Quyết định số 852/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 852/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 852/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 852/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 852/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Yên Bái (T trình s 426/TTr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 658/TTr-BT KT ngày 16 tháng 5 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 01 t p th và 12 cá nhân (có danh sách kèm theo), ã có nhi u thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Yên Bái, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - UBND t nh Yên Bái; - Ban Thi ua - Khen thư ng TW; - BTCN VPCP; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b). Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 852/Q -TTg ngày 04/7/2008 c a Th tư ng Chính ph ) 1. y ban Ki m tra Huy n y Văn Ch n , t nh Yên Bái; 2. Ông Hoàng Vi t Hưng, Phó Ch t ch H i Nông dân t nh Yên Bái; 3. Ông Tr n H u Sính, Trư ng phòng Phòng H t ng kinh t , huy n Văn Ch n, t nh Yên Bái; 4. Ông Ph m Minh Chi n, Trư ng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, huy n Văn Ch n, t nh Yên Bái; 5. Ông Quang Vin, Trư ng phòng Phòng Hành chính - T ch c, Trư ng Chính tr t nh Yên Bái; 6. Ông Nguy n Ti n Chung, Trư ng phòng Phòng Khoa h c - thông tin - Tư li u, Trư ng Chính tr t nh Yên Bái; 7. Bà L c Th Nhung, Phó Trư ng phòng Phòng Nghiên c u - T ng h p, Văn phòng T nh y Yên Bái; 8. Bà Hà Th Minh Lý, Trư ng phòng Phòng Nghiên c u - T ng h p, Văn phòng T nh y t nh Yên Bái; 9. Bà Ph m Th Tuy t Nga, Phó Ch t ch H i nông dân t nh Yên Bái; 10. Ông Dương Qu c Ti n, Phó Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng thu c S N i v , t nh Yên Bái; 11. Ông Tri u c Hùng, Ch t ch y ban nhân dân huy n Yên Bình, t nh Yên Bái; 12. Ông Hoàng Xuân Nguyên, Bí thư huy n y Yên Bình, t nh Yên Bái; 13. Ông Ph m Văn Minh, Phó Giám c S Thương m i và Du l ch, t nh Yên Bái./.
Đồng bộ tài khoản