Quyết định số 844/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
6
download

Quyết định số 844/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 844/2006/QĐ-UBND-BN về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Xăng dầu quân đội thuộc Tổng cục hậu cần thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu và Xưởng sửa chữa thiết bị xăng dầu tại huyện Quế Võ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành, để thu hồi Quyết định số 561/QĐ-CT ngày 28/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Xăng dầu quân đội thuộc Tổng cục hậu cần thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu và Xưởng sửa chữa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 844/2006/QĐ-UBND-BN

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 844/2006/QĐ-UBND-BN Bắc Ninh, ngày 26 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SỐ 561/QĐ-CT NGÀY 28/5/2002 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI THUỘC TỔNG CỤC HẬU CẦN THUÊ ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU VÀ XƯỞNG SỬA CHỮA THIẾT BỊ XĂNG DẦU TẠI HUYỆN QUẾ VÕ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ; Xét đề nghị của: Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh tại công văn số 339/BQL-QHMT ngày 04/5/2006; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 63/TT-QHKH ngày 07/4/2005 và tại công văn số 237/CV-TNMT ngày 08/6/2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Thu hồi Quyết định số 561/QĐ-CT ngày 28/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu hồi đất và giao cho Công ty Xăng dầu quân đội thuộc Tổng cục hậu cần thuê để xây dựng Cửa hàng xăng dầu và xưởng sửa chữa xe, thiết bị xăng dầu tại xã Phương Liễu - huyện Quế Võ (Cụm công nghiệp liền kề khu công nghiệp Quế Võ) do Công ty Xăng dầu quân đội không triển khai thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng APA và Công ty TNHH Phú Bắc triển khai thực hiện các thủ tục hồ sơ đất đai theo văn bản cho phép khảo sát địa điểm của Chủ tịch UBND tỉnh số 216/UBND-CN và số 218/UBND-CN ngày 02/3/2006. Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo việc thu nộp Quyết định số 561/QĐ-CT và thông báo cho các hộ có đất thu hồi biết theo quy định. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ; UBND xã Phương Liễu và Công ty Xăng dầu quân đội thuộc Tổng cục hậu cần căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản