Quyết định số 846/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 846/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 846/QĐ-VPCP về việc thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 846/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 846/QĐ-VPCP Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2679/PT ngày 23 tháng 4 năm 2008 và văn bản số 4103/PT ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Hội đồng) để hỗ trợ Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, gồm các thành viên: 1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng; 2. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng; 3. Ông Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Ủy viên; 4. Ông Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Ủy Viên; 5. Ông Phạm Gia Túc, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy viên;
  2. 6. Bà Dương Thu Hương, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Ủy viên; 7. Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê, Ca cao Việt Nam, Ủy viên; 8. Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt – May Việt Nam, Ủy viên; 9. Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da- Giầy Việt Nam, Ủy viên; 10. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Ủy viên; 11. Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồng Tâm (Dongtam Group), Ủy viên; 12. Đại diện Chi nhánh Phòng Thương mại Hoa kỳ tại Việt Nam (AMCHAM), Ủy viên; 13. Đại diện Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM), Ủy viên; 14. Đại diện Phòng Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Ủy viên; 15. Đại diện Công ty Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam, Ủy viên. Điều 2. Chức năng, trách nhiệm và quan hệ công tác của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc. Thành viên Tổ Thư ký gồm một số cán bộ, chuyên viên Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, do Ông Nguyễn Nguyên Dũng làm Tổ trưởng. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Tổ Thư ký và các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Như Điều 1, Điều 3; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công Nguyễn Xuân Phúc báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (6b)
Đồng bộ tài khoản