Quyết định số 842/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 842/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 842/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng đường Hùng Vương và cơ sở hạ tầng khu dân cư mới dọc tuyến đường Hùng Vương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 842/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 842/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ MỚI DỌC TUYẾN ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG TẠI TỈNH PHÚ YÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (công văn số 550/TTr-UB và số 551/TTr- UB ngày 30 tháng 7 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1223/TT-TCĐC ngày 13 tháng 8 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 743.200 m2 đất thuộc địa bàn xã An Phú, huyện Tuy An và các phường 4, 5, 6, 7 và xã Bình Kiến, thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Ban Quản lý Dự án đường Hùng Vương để tổ chức xây dựng đường Hùng Vương và cơ sở hạ tầng khu dân cư mới dọc tuyến đường Hùng Vương, trong đó: - Diện tích đất xây dựng đường Hùng Vương : 315.600 m2. - Diện tích đất xây dựng khu dân cư : 427.600 m2. Đối với diện tích đất xây dựng khu dân cư, sau khi xây dựng xong cơ sở hạ tầng, Ban Quản lý Dự án đường Hùng Vương phải bàn giao lại cho ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên để ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ bản đồ địa chính, tỷ lệ 1/500 (gồm 2 mảnh) do Sở Địa chính tỉnh Phú Yên xác lập tháng 5 năm 1995. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên có trách nhiệm : 1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;
  2. 2. Xét duyệt giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng theo đúng quy định của pháp luật đất đai; 3. Hướng dẫn việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi, tổ chức giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công công trình; 4. Chỉ đạo việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường Hùng Vương, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, - Tổng cục Địa chính, - ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, - Sở Địa chính tỉnh Phú Yên, - Ban Quản lý Dự án đường Hùng Vương, Nguyễn Công Tạn - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN, - Lưu : NN (2), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản