Quyết định số 843/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 843/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 843/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng Trường phổ thông cấp 2 - 3 Tam Phước, tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 843/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 843/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP 2 - 3 TAM PHƯỚC, TẠI XÃ TAM PHƯỚC, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 3175/TTr-UBT ngày 29 tháng 7 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1241/TT-TCĐC, ngày 18 tháng 8 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 11.000 m2 đất tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trường phổ thông cấp 2 - 3 Tam Phước để xây dựng Trường học. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính, tỷ lệ 1/2000 do Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai lập ngày 13 tháng 7 năm 1999. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm : 1. Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường phổ thông cấp 2 - 3 Tam Phước; 2. Hướng dẫn Trường phổ thông cấp 2 - 3 Tam Phước đền bù thiệt hại tài sản trên đất cho chủ sử dụng có đất bị thu hồi, giải tỏa mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công xây dựng Trường theo Dự án được duyệt; 3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Giáo dục và
  2. Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Hiệu trưởng Trường phổ thông cấp 2 - 3 Tam Phước và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng, - Tổng cục Địa chính, - UBND tỉnh Đồng Nai, - Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai, - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Công Tạn - Trường phổ thông cấp 2 - 3 Tam Phước thuộc xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ KG, - Lưu : NN (3), VT.
Đồng bộ tài khoản