Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH À N NG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 85/2005/Q -UBND à N ng, ngày 14 tháng 07 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P THANH TRA S GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH THÀNH PH ĐÀ N NG U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH ĐÀ N NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004 và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Ngh nh s 136/2004/N -CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a thanh tra giao thông v n t i; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2005/TTLT-BGTVT-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 c a liên B Giao thông v n t i và N i v Hư ng d n v nhi m v , quy n h n, t ch c và biên ch c a thanh tra giao thông v n t i a phương; Căn c Quy t nh s 64/2005/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2005 c a U ban nhân dân thành ph à N ng Ban hành quy nh v qu n lý t ch c b máy, biên ch , cán b , công ch c, viên ch c cơ quan hành chính, ơn v s nghi p và cán b qu n lý doanh nghi p nhà nư c thu c U ban nhân dân thành ph à N ng qu n lý; Theo ngh c a Giám c S Giao thông Công chính t i T trình s 883/GTCC-TT ngày 22 tháng 6 năm 2005 và c a Giám c S N i v , QUY T Đ NH: i u 1. Thành l p Thanh tra S Giao thông Công chính thành ph à N ng trên cơ s t ch c l i Thanh tra S Giao thông Công chính và Ban Thanh tra giao thông công chính thành ph à N ng. Thanh tra S Giao thông Công chính thành ph à N ng (sau ây g i là Thanh tra S Giao thông Công chính), thu c h th ng Thanh tra giao thông v n t i, có trách nhi m giúp Giám c S Giao thông Công chính th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a Giám cS . Thanh tra S Giao thông Công chính ch u s ch o tr c ti p c a Giám c S Giao thông Công chính, ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v thanh tra hành chính c a Thanh tra thành ph và ch u s hư ng d n, ki m tra v nghi p v thanh tra chuyên ngành c a Thanh tra B Giao thông v n t i.
  2. Thanh tra S Giao thông Công chính ư c s d ng con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. Tr s t t i: S 140, ư ng H i Phòng, qu n H i Châu, thành ph à N ng. i u 2. Nhi m v , quy n h n, m i quan h công tác c a Thanh tra S Giao thông Công chính th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 03/2005/TTLT-BGTVT- BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 c a liên B Giao thông v n t i và N i v Hư ng d n v nhi m v , quy n h n, t ch c và biên ch c a thanh tra giao thông v n t i a phương. i u 3. Cơ c u t ch c b máy, biên ch Thanh tra S Giao thông Công chính 1. Thanh tra S Giao thông Công chính có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên. - Chánh Thanh tra S là ngư i ng u Thanh tra S , do Giám c S Giao thông Công chính b nhi m, mi n nhi m sau khi có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a Chánh Thanh tra thành ph , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Thanh tra S ; - Phó Chánh Thanh tra S do Giám c S Giao thông Công chính b nhi m, mi n nhi m, có nhi m v giúp Chánh Thanh tra S th c hi n m t s nhi m v , quy n h n do Chánh Thanh tra S phân công, ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra S và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công; - ThNm quy n b nhi m, mi n nhi m, nhi m v , quy n h n c a Thanh tra viên th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Thanh tra S Giao thông Công chính g m các Phòng, i sau: - Phòng T ng h p; - i Thanh tra Kinh t , xã h i; - i Thanh tra ư ng thu n i a; - Các i Thanh tra ư ng b . Căn c c i m tình hình qu n lý và kh i lư ng công vi c th c t , Giám c S Giao thông Công chính quy t nh thành l p, quy nh ch c năng, nhi m v , ph m vi ho t ng c a các Phòng, i tr c thu c Thanh tra S . Vi c b nhi m, mi n nhi m c p trư ng, c p phó các Phòng, i tr c thu c Thanh tra S th c hi n theo quy nh hi n hành. 3. Biên ch c a Thanh tra S Giao thông Công chính là biên ch hành chính và biên ch s nghi p do Giám c S Giao thông Công chính phân b trong t ng s biên ch hành chính, s nghi p ư c Ch t ch UBND thành ph phân b cho S .
  3. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th các Quy t nh: Quy t nh s 277/Q -UB ngày 05 tháng 02 năm 1997 c a UBND lâm th i thành ph à N ng v Thành l p Ban thanh tra giao thông thành ph à N ng, Quy t nh s 1790/1998/Q -UB ngày 10 tháng 4 năm 1998 c a UBND thành ph à N ng v vi c i tên và b sung nhi m v Ban Thanh tra giao thông thu c S Giao thông Công chính thành ph à N ng và Quy t nh s 622/Q -UB ngày 21 tháng 3 năm 1997 c a UBND lâm th i thành ph à N ng v vi c thành l p Thanh tra S Giao thông Công chính thành ph à N ng. i u 5. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : N i v , Giao thông Công chính, Chánh Thanh tra thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n thu c thành ph , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan, Chánh Thanh tra S Giao thông Công chính thành ph à N ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH ĐÀ N NG - Như i u 5; - B Giao thông v n t i; CH T CH - S Tư pháp; - Công an TP; - Lưu VP UBND TP, S N iv . Hoàng Tu n Anh
Đồng bộ tài khoản