Quyết định số 849/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 849/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 849/1999/QĐ-TTg về việc cho Công ty Cổ phần thương mại Thép Hải Phòng thuê đất để xây dựng Nhà máy cán thép tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 849/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 849/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP HẢI PHÒNG THUÊ ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÁN THÉP TẠI PHƯỜNG QUÁN TOAN, QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 38/TT-UB, ngày 03 tháng 2 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1265/TT-TCĐC ngày 21 tháng 8 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 35.377,7 m2 đất tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng để cho Công ty Cổ phần thương mại Thép Hải Phòng thuê 34.367 m2 đất nằm trong diện tích đất thu hồi trên để xây dựng Nhà máy cán Thép HPS; Thời hạn thuê đất là 30 năm kể từ ngày ký quyết định cho thuê đất; Diện tích 1.010,7 m2 đất còn lại cho phép Công ty sử dụng để làm đường hè sử dụng chung, trồng cây xanh và làm hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 5. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ bản đồ địa chính (trích đo), tỷ lệ 1/500 do Sở Địa chính thành phố Hải Phòng xác lập tháng 4 năm 1999. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm: 1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng Nhà máy cán Thép cho Công ty Cổ phần thương mại Thép Hải Phòng; 2. Hướng dẫn Công ty Cổ phần thương mại Thép Hải phòng đền bù thiệt hại tài sản và hoa màu cho các chủ có đất bị thu hồi;
  2. 3. Chỉ đạo việc thu tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước; 4. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Thép Hải Phòng, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp, Khoa học, CN và Môi trường, - Tổng cục Địa chính, - UBND thành phố Hải Phòng, - Sở Địa chính thành phố Hải Phòng, Nguyễn Công Tạn - Công ty Cổ phần thương mại Thép Hải Phòng, - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN, - Lưu : NN (3b), VT.
Đồng bộ tài khoản