Quyết định số 86/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 86/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2001/QĐ-BNN về việc ban hành "Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với hàng hoá chuyên ngành nông nghiệp" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2001/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/2001/Q -BNN Hà N i, ngày 23 tháng 8 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 86/2001/Q -BNN, NGÀY 23 THÁNG 08 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH T M TH I V CÔNG B TIÊU CHU N CH T LƯ NG I V I HÀNG HOÁ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHI P" B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73-CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 86-CP ngày 8 tháng12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Quy t nh 2425/2000/Q -BKHCNMT ngày 12 tháng 12 năm 2000 c a B trư ng B Khoa h c công ngh và môi trư ng v vi c ban hành "Quy nh t m th i v công b tiêu chu n ch t lư ng hàng hoá"; Theo ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m; C c trư ng C c Khuy n nông và Khuy n lâm; C c trư ng C c Phát tri n lâm nghi p; C c trư ng C c B o v th c v t; C c trư ng C c Thú y, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh t m th i v công b tiêu chuNn ch t lư ng cho hàng hoá chuyên ngành do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý ". i u 2: Căn c vào Quy nh t m th i ban hành kèm Quy t nh này các ơn v sau ây có trách nhi m hư ng d n v m t chuyên môn, theo dõi vi c công b tiêu chuNn và qu n lý ch t lư ng các lo i hàng hóa ư c giao: - C c B o v th c v t: Thu c và nguyên li u thu c b o v th c v t; - C c Khuy n nông Khuy n lâm: Gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, th c ăn và nguyên li u th c ăn chăn nuôi, phân bón; Các ch phNm sinh h c ph c v tr ng tr t và chăn nuôi; - C c Phát tri n lâm nghi p: Gi ng cây lâm nghi p; - C c Thú y: Thu c thú y và nguyên li u thu c thú y;
  2. - Các s Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: Các lĩnh v c trên trong ph m vi qu n lý c a T nh. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4: Ông Chánh văn phòng, Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n phNm, C c trư ng C c Khuy n nông và Khuy n lâm, C c trư ng C c B o v Th c v t, C c trư ng C c Phát tri n lâm nghi p, C c trư ng C c Thú y và Th trư ng các ơn v có liên quan trong ph m vi nhi m v ư c giao có trách nhi m t ch c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. Ph m H ng Giang ( ã ký) QUY NNH T M TH I V CÔNG B TIÊU CHU N CH T LƯ NG I V I HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH DO B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN QU N LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 86/2001/Q /BNN ngày 23 tháng 08 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 1. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1.1. Quy nh này hư ng d n các t ch c, cá nhân (dư i ây ư c g i là doanh nghi p) s n xu t, kinh doanh s n phNm, hàng hóa t i Vi t Nam trong lĩnh v c qu n lý c a B nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c quy nh t i Ngh nh 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph bao g m: gi ng cây tr ng (bao g m c gi ng cây lâm nghi p), gi ng v t nuôi, thu c b o v th c v t và nguyên li u thu c b o v th c v t, thu c thú y và nguyên li u thu c thú y, th c ăn chăn nuôi và nguyên li u th c ăn chăn nuôi, phân bón, các ch phNm sinh h c ph c v tr ng tr t và chăn nuôi ti n hành công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa (cho các m t hàng có trong danh m c b t bu c ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng) và ch u trách nhi m v vi c m b o tiêu chuNn ch t lư ng ã công b c a s n phNm, hàng hóa do mình s n xu t ho c kinh doanh. 1.2. i v i hàng hóa nêu trên ư c s n xu t, ch bi n th công, nguyên li u, v t li u, bán thành phNm thu c quy trình s n xu t hàng hóa nhưng s d ng trong n i b Doanh nghi p không b t bu c ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng, nhưng ư c khuy n khích công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa. 1.3. S n phNm, hàng hóa nh p khNu thu c ph m vi qu n lý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nêu trên s d ng t i Vi t Nam cũng ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng theo Quy t nh này. 1.4. S n phNm, hàng hóa thu c ph m vi qu n lý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nêu trên nhưng không nh m m c ích kinh doanh mà ch s d ng làm hàng
  3. m u, tri n lãm, nghiên c u không thu c ph m vi b t bu c công b tiêu chuNn ch t lư ng theo Quy t nh này. 2. TIÊU CHU N CH T LƯ NG HÀNG HÓA Ư C CÔNG B : Tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa ư c công b bao g m: - Tiêu chuNn cơ s do Doanh nghi p t xây d ng; - Tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN); - Tiêu chuNn ngành (TCN); - Các quy nh k thu t do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công b (Q KT); - Tiêu chuNn qu c t ho c khu v c, tiêu chuNn nư c ngoài ư c Doanh nghi p ch p nh n áp d ng i v i hàng hóa c a mình và ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n công nh n. N i dung c a tiêu chuNn ư c công b không ư c trái v i các quy nh do các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành áp d ng trong c nư c. 3. TH T C CÔNG B Th t c công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa ư c th c hi n theo Quy t nh 2425/2000/Q -BKHCNMT ngày 12 tháng 12 năm 2000 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và hư ng d n, ch o c a các cơ quan ch c năng ư c B Nông nghi p và PTNT ch nh theo i u 2 c a Quy t nh này. 4. TRÁCH NHI M C A CÁC C C, V THU C B NÔNG NGHI P VÀ PTNT VÀ CÁC S NÔNG NGHI P VÀ PTNT 4.1. Các C c qu n lý chuyên ngành ph i h p v i V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n phNm thu c B Nông nghi p và PTNT có trách nhi m nh kỳ hàng năm xây d ng "Danh m c hàng hóa ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng" thu c lĩnh v c qu n lý ư c phân công và trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. 4.2. Trách nhi m qu n lý ngành ư c phân công c th như sau: - Các C c qu n lý chuyên ngành thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c, ch o th c hi n và ki m tra vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa chuyên ngành trong ph m vi c nư c và tr c ti p i v i các doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c các B , Ngành trung ương, các doanh nghi p liên doanh ho c 100% v n u tư nư c ngoài, các cơ s s n xu t hàng hóa c bi t; - Các S Nông nghi p và PTNT ch u trách nhi m t ch c, ch o th c hi n và ki m tra vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa chuyên ngành cho các doanh nghi p Nhà nư c thu c t nh qu n lý và các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác thu c ph m vi qu n lý c a T nh.
  4. 4.3. Các cơ quan nêu t i i m 4.2 có trách nhi m ti p nh n h sơ, ki m tra tính phù h p v i các quy nh c a Nhà nư c và trong vòng 15 ngày k t ngày nh n h sơ ph i: - Làm các th t c c n thi t công nh n tiêu chuNn ch t lư ng c a hàng hóa và thông báo cho doanh nghi p bi t b ng văn b n n u vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng c a doanh nghi p ã th c hi n theo úng quy nh. - Thông báo và hư ng d n cho doanh nghi p hoàn ch nh h sơ công b tiêu chuNn ch t lư ng n u n i dung công b chưa úng theo quy nh hi n hành v ch t lư ng. - Căn c vào phân công, phân c p qu n lý c a B , các C c, V và các S Nông nghi p và PTNT ph i ph i h p ch t ch v i nhau trong quá trình th c hi n nhi m v tránh trùng l p, b sót và nâng cao hi u qu c a công tác qu n lý tiêu chuNn ch t lư ng. 5. TRÁCH NHI M C A DOANH NGHI P 5.1. Doanh nghi p ph i ch u trách nhi m và b o m hàng hóa ư c công b áp ng hoàn toàn các ch tiêu ch t lư ng ã công b , tr các trư ng h p có quy nh khác c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng, doanh nghi p ch th c hi n m t l n n u không có s thay i v ch ng lo i và quy trình s n xu t và ch u s ki m tra, ki m nghi m nh kỳ c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. 5.2. Sau khi hàng hóa ư c công b tiêu chuNn ch t lư ng, Doanh nghi p ph i b o m i u ki n s n xu t, kinh doanh ch t lư ng s n phNm, hàng hóa luôn ư c n nh trong quá trình s n xu t, lưu thông áp ng úng tiêu chuNn ã công b v m i n i dung. 5.3. Trong quá trình s n xu t ho c lưu thông hàng hóa, n u Doanh nghi p không m b o ư c các i u ki n hàng hóa s n xu t ra phù h p v i các n i dung ã công b thì Doanh nghi p ph i báo cáo ngay v i các cơ quan quy nh t i i m 4.2 m c 4 nói trên và các cơ quan h u quan, ng th i ti n hành các bi n pháp x lý k p th i. 5.4. Sau khi ã kh c ph c ph n không phù h p, Doanh nghi p ư c ti p t c s d ng D u tiêu chuNn ch t lư ng và lưu thông hàng hóa bình thư ng; ng th i thông báo cho cơ quan có trách nhi m quy nh t i i m 4.2 m c 4 nói trên c a Quy nh này. 5.5. Doanh nghi p có trách nhi m lưu gi toàn b h sơ hàng hóa ã công b tiêu chuNn và trình cơ quan có thNm quy n xem xét khi có yêu c u. 6. CÔNG TÁC KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M 6.1. Các cơ quan có thNm quy n theo i m 4.2 m c 4 nói trên c a Quy nh này có trách nhi m t ch c ki m tra nh kỳ i v i các doanh nghi p v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo ch sau: - Không quá 1 l n/1 năm i v i các doanh nghi p ư c c p ch ng ch GMP, ISO, HACCP ho c h th ng qu n lý ch t lư ng s n phNm tương ương.
  5. - Không quá 2 l n/ 1 năm i v i cơ s còn l i. 5.1 Vi c ki m tra nh kỳ và l y m u s n phNm, hàng hóa ki m nghi m do cơ quan qu n lý chuyên ngành th c hi n ư c ti n hành ng th i trong m t l n. Vi c phân tích ch t lư ng s n phNm ch ư c ti n hành t i các phòng ki m nghi m ch t lư ng s n phNm chuyên ngành ư c B Nông nghi p và PTNT ho c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh và công nh n. 5.2 Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p Trung ương ư c B Nông nghi p và PTNT ch nh và a phương do S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch nh qu n lý theo t ng ngành hàng ph i l p s theo dõi tình hình công b tiêu chuNn ch t lư ng và công b phù h p tiêu chuNn cho các lo i m t hàng c a các doanh nghi p, hàng quý t ng h p, thông báo danh m c cho cơ quan qu n lý ch t lư ng và cơ quan qu n lý th trư ng cùng c p ph i h p trong vi c ki m soát lưu thông hàng hóa chuyên ngành trên th trư ng. 5.3 Trong quá trình ki m tra, thanh tra n u doanh nghi p vi ph m v công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Nông nghi p và PTNT xem xét, gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản