hà N i, ngày 28 tháng 2 năm 1985 QUY T NNH C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG S 84-CT NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 1985 V VI C BAN HÀNH QUY CH H P TÁC CHUYÊN GIA V I NƯ C NGOÀI CH TNCH H I NG B TRƯ NG th c hi n th ng nh t vi c tuy n ch n, s d ng, ãi ng và qu n lý i v i chuyên gia i h p tác v i nư c ngoài; Theo ngh c a Trư ng ban Ban chuyên gia c a H i ng B trư ng, QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch v tuy n ch n, s d ng, ãi ng và qu n lý i v i chuyên gia i h p tác v i nư c ngoài, g i t t là quy ch v h p tác chuyên gia v i nư c ngoài. i u 2.- Trư ng ban Ban Chuyên gia c a H i ng B trư ng, th trư ng các B , ngành Trung ương có liên quan n công tác chuyên gia ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký) QUY CH V H P TÁC CHUYÊN GIA V I NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 84-CT ngày 28-2-1985 c a Ch t ch H i ng B trư ng) I. M C ÍCH YÊU C U i u1 Vi c c chuyên gia i công tác nư c ngoài nh m m c ích:
  2. 1. Th c hi n cam k t gi a nư c ta và các nư c trong lĩnh v c h p tác chuyên gia làm cơ s Ny m nh s h p tác v kinh t và khoa h c k thu t gi a nư c ta và các nư c. 2. Thông qua vi c h p tác chuyên gia, tăng cư ng và m r ng quan h h p tác h u ngh v i các nư c b n trên th gi i, tranh th s ng tình ng h c a b n i v i s nghi p xây d ng và b o v t nư c ta. 3. Nâng cao trình , ki n th c khoa h c k thu t c a chuyên gia, h c t p và ti p th nh ng kinh nghi m c a các nư c b n có th áp d ng vào s nghi p phát tri n kinh t - xã h i nư c ta. 4. Góp ph n c i thi n i s ng cho chuyên gia và thu ngo i t cho Nhà nư c. II. TIÊU CHU N TUY N CH N CHUYÊN GIA i u2 Chuyên gia ư c c i công tác t i nư c ngoài ph i có phNm ch t chính tr , o c tư cách t t, có năng l c chuyên môn và trình ngo i ng , có s c kho , kh năng m nhi m và hoàn thành t t nhi m v , c th là: V phNm ch t chính tr , các chuyên gia ph i: a) Có lý l ch gia ình và b n thân ư c cơ quan qu n lý cán b xác nh n là rõ ràng và không có v n ph c t p. b) Có ý th c giác ng xã h i ch nghĩa, nh t trí v i ư ng l i c a ng, ch p hành nghiêm ch nh các chính sách c a Nhà nư c, nhi t tình trong công tác, gương m u trong sinh ho t, có n p s ng lành m nh và trong sáng, có ý th c t ch c và k lu t. c) Không vi ph m lu t pháp c a Nhà nư c, không ang trong th i kỳ b thi hành k lu t, không có quan h b t minh v i nh ng ph n t ph n ng, gian thương và thoái hoá trong nư c cũng như nư c ngoài. V chuyên môn, chuyên gia ph i có trình chuyên môn, có b ng c p úng v i ngành ngh do b n yêu c u: a) i v i chuyên gia i d y i h c ph i có thâm niên ngh d y h c 7 năm tr lên. b) i v i chuyên gia i d y trung h c ph i có thâm niên ngh d y h c 5 năm tr lên. c) i v i chuyên gia d y ngh ph i có kh năng gi ng d y v lý thuy t và th c hành; ph i có thâm niên ngh 5 năm. i v i chuyên gia chưa làm giáo viên d y ngh , ph i th c t p d y ngh t i các trư ng d y ngh trong nư c ít nh t là 6 tháng trư c khi làm chuyên gia. d) i v i chuyên gia s ph trách m t công trình cho b n thì khi trong nư c, ít nh t ã tham gia trong ban ph trách c a m t công trình c tương ương. ) i v i công nhân k thu t ph i có trình tay ngh phù h p v i yêu c u c a ban.
  3. e) i v i bác sĩ, dư c sĩ cao c p và k thu t viên các lo i u ph i có thâm niên ngh là 5 năm tr lên. M i lo i chuyên gia nói trên u ph i ki m tra trình chuyên môn b ng ti ng mà s ph i dùng t i nư c b n, v i các m c khác nhau, theo quy nh riêng. V ngo i ng , chuyên gia ph i có gi y ch ng nh n trình , thông qua kỳ ki m tra ngo i ng . Yêu c u v m c s d ng ngo i ng ph thu c vào ch c v , tính ch t công tác c a t ng lo i chuyên gia, các m c s do các B c chuyên gia ph i h p v iB i h c và trung h c chuyên nghi p quy nh c th cho t ng lo i. V s c kho chuyên gia ph i có s c kho t t, gi y ch ng nh n s c kho do B Y t c p. i u3 N u B c chuyên gia có yêu c u l y chuyên gia thu c các B khác, thì các B này l p danh sách, gi i thi u cho B c chuyên gia. B c chuyên gia s làm các th t c tuy n ch n, ki m tra ngo i ng , chuyên môn, s c kho và các th t c c n thi t khác. i u4 Chuyên gia ph i có gi y xác nh n c a các cơ quan ch c năng c p có thNm quy n v các tiêu chuNn ghi trong i u 2. Các danh sách tuy n ch n ph i g i n Ban H p tác chuyên gia c a H i ng B trư ng trư c khi trình H i ng B trư ng quy t nh. Sau khi có quy t nh c a H i ng B trư ng, các B c chuyên gia ti n hành các th t c v i B N i v , Ban T ch c Trung ương, B Ngo i giao và B Tài chính. i u5 Sau khi ư c tuy n ch n, chuyên gia ph i n m ư c quy ch , các ch i v i các chuyên gia, ký k t các b n h p ng v i B c chuyên gia xác nh n s t nguy n và trách nhi m c a mình trong vi c th c hi n nhi m v h p tác v i b n và v i Nhà nư c ta. i u6 Th trư ng các B , ngành ư c thành l p H i ng tuy n ch n chuyên gia ph trách tuy n ch n chuyên gia. Thành ph n H i ng g m có: - M t th trư ng ho c Phó Th trư ng ngành làm Ch t ch. - M t s v trư ng các v có liên quan n công tác chuyên gia làm u viên. - Th trư ng cơ quan ph trách công tác chuyên gia c a B , ngành làm u viên thư ng tr c. III. NGHĨA V C A CHUYÊN GIA i u7
  4. Chuyên gia ph i: a) Quán tri t m c ích và ch trương c a Nhà nư c trong vi c h p tác v i nư c ngoài, th c hi n nghiêm ch nh ư ng l i i ngo i c a ng và Nhà nư c ta, hoàn thành v i k t qu t t nh ng nhi m v ã quy nh trong hi p ngh ký k t gi a hai nư c, trên tinh th n t giác cao, úng th i h n và k ho ch h p tác ã tho thu n v i b n. b) Không ng ng rèn luy n l p trư ng tư tư ng, luôn ph n u nâng cao trình chính tr , chuyên môn và ngo i ng . Gương m u gi gìn tư cách o c, n p s ng lành m nh, tư th c a ngư i chuyên gia; quan h t t và úng n v i b n, gi gìn oàn k t t t trong n i b . i u8 Chuyên gia ph i th c hi n nghĩa v óng góp xây d ng T qu c, trích t các kho n thu nh p hàng tháng do b n tr s lư ng và úng h n theo quy nh c a B Tài chính. i u9 Chuyên gia ph i có ý th c c nh giác cách m ng, gi bí m t qu c gia, gi úng nguyên t c v vi c quan h v i ngư i nư c ngoài, ngư i a phương, Vi t ki u. Tôn tr ng lu t pháp, phong t c t p quán c a nư c s t i, n i quy, quy ch c a cơ quan b n mà chuyên gia làm vi c. Không b d công vi c, t ý thay i nhi m v và nơi công tác; không tham gia nh ng công vi c thu c n i b c a b n. i u 10 Chuyên gia không ư c tham gia các ho t ng buôn bán, k c buôn ngo i t , và các vi c nh m m c ích ki m lãi. Ngoài nhi m v công tác chuyên môn ã quy nh k c công tác nghiên c u khoa h c, chuyên gia không làm m t ngh gì khác tăng thêm thu nh p cá nhân. Chuyên gia ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy ch c a h i quan, c a hàng không qu c t , không mang các th qu c c m và các th hàng có tính ch t buôn bán trái phép. i u 11 Trong th i gian nư c ngoài, n u ư c m i i tham quan, i d h i ngh ho c i ngh phép m t nư c khác, thì ph i báo cáo v i oàn và cán b qu n lý chuyên gia, và ph i ư c phép c a i s nư c ta nư c chuyên gia ang công tác. Trong nh ng trư ng h p c bi t ph i có ý ki n c a B ch qu n và B Ngo i giao, i u 12 Các tài li u, s li u, hi n v t c n cho công tác ph i ư c phép c a cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c m i ư c mang sang nư c b n.
  5. IV. QUY N L I C A CHUYÊN GIA i u 13 Cán b có tên trong danh sách d tuy n ư c d các l p b i dư ng t i ch c ho c t p trung v ngo i ng và chuyên môn trong m t th i gian tuỳ yêu c u c th và v n ư c hư ng m i ch ãi ng như cơ quan cũ. ư c phép d ki m tra trình hai l n. i u 14 Trư c khi ra nư c ngoài, chuyên gia ư c c p phát trang ph c theo ch chung. Chuyên gia ư c vay m t s ti n mua thêm trang ph c (n u có nhu c u) chi tiêu trên ư ng i, s ti n này chuyên gia s tr l i b ng ngo i t vào tài kho n c a Ban Chuyên gia, có tính lãi theo quy nh c a Ngân hàng Ngo i thương. i u 15 Th i gian công tác nư c ngoài c a chuyên gia ư c coi như bi t phái. Biên ch , h khNu, lương, h sơ nhân s , u lưu t i cơ s nơi và làm vi c cũ. Chuyên gia ph i hoàn thành th t c c t tiêu chuNn lương th c, th c phNm trư c khi lên ư ng. T i cơ s cũ chuyên gia v n ư c xét khen thư ng, nâng b c lương, phong ch c v khoa h c và các quy n l i khác n u úng kỳ h n và tiêu chuNn. Th i gian chuyên gia công tác t i nư c ngoài ư c tính vào thâm niên công tác. i u 16 Gia ình chuyên gia ư c hư ng 60% lương và ph c p hàng tháng c a chuyên gia như khi trong nư c. Kho n này v n do qu lương c a cơ quan có chuyên gia tr . i u 17 Khi nư c ngoài, chuyên gia ư c hư ng m t ph n lương b ng ti n a phương chi tiêu trong ăn, , sinh ho t, và m t ph n b ng ngoài t , g i v nư c giúp gia ình. nh ng nư c mà b n có khó khăn và yêu c u ta c chuyên gia theo hình th c vi n tr k thu t, b n ch tr ph c p sinh ho t t i ch , thì Nhà nư c s ph c p thêm cho chuyên gia m t kho n ngo i t tương ương, v i kho n ngo i t ư c hư ng c a chuyên gia m t nư c có m c lương t i thi u. B Tài chính quy nh c th v ch ãi ng nói i u này i v i chuyên gia t ng nư c. i u 18 Sau khi làm y nghĩa v xây d ng t nư c, chuyên gia có quy n s d ng ph n còn l i trong s thu nh p h p pháp, vào các nhu c u sinh ho t, mua s m hàng tiêu dùng cho gia ình và b n thân. Chuyên gia có quy n mang ngo i t v nư c theo úng th t c c a ngân hàng và h i quan Vi t Nam. Chuyên gia ho c gia ình chuyên gia (n u có u quy n h p l ) có th
  6. dùng s ti n ó mua hàng, theo ch ưu tiên, dành cho cán b i công tác nư c ngoài, t i các c a hàng bán b ng ngoài t trong nư c. S ngo i t h p pháp c a m i chuyên gia ph i ư c B c chuyên gia xác nh n. i u 19 Trong th i gian ngh phép hàng năm, chuyên gia ư c v nư c ho c không v nư c tuỳ theo hi p nh ký k t v i b n. Chuyên gia có th i thăm m t nư c xã h i ch nghĩa, sau khi ư c phép c a i s nư c chuyên gia công tác. Chi phí c a chuy n i (k c ph c p n u có) ư c thanh toán theo nh ng i u kho n ký k t v ch ngh phép hàng năm và theo quy nh v tài chính i v i chuyên gia mà Nhà nư c ã ban hành. i u 20 Chuyên gia b m au ho c tai n n thì ư c i u dư ng t i các cơ s y t c a nư c b n, chi phí do b n tr theo hi p nh ký k t. N u vì s c kho không b o m ư c công vi c, ph i v nư c trư c th i h n thì chuyên gia ư c ti p t c ch a b nh, i u dư ng t i các cơ s y t trong nư c, ư c hư ng các quy n l i và làm nghĩa v xây d ng t nư c, tính n tháng lương cu i cùng c a chuyên gia do b n tr . i u 21 N u chuyên gia b ch t vì m au ho c tai n n thì ư c ưa thi hài v nư c và gia ình ư c lĩnh ph c p theo ch quy nh trong hi p nh ã ký v i b n. V. T CH C QU N LÝ CHUYÊN GIA TRONG NƯ C VÀ NGOÀI NƯ C i u 22 T ch c qu n lý công tác h p tác chuyên gia g m: a) Ban h p tác chuyên gia c a H i ng B trư ng. b) T i các B , tuỳ theo kh i lư ng công vi c mà t ch c b ph n công tác chuyên gia tr c thu c B trư ng hay n m trong V h p tác qu c t c a B . c) T i các nư c có chuyên gia công tác, n u có 50 chuyên gia tr lên thì có m t cán b qu n lý chuyên gia. Tuỳ nhu c u qu n lý chuyên gia t i các nư c, Ban Chuyên gia c a H i ng B trư ng bàn v i các B , ngành có chuyên gia quy t nh s cán b qu n lý chuyên gia t i t ng nư c. các nư c có 3 cán b qu n lý tr lên thì thành l p t ch c qu n lý chuyên gia. Cán b qu n lý chuyên gia ch u s ch o tr c ti p c a i s . i v i trong nư c ch u trách nhi m trư c B ch qu n và Ban h p tác chuyên gia c a H i ng B trư ng.
  7. d) Cán b qu n lý chuyên gia ph i có kh năng s d ng ngo i ng thông d ng nư c s t i, có trình chuyên môn, có hi u bi t chung v tính ch t các ngành ngh c a các lo i chuyên gia. Cán b qu n lý chuyên gia ph i: - N m tình hình ho t ng c a chuyên gia báo cáo v i i s , báo cáo và nh n ch th c a B ch qu n và Ban h p tác chuyên gia c a H i ng B trư ng, xu t nh ng bi n pháp gi i quy t trong nh ng hoàn c nh c th . - Làm vi c v i các cơ quan ch c năng c a b n v các v n có liên quan n công tác chuyên gia, báo cáo và ngh v nư c nh ng n i dung h p tác v i b n v công tác chuyên gia. - Giúp chuyên gia gi i quy t khó khăn trong quá trình công tác và sinh ho t; qu n lý vi c ch p hành n i quy và quy ch v h p tác chuyên gia, ôn c và ki m tra vi c thi hành ch ãi ng i v i chuyên gia và qu n lý ph n óng góp ngo i t vào ngân sách Nhà nư c. i u 23 a) Các chuyên gia cùng làm vi c trong m t nư c chia thành t ng oàn, do Trư ng oàn và Phó trư ng oàn ph trách. Trư ng oàn và Phó trư ng oàn chuyên gia t ng ngành, do B trư ng ch nh, có nhi m v : - T ch c và qu n lý chuyên gia trong oàn th c hi n nhi m v chuyên môn ư c quy nh trong k ho ch ã tho thu n v i b n. - Liên h v i các cơ quan ch c năng c a b n v các v n chuyên môn, trong khuôn kh nh ng i u kho n ã ký v i b n. N u có i m m i, ngoài văn b n, ph i báo cáo v i ng chí cán b qu n lý chuyên gia, xin ý ki n i s ho c B ch qu n trong nư c, trư c khi làm vi c v i b n. - T ch c vi c sơ k t, t ng k t và rút kinh nghi m c a oàn, báo cáo tình hình và t ý ki n c a oàn lên i s , B trư ng và Ban h p tác chuyên gia c a H i ng B trư ng, sau khi bàn v i cán b qu n lý chuyên gia. - Qu n lý vi c th c hi n n i dung và quy ch tài chính. - ngh khen thư ng và k lu t (có văn b n g i v nư c cho B ch qu n và Ban h p tác chuyên gia). i u 24 V tài chính. Theo Quy t nh s 263-CT c a Ch t ch H i ng B trư ng ngày 24- 7-1984, công tác h p tác chuyên gia ho t ng theo ch h ch toán kinh t . M i thành viên trong h th ng t ch c i u hành công tác h p tác chuyên gia trong nư c và ngoài nư c, và t t c chuyên gia u ph i nghiêm kh c th c hi n ch qu n lý tài chính, nh t là ch qu n lý ngo i t c a Nhà nư c, quy nh c th trong các quy ch c a Nhà nư c ã ban hành và trong các i u k lu t v tài chính. VI. KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 25
  8. Cán b qu n lý chuyên gia nư c ngoài, các chuyên gia t thành tích xu t s c trong th i gian công tác nư c ngoài, u ư c xét khen thư ng như khi làm vi c trong nư c. oàn chuyên gia nh n xét và ngh hình th c khen thư ng; ng chí qu n lý chuyên gia báo cáo và xin ý ki n c a i s , báo cáo v các B và Ban h p tác chuyên gia trong nư c. Chuyên gia vi ph m nghiêm tr ng nh ng i u kho n c a hi p ngh , vi ph m pháp lu t nư c b n và n i quy, quy ch thì tuỳ theo l i nh hay n ng s b x lý k lu t b ng hình th c khi n trách, c nh cáo, ình ch công tác ưa v nư c ho c truy t trư c pháp lu t trong nư c. N u vi ph m pháp lu t c a Nhà nư c thì còn b x lý theo pháp lu t c a b n. Trong trư ng h p b k lu t ưa v nư c trư c th i h n, chuyên gia ph i b i hoàn phí t n như tr ti n vé máy bay, và các kho n chi phí khác n u có. VII. I U KHO N THI HÀNH i u 26 Các B , các ngành ch c năng có liên quan, tr c ti p ho c gián ti p n công tác chuyên gia và các chuyên gia có trách nhi m th c hi n nh ng i u trong b n quy ch này.
Đồng bộ tài khoản