Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
82
lượt xem
5
download

Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 85/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C NGƯ I CÓ NGHĨA V KÊ KHAI TÀI S N, THU NH P THEO QUY NNH T I KHO N 11 I U 6 NGHN NNH S 37/2007/N -CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2007 C A CHÍNH PH V MINH B CH TÀI S N, THU NH P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c kho n 11 i u 6 Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a chính ph v minh b ch tài s n, thu nh p; Xét ngh c a B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p hi n ang làm vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c, l c lư ng vũ trang. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m c th hoá danh sách ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p c a t ng cơ quan, t ch c, ơn v mình th c hi n vi c kê khai tài s n theo quy nh t i Ngh nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Căn c vào Danh m c ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p ban hành kèm theo quy t nh này, ngh Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c, Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, các cơ quan Trung ương c a ng, c a t ch c chính tr - xã h i quy nh c th danh sách ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p th c hi n vi c kê khai tài s n theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh các B , ngành và a phương ph n nh v B N i v t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét, s a i, b sung cho phù h p./.
  2. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng DANH M C NGƯ I CÓ NGHĨA V KÊ KHAI TÀI S N, THU NH P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 85/2008/Q -TTg ngày 03/7/2008 c a Th tư ng Chính ph ) Nhóm A. Nh ng ngư i tr c ti p làm công tác qu n lý ngân sách, tài s n c a Nhà nư c bao g m: I. Ngư i ang làm vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c các c p, cơ quan c a ng, t ch c chính tr - xã h i, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c và Văn phòng H i ng nhân dân ư c cơ quan, t ch c, ơn v có th m quy n b trí làm vi c nh ng v trí công tác sau ây: 1. K toán. 2. Th qu 3. Th kho. 4. Mua s m v t tư, tài s n, phương ti n. 5. C p phát v t tư, nhiên li u và trang thi t b . II. Ngư i ang làm vi c trong quân i nhân dân Vi t Nam ư c cơ quan có th m quy n b trí làm vi c nh ng v trí công tác sau ây: 1. Nhân viên: qu n lý, tài chính t c p ti u oàn và tương ương tr lên. 2. Nhân viên, th kho: vũ khí, khí tài, quân nhu, xăng d u, doanh tr i t c p Trung oàn và tương ương tr lên. 3. Tr lý H u c n t c p Ti u oàn và tương ương tr lên. 4. Tr lý: tài chính, quân nhu, xăng d u, doanh tr i t c p Trung oàn và tương ương tr lên. 5. Nhân viên và tr lý b o m v t ch t, v t tư k thu t t c p Sư oàn và tương ương tr lên. 6. Nhân viên, th kho: v t tư, trang thi t b , dư c các b nh vi n.
  3. 7. Nhân viên: giám sát, k toán và tr lý các Ban Qu n lý d án. 8. Th qu , k toán t ng h p, theo dõi v n, ngân sách các doanh nghi p. 9. i trư ng i thi công, Ch nhi m công trình, Xư ng trư ng, Tr m trư ng c a các doanh nghi p. 10. T trư ng i n nư c, T Ch bi n; Xư ng trư ng Xư ng in, Xư ng S a ch a c a các nhà trư ng và tương ương. III. Ngư i ang làm vi c trong L c lư ng Công an nhân dân Vi t Nam ư c cơ quan có th m quy n b trí làm vi c nh ng v trí công tác sau ây: 1. Th kho. 2. Th qu . 3. Qu n lý v n. 4. Qu n lý v t tư, tài s n, phương ti n. 5. Qu n lý d án. 6. ThNm nh d án. 7. Qu n lý công trình. 8. K ho ch u tư. 9. Mua s m, c p phát. 10. Qu n lý vũ khí, khí tài. 11. Qu n lý trang c p. Nhóm B. Nh ng ngư i tr c ti p ti p xúc và gi i quy t công vi c c a cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân trong các lĩnh v c sau ây: I. T ch c cán B 1. Phân b k ho ch kinh phí ào t o, b i dư ng cán B , công ch c. 2. T ch c tuy n d ng cán B , công ch c, viên ch c. 3. T ch c thi nâng ng ch các ng ch công ch c, viên ch c. 4. ThNm nh nhân s trình c p có thNm quy n b nhi m, i u ng, luân chuy n, ào t o, b i dư ng cán B , công ch c.
