Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
52
lượt xem
7
download

Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND về quy định tuyến và thời gian vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 85/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2007 QUY T Đ NH V BAN HÀNH QUY NNH TUY N VÀ TH I GIAN V N CHUY N CH T TH I NGUY H I TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; Căn c Ngh nh s 152/2005/N -CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 81/2006/N -CP, ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v môi trư ng; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 3572/TTr- TNMT-CTR ngày 14 tháng 5 năm 2007, QUY T Đ NH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này, Quy nh tuy n và th i gian v n chuy n ch t th i nguy h i trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH
  2. Nguy n H u Tín QUY Đ NH TUY N VÀ TH I GIAN V N CHUY N CH T TH I NGUY H I TRÊN NA BÀN THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 85/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi áp d ng Quy nh này quy nh các yêu c u v tuy n và th i gian ho t ng v n chuy n ch t th i nguy h i; quy nh trách nhi m c a các t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng v n chuy n ch t th i nguy h i trên a bàn thành ph . Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Các t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng v n chuy n ch t th i nguy h i b ng các phương ti n v n t i b trên a bàn thành ph . Đi u 3. Gi i thích t ng Trong ph m vi Quy nh này, các thu t ng sau ây ư c hi u: 1. V n chuy n ch t th i nguy h i là quá trình ho t ng qu n lý ch t th i nguy h i t nơi phát sinh, thu gom, lưu gi n nơi tái s d ng, tái ch , x lý, tiêu h y, th i lo i. 2. Th i gian v n chuy n ch t th i nguy h i là kho ng th i gian tính t khi ch t th i nguy h i ư c v n chuy n ra kh i nơi phát sinh, thu gom, lưu gi n nơi tái s d ng, tái ch , x lý, tiêu h y, th i lo i. 3. Tuy n v n chuy n ch t th i nguy h i là các l trình, tuy n giao thông ư ng b ư c phép v n chuy n ch t th i nguy h i. Chương 2: QUY Đ NH V TUY N VÀ TH I GIAN V N CHUY N CH T TH I NGUY H I Đi u 4. Các nguyên t c trong v n chuy n ch t th i nguy h i
  3. 1. Vi c v n chuy n ch t th i nguy h i t nơi phát sinh, thu gom, lưu gi n nơi tái s d ng, tái ch , x lý, tiêu h y, th i lo i ph i tuân th các quy nh v tuy n và th i gian v n chuy n, các quy nh v b o v môi trư ng trong v n chuy n ch t th i nguy h i và các quy nh v giao thông ư ng b . 2. Vi c v n chuy n ch t th i nguy h i ph i m b o an toàn cho con ngư i và môi trư ng, không phát tán ho c rơi vãi ch t th i nguy h i, không x y ra các r i ro gây s c môi trư ng. 3. H n ch v n chuy n ch t th i nguy h i trên các tuy n ư ng có các cơ quan hành chính Nhà nư c, trư ng h c, b nh vi n và các v trí t p trung ông ngư i như: trung tâm th d c th thao, nhà hát, r p chi u phim, r p hát… 4. Trong i u ki n phương ti n v n chuy n v n hành bình thư ng, c m vi c d ng, , u trong toàn b quá trình v n chuy n tr trư ng h p có s c môi trư ng do ch t th i nguy h i gây ra. 5. Phương ti n v n chuy n ch t th i nguy h i ph i là xe chuyên dùng. N u phương ti n v n chuy n ch t th i nguy h i d cháy, n ph i trang b y các thi t b ch ng cháy n theo quy nh c a Lu t Phòng cháy, ch a cháy. Đi u 5. Th i gian v n chuy n ch t th i nguy h i Th i gian ư c phép v n chuy n ch t th i nguy h i c th như sau: - i v i các tuy n ư ng vành ai: không h n ch th i gian. - i v i các tuy n ư ng n i ô: t 9h00 n 16h00 và t 21h00 n 6h00 sáng hôm sau. Đi u 6. Tuy n đư ng v n chuy n ch t th i nguy h i 1. Vi c v n chuy n ch t th i nguy h i t các khu công nghi p, khu ch xu t trên a bàn thành ph n các a i m lưu gi , tái s d ng, tái ch , x lý, tiêu h y, th i lo i b t bu c theo các tuy n ư ng sau: a) T Khu ch xu t Linh Trung I gQu c l 1A. b) T Khu ch xu t Linh Trung II gT nh l 43 gQu c l 1A. c) T Khu ch xu t Tân Thu n g ư ng Nguy n Văn Linh gQu c l 1A. d) T Khu công nghi p Bình Chi u gT nh l 43 gQu c l 1A. ) T Khu công nghi p Cát Lái II g ư ng Nguy n Th nh gXa l Hà N i gQu c l 1A. e) T Khu công nghi p Phong Phú gQu c l 50 g ư ng Nguy n Văn Linh gQu c l 1A.
  4. g) T Khu công nghi p Tân Bình g ư ng Tây Th nh g ư ng Lê Tr ng T n gQu c l 1A ho c t Khu công nghi p Tân Bình g ư ng Tây Th nh g ư ng Trư ng Chinh gQu c l 1A. h) T Khu công nghi p Tân Phú Trung gQu c l 22 gQu c l 1A. i) T Khu công nghi p Tân Th i Hi p g ư ng Nguy n nh Th g ư ng Tô Ký gQu c l 1A. k) T Khu công nghi p Tân T o gQu c l 1A. l) T Khu công nghi p Vĩnh L c g ư ng Nguy n Th Tú gQu c l 1A. m) T Khu công nghi p Hi p Phư c g ư ng Nguy n Văn T o g ư ng Nguy n Văn Linh gQu c l 1A. n) T Khu công nghi p Lê Minh Xuân g ư ng Tr n i Nghĩa gQu c l 1A. o) T Khu công nghi p Tây B c C Chi gQu c l 22 gQu c l 1A. 2. i v i vi c v n chuy n ch t th i nguy h i phát sinh t các ngu n th i ngoài các khu công nghi p, khu ch xu t trên a bàn thành ph ; t các t nh, thành khác v thành ph và t thành ph i các t nh, thành khác không th s d ng các tuy n ư ng cho phép theo quy nh t i kho n 1 i u này thì t ch c, cá nhân ph i g i l trình tuy n v n chuy n ch t th i nguy h i n S Tài nguyên và Môi trư ng ư c hư ng d n trư c khi ti n hành v n chuy n (m u ơn và h sơ hư ng d n quy nh t i Ph l c 1 c a Quy nh này). Đi u 7. D u hi u c nh báo 1. Các phương ti n trong quá trình v n chuy n ch t th i nguy h i ph i có bi n báo “XE V N CHUY N CH T TH I NGUY H I” và tên công ty, a ch , s i n tho i liên h trư c, sau và hai bên phương ti n. 2. Có các d u hi u c nh báo, phòng ng a theo Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6707- 2000. Chương 3: TRÁCH NHI M, NGHĨA V C A CÁC ĐƠN V HO T Đ NG V N CHUY N CH T TH I NGUY H I Đi u 8. Trách nhi m c a các đơn v ho t đ ng v n chuy n ch t th i nguy h i 1. Các t ch c, cá nhân ho t ng v n chuy n ch t th i nguy h i ph i tuân th các yêu c u v trách nhi m, nghĩa v ư c hư ng d n t i Thông tư s 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n i u ki n hành ngh và th t c l p h sơ, ăng ký, c p phép hành ngh , mã s qu n lý ch t th i nguy h i.
  5. 2. T ch c, cá nhân ch ư c phép ho t ng v n chuy n ch t th i nguy h i theo nh ng tuy n ư ng và th i gian quy nh t i Chương II c a Quy nh này. 3. Có k ho ch v th i gian và thi t l p tuy n v n chuy n ch t th i nguy h i trư c khi nh n ch t th i t ch ngu n th i trình S Tài nguyên và Môi trư ng có văn b n xác nh n. 4. T ch c, cá nhân tham gia v n chuy n ch t th i nguy h i ph i có các bi n pháp phòng ng a; khNn c p thông báo cho các cơ quan ch c năng k p th i x lý khi x y ra s c , r i ro trong quá trình v n chuy n ch t th i nguy h i. 5. M i hành vi v n chuy n ch t th i nguy h i không tuân th các quy nh v tuy n và th i gian v n chuy n ch t th i nguy h i u b xem là vi ph m và b x lý vi ph m theo các n i dung quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; Ngh nh s 81/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v môi trư ng, Ngh nh s 152/2005/N -CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b . Đi u 9. Nghĩa v c a các đơn v ho t đ ng v n chuy n ch t th i nguy h i 1. H p tác, áp ng các yêu c u theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n trong quá trình ki m tra, giám sát ho t ng v n chuy n ch t th i nguy h i. 2. Xu t trình, cung c p cho cơ quan có thNm quy n các h sơ, gi y t liên quan n vi c qu n lý v n chuy n ch t th i nguy h i. 3. Có thông báo b ng văn b n và ph i ư c s ng ý c a các cơ quan có thNm quy n trong trư ng h p v n chuy n ch t th i nguy h i n m ngoài các tuy n và th i gian quy nh t i Chương II c a Quy nh này. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C Đi u 10. S Tài nguyên và Môi trư ng 1. Ch trì, ph i h p Công an thành ph , S Giao thông - Công chính, Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n ki m tra, giám sát ho t ng c a các t ch c, các nhân tham gia v n chuy n ch t th i nguy h i trên a bàn thành ph . 2. Ch trì ph i h p v i S Giao thông - Công chính và Công an thành ph xem xét hư ng d n các tuy n v n chuy n ch t th i nguy h i quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy nh này. Trong th i h n 07 (b y) ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l c a ơn v v n chuy n, S Tài nguyên và Môi trư ng ph i có tr l i b ng văn b n hư ng d n.
  6. 3. Ch trì ph i h p v i Công an thành ph , S Giao thông - Công chính rà soát, i u ch nh, b sung tuy n và th i gian v n chuy n ch t th i nguy h i khi có thay i v quy nh v n chuy n ch t th i nguy h i và các a i m liên quan n nơi phát sinh, lưu gi , tái s d ng, tái ch , x lý, tiêu h y, th i lo i ch t th i nguy h i. 4. Qu n lý ch ng t ch t th i nguy h i. 5. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ 6 tháng/l n và t xu t cho y ban nhân dân thành ph v tình hình qu n lý ho t ng thu gom v n chuy n ch t th i nguy h i trên a bàn. Đi u 11. Công an thành ph 1. Ph i h p S Tài nguyên và Môi trư ng, S Giao thông - Công chính, Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n ki m tra giám sát ho t ng c a các t ch c, cá nhân tham gia v n chuy n ch t th i nguy h i trên a bàn. 2. Ch o các ơn v ch c năng giám sát ch t ch ho t ng v n chuy n ch t th i nguy h i trên a bàn. 3. Ph i h p S Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n tuy n v n chuy n ch t th i nguy h i quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy nh này. Trong th i h n 03 (ba) ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh thNm nh tuy n v n chuy n ch t th i nguy h i c a S Tài nguyên và Môi trư ng, Công an thành ph ph i có tr l i b ng văn b n thNm nh. 4. Ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng, S Giao thông - Công chính rà soát, i u ch nh, b sung v tuy n và th i gian v n chuy n ch t th i nguy h i cho phù h p do có thay i v quy nh v n chuy n ch t th i nguy h i và các a i m liên quan n phát sinh, lưu gi , tái s d ng, tái ch , x lý, tiêu h y, th i lo i ch t th i nguy h i. Đi u 12. S Giao thông - Công chính 1. Ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng, Công an thành ph và các ơn v có liên quan giám sát ho t ng c a các t ch c, cá nhân tham gia v n chuy n ch t th i nguy h i trên a bàn. 2. Ph i h p S Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n tuy n v n chuy n ch t th i nguy h i quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy nh này. Trong th i h n 03 (ba) ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh thNm nh tuy n v n chuy n ch t th i nguy h i c a S Tài nguyên và Môi trư ng, S Giao thông - Công chính ph i có tr l i b ng văn b n thNm nh. 3. Ph i h p S Tài nguyên và Môi trư ng và Công an thành ph rà soát, i u ch nh các tuy n ư ng v n chuy n ch t th i nguy h i trong trư ng h p có các thay i v quy nh giao thông ư ng b thu c phân c p qu n lý.
  7. 4. Ph i h p S Tài nguyên và Môi trư ng và Công an thành ph nghiên c u th ng nh t v quy cách bi n báo hư ng d n hư ng lưu thông, v trí l p t và hoàn thành xây d ng trư c khi Quy nh này có hi u l c. Đi u 13. y ban nhân dân các qu n - huy n 1. Ph i h p ch t ch v i S Tài nguyên và Môi trư ng, Công an thành ph , S Giao thông - Công chính thư ng xuyên ki m tra, giám sát ho t ng v n chuy n ch t th i nguy h i thu c a bàn qu n lý. 2. Báo cáo và ph i h p x lý v i S Tài nguyên và Môi trư ng trong trư ng h p phát hi n các hành vi vi ph m quy nh v v n chuy n ch t th i nguy h i thu c a bàn qu n lý. 3. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ 6 tháng/l n và t xu t cho S Tài nguyên và Môi trư ng tình hình qu n lý ho t ng thu gom v n chuy n ch t th i nguy h i trên a bàn qu n lý. Đi u 14. y ban nhân dân phư ng - xã 1. Ph i h p ch t ch v i S Tài nguyên và Môi trư ng, Công an thành ph , S Giao thông - Công chính, y ban nhân dân qu n - huy n thư ng xuyên ki m tra, giám sát ho t ng v n chuy n ch t th i nguy h i thu c ph m vi a bàn qu n lý. 2. Th c hi n các ch báo cáo nh kỳ 6 tháng/l n, t xu t cho y ban nhân dân qu n - huy n v tình hình qu n lý ho t ng thu gom v n chuy n ch t th i nguy h i thu c a bàn qu n lý. 3. Ph i h p y ban nhân dân qu n - huy n trong công tác ki m tra ho t ng v n chuy n ch t th i nguy h i c a các ơn v ho t ng v n chuy n ch t th i nguy h i thu c ph m vi a bàn qu n lý. Đi u 15. Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph 1. Ph i h p ch t ch v i S Tài nguyên và Môi trư ng, Công an thành ph , S Giao thông - Công chính ki m tra, giám sát ho t ng v n chuy n ch t th i nguy h i i v i ch t th i nguy h i phát sinh t các khu công nghi p, khu ch xu t. 2. Ki m soát ch t th i nguy h i, các gi y t pháp lý liên quan trư c khi ch t th i nguy h i v n chuy n ra kh i ph m vi khu công nghi p, khu ch xu t. 3. Có k ho ch ng phó s c , r i ro trong quá trình v n chuy n ch t th i nguy h i trong ph m vi qu n lý. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 16. T ch c th c hi n
  8. 1. Căn c n i dung Quy nh này, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã theo ch c năng và nhi m v có trách nhi m hư ng d n, th c hi n và ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. 2. Trong quá trình th c hi n n u có v n vư ng m c ho c Nhà nư c ban hành nh ng quy nh khác có liên quan n các n i dung trong Quy nh này, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các s - ngành và các ơn v có liên quan xu t n i dung c n i u ch nh trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh./. PH L C 1: BI U M U ĐƠN HƯ NG D N TUY N V N CHUY N CH T TH I NGUY H I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 85/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) Tên đơn v v n chuy n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : a danh, ngày … tháng … năm… V/v: xem xét hư ng d n tuy n v n chuy n ch t th i nguy h i Kính g i :S Tài nguyên và Môi trư ng. 1. Danh sách các ch ngu n th i th c hi n thu gom, v n chuy n và a i m chuy n giao x lý, tiêu h y (ghi rõ tên, a ch , s i n tho i liên h ). 2. Lo i ch t th i nguy h i v n chuy n c a t ng ch ngu n th i. 3. Phương ti n v n chuy n (bi n s xe, t i tr ng, tên tài x và các nhân viên có liên quan i theo phương ti n, các trang thi t b phòng ch ng và x lý s c ). 4. K ho ch v th i gian và l trình v n chuy n ch t th i nguy h i c a t ng ch ngu n th i.
  9. 5. K ho ch ngăn ng a, ng phó s c môi trư ng trong toàn b quá trình v n chuy n. Kính ngh S Tài nguyên và Môi trư ng xem xét và hư ng d n ơn v th c hi n ./. Nơi nh n: Thay m t ch v n chuy n - Như trên; (ký, ghi h tên, ch c danh, óng d u) - Lưu. PH L C 2: M U BÁO CÁO Đ NH KỲ HO T Đ NG QU N LÝ V N CHUY N CH T TH I NGUY H I TRÊN Đ A BÀN QU N-HUY N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 85/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) THÀNH PH H CHÍ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM MINH c l p - T do - H nh phúc Y BAN NHÂN DÂN ******** QU N/HUY N … ****** S : /UBND a danh, ngày … tháng … năm… V/v: Báo cáo nh kỳ ho t ng ki m soát v n chuy n ch t th i nguy h i trên a bàn qu n lý Kính g i: S Tài nguyên và Môi trư ng 1. Các trư ng h p vi ph m v th i gian và tuy n v n chuy n ch t th i nguy h i 2. K t qu ph i h p x lý
  10. 3. Các v n khác 4. xu t và ki n ngh . Trên ây là báo cáo nh kỳ công tác qu n lý v n chuy n ch t th i nguy h i thu c ph m vi a bàn qu n lý, kính chuy n S Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH (Ký, ghi h tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản