Quyết định số 86/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 86/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2001/QĐ-UB về việc sửa đổi, bổ sung quy định đền bù hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 1Bis-1Kép đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 86/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C S A I, B SUNG QUY NNH N BÙ H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ C A D ÁN U TƯ XÂY D NG KHU NHÀ T I S 1BIS-1KÉP Ư NG NGUY N ÌNH CHI U, PHƯ NG A KAO, QU N 1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh khung giá các lo i t; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N - CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v vi c thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v vi c thu ti n s d ng t; và Thông tư s 115/2000/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 38/2000/N -CP c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 624/TTg ngày 30 tháng 9 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t d án u tư c a khu nhà và văn phòng làm vi c t i 1Bis-1Kép Nguy n ình Chi u, phư ng a Kao, qu n 1 và Quy t nh s 490/TTg ngày 30 tháng 7 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho Công ty Phát tri n và D ch v nhà qu n 1 s d ng t u tư kinh doanh xây d ng nhà Căn c Quy t nh s 1285/Q -UB-QL T ngày 26 tháng 8 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i u ch nh di chuy n nhà cán b , công nhân viên và nhân dân t i s 1Bis- 1Kép ư ng Nguy n ình Chi u, phư ng a Kao, qu n 1; Căn c quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04 tháng 01 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph ; Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09 tháng 11 năm 1996; Quy t nh s 5675/Q -UB-QL T ngày 24 tháng 10 năm 1998 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c ban hành b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b và Quy t nh s 15/2001/Q - UB ngày 23 tháng 02 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i u ch nh b sung b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà và các lo i ki n trúc khác tính l phí trư c b ;
  2. Căn c ngu n g c và hi n tr ng s d ng t c a các h dân cư trong ph m vi quy ho ch c a d án xây d ng khu nhà t i s 1Bis-1Kép ư ng Nguy n ình Chi u, phư ng a Kao, qu n 1 nguyên là khu gia binh c a ch cũ nên theo quy nh t i i m 1, M c IV c a văn b n “Chính sách qu n lý và c i t o xã h i ch nghĩa i v i nhà t ô th các t nh mi n Nam” ban hành kèm theo Quy t nh s 111/CP ngày 17 tháng 4 năm 1977 c a H i ng Chính ph quy nh : “M i lo i nhà c a, t ai trư c ngày Gi i phóng do chính quy n M , ng y qu n lý ho c dành cho t ch c hay cá nhân thu c ng y quân ng y quy n và các t ch c ng phái ph n ng s d ng, nay thu c tài s n công c ng do Nhà nư c tr c ti p qu n lý”; Căn c báo cáo s 171/ TTr ngày 24 tháng 12 năm 1999 c a oàn Thanh tra Nhà nư c v k t qu thanh tra gi i quy t ơn khi u n i, t cáo c a 78 h dân t i s 1Bis- 1Kép ư ng Nguy n ình Chi u, phư ng a Kao, qu n 1; Xét ngh c a S Tài chánh-V t giá, y ban nhân dân qu n 1 t i công văn s 1106/LCQ-CV-UB ngày 01 tháng 8 năm 2001 v vi c s a i, b sung quy nh n bù, h tr thi t h i v nhà , t và tái nh cư c a d án xây d ng khu nhà t i s 1Bis-1Kép ư ng Nguy n ình Chi u, phư ng a Kao, qu n 1 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n quy nh v s a i, b sung quy nh n bù, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án u tư xây d ng khu nhà t i s 1Bis-1Kép ư ng Nguy n ình Chi u, phư ng a Kao, qu n 1. i u 2.- Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n 1 ch o Ban ch o i u ch nh, di chuy n nhà khu v c 1Bis-1Kép ư ng Nguy n ình Chi u, phư ng a Kao, qu n 1 th c hi n quy t nh này và ch u trách nhi m t ch c ph bi n, tính toán, ch o ch u tư chi tr b sung ti n n bù, h tr thi t h i cho các h dân b nh hư ng c a d án u tư xây d ng khu nhà t i s 1Bis-1Kép ư ng Nguy n ình Chi u, phư ng a Kao, qu n 1 theo úng n i dung quy nh t i quy t nh này. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các quy nh n bù, h tr thi t h i và tái nh cư d án u tư xây d ng khu nhà t i s 1Bis-1Kép Nguy n ình Chi u, phư ng a Kao, qu n 1 trư c ây trái v i quy nh c a quy t nh này u bãi b . i u 4.- Vi c gi i quy t khi u n i c a y ban nhân dân qu n 1, Thanh tra thành ph và y ban nhân dân thành ph có liên quan n vi c n bù, h tr thi t h i và tái nh cư c a D án u tư xây d ng khu nhà t i s 1Bis-1Kép ư ng Nguy n ình Chi u, phư ng a Kao, qu n 1 trư c ây, s ư c s a i theo n i dung quy nh c a quy t nh này. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S Tài chánh-V t giá thành ph , S a chính-Nhà t thành ph , S Xây d ng thành ph , S K ho ch và u tư thành ph , Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 1, T ng Giám c T ng Công ty B n Thành, Giám c Công ty Phát tri n và D ch v nhà qu n 1, Ban ch o i u ch nh, di chuy n nhà khu v c 1Bis-1Kép ư ng Nguy n ình Chi u, phư ng a Kao, qu n 1, Th trư ng các cơ quan, ơn v và các h dân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH
  3. - Như i u 5 - Văn phòng Chính ph PH - oàn công tác liên ngành c a CP KT. CH TNCH - T ng TTNN, T ng C c a chính - TT/TU, TT/H ND.TP PHÓ CH TNCH - TTUB: CT, PCT/TT, T - y ban M t tr n T qu c TP - Vi n KSND/TP, VP/TU - T CT chuyên trách c a TP (T 1) - VP. oàn i bi u Qu c h i TP - Thanh tra TP, VP. Ti p dân TP - VPH -UB: PVP/ T, NC Vũ Hùng Vi t - T NC, T, B - Lưu ( B) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2001 QUY NNH V VI C S A I, B SUNG QUY NNH N BÙ, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ TRONG D ÁN U TƯ XÂY D NG KHU NHÀ T I S 1BIS-1KÉP Ư NG NGUY N ÌNH CHI U, PHƯ NG A KAO, QU N 1. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 86 /2001/Q - y ban ngày 27 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ) I.- N BÙ, H TR THI T H I V CÁC LO I T: i u 1.- i u ki n ư c n bù thi t h i v t và không ư c n bù thi t h i v t: 1- Các i u ki n ư c n bù thi t h i v t áp d ng theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP c a Chính ph . 2- Các trư ng h p không ư c n bù thi t h i v t áp d ng theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh 22/1998/N -CP c a Chính ph . 3- Trong m t s trư ng h p ư c xét h tr thi t h i theo B n quy nh này. i u 2.- ơn giá xây d ng nhà, v t ki n trúc khác và ơn giá t tính n bù, h tr thi t h i : 1- ơn giá xây d ng nhà và v t ki n trúc khác :
  4. Áp d ng theo ơn giá xây d ng m i quy nh t i quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09 tháng 11 năm 1996; Quy t nh s 5675/Q -UB-QL T ngày 24 tháng 10 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá chuNn t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b và Quy t nh s 15/2001/Q -UB ngày 23 tháng 02 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i u ch nh b sung b ng giá chuNn t i thi u tr giá nhà và các lo i ki n trúc khác tính l phí trư c b , nhân v i h s i u ch nh 1,2. 2- ơn giá t : Áp d ng theo ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04 tháng 01 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph , nhân v i h s K. C th là : V trí ơn giá theo H s K M c giá Q .05/Q -UB n bù ( ng/m2) ( ng/m2) - M t ti n ư ng: 2.000.000 4,5 9.000.000 a. Nguy n ình Chi u ( o n t Nguy n B nh Khiêm n 3.000.000 3 9.000.000 b sông). b. Nguy n B nh Khiêm ( o n t Nguy n Th Minh Khai n i n Biên Ph ). - Không m t ti n ư ng 840.000 7,5 6.300.000 i u 3.- V tính giá n bù, h tr thi t h i v t , nhà và v t ki n trúc khác : A.- iv i t thu c quy n s d ng h p pháp c a h gia ình và cá nhân : 1- t c a h gia ình, cá nhân là t xây d ng nhà và các công trình ph c v sinh ho t như b p, sân, gi ng nư c, nhà t m, nhà v sinh, l i i, chu ng chăn nuôi gia súc, gia c m, nhà kho, nơi th c ăn gia súc, gia c m, nơi ch t t, nơi xe ho c t ư c cơ quan có thNm quy n giao t s d ng vào m c ích làm nhà . 2- t có gi y t h p pháp, h p l ư c tính n bù tùy theo th i i m s d ng t trên nguyên t c tr i nghĩa v tài chính (ti n s d ng t) n u chưa làm nghĩa v v i Nhà nư c theo m c quy nh t i i u 6 và i u 7 c a Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t. 3- Vi c tính giá n bù, h tr thi t h i v t ư c áp d ng như sau: (kèm b ng ph l c tính giá n bù c th ).
  5. 3.1- i v i ph n di n tích t s d ng h p pháp ghi trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c gi y ch ng nh n quy n s h u nhà do cơ quan có thNm quy n c p thì tính n bù b ng 100% ơn giá t quy nh t i kho n 2, i u 2 c a B n quy nh này. 3.2- i v i ph n di n tích t s d ng h p l là t ã s d ng n nh, không thu c di n l n chi m b t h p pháp và không thu c các trư ng h p ã quy nh t i i u 7, m c A, chương II Quy t nh 38/2000/Q -UB- T ngày 19 tháng 6 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành “quy nh trình t th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ô th ; th t c chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh” thì ư c tính n bù như sau: 3.2.1- S d ng t trư c ngày 18 tháng 12 năm 1980 (ngày ban hành Hi n pháp năm 1980): tính n bù 100% ơn giá t quy nh t i kho n 2, i u 2 c a B n quy nh này. 3.2.2- S d ng t ngày 18 tháng 12 năm 1980 n trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 (ngày Lu t t ai năm 1993 có hi u l c thi hành) tính n bù b ng 100% ơn giá n bù t h p pháp tr i 20% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh { ơn giá n bù = ơn giá n bù t h p pháp - (20% x ơn giá t quy nh t i quy t nh 05/Q -UB-QL T)}. 3.2.3- S d ng t ngày 15/10/1993 tr v sau, tính n bù b ng 100% ơn giá n bù t h p pháp, tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh { ơn giá n bù = ơn giá n bù t h p pháp - (100% x ơn giá t quy nh t i quy t nh 05/Q -UB-QL T)}. Trư ng h p do nh n chuy n như ng c a ngư i s d ng t h p l trư c ó, không có gi y t h p l ch có gi y t mua bán chuy n như ng gi a hai bên ư c y ban nhân dân phư ng xác nh n thì tr 40% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh [ ơn giá n bù = ơn giá n bù t h p pháp - (40% ơn giá quy nh t i quy t nh 05/Q -UB-QL T)]. 3.2.4- Trư ng h p ngư i ang s d ng t có ngu n g c do nh n chuy n như ng tr c ti p ho c gián ti p (chuy n như ng qua nhi u l n) c a ngư i s d ng t h p pháp, ho c c a ngư i s d ng t h p l thì ngư i ang s d ng ư c tính n bù theo m c n bù c a ngư i ch s d ng cũ. 4- Ph n di n tích t ang s d ng không có tranh ch p l n hơn di n tích ghi trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t, gi y ch ng nh n s h u nhà nhưng không thu c các trư ng h p ã quy nh t i i u 7, m c A, chương II Quy t nh 38/2000/Q - UB- T ngày 19 tháng 6 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ư c xét h tr tùy t ng trư ng h p c th như sau : 4.1- S d ng trư c ngày 30/07/1996 (ngày Th tư ng Chính ph ban hành quy t nh s 490/TTg v vi c cho Công ty Phát tri n và D ch v nhà qu n 1 s d ng t u tư kinh doanh xây d ng khu nhà ) ư c xét h tr chi phí và công c i t o t : - Di n tích t t 100 m2 tr xu ng ư c h tr : 1.000.000 /m2.. - Ph n di n tích còn l i trên 100 m2 ư c h tr : 500.000 / m2
  6. 4.2- S d ng t ngày 30/7/1996 tr v sau : không ư c gi i quy t h tr . B.- i v i nhà và v t ki n trúc khác : 1- i v i nhà, công trình xây d ng trên t thu c i tư ng ư c n bù thi t h i v t theo quy nh t i i m 3.1, 3.2 kho n 3, ph n A, i u 3 ư c n bù thi t h i như sau : 1.1- Nhà có gi y t h p pháp, h p l : ư c tính n bù 100% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u 2. 1.2- Nhà không có ho c không gi y t h p l : + Xây d ng trư c ngày 30/7/1996 : ư c h tr b ng 90% ơn giá quy nh t i kho n 1, i u 2. + Xây d ng t ngày 30/7/1996 tr v sau : không ư c h tr và ph i tháo d không i u ki n. i u 4.- i v i nhà thu c s h u Nhà nư c : 1- Các h gia ình và cá nhân ang s d ng h p pháp (sau ây g i là ngư i s d ng nhà h p pháp) là nhà có quy t nh t m c p, t m giao, h p ng thuê nhà c a cơ quan, ơn v Nhà nư c, có thông báo t m thu ti n thuê nhà, ho c ã cư ng t trư c ngày 30/4/1975 tùy theo yêu c u c a m i h ư c gi i quy t m t trong hai hư ng sau : 1.1- ư c i u ch nh qua m t căn h khác theo s s p x p c a y ban nhân dân qu n 1 và ti p t c ký h p ng thuê nhà v i cơ quan qu n lý nhà. 1.2- N u không có yêu c u thuê nhà thu c s h u Nhà nư c ư c h tr b ng ti n t o l p ch m i như sau : - H tr v giá tr t : b ng 60% ơn giá n bù t quy nh t i kho n 2, i u 2 tùy theo v trí căn nhà cũ ang s d ng. C th là: + M t ti n ư ng : 60% x 9.000.000 = 5.400.000 /m2 + Trong h m : 60% x 6.300.000 = 3.780.000 /m2 - H tr v giá tr nhà: b ng 60% ơn giá n bù giá quy nh t i kho n 1, i u 2. C th là nhà c p 3 : 550.000 x 1,2 x 60% = 396.000 S m2 tính h tr v giá tr nhà và t là s m2 sàn s d ng ghi trong quy t nh t m c p, t m thuê ho c gi y c p nhà c a cơ quan, ơn v Nhà nư c ho c h p ng thuê nhà không tính ph n di n tích hành lang, ban công, l i i chung và di n tích t l n chi m; n u trong các gi y t này không ghi di n tích sàn s d ng thì s m2 sàn s d ng tính h tr v giá nhà và t là 60 m2.
  7. 2- Ph n di n tích nhà, t ang s d ng l n hơn 60m2 và không có tranh ch p ho c l n hơn di n tích ghi trong quy t nh t m c p, t m thuê, gi y c p nhà, h p ng thuê nhà ư c xét h tr tùy t ng trư ng h p c th như sau: 2.1- Ph n di n tích t: - S d ng trư c ngày 30/7/1996 : ư c xét h tr chi phí và công c i t o t: + Di n tích t t 100 m2 tr xu ng ư c h tr : 1.000.000 / m2 + Ph n di n tích t còn l i trên 100 m2 ư c h tr : 500.000 / m2 - S d ng t ngày 30/7/1996 tr v sau : không ư c gi i quy t h tr . 2.2- Nhà và v t ki n trúc khác do h gia ình và cá nhân c i t o nâng c p, xây d ng m i tăng thêm di n tích nhà : + N u có gi y phép c a cơ quan có thNm quy n thì ư c n bù theo ơn giá n bù nhà , v t ki n trúc theo quy nh t i kho n 1, i u 2. + N u không có gi y phép và xây d ng trư c ngày 30/7/1996 : ư c h tr 90% ơn giá nhà , v t ki n trúc theo quy nh t i kho n 1, i u 2. + N u xây d ng t ngày 30/7/1996 tr v sau : không ư c h tr , ph i t tháo d không i u ki n. 3- Các h gia ình và cá nhân ang s d ng h p l nhà là nhà do chuy n như ng tr c ti p ho c gián ti p (qua nhi u l n chuy n như ng) có ngu n g c ban u c a ngư i s d ng nhà h p pháp thì gi i quy t theo các i m 1.1, 1.2 i u 4 trên, nhưng s ti n h tr v giá tr t b ng 98% m c h tr i v i các h ang s d ng nhà Nhà nư c h p pháp quy nh t i i m 1.2 i u 4 trên. 4- Các h gia ình và cá nhân s d ng nhà do chuy n như ng tr c ti p ho c gián ti p (qua nhi u l n chuy n như ng) nhưng không có quy t nh t m c p, t m giao, h p ng thuê nhà c a cơ quan, ơn v Nhà nư c, ư c gi i quy t theo các i m 1.1,1.2 c a i u 4 trên, nhưng s ti n h tr v giá tr t b ng 80% m c h tr i v i các h ang s d ng nhà h p pháp quy nh t i i m 1.2 c a i u 4 trên. 5- Các h gia ình và cá nhân t chi m t và xây d ng nhà không có phép c a cơ quan có thNm quy n, không có tranh ch p ư c xét h tr tùy t ng trư ng h p c th như sau: 5.1- Ph n di n tích t: - S d ng trư c ngày 30/7/1996 : ư c xét h tr chi phí và công c i t o t: + Di n tích t t 100 m2 tr xu ng ư c h tr : 1.000.000 /m2. + Ph n di n tích t còn l i trên 100 m2 ư c h tr : 500.000 /m2 .
  8. - S d ng t ngày 30/7/1996 tr v sau : không ư c gi i quy t h tr . 5.2- Ph n di n tích nhà : - Xây d ng trư c ngày 30/7/1996 : ư c h tr 90% ơn giá nhà , v t ki n trúc quy nh t i kho n 1, i u 2. - Xây d ng t ngày 30/7/1996 tr v sau : không ư c h tr , ph i t tháo d không i u ki n. i u 5.- n bù v tài s n khác : Nhà có h th ng i n tho i, i n, nư c (thuê bao), gi ng nư c ư c n bù như sau : - i n tho i : 1.800.000 /cái - ng h i n chính (thuê bao) : 1.500.000 /cái - ng h nư c (thuê bao) : 2.000.000 /cái - ng h nư c ph : 500.000 /cái - Gi ng nư c khoan : 1.200.000 /cái II.- CÁC KHO N H TR KHÁC : i u 6.- H tr di d i, chi phí n nh s n xu t, i s ng và h tr khác : 1- H tr n nh v i s ng : i v i nh ng h ph i di d i n nơi khác, ư c h tr m t l n 1.000.000 cho m i nhân khNu có h khNu thư ng trú cũng như t m trú dài h n thu c di n KT3 t i căn nhà ph i di d i. 2- H tr chi phí tháo d , di d i nhà : i v i nh ng h n m trong ph m vi gi i t a, ph i di d i n nơi khác thì ư c h tr 2.000.000 /căn. 3- H tr thi t h i do ng ng s n xu t kinh doanh : a) i v i h gia ình có gi y phép kinh doanh, ư c h tr 10% doanh thu dư i 5.000.000 /tháng và th i gian h tr là 6 tháng. Trư ng h p không có gi y phép kinh doanh nhưng có th c hi n y nghĩa v thu i v i Nhà nư c thì ư c h tr b ng 50% m c h tr c a h gia ình có gi y phép kinh doanh. - H có doanh thu 5.000.000 /tháng tr lên, ư c tr c p th c lãi trong 6 tháng, trư ng h p không có gi y phép kinh doanh nhưng có th c hi n y nghĩa v thu i v i Nhà nư c thì ư c h tr th c lãi b ng 50% trư ng h p có gi y phép.
  9. b) Doanh thu và th c lãi tính h tr là doanh thu và th c lãi bình quân 3 tháng g n nh t c a th i i m gi i t a (s li u tính toán d a trên s li u cung c p c a cơ quan Thu ). 4- H tr i v i các gia ình chính sách, ư c h tr thêm cho m i h gia ình : 4.1- Bà m Vi t Nam anh hùng, anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, anh hùng lao ng : 5.000.000 /h . 4.2- Gia ình thương binh li t sĩ (cha, m , v , ch ng, con là li t sĩ) : 3.000.000 /h . 4.3- Gia ình có công v i Cách m ng: 1.000.000 /h . 4.4- Trư ng h p trong m t h gia ình có nhi u i tư ng chính sách thì ch tính m t m c h tr c a i tư ng có m c h tr cao nh t. III.- TÁI NNH CƯ ( i v i các h di chuy n toàn b nhà , t ): i u 7.- Các h ph i di chuy n u ư c s p x p tái nh cư trong chung cư m i xây d ng c a d án v i giá bán do y ban nhân dân qu n 1, S Tài chính-V t giá trình y ban nhân dân thành ph phê duy t trong ó ch bao g m : chi phí n bù, chi phí xây d ng chung cư, không tính chi phí xây d ng h t ng k thu t do ngân sách Nhà nư c u tư và ti n s d ng t v i các phương th c sau : 1- Tr ti n m t l n : i v i các h có ti n n bù, h tr v nhà và t mua m t căn h chung cư m i xây d ng. 2- Tr ch m : i v i các h có ti n n bù, h tr v nhà và t không mua m t căn h trong chung cư m i xây d ng thì ư c mua tr góp 1 căn h theo s b trí c a y ban nhân dân Qu n 1. S ti n tr l n u là toàn b s ti n n bù, h tr nhà và t; s ti n còn l i ư c tr ch m trong th i gian là 5 năm và không tính lãi, n u tr ti n m t l n ph n ti n còn l i ư c gi m 5% giá bán. 3- Thuê m t căn h : + i v i các h s d ng nhà h p pháp thu c s h u Nhà nư c không nh n ti n h tr t lo ch m i ư c thuê nhà theo giá thuê c a quy t nh s 118/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 c a Chính ph . + i v i các h ang s d ng t , nhà không h p pháp trư c ngày 30 tháng 07 năm 1996 n u không nh n ti n n bù, tr c p : ư c thuê 1 căn h t l u 4 tr lên và v i giá thuê có th i h n thu h i v n trong 30 năm. T ngày 30 tháng 7 năm 1996 tr v sau ph i t di chuy n v nơi cũ ho c tìm nơi khác. + i v i các h gia ình và cá nhân có yêu c u t lo ch m i không yêu c u b trí tái nh cư thì ư c h tr thêm 20% giá tr n bù, h tr thi t h i v t không tính ph n h tr chi phí và công c i t o t, nhưng m c t i thi u không th p hơn 10.000.000 /h . IV- T CH C TH C HI N :
  10. i u 8.- Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n 1 ch o Ban ch o i u ch nh, di chuy n nhà khu v c 1Bis-1Kép ư ng Nguy n ình Chi u, phư ng a Kao, qu n 1 ch u trách nhi m ti p t c t ch c, ph bi n, tuyên truy n, gi i thích, hư ng d n th c hi n c th b n quy nh v n bù, h tr thi t h i và tái nh cư cho các i tư ng b nh hư ng b i d án bi t th c hi n và giám sát, ki m tra vi c n bù, h tr thi t h i và tái nh cư úng quy nh. Các trư ng h p vư ng m c, phát sinh ngoài thNm quy n gi i quy t ph i báo cáo xin ý ki n ch o c a c p có thNm quy n. i u 9.- Nh ng trư ng h p tranh ch p v quy n s d ng t và quy n s h u nhà ch ư c n bù, tr c p sau khi tranh ch p ã ư c cơ quan có thNm quy n gi i quy t b ng quy t nh có hi u l c thi hành. Nh ng khi u n i phát sinh trong quá trình n bù h tr thi t h i và tái nh cư c a d án s ư c Ban ch o i u ch nh, di chuy n nhà khu v c 1Bis-1Kép ư ng Nguy n ình Chi u, phư ng a Kao, qu n 1 và y ban nhân dân qu n 1 xem xét gi i quy t theo trình t c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản