Quyết định số 841/2006/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 841/2006/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 841/2006/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 841/2006/QĐ-CTN

  1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 841/2006/QĐ-CTN Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C CHO NH P QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 84/TTr-CP ngày 30/5/2006, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam đ i v i 15 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Đi u 2. Quy t đ nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong Danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t
  2. DANH SÁCH CÔNG DÂN NƯ C NGOÀI VÀ KHÔNG QU C T CH ĐƯ C NH P QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 841/2006/QĐ-CTN ngày 20 tháng 7 năm 2006 c a Ch t ch nư c) I. CÔNG DÂN NĐ 1. Beevi Fathima, sinh ngày 14/5/1972 t i Đà L t; gi i tính n . Có tên g i Vi t Nam: L c Tư ng Vy. Hi n trú t i: 406/3 Nguy n Sơn, phư ng Phú Th Hòa, qu n Tân Phú, thành ph H Chí Minh. 2. Hasan Mohamed, sinh ngày 09/02/1974 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: nam. Có tên g i Vi t Nam là: L c Vĩ Tâm. Hi n trú t i: 92/1005H Lê Đ c Th , phư ng 17, qu n Gò V p, thành ph H Chí Minh. 3. S.Lyla Th Thu Hà, sinh ngày 15/02/1976 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: n . Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Th Thu Hà. Hi n trú t i: 157/31 đư ng 3/2, phư ng 11, qu n 10, thành ph H Chí Minh. II. CÔNG DÂN YEMEN 4. Jahra, sinh ngày 22/11/1948 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: n . Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Kim H ng. Hi n trú t i: TK 25/7 Tr n Hưng Đ o, phư ng C u Kho, qu n 1, thành ph H Chí Minh. III. CÔNG DÂN CAMPUCHIA 5. Dang Vaing Choeun, sinh ngày 05/12/1980 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: nam. Có tên g i Vi t Nam là: Đ ng Vĩnh Xương. Hi n trú t i: 26A/7 L c Long Quân, phư ng 3, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 6. Đ ng Kim Linh, sinh ngày 18/12/1975 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: n . Có tên g i Vi t Nam là: Đ ng Kim Linh. Hi n trú t i: 26A/7 L c Long Quân, phư ng 3, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 7. Pech Ravy, sinh ngày 24/4/1966 t i Campuchia; gi i tính: n . Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Y n Vy. Hi n trú t i: 146/5 p Tân L p, xã Tân Thông H i, huy n C chi, thành ph H Chí Minh.
  3. 8. Chea Kry, sinh ngày 12/8/1959 t i Campuchia; gi i tính: nam. Có tên g i Vi t Nam là: T Ký. Hi n trú t i: 261 Bis Cách m ng tháng 8, phư ng 7, qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh. 9. Ly Sok Heang, sing ngày 05/5/1963 t i Campuchia; gi i tính: n . Có tên g i Vi t Nam là: Lý M Hương. Hi n trú t i: 261 Bis Cách m ng tháng 8, phư ng 7, qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh. 10. Chea Sok Chou, sinh ngày 06/9/1990 t i Campuchia; gi i tính: n . Có tên g i Vi t Nam là: T M Châu. Hi n trú t i: 261 Bis Cách m ng tháng 8, phư ng 7, qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh. 11. Pech Virakpheap, sinh ngày 13/01/1969 t i Campuchia; gi i tính: nam. Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Chí Cư ng. Hi n trú t i: 146/5 p Tân L p, xã Tân Thông H i, huy n C chi, thành ph H Chí Minh. 12. Du Kăm Yoc, sinh ngày 01/4/1968 t i Campuchia; gi i tính: n . Có tên g i Vi t Nam là: Du Kim Ng c. Hi n trú t i: 130, lô E chung cư Hùng vương, phư ng 11, qu n 5, thành ph H Chí Minh. 13. Lâm Bích Hu , sinh ngày 10/5/1985 t i Campuchia; gi i tính: n . Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Bích Hu . Hi n trú t i: 506 l u 5 lô D, chung cư Nguy n Trãi, phư ng 8, qu n 5 thành ph H Chí Minh. 14. Lâm Bích Châu, sinh ngày 07/02/1991 t i Campuchia; gi i tính: n . Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Bích Châu. Hi n trú t i: 506 l u 5 lô D, chung cư Nguy n Trãi, phư ng 8, qu n 5 thành ph H Chí Minh. IV. NGƯ I KHÔNG QU C T CH 15. Thái Hu Long, sinh ngày 10/10/1946 t i Vi t Nam; gi i tính: nam. Có tên g i Vi t Nam là: Thái Hu Long. Hi n trú t i: 401/47A, phư ng An L c, qu n Bình Tân, thành ph H Chí Minh./.
Đồng bộ tài khoản