  4. 5. ThNm nh h sơ trình c p có thNm quy n phê duy t v t ch c B máy và biên ch . 6. ThNm nh các án thành l p m i, s p x p l i các cơ quan, t ch c, ơn v và doanh nghi p Nhà nư c, t ch c phi chính ph , H i ngh nghi p. 7. ThNm nh h sơ ngh thành l p m i, nh p, chia, i u ch nh a gi i ơn v hành chính các c p. 8. ThNm nh h sơ trình c p có thNm quy n quy t nh các hình th c thi ua, khen thư ng, k lu t. II. Tài chính, ngân hàng 1. Qu n lý các i tư ng n p thu . 2. Thu thu , ki m soát thu , hoàn thu giá tr gia tăng (VAT), quy t toán thu , qu n lý và c p phát n ch . 3. Ki m hóa hàng hoá xu t nh p khNu. 4. ThNm nh, ki m tra và quy t toán kinh phí theo quy nh c a Lu t Ngân sách. 5. C p gi y phép ho t ng ngân hàng, t ch c tín d ng. 6. Th c hi n nghi p v tín d ng t i các t ch c tín d ng nhà nư c; thNm nh và cho vay tín d ng. 7. X lý công n , các kho n n x u; ho t ng mua và bán n ; thNm nh, nh giá trong u giá. 8. C p phát ti n, hàng thu c Kho b c Nhà nư c và d tr qu c gia. 9. Thanh toán b o hi m xã h i, b o hi m y t . 10. C p phép ho t ng ngo i h i. 11. Giám sát ho t ng ngân hàng. III. Công thương 1. C p các lo i gi y phép liên quan n xu t nh p khNu, d ch v thương m i. 2. C p gi y phép liên quan n vi c b o m tiêu chuNn an toàn trong s n xu t, kinh doanh. 3. Ki m soát th trư ng. IV. Xây d ng
  5. 1. C p gi y phép trong lĩnh v c xây d ng. 2. ThNm nh d án xây d ng. 3. Quy ho ch xây d ng. 4. Theo dõi và qu n lý các công trình xây d ng. 5. ThNm nh, giám nh ch t lư ng các công trình xây d ng. 6. Theo dõi, thNm nh, l p k ho ch, ki m soát, giám sát, i u ph i, n bù, gi i phóng m t b ng, quy t toán kinh phí thu c các Ban Qu n lý d án công trình xây d ng. V. Giao thông 1. Giám nh k thu t các công trình giao thông, ăng ki m các lo i phương ti n giao thông thu c lĩnh v c hàng không, hàng h i, ư ng s t, ư ng B , ư ng thu . 2. Qu n lý công trình giao thông. 3. Theo dõi, thNm nh, l p k ho ch, ki m soát, giám sát, i u ph i, n bù, gi i phóng m t b ng, quy t toán kinh phí thu c các Ban Qu n lý d án công trình giao thông. 4. Gi i quy t các v n có liên quan n nghĩa v , quy n, l i ích c a ngư i tham gia giao thông và quy nh v b o m an toàn i v i các phương ti n tham gia giao thông. VI. Y t 1. C p gi y ch ng nh n v sinh, an toàn th c phNm. 2. C p gi y ch ng nh n hành ngh y, dư c. 3. C p phép gi y ch ng nh n cơ s t tiêu chuNn s n xu t th c ăn gia súc, gia c m. 4. C p gi y phép nh p khNu thu c tân dư c. 5. C p gi y phép nh p khNu hoá ch t di t côn trùng, kh trùng. 6. C p gi y ch ng nh n nh p khNu m phNm. 7. Ki m nh tiêu chuNn, ch t lư ng s n phNm. 8. Theo dõi, qu n lý, giám sát, cung ng các lo i thu c; dư c li u, d ng c , thi t b v t tư y t ; các lo i s n phNm màu liên quan n vi c b o v chăm sóc s c kho con ngư i và l i ích xã h i. 9. ThNm nh và nh giá các lo i thu c tân dư c.
  6. VII. Văn hoá - Th thao và Du l ch 1. C p gi y phép kinh doanh l hành qu c t . 2. C p gi y phép công nh n cơ s lưu trú du l ch. 3. C p gi y phép công nh n di tích l ch s x p h ng c p qu c gia. 4. C p gi y phép thăm dò, khai qu t kh o c . 5. C p gi y phép ưa di v t, c v t ra nư c ngoài. 6. C p gi y phép bi u di n ngh thu t chuyên nghi p. 7. C p gi y phép xu t nh p khNu và ph bi n các n phNm văn hoá. 8. ThNm nh h sơ x p h ng khách s n. 9. ThNm nh và c p phép chương trình, ti t m c, v di n c a các t ch c cá nhân Vi t Nam i bi u di n nư c ngoài và các t ch c, cá nhân nư c ngoài vào bi u di n t i Vi t Nam. 10. ThNm nh, phê duy t các d án b o qu n, tu b và ph c h i di tích qu c gia và di tích qu c gia c bi t theo quy nh c a pháp lu t. 11. Phê duy t ho c tho thu n vi c xây d ng các công trình khu v c b o v II i v i di tích qu c gia và di tích qu c gia c bi t. VIII. Thông tin và Truy n thông 1. C p gi y phép ho t ng v Bưu chính, Vi n thông, Công ngh thông tin, Báo chí và Xu t b n. 2. C p và phân b tài nguyên thông tin (kho s , t n s , tài nguyên Internet và qu o v tinh). 3. Qu n lý các chương trình qu ng cáo trên các phương ti n phát thanh, truy n hình và trên Internet. 4. Phân b , thNm nh và qu n lý các d án, án thu c lĩnh v c công ngh thông tin và truy n thông. IX. Tài nguyên và Môi trư ng 1. C p gi y phép ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u, s d ng tài s n g n li n v i t. 2. C p gi y phép kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n. 3. C p gi y phép x lý, v n chuy n ch t th i nguy h i.
  7. 4. C p gi y ch ng nh n t tiêu chuNn môi trư ng. 5. C p gi y phép v thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c và x nư c th i vào ngu n nư c. 6. X lý h sơ giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích s d ng s d ng t, ăng ký quy n s d ng t và quy n s h u, s d ng tài s n g n li n v i t. 7. Bán, cho thuê tài s n g n li n v i t và giao h n m c t; qu n lý vi c áp d ng n bù, xác nh ngư i s d ng t thu c i tư ng b i thư ng, ư c h tr ; m c b i thư ng, h tr trong gi i phóng m t b ng. 8. X lý vi ph m v môi trư ng. X. Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. C p gi y cho thuê t, giao t; qu n lý ng v t thu c danh m c quý hi m. 2. Ki m d ch ng v t. 3. Ki m lâm. 4. Ki m soát thú y, thu c b o v th c v t, b nh ng v t và gia súc, gia c m. 5. Theo dõi, qu n lý b o v ngu n l i thu s n, qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh và thú y th y s n. XI. u tư và Ngo i giao 1. ThNm nh, c p gi y ch ng nh n n tư c a nư c ngoài vào Vi t Nam và c a Vi t Nam ra nư c ngoài. 2. ThNm nh d án. 3. u th u và qu n lý u th u. 4. L p, phân b , qu n lý k ho ch v n. 5. Qu n lý quy ho ch. 6. Qu n lý khu công nghi p - khu ch xu t. 7. Qu n lý doanh nghi p và ăng ký kinh doanh. 8. Qu n lý ODA. 9. Ti p nh n và x lý h sơ lãnh s . XII. Tư pháp
  8. 1. Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s các c p. 2. ThNm tra viên thi hành án dân s . 3. ăng ký k t hôn có y u t nư c ngoài, ăng ký giao d ch b o m. 4. C i chính tư pháp, ch ng nh n tư pháp. XIII. Lao ng - Thương binh và Xã h i 1. ThNm nh h sơ c p phép ho t ng d ch v ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi t nư c ngoài theo h p ng. 2. ThNm nh h sơ thành l p các trư ng cao ng ngh , trung c p ngh ; c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh cho các cơ s d y ngh ; phân b ch tiêu, kinh phí d y ngh . 3. ThNm nh h sơ ngư i có công; d toán, duy t, c p phát kinh phí tr tr c p ưu ãi, kinh phí th c hi n ưu ãi ngoài tr c p và các chương trình ưu ãi xã h i khác i v i ngư i có công. XIV. Khoa h c và Công ngh 1. H p tác, trao i khoa h c và công ngh có y u t nư c ngoài. 2. ThNm nh h sơ, th t c có liên quan n vi c c p, i u ch nh, thu h i, gia h n các lo i gi y phép, gi y ch ng nh n, gi y ăng ký trong ph m vi qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh theo phân công, phân c p c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. 3. ThNm nh, giám nh công ngh i v i các d án u tư trong nư c, u tư nư c ngoài và c a các chương trình phát tri n kinh t - xã h i theo quy nh c a pháp lu t. 4. ThNm nh và tư v n c p các văn b ng s h u trí tu . XV. Giáo d c và ào t o 1. Tuy n sinh, ào t o thu c các trư ng công l p (các trư ng do Nhà nư c thành l p, u tư xây d ng cơ s v t ch t, b o m kinh phí cho các nhi m v chi thư ng xuyên). 2. Phân b ch tiêu tuy n sinh ào t o cho các trư ng trong h th ng giáo d c qu c dân; phân b ch tiêu ào t o sau i h c và ch tiêu ào t o nư c ngoài. 3. ThNm nh, phê duy t chương trình ào t o, b i dư ng c a các nhà trư ng trong h th ng giáo d c qu c dân. 4. ThNm nh sách giáo khoa, giáo c gi ng d y và các v t tư k thu t khác ph c v gi ng d y, nghiên c u
  9. 5. ThNm nh h sơ thành l p các trư ng trong h th ng giáo d c qu c dân. 6. Qu n lý các d án, án thu c lĩnh v c Giáo d c và ào t o. 7. Phân b , thNm nh các tài nghiên c u khoa h c thu c lĩnh v c Giáo d c và ào t o. XVI. Qu c phòng 1. Tr lý chính sách Ban Ch huy quân s huy n, qu n, th xã, 2. Trư ng ban thu c Ban Ch huy quân s huy n, qu n, th xã, trung oàn và tương ương. 3. Giám c trung tâm d y ngh và gi i thi u vi c làm c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 4. Tr m trư ng, Phó tr m trư ng thu c n biên phòng. 5 . Tr lý quân l c, tr lý cán B c p Trung oàn tr lên. 6. Tr lý qu n lý h c viên, tuy n sinh, chính sách, b o hi m c a các nhà trư ng. XVII. Công an 1. C p h chi u, qu n lý xu t nh p c nh, nh p cư, cư trú c a ngư i nư c ngoài Vi t Nam. 2. Ki m soát c a khNu. 3. ăng ký và c p bi n s các lo i phương ti n giao thông ư ng B ; tu n tra, ki m tra, ki m soát và x lý v an toàn giao thông ư ng b , ư ng thu , ư ng s t. 4. ăng ký, qu n lý h khNu. 5. ăng ký, qu n lý các ngành ngh kinh doanh có i u ki n. 6. Trinh sát (các lĩnh v c Kinh t , Hình s , Ma tuý, Môi trư ng, ch ng tham nhũng). 7. Duy t thi t k phòng cháy; ki m tra an toàn phòng cháy. 8. Tuy n công dân ph c v có th i h n trong Công an nhân dân, tuy n sinh, tuy n d ng cán B , công ch c. 9. X lý vi ph m và tr t t an toàn xã h i. 10. Giám th và Qu n giáo t i các tr i giam, tr i t m giam, Trung tâm Giáo dư ng và Ph c h i nhân phNm. XVIII. Thanh tra và Phòng, ch ng tham nhũng
  10. 1. Làm công tác thanh tra trên t t c các lĩnh v c ư c quy nh t i Quy t nh này tr nh ng ngư i ư c b nhi m vào ng ch thanh tra viên ( ã có quy nh v nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p t i kho n 10 i u 6 Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v minh b ch tài s n, thu nh p). 2. Gi i quy t ơn, thư khi u n i, t cáo c a cơ quan, t ch c, ơn v và cá nhân. 3. Làm công tác phòng, ch ng tham nhũng. Trên ây là Danh m c nh ng ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p theo quy nh t i kho n 11 i u 6 Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v minh b ch tài s n, thu nh p./.
Đồng bộ tài khoản