Quyết định số 842/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 842/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 842/QĐ-TTg về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 842/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 842/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG C THI UA C A CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u v Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Cà Mau (T trình s 13/TTr-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 866/TTr-BT KT ngày 23 tháng 6 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng C Thi ua c a Chính ph cho 03 t p th (có danh sách kèm theo), ã hoàn thành xu t s c toàn di n nhi m v , d n u phong trào thi ua lao ng s n xu t và công tác năm 2007 c a t nh Cà Mau. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Cà Mau, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương và các t p th có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - UBND t nh Cà Mau; - Ban Thi ua - Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN; TT T; - Lưu: VT, TCCV (3), H 10 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. T P TH Ư C T NG C THI UA C A CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 842/Q -TTg, ngày 04/7/2008 c a Th tư ng Chính ph ) 1. S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh Cà Mau; 2. y ban M t tr n T qu c Vi t Nam t nh Cà Mau; 3. Công ty X s Ki n thi t t nh Cà Mau.
Đồng bộ tài khoản