Quyết định số 856/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 856/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 856/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 856/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 856/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T I U CH NH K HO CH S P X P, I M I DOANH NGHI P 100% V N NHÀ NƯ C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH THANH HÓA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 38/2007/Q -TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p 100% v n nhà nư c; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Thanh Hóa, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh k ho ch s p x p, i m i doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c y ban nhân dân t nh Thanh Hóa như sau: 1. Doanh nghi p gi nguyên pháp nhân, Nhà nư c ti p t c n m gi 100% v n: - Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên C p nư c Thanh Hóa; - Nhà Xu t b n Thanh Hóa (trong năm 2009). 2. Chuy n thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên 100% v n nhà nư c: - Nhà In Báo Thanh Hóa; - Công ty Môi trư ng và Công trình ô th Thanh Hóa. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Thanh Hóa có trách nhi m: a) Ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p 100% v n nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung ư c duy t; b) Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, N i v , Lao ng – Thương binh và Xã h i, Thông tin và Truy n thông và các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Thanh Hóa trong vi c th c hi n Quy t nh này. c) Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p có trách nhi m ch o, ôn c, hư ng d n và theo dõi th c hi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Ch t ch y ban nhân dân t nh Thanh Hóa và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Lao ng – Thương binh và Xã h i, N i v , Thông tin và Truy n thông; - y ban nhân dân t nh Thanh Hóa; - Ban Ch o i m i và Phát tri n DN; Nguy n Sinh Hùng - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V ; TH, TKBT, KTN, KTTH, P; - Lưu Văn thư, MDN (5b).
Đồng bộ tài khoản