Quyết định số 848/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 848/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 848/QĐ-UBTDTT về việc đính chính Quyết định số 829/2006/QĐ-UBTDTT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 848/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 848/2006/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 10 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH ÍNH CHÍNH QUY T NNH S 829/2006/Q -UBTDTT NGÀY 05/5/2006 C A B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c Th thao; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Thông tư s 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam i v i ho t ng Công báo trung ương; Theo ngh c a V trư ng V TTTT Cao II, QUY T NNH: i u 1. B sung tiêu chuNn phong c p v n ng viên môn Bóng á và Bowling vào i u 1 c a Quy t nh s 829/2006/Q -UBTDTT ngày 05/5/2006. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Th theo Thành tích Cao II, Giám c S Th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các v , ơn v , Liên oàn và hi p h i Th thao qu c gia các môn có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái
Đồng bộ tài khoản