Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
54
lượt xem
5
download

Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN về việc ban hành quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 85/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ S N XU T, KINH DOANH GI NG THU S N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Thu s n s 17/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i khoá 11; Căn c Pháp l nh gi ng v t nuôi s 16/2004/PL-UBTVQH11 và Pháp l nh gi ng cây tr ng s 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá 11; Căn c Ngh nh s 59/2005/N -CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph v i u ki n s n xu t, kinh doanh m t s ngành ngh thu s n; Theo ngh c a C c trư ng C c Nuôi tr ng thu s n, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: Quy ch qu n lý s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, Th trư ng các V , C c, Thanh tra B , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh và thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng
 2. QUY CH QU N LÝ S N XU T, KINH DOANH GI NG THU S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 85/2008/Q -BNN ngày06 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi áp d ng 1. Quy ch này th ng nh t qu n lý i v i ho t ng s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n nuôi tr ng. 2. Quy ch này áp d ng i v i t ch c, cá nhân ho t ng s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n trên lãnh th Vi t Nam và các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan. i u 2. Gi i thích t ng Trong quy ch này m t s t ng ư c hi u như sau: 1. Gi ng thu s n thương phNm bao g m gi ng ng v t thu s n, ng v t lư ng cư và gi ng th c v t thu s n ư c s d ng nuôi tr ng. 2. S n xu t, kinh doanh gi ng thu s n là các ho t ng nhân gi ng, ương nuôi, thu n dư ng, v n chuy n, d ch v gi ng thu s n thương phNm. Chương II. QU N LÝ S N XU T, KINH DOANH GI NG THU S N i u 3. i u ki n s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n T ch c, cá nhân khi s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n ph i có các i u ki n theo quy nh t i i u 11 Ngh nh s 59/2005/N -CP ngày 04/5/2005 c a Chính ph v i u ki n kinh doanh m t s ngành ngh thu s n, c th như sau: 1. Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v gi ng thu s n do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p (tr trư ng h p h gia ình ương nuôi, thu n dư ng, làm d ch v gi ng thu s n quy mô nh , có thu nh p th p thì không ph i ăng ký kinh doanh theo quy nh t i kho n 2 i u 24 Ngh nh s 109/2004/N -CP ngày 02/4/2004 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh và Kho n 3 i u 2 c a Ngh nh 59/2005/N -CP). 2. a i m xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n ph i theo quy ho ch c a a phương.
 3. 3. Quy mô và cơ s v t ch t k thu t, các trang thi t b k thu t, h th ng c p và thoát nư c, x lý nư c th i, phương ti n v n chuy n, lưu gi c a cơ s ph i áp ng yêu c u s n xu t kinh doanh t ng i tư ng và phNm c p gi ng thu s n theo các Tiêu chuNn Vi t Nam, Tiêu chuNn ngành ã quy nh; ph i m b o i u ki n v sinh thú y thu s n ư c cơ quan có thNm quy n a phương ch ng nh n và ph i m b o các i u ki n v b o v môi trư ng sinh thái theo quy nh c a pháp lu t. 4. Có h sơ theo dõi quá trình s n xu t, kinh doanh gi ng: i v i cơ s sinh s n nhân t o cá gi ng ph i có h sơ theo dõi lý l ch các cá th trong àn cá b m . M i cá th ph i ư c ánh d u b ng các cách như g n chip, eo s , c t d u trên vây, ánh s trên u,… có s ghi ngu n g c m b o ch t lư ng dòng thu n, th i gian tuy n ch n, tr ng lư ng, các c i m, s l n tham gia sinh s n, k t qu tr ng; ch nuôi v (th c ăn và cách cho ăn, ch kích thích nư c, kh năng phát d c qua các l n ki m tra); k t qu s n xu t t ng lô gi ng (s cá th tham gia, tr ng lư ng, vi c s d ng kích d c t , i u ki n môi trư ng khi cho , k t qu s lư ng tr ng và s lư ng cá b t c a m i l a ...). i v i cơ s sinh s n nhân t o tôm gi ng ph i có h sơ theo dõi àn tôm b m , xu t x rõ ràng, nh t ký ch chăm sóc và s d ng th c ăn, tình hình s c kho và ki m tra b nh, s phát d c trong quá trình nuôi dư ng, i u ki n môi trư ng, k t qu cho t ng lô. i v i cơ s ương, dư ng gi ng ph i có ao, b cách ly gi ng m i nh p v và nuôi cách ly 1-2 ngày theo dõi b nh và s c kho àn gi ng m b o không nhi m b nh trư c khi ưa vào ương nuôi; có nh t ký theo dõi quá trình ương nuôi t ng lô (th i gian ương, s lư ng, ch chăm sóc, s d ng th c ăn, tình hình phát tri n, di n bi n th i ti t, các bi u hi n c a gi ng ương, ki m tra b nh nh kỳ, k t qu ương nuôi). 5. Cơ s s n xu t, kinh doanh àn gi ng b m , gi ng thương phNm ph i có nhân viên k thu t có ch ng ch ã ư c ào t o v k thu t s n xu t gi ng thu s n ho c nuôi tr ng thu s n; 6. Cơ s s n xu t, kinh doanh àn gi ng thu n ch ng, àn gi ng c k , àn gi ng ông bà ph i có nhân viên k thu t có văn b ng ch ng nh n trình t i h c tr lên v chuyên ngành nuôi tr ng thu s n ho c ngành sinh h c. 7. Cơ s nh p khNu gi ng thu s n kinh doanh ph i có khu nuôi cách ly theo dõi tình hình s c kho , d ch b nh và có ch ng nh n cơ s m b o i u ki n v sinh thú y thu s n. i u 4. Th c hi n quy trình k thu t b t bu c áp d ng T ch c, cá nhân kinh doanh gi ng thu s n ph i th c hi n quy trình k thu t và m b o v sinh thú y, b o v môi trư ng nư c theo quy nh t i Thông tư 02/2006/TT- BTS ngày 20/3/2006 c a B Thu s n hư ng d n th c hi n Ngh nh 59/2005/N - CP và Quy t nh s 21/2006/Q -BTS ngày 01/12/2006 c a B Thu s n nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v/v ban hành Danh m c gi ng thu s n ph i áp d ng tiêu chuNn ngành.
 4. i v i gi ng khai thác t nhiên ph i qua ương dư ng, thu n hoá t kích c thích h p theo tiêu chuNn ngành m i ư c ưa ra th trư ng. Vi c s d ng các lo i th c ăn, thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t trong s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 5. S d ng àn gi ng b m s n xu t gi ng thương ph m 1. Cơ s th c hi n sinh s n nhân t o gi ng cá tra, s n xu t rô phi ơn tính ph i s d ng àn b m m b o ch t lư ng theo Tiêu chuNn ngành, có ch ng nh n xu t x dòng thu n ư c ti p nh n t các Trung tâm gi ng thu s n (c a Vi n nghiên c u ho c c a t nh) ho c t cơ s có ăng ký kinh doanh àn gi ng thu n ch ng, àn gi ng ông bà, àn gi ng b m ; m i cá th s d ng cho sinh s n không quá 2 l n trong m t năm i v i cá tra và không quá 5 l n i v i cá rô phi. 2. Cơ s th c hi n sinh s n nhân t o tôm sú ch s d ng àn tôm b m cho sinh s n nhân t o không quá 3 l n/cá th ; n u àn tôm b m thu gom t khai thác t nhiên ph i có ch ng nh n ki m d ch; trư ng h p s d ng àn b m nh p khNu ph i có ch ng nh n ngu n g c, có ch ng nh n ki m d ch. 3. Cơ s th c hi n sinh s n nhân t o tôm chân tr ng ph i s d ng àn b m có ch ng nh n dòng s ch b nh (dòng SPF – Specific Pathogen Free) ho c dòng kháng b nh (dòng SPR – Specific Pathogen Resistant) và có ch ng nh n ki m d ch và tuân th các quy nh v quy mô, nơi s n xu t, ki m d ch gi ng khi xu t tr i theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 6. Công b ch t lư ng gi ng thu s n 1. M i lô gi ng thu s n thương phNm thu c các i tư ng nuôi ch l c dư i ây khi ưa ra th trư ng b t bu c ph i th c hi n công b ch t lư ng: a) Giáp xác nuôi nư c l - m n: tôm sú (Penaeus momodon), tôm chân tr ng (Penaeus vannamei); b) Cá bi n: cá ch m (Lates calcarifer), các loài cá song (Epinephelus sp), cá giò (Rachycentron canadum); c) Nhuy n th : nghêu B n Tre (Meretrix meretrix); d) Thu s n nuôi nư c ng t: cá tra (Pangasius hypophythalmus), cá basa (Pangasius bocourti), rô phi v n (Oreochromis niloticus), tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). 2. Các i tư ng gi ng thu s n khác khi ưa ra th trư ng ư c khuy n khích th c hi n công b ch t lư ng. 3. N i dung công b ch t lư ng gi ng thu s n ư c th c hi n theo Quy t nh s 03/2007/Q -BNN ngày 19/01/2007 c a B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn V/v
 5. ban hành ''Quy nh v công b tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c thù chuyên ngành nông nghi p'', c th như sau: a) Tiêu chuNn ch t lư ng gi ng thu s n ư c công b bao g m: Tiêu chuNn Vi t Nam, Tiêu chuNn Ngành ã ban hành trư c ngày 31/12/2006, Tiêu chuNn qu c t ho c khu v c, Tiêu chuNn nư c ngoài ư c cơ s áp d ng i v i s n xu t gi ng c a mình, Tiêu chuNn cơ s do cơ s t xây d ng. b) T ch c, cá nhân công b ch t lư ng gi ng th y s n ph i có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. c) H sơ công b ch t lư ng l p thành 2 b , m i b g m: - B n công b tiêu chuNn ch t lư ng gi ng thu s n. - Tiêu chuNn ch t lư ng gi ng công b kèm theo quy t nh ban hành (b n sao ư c ch ng th c t b n chính). Trư ng h p công b theo tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành ã ban hành trư c ngày 31/12/2006 thì không c n kèm theo tiêu chuNn. Trư ng h p công b theo tiêu chuNn cơ s , tiêu chuNn nư c ngoài ph i kèm theo tiêu chuNn và quy t nh ban hành (b n chính ho c b n sao ư c ch ng th c t b n chính). - Nhãn hàng hóa kèm theo (b n chính). d) Trình t th c hi n công b ch t lư ng: - Cơ s kinh doanh gi ng thu s n n p h sơ công b ch t lư ng gi ng cho Chi c c Thu s n ho c Chi c c Nuôi tr ng thu s n (g i chung là Chi c c Thu s n) thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi doanh nghi p t tr s chính ki m tra và c p phi u ti p nh n; - Chi c c Thu s n ti p nh n h sơ, vi t biên nh n; trong th i gian 5 ngày làm vi c Chi c c Thu s n ki m tra tính phù h p c a tiêu chuNn, hư ng d n b sung nh ng ph n còn thi u, khi h sơ h p l trong th i gian 10 ngày làm vi c Chi c c xác nh n công b ch t lư ng gi ng th y s n (M u b n công b tiêu chuNn ch t lư ng theo Ph l c 1; M u b n ti p nh n công b tiêu chuNn theo Ph l c 2). - Khi cơ s thay i các ch tiêu ch t lư ng gi ng thu s n ph i làm th t c công b l i ch t lư ng gi ng; - Cơ s không ph i n p l phí cho vi c công b tiêu chuNn. i u 7. Ghi nhãn hàng hoá Các i tư ng gi ng thu s n ư c nêu t i kho n 1 thu c i u 6 c a quy ch này khi lưu thông b t bu c ph i ghi nhãn hàng hoá.
 6. N i dung ghi nhãn cho các lô gi ng thu s n th c hi n theo Ngh nh s 89/2006/N -CP ngày 30/8/2006 c a Chính ph v Nhãn hàng hoá và Thông tư s 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 89/2006/N -CP v Nhãn hàng hoá, ph i các n i dung sau: 1. Tên i tư ng gi ng thu s n (kèm tên khoa h c); 2. Tên và a ch t ch c, cá nhân ch u trách nhi m v gi ng thu s n; 3. Xu t x gi ng ( i v i gi ng s n xu t t i Vi t Nam lưu thông trong nư c, ã ghi a ch c a nơi s n xu t ra gi ng ó thì không b t bu c ph i ghi xu t x gi ng); 4. nh lư ng (s lư ng gi ng); 5. S ngày tu i, ho c kích c chi u dài con gi ng, n u là gi ng b m thì ghi rõ kh i lư ng, giai o n phát d c; 6. Ngày s n xu t (ngày xu t xư ng ho c ngày xu t bán); 7. H n s d ng; 8. Hư ng d n s d ng, v n chuy n, hư ng d n b o qu n. i u 8. i tư ng và lo i b nh b t bu c ph i ki m d ch gi ng 1. Gi ng tôm sú, gi ng tôm th chân tr ng khi ưa ra th trư ng b t bu c ph i ki m d ch không có m m các lo i b nh nguy hi m sau ây: b nh m tr ng (WSSV), b nh u vàng (YHV), b nh MBV, b nh tauza. 2. Gi ng cá tra khi ưa ra th trư ng b t bu c ph i ki m d ch không nhi m m m b nh nguy hi m là b nh gan th n m và tr ng mang gây ch t cá hàng lo t do vi khuNn edwardsiella tarda. 3. Gi ng tôm hùm khi ưa ra th trư ng b t bu c ph i ki m d ch b nh en mang, b nh thân, tri u ch ng b nh tôm s a. 4. Các i tư ng gi ng thu s n thương phNm khác ư c nêu trong kho n 1 i u 6 c a quy ch này khi ưa ra th trư ng ph i ư c ki m d ch theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, có phi u ki m d ch c a cơ quan thú y có thNm quy n nơi s n xu t. 5. T t c các loài thu s n s ng nh p khNu (k c làm th c phNm) u ph i ki m d ch b t bu c. i u 9. Th c hi n ki m d ch và x lý khi phát hi n b nh 1. Vi c ki m d ch gi ng thu s n do cơ quan thú y th c hi n theo Quy nh ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2006/Q -BNN ngày 08/3/2006 c a B trư ng B
 7. Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v Ban hành Quy nh v quy trình, th t c ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t; ki m tra v sinh thú y. 2. N i dung ki m d ch gi ng thu s n theo quy nh c a Ngh nh s 33/2005/N - CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh thú y và các quy nh khác c a pháp lu t hi n hành. a) Yêu c u qu n lý ki m d ch i v i các i tư ng gi ng thu s n ư c nêu t i kho n 1 i u 6 c a quy ch này ư c quy nh như sau: - Trư c khi ưa ra kh i tr i s n xu t gi ng, cơ s ph i khai báo và g i h sơ ki m d ch theo m u n cơ quan qu n lý thú y a phương ki m d ch và c p phi u ki m d ch cho lô gi ng ó; gi ng lưu thông không có phi u ki m d ch bu c ph i tiêu hu . - Khi ki m d ch phát hi n lô gi ng có t l c m nhi m b nh vư t m c cho phép theo quy nh i v i t ng lo i b nh thì cơ quan ki m d ch yêu c u và hư ng d n ch cơ s th c hi n tiêu hu ngay toàn b lô gi ng ó, kh trùng cơ s s n xu t. - Trư ng h p ngư i mua gi ng t n cơ s l y m u ki m tra b nh trư c khi mua thông qua các t ch c, cá nhân năng l c ki m tra b nh b ng phương pháp tiên ti n (PCR,...) có k t qu lô gi ng ó b nhi m các b nh ư c nêu trong kho n 1 và kho n 2 c a i u 8 quy ch này và thông báo l i thì cơ s không ư c bán lô gi ng ã nhi m b nh ó, ph i báo ngay cho cơ quan qu n lý thú y a phương hư ng d n tiêu hu toàn b và th c hi n kh trùng làm s ch khu v c trư c khi ti p t c s n xu t lô m i. b) i v i t t c các lo i gi ng thu s n nh p khNu ph i làm th t c ki m d ch qua c a khNu, ph i nuôi cách ly trong m t th i gian t 1-2 ngày tr lên theo dõi tình tr ng s c kho và s thích ng v i môi trư ng, sau khi ã có xác nh n c a cơ quan ki m d ch gi ng không b nhi m b nh thì m i ư c ưa vào s n xu t. i u 10. Xu t, nh p kh u gi ng thu s n Vi c xu t khNu, nh p khNu gi ng thu s n ư c th c hi n theo Quy t nh s 15/2006/Q -BTS ngày 08/9/2006 c a B trư ng B Thu s n nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c Ban hành Quy ch qu n lý nh p khNu, xu t khNu hàng hoá chuyên ngành thu s n. i v i các trư ng h p xu t khNu, nh p khNu gi ng thu s n ph i xin phép (nh ng i tư ng chưa có trong Danh m c các gi ng thu s n ư c phép nh p khNu thông thư ng, k c thu s n còn s ng làm th c phNm), t ch c, cá nhân g i h sơ xin c p phép v C c Nuôi tr ng thu s n - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm nh h sơ và c p phép. - Trong th i h n 5 ngày làm vi c, C c Nuôi tr ng thu s n có trách nhi m ki m tra h sơ và thông báo k t qu cho cơ s xin nh p khNu, xu t khNu, nêu rõ lý do, yêu c u b sung n u h sơ chưa t yêu c u.
 8. - Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l , C c Nuôi tr ng thu s n c p gi y phép nh p khNu ho c gi y phép xu t khNu. i u 11. Thu và s d ng phí, l phí Các ho t ng qu n lý nhà nư c v gi ng thu s n và d ch v ki m nghi m ch t lư ng, ki m d ch gi ng thu s n ư c thu phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; m c thu n p ư c áp d ng theo Quy t nh s 22/2006/Q -BTC ngày 04/04/2006 c a B Tài chính v/v quy nh ch thu n p, qu n lý và s d ng phí, l phí qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh thú y thu s n. Chương III. THANH TRA, KI M TRA VÀ GI I QUY T TRANH CH P i u 12. Thanh tra, ki m tra, giám sát s n xu t gi ng thu s n 1. M i t ch c, cá nhân kinh doanh gi ng thu s n trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u s thanh tra, ki m tra và giám sát c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s t i. 2. C c Nuôi tr ng thu s n t ch c ch o th ng nh t công tác thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh pháp lu t i v i ho t ng s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n; ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các ơn v tr c thu c và các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v quy ch qu n lý gi ng thu s n; tr c ti p ki m tra ho t ng c a các cơ s gi ng thu s n thu c trung ương và các cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng c a t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam; tr c ti p ki m tra ho c ph i h p v i các cơ quan nhà nư c liên quan thanh tra, ki m tra ho t ng s n xu t kinh doanh gi ng thu s n các a phương. 3. C c Nuôi tr ng thu s n ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c thanh tra, ki m tra nh kỳ ho c t xu t khi c n thi t. i u 13. N i dung thanh tra, ki m tra kinh doanh gi ng thu s n 1. Thanh tra, ki m tra nh ng n i dung ư c c p phép trong ăng ký s n xu t, kinh doanh v i ho t ng th c t mà t ch c, cá nhân ó ang ti n hành, bao g m: a) i u ki n c a cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng; b) Th c hi n quy trình k thu t b t bu c áp d ng c) Ngu n gi ng b m ư c dùng sinh s n nhân t o; d) S d ng àn gi ng b m s n xu t gi ng thương phNm; e) Phương pháp s n xu t gi ng; f) Ch t lư ng gi ng ư c s n xu t;
 9. g) L ch trình và th i v s n xu t; h) Phương th c và thi t b v n chuy n gi ng; i) Nhãn mác gi ng, mã s ngu n gi ng ho c tài li u gi i thi u gi ng ư c công b ; k) Vi c ch p hành các quy nh v v sinh thú y, môi trư ng, ki m d ch; 2. Ngoài các n i dung nói trên, còn ki m tra các n i dung khác có liên quan v i s n xu t gi ng khi có khi u ki n c a khách hàng. Chương IV. KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M, GI I QUY T KHI U N I T CÁO i u 14. Khen thư ng và x lý vi ph m: 1. Các t ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n s ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành. 2. Khi thanh tra, ki m tra n u phát hi n nh ng vi ph m cơ s kinh doanh gi ng thu s n s x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; m i chi phí cho quá trình x lý ch hàng ph i ch u trách nhi m. 3. i v i t ch c, cá nhân thu c cơ quan qu n lý nhà nư c vi ph m các quy nh c a pháp lu t trong qu n lý gi ng thu s n, gây thi t h i cho s n xu t thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nh ng hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng qu n lý và trong s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i t cáo và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Chương V. TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C i u 15. Phân c p qu n lý: 1. C c Nuôi tr ng thu s n có trách nhi m: a) Th c hi n qu n lý nhà nư c ho t ng s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n trên ph m vi c nư c. b) ThNm nh h sơ, c p phép nh p khNu gi ng thu s n m i s n xu t, kinh doanh ho c kh o nghi m, th nghi m thay cho C c Qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n (NAFIQAVED) trư c ây. c) T ch c ki m tra, thanh tra, ánh giá vi c th c hi n quy nh qu n lý i v i các khu s n xu t gi ng thu s n t p trung.
 10. d) T ch c ki m tra và c p ch ng nh n cơ s m b o i u ki n s n xu t kinh doanh gi ng thu s n. e) Ph i h p v i C c Thú y trong vi c ch o phòng ch ng d ch b nh trong s n xu t kinh doanh gi ng thu s n, ki m tra và xác nh n cơ s m b o v sinh thuý y thu s n, ki m d ch gi ng thu s n. f) Ph i h p v i V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, C c qu n lý ch t lư ng nông, lâm và th y s n, các C c, V , Vi n nghiên c u trong ngành và các cơ quan nhà nư c liên quan trong vi c hư ng d n, ch o ho t ng s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n b o m các quy nh. 2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a) Th c hi n qu n lý nhà nư c v s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n trên ph m vi t nh, thành ph ; b) C p ch ng nh n cho các cơ s i u ki n s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n theo quy nh; c) T ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n quy nh qu n lý i v i các cơ s gi ng thu s n trên a bàn t nh, thành ph qu n lý; d) nh kỳ báo cáo v i C c Nuôi tr ng thu s n v công tác qu n lý gi ng thu s n trên a bàn t nh, thành ph m i năm 2 l n vào tháng 4 và 11. 3. C c Thú y có trách nhi m ki m tra v sinh thú y cơ s s n xu t gi ng thu s n và c p ch ng nh n t tiêu chuNn v sinh thú y, t ch c th c hi n ki m d ch gi ng thu s n, ph i h p v i các cơ quan ch c năng x lý các t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh gi ng thu s n vi ph m v thú ý thu s n. 4. Cơ quan qu n lý nhà nư c v nông nghi p c p huy n có trách nhi m: a) Qu n lý nhà nư c i v i s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n trên a bàn mb o các quy nh c a i u 11 quy ch này. b) Ph i h p v i U ban nhân dân c p xã t ch c, hư ng d n s n xu t theo mùa v và nh ng quy nh qu n lý c ng ng c a a phương, khi phát hi n có d ch b nh ph i x lý ngay theo úng s hư ng d n v phòng tr d ch b nh c a cơ quan thú y thu s n. Chương VI. I U KHO N THI HÀNH i u 16. C c trư ng C c Nuôi tr ng thu s n, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi và ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Quy nh này.
 11. Trong quá trình th c hi n Quy ch , n u có vư ng m c ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, gi i quy t./. PH L C 1 M U B N CÔNG B TIÊU CHU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 85/2008/Q -BNN ngày 06/8/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) CÔNG B TIÊU CHU N CH T LƯ NG GI NG THU S N S ………….. Doanh nghi p: (Tên doanh nghi p) ...............................……………......................... a ch : …..…………………………………………………………............................ i n tho i: .………………………………………………………….............................… Fax: …………………………………………………..………............….................…….. E-mail: ..…………………………………………………………….............................… CÔNG B Tiêu chuNn (s hi u và tên tiêu chu n) ………………......................…………………. ……………………………………………………………………………......................….. Áp d ng cho s n phNm, hàng hóa (Tên, ki u, lo i, mã s hàng hóa) ………………. ………………………………………………………………………………………….......... ………………………………………………………………………………………………… Doanh nghi p cam k t s n xu t, kinh doanh s n phNm, hàng hóa theo úng tiêu chuNn công b nêu trên. …….., ngày….tháng…..năm………. i di n doanh nghi p (tên, ch c v )
 12. PH L C 2 M U B N TI P NH N CÔNG B TIÊU CHU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 85/2008/Q -BNN ngày 06/8/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) S Nông nghi p và PTNT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T (t nh/ thành ph ) NAM c l p – T do – H nh phúc ------- S :……… ………., ngày……tháng…….năm ….. B N TI P NH N CÔNG B TIÊU CHU N S Nông nghi p và PTNT (t nh/ thành ph ) xác nh n ã ti p nh n B n công b tiêu chuNn c a: (tên doanh nghi p) …………………………………………………………………….…….. ( a ch ) ……………………………………………………………………………………...... Cho (s n ph m, hàng hóa): ………..……………………………………………………….. S , ký hi u tiêu chuNn tương ng: …………………………………………………………. B n ti p nh n này ch ghi nh n s công b tiêu chuNn s n phNm, hàng hóa c a doanh nghi p, không có giá tr ch ng nh n s n phNm, hàng hóa phù h p v i tiêu chuNn. …….., ngày….tháng…..năm………. Nơi nh n: GIÁM CS - Doanh nghi p; (ký tên, óng d u) - Lưu h sơ
 13. PH L C 3 M U ƠN XIN XU T (NH P) KH U GI NG THU S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 85/2008/Q -BNN ngày 06/8/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- ( a danh), ngày tháng năm 200 ƠN XIN XU T/(NH P) KH U GI NG THU S N Kính g i: C c Nuôi tr ng thu s n. - Căn c (ghi y tên i u ư c qu c t mà Vi t nam ã ký k t ho c gia nh p) - Căn c vào Quy ch qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá chuyên ngành thu s n Ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2006/Q -BTS ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Thu s n; Tên ơn v ngh xu t khNu: a ch : Tel: Fax: ngh Quý C c xét duy t và c p phép xu t (nh p) khNu: 1. Tên thương m i/tên khoa h c loài th y s n xin c p phép xu t khNu: 2. Tên cơ s s n xu t: 3. a i m s n xu t: 4. Tên, a ch ơn v nh p/(xu t) khNu, nư c nh p/(xu t) khNu: 5. M c ích nh p/(xu t) khNu gi ng: 6. S lư ng d ki n xu t/(nh p) khNu: 7. Th i gian d ki n xu t/(nh p) khNu: 8. a i m d ki n xu t khNu:
 14. TH TRƯ NG ƠN VN (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản