Quyết định số 85/2005/QĐ-UBHN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 85/2005/QĐ-UBHN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2005/QĐ-UBHN về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tứ Hiệp tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì -Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2005/QĐ-UBHN

  1. U BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH HÀ N I NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ********* S : 85/2005/Q -UBHN Hà N i ngày 08 tháng 06 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I T HI P T I XÃ T HI P, HUY N THANH TRÌ - HÀ N I, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/ 1/ 2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/06/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung th ô n năm 2020. Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 49/2004/Q -UB ngày 19/3/2004 v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i T Hi p, t i xã T Hi p, huy n Thanh Trì - Hà N i, t l 1/2000; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 668/TTr - QHKT ngày 29 tháng 3 năm 2005, QUY T NNH i u 1: Phê duy t quy ho ch chi ti t Khu ô th m i T Hi p, t l 1/500 do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 3/2005 v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và quy mô: - V trí: Khu ô th m i T Hi p thu c a gi i hành chính xã T Hi p, huy n Thanh Trì - Hà N i. - Ph m vi và ranh gi i: + Phía B c giáp tuy n ư ng phân khu v c phía Nam sông Tô L ch; + Phía ông giáp tuy n ư ng gom ư ng cao t c Pháp Vân - C u Gi ; + Phía Tây giáp thôn Văn i n;
  2. + Phía Nam g m toàn b tuy n ư ng phân khu v c (tr c chính ông - Tây) phía B c trư ng Ti u h c và Trung h c cơ s xã T Hi p. - Quy mô: + T ng di n tích trong ph m vi quy ho ch: 167.607 m2. + Quy mô dân s trong ph m vi quy ho ch kho ng: 3.620 ngư i. 2. M c tiêu c a án: - C th hoá án quy ho ch chi ti t Khu ô th m i T Hi p t i xã T Hi p, huy n Thanh Trì - Hà N i t l 1/2000 ã ư c U ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 49/2004/Q -UB ngày 19/3/2004. - Xác nh qu t xây d ng cơ s h t ng xã h i và h t ng k thu t, c i t o làng xóm ph c v nhu c u dân sinh c a a phương và xây d ng khu tái nh cư ph c v gi i phóng m t b ng cho D án Công viên h Yên S . - Xác nh khu t d ki n khai thác xây d ng Ch u tư nghiên c u l p D án Khu ô th m i, trong ó ch y u ph c v nhu c u di dân gi i phóng m t b ng, ph n còn l i kinh doanh và cho thuê, trình c p có thNm quy n phê duy t. - xu t gi i pháp t ch c không gian ki n trúc, c nh quan môi trư ng và c i t o h th ng h t ng k thu t, t ch c n nh i s ng dân cư phù h p v i quá trình ô th hoá. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Quy ho ch s d ng t *. T ng h p ch tiêu s d ng t trong khu xây d ng m i: 167.607 m2 a.) t xây d ng công trình ngoài ch c năng khu : 14.827m2 Trong ó: - ư ng gom ư ng cao t c Pháp Vân - C u Gi : 5.257m2 - Khu ph c v chuy n i ngành ngh : 9.570m2 b). t xây d ng công trình ch c năng khu : 152.780m2 Trong ó: - ư ng phân khu v c (tr c chính ông - Tây): 21.001m2 - ơn v : 131.279m2 g m:
  3. + Cây xanh ơn v : 4.010m2 + Trư ng h c ph thông: 15.060m2 + Nhà tr , m u giáo: 8.670m2 + ư ng nhánh: 26.579m2 + Bãi xe t p trung: 2.000m2 + t m i: 75.460m2 3.2. Quy ho ch s d ng t trong khu xây d ng m i (theo D án): T ng di n tích t trong ph m vi qui ho ch: 167.607 m2, ư c chia thành các ch c năng s d ng t sau: - ư ng gom ư ng cao t c Pháp Vân - C u Gi (5.257 m2): g m 1 ô t có s hi u A6. - Khu ph c v chuy n i ngành ngh (9.570m2): g m 1 ô t có s hi u A26. - ư ng phân khu v c (tr c chính ông - Tây) (21.001m2): g m 1 ô t có s hi u B1 xây d ng tuy n ư ng ôi. - Cây xanh ơn v (4.010m2): g m 2 ô t có s hi u C9, C10 làm vư n hoa, sân chơi s d ng chung. - Trư ng Ti u h c (8.090m2): g m 1 ô t có s hi u C14 giáp phía Nam B nh vi n n i ti t Trung ương. - Trư ng Trung h c cơ s (6.970m2): g m 1 ô t có s hi u C15 giáp phía Nam Khu ph c v chuy n i ngành ngh . - Nhà tr , m u giáo (8.670m2): g m 2 ô t có s hi u C18, C19. - ư ng nhánh (26.579m2): g m toàn b ư ng có m t c t ngang r ng 13,5m. - Bãi xe t p trung (2.000m2) g m 1 ô t có ký hi u P ( phía B c Khu ph c v chuy n i ngành ngh , phía Nam sông Tô L ch). - t m i (75.460m2): g m 8 ô t có s hi u C24; C25; C26; C27; C28(A); C28(B); C29; C30. Trong ó: C24 có di n tích 15.200 m2 (g m 2 lô C24A và C24B); C25 có di n tích 8.400 m2; C26 có di n tích 15.720 m2; C27 có di n tích 10.750 m2; C28(A) có di n tích 5.800 m2; C28(B) có di n tích 9.790 m2; C29 có di n tích 5.880 m2; C30 có di n tích 3.920 m2. Trong ó: · t nhà ph c v công tác di dân gi i phóng m t b ng (34.740 m2), (Có kh năng b trí ư c kho ng t 300 ¸ 350 H dân)
  4. G m: - t th p t ng (nhà liên k có vư n): Các ô t có s hi u: C25 (8.400m2); C27 (10.750m2). - t chung cư cao t ng và th p t ng: ô C28 (15.590m2) ư c tách thành: + t chung cư cao 3 t ng: ô C28(A) (5.800m2). + t chung cư cao 7 t ng: ô C28(B) (9.790m2). · t nhà bán và cho thuê (40.720 m2), g m: - t th p t ng: Ô t có s hi u C30 (3.920m2). - t chung cư cao t ng: Các ô t có s hi u: C24 (15.200m2, ư c tách thành 2 lô C24A và C24B; C26 (15.720m2); C29 (5.880 m2). · Trong ph n t bán và cho thuê, Ch u tư ph i dành lô t s hi u C24B có di n tích kho ng 8.145m2 (chi m kho ng 20% t ) b sung vào qu nhà c a Thành ph , th c hi n Quy t nh s : 123/2001/Q -UB ngày 06/12/2001 c a UBND Thành ph . Các ch tiêu quy ho ch iv i t m i H ng m c cao t ng th p t ng T ng (Chung cư) Ch tiêu T l Ch tiêu T l Ch tiêu T l % % % Di n tích t 46.590 61,7 28.870 38,3 75.460 100 Di n tích xây d ng 13.345 50,3 13.157 49,7 26.502 100 Di n tích sàn 94.614 72,0 36.971 28,0 131.585 100 M t xây d ng chung 28,64% 45,57% 35,12% H s s d ng t 2,03 1,28 1,74 T ng cao bình quân ( + 6,6¸7,1 2,8¸3,0 4,9¸5,6 D ch v CC t i t ng 1&2) S ngư i t ư c 2.700 920 3.620 Tiêu chuNn bình quân 35,00 40,20 36,35 di n tích sàn/ngư i (Tuân th Quy t nh s 49/2004/Q -UB ngày 19/3/2004 c a UBND Thành ph ). 3.3. B c c không gian ki n trúc quy ho ch và c nh quan
  5. - Các công trình trư ng h c ph thông, nhà tr m u giáo ư c nh hư ng xây d ng m i th p t ng. *. Nhà m i trong ranh gi i d án: Phát tri n theo hư ng các khu ô th m i, v i 2 hình th c: - Nhà chung cư . - Nhà liên k có vư n. *. Các v trí c a ngõ và i m nh n ki n trúc: - D c tuy n ư ng gom ư ng cao t c Pháp Vân - C u Gi ( i di n khu v c C a ô phía Nam), các công trình nhà ư c nh hư ng xây d ng không vư t quá 7 t ng m b o không gian ki n trúc c nh quan. Lùi v phía Tây (cách tuy n ư ng gom ư ng Pháp Vân – C u Gi kho ng 60¸70m) m i ư c b trí các công trình nhà cao t 9¸11 t ng. T h p các công trình nhà này ư c b c c t i 2 ô t (C24, C26) tương i i x ng t o thành 1 tr c không gian hư ng v phía C a ô phía Nam thành ph . - T i trung o n tuy n ư ng phân khu v c (tr c chính ông Tây) n m v phía B c b trí c m chung cư cao 7 t ng, i di n v i Sân th thao v phía B c. - T i c a ngõ phía B c khu v c D án, xây d ng Khu ph c v chuy n i ngành ngh th p t ng. 3.4. Quy ho ch m ng lư i các công trình h t ng k thu t: a) Giao thông: *. Các tuy n ư ng cao t c và phân khu v c: - Tuy n ư ng cao t c Pháp Vân – C u Gi phía ông khu quy ho ch có chi u dài kho ng 371 m ( o n giáp khu t quy ho ch) , m t c t ngang r ng 30m. D c theo phía Tây tuy n ư ng cao t c là tuy n ư ng gom v i lòng ư ng r ng 7,5m, hè phía Tây r ng 5m, hè phía ông r ng 3m. Gi a ư ng cao t c và tuy n ư ng gom này là d i cây xanh r ng 4,5m. Tuy n ư ng gom này có di n tích trong ph m vi quy ho ch kho ng 5.257m2. - Tuy n ư ng phân khu v c phía Tây khu quy ho ch có m t c t ngang r ng 27m (lòng ư ng 4 làn xe r ng 15m, hè hai bên r ng 6mx2). Chi u dài o n giáp khu t quy ho ch kho ng 55m. - Tuy n ư ng c p phân khu v c phía B c khu v c quy ho ch có m t c t ngang r ng 30m (lòng ư ng 4 làn xe r ng 15m, hè hai bên r ng 7,5mx2), ch y d c theo phía Nam sông Tô L ch, chi u dài o n giáp khu t quy ho ch kho ng 117 m. - Tuy n ư ng c p phân khu v c phía Nam khu t quy ho ch có m t c t ngang r ng 33m (lòng ư ng 2 d i, m i d i r ng 7,5m; d i phân cách trung tâm r ng 6m; hè hai
  6. bên r ng 6mx2), chi u dài qua khu t quy ho ch kho ng 636m, di n tích chi m t kho ng 21001m2. *. Các tuy n ư ng nhánh: G m các tuy n ư ng có m t c t ngang r ng 13,5m (lòng ư ng r ng 7,5m, hè hai bên r ng 3mx2). Các tuy n ư ng này ã ư c xác nh trong quy ho ch chi ti t t l 1/2000, có d ng ô c , hư ng tuy n vuông góc và song song v i ư ng cao t c Pháp Vân – C u Gi . Các tuy n ư ng này có t ng chi u dài kho ng 1.930m, di n tích chi m t kho ng 26.579m2. *. Các ư ng vào nhà: ư c thi t k phù h p v i quy ho ch s d ng t và quy ho ch ki n trúc c nh quan, phân b giao thông t các ư ng nhánh t i các công trình và c m công trình. Các ư ng vào nhà có hư ng tuy n song song và vuông góc v i các ư ng nhánh, m t c t ngang r ng 11,5m (lòng ư ng r ng 5,5m cho 2 làn xe, hè hai bên r ng 3m). Các tuy n ư ng vào nhà có t ng chi u dài kho ng 628m, di n tích chi m t kho ng 7558m2. *. Nơi xe: - B trí m t bãi xe t p trung n m giáp phía Nam tuy n ư ng phân khu v c i d c theo sông Tô L ch. Bãi xe này có di n tích kho ng 2.000m2, s c ch a kho ng 35 - 50 xe con. - Trong khu t quy ho ch, các công trình công c ng và nhà th p t ng liên k có vư n ph i t m b o nhu c u xe cho b n thân công trình. Các công trình nhà cao t ng c n tính toán nhu c u xe cho b n thân công trình t i ga ra b trí t ng h m, t ng 1 c a công trình. Ngoài ra, có th b trí xe th i gian ng n d c theo các ư ng vào nhà, sân trong các công trình và c m công trình cao t ng. *. Các ch tiêu t ư c: - T ng di n tích khu v c quy ho ch:16,76 ha (100,00%) - Di n tích t giao thông: 5,48 ha (32,69%), trong ó: + t ư ng phân khu v c: 2,10 ha (12,53%) + t ư ng nhánh và ư ng gom ư ng cao t c: 3,18ha (18,97%) + t bãi xe ơn v : 0,20 ha (1,19%) +M t m ng lư i tính n ư ng nhánh (13,5m): 11,51 km/km2 b/ Thoát nư c mưa và cao san n n:
  7. *. Thoát nư c mưa: - Hư ng thoát nư c: Hư ng thoát nư c chính c a khu t quy ho ch là sông Tô L ch phía B c và tuy n mương tiêu T Hi p - Ngũ Hi p phía Tây. - M ng lư i c ng thoát nư c mưa: + Các tuy n c ng chính có ti t di n D800 – D1750mm xây d ng d c theo tuy n ư ng nhánh và ư ng phân khu v c thoát nư c vào mương tiêu T Hi p - Ngũ Hi p và sông Tô L ch. + Các tuy n c ng nhánh có ti t di n D600 – D1000mm xây d ng d c theo các tuy n ư ng nhánh, ư ng vào nhà thoát nư c vào tuy n c ng chính. *. Cao san n n: - Cao tim ư ng t i các ng giao nhau b ng cao m t nư c tính toán c ng sâu chôn c ng. - Cao n n các ô t ư c thi t k theo phương pháp ư ng ng m c thi t k . d c n n thi t k i ³0,004, m b o thoát nư c t ch y. - Cao san n n các ô t t 5,60 – 6.10m - gi i quy t vi c thoát nư c cũng như chênh cao gi a khu v c làng xóm hi n có phía Tây v i khu t quy ho ch, d c theo hè tuy n ư ng nhánh phía Tây và tuy n ư ng phân khu v c phía Nam xây d ng các tuy n rãnh kích thư c B=0,5m; Htb = 1,0m, u n i v i các tuy n c ng trong khu quy ho ch. c/ C p nư c: * Ngu n c p: nư c c p cho khu quy ho ch là nhà máy nư c Văn i n công su t hi n có là 5000m3/ngày. êm thông qua tuy n ng c p nư c F160 mm xây d ng d c theo tuy n ư ng phân khu v c 27m phía Tây khu ô th . * M ng lư i ư ng ng: - ư ng ng c p nư c chính c a khu quy ho ch có ư ng kính F160 mm xây d ng d c theo tuy n ư ng phân khu v c 33m phía Nam. T ư ng ng chính này r nhánh các tuy n ng F90 - 110mm xây d ng d c theo các tuy n ư ng nhánh c p nư c cho ô t xây d ng công trình. Các ư ng ng F90 - 110mm này v lâu dài s ư c u n i v i m ng lư i c p nư c chung c a khu v c theo quy ho ch chi ti t 1/2000, t o thành m ng lư i vòng khép kín, m b o c p nư c n nh cho c khu v c. T các ư ng ng F90 - 110 mm r nhánh các ư ng ng F50 - 75mm xây d ng d c theo các ư ng nhánh và ư ng vào nhà c p cho các công trình và c m công trình. - Trong khu v c quy ho ch, các công trình t 5 t ng tr xu ng, l y nư c tr c ti p t các ư ng ng c p nư c b ng áp l c bơm c a nhà máy nư c. Các công trình cao trên 5 t ng u ph i b trí b ch a và máy bơm tăng áp.
  8. * C p nư c ch a cháy: B trí các tr nư c c u ho d c theo các ư ng quy ho ch có ư ng ng F110 ¸F160 i qua v i kho ng cách 100 – 150m/tr . d/ C p i n: * Ngu n c p: Các ph t i khu t quy ho ch ư c c p i n t tr m bi n áp 110/22KV-2*40 MVA E10 Văn i n hi n có cách khu quy ho ch kho ng 1,3km v phía Tây Nam thông qua tuy n cáp tr c 22KV có ti t di n XLPE- 240mm2 i ng m d c theo ư ng quy ho ch 27m phía Tây. * M ng trung th : - Tuy n cáp 22KV chính c a khu quy ho ch có ti t di n: XLPE-185mm2 (r t ư ng cáp tr c 22KV: 2XLPE-240mm2 phía Tây) i d c theo ư ng phân khu v c 33m phía Nam. T tuy n cáp này r ra các tuy n cáp nhánh c p i n cho các tr m bi n áp 22/0,4KV c a khu quy ho ch. - Trư c m t khi m ng cáp 22KV khu v c chưa xây d ng, khu quy ho ch t m th i l y ngu n t tuy n 35KV, ho c 6KV hi n ang c p i n cho xã T Hi p phía Tây. * M ng phân ph i: - Tr m bi n áp 22/0,4KV: Xây m i 5 tr m bi n áp 22/0,4KV v i t ng công su t 2760 KVA. Tr m xây kín, ư c b trí g n ư ng giao thông, bán kính ph c v ≤ 200m. Các công trình nhà cao t ng và Khu ph c v chuy n i ngành ngh có ph t i l n s xây tr m c p riêng. - M ng h th 0,4KV ph c v chi u sáng sinh ho t: Các l cáp 0,4KV t tr m bi n áp 22/0,4KV công c ng n c p i n cho các kh i nhà chung cư cao t ng, nhà th p t ng, công trình công c ng khu ư c thi t k i ng m trên hè ho c i vào d i t lưu không cách gi a ch gi i ư ng và ch gi i xây d ng. - M ng chi u sáng èn ư ng: S d ng èn thu ngân cao áp và èn halogel, tuy n cáp 0,4 KV c p i n cho chi u sáng èn ư ng thi t k i ng m trên hè cách bó v a 0,5m, các èn ư c treo trên h th ng c t bê tông LT-10m. Các tuy n ư ng phân khu v c h th ng chi u sáng èn ư ng b trí 2 bên hè ư ng. Các ư ng nhánh, ư ng vào khu b trí 1 bên hè ư ng. e/ Thông tin bưu i n: * Ngu n c p: Các h thuê bao c a khu quy ho ch ư c c p ngu n t t ng ài v tinh -7000 s d ki n xây d ng khu trung tâm công c ng phía Nam khu ô th (c nh ư ng 70 kéo dài). * M ng ngo i vi: - Các tuy n cáp g c i ng m trên hè ư ng quy ho ch t i 3 t cáp thuê bao. Các t cáp thuê bao b trí c nh các tr m bi n áp 22/0,4KV c a khu quy ho ch.
  9. - Dây cáp thuê bao i t t cáp thuê bao n các h thuê bao i ng m trên hè ư ng, ho c i trong d i t lưu không. g/ Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: * Thoát nư c bNn: - Hư ng thoát nư c: + Nư c th i c a khu t quy ho ch x vào tuy n c ng thành ph D400-D600mm phía Tây. - H th ng c ng thoát nư c: + Tuy n c ng thoát nư c th i chính c a khu t quy ho ch có ti t di n D300- D400mm xây d ng d c theo tuy n ư ng phân khu v c r ng 33m phía Nam khu quy ho ch. Tuy n c ng này ư c u n i v i tuy n c ng chính thoát nư c th i c a Thành ph kích thư c D400-600mm t d c theo tuy n ư ng phân khu v c phía Tây khu ô th . Trư c m t khi tuy n c ng thoát nư c th i c a Thành ph chưa xây d ng, nư c th i c a khu quy ho ch sau khi x lý sơ b ư c thu gom v tr m bơm nư c th i t m th i có công su t 94m3/h phía Nam, t ó bơm vào tuy n c ng thoát nư c mưa D1000mm xây d ng d c tuy n ư ng phân khu v c phía Nam khu quy ho ch. + Các tuy n c ng nhánh: các tuy n c ng nhánh ư c t theo c u t o, kích thư c ti t di n D300mm, xây d ng d c theo các ư ng nhánh và ư ng vào nhà thu gom nư c th i c a t ng công trình d n n các tuy n c ng chính. + D c theo các tuy n c ng thoát nư c th i b trí các gi ng thăm t i i m x các công trình, t i v trí thay i ti t di n c ng, chuy n hư ng c ng. Kho ng cách gi a các gi ng t 20 - 25m, tuỳ thu c ư ng kính ng. * V sinh môi trư ng - Rác th i sinh ho t ư c thu gom b ng xe Ny theo gi c nh ho c thu gom vào các thùng rác và Công-ten-nơ kín dung tích 0,4-1m3. S lư ng, v trí các thùng và Công ten nơ ch a rác ư c tính toán theo bán kính ph c v kho ng 100m và do ơn v d ch v công c ng có ch c năng v n chuy n t i khu x lý c a Thành ph . i u 2: Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ, b n v thi t k kèm theo Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i T Hi p t l 1/500 trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; ch trì ph i h p v i UBND huy n Thanh Trì và Công ty Cơ i n công trình t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, giám sát và th c hi n. - Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì có trách nhi m ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch, x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - S Quy ho ch Ki n trúc và S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t có trách nhi m hư ng d n Công ty Cơ i n công trình l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i
  10. v i Quy ho ch chi ti t khu nhà tái nh cư ph c v gi i phóng m t b ng, kinh doanh và cho thuê (theo hư ng d n t i thông tư s 10/2000/TT-BXD c a B xây d ng), trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng UBND Thành ph , Giám c các s : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính; Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì, Ch t ch U ban nhân dân xã T Hi p, Giám c Công ty Cơ i n công trình, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